"Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 15
Telefon belgileri: 94-17-24

Makalalar

Hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri giňeldilýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýakynda türkmen wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerinde iş saparynda boldy. Saparyň maksady Arkadag şäherine emeli aň, geljegiň ykdysadyýeti, bilim, şäherleşme, saglygy goraýyş boýunça täzeçil çemeleşmeleri ornaşdyrmak babatda özara tejribe alyşmakdan, şeýle hem halkara hyzmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşmakdan ybaratdyr. Ýakyn Gündogaryň ykdysady taýdan iň kuwwatly we okgunly ösýän ýurtlarynyň biri hökmünde tanalýan Birleşen Arap Emirlikleri bilen döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmek Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Türkmenistanyň we BAE-niň özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirmekleri söwda-ykdysady, medeni, ylym-bilim gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn giňeltmegiň uzak möhletleýin wezipelerini üstünlikli amala aşyrmagyň baş şerti bolup durýar. Iki ýurduň ministrlikleriniň, maliýe düzümleriniň, işewür toparlarynyň wekilleriniň arasynda yzygiderli geçirilýän gepleşikler, bilelikde iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda özara tagallalaryň işjeňleşdirilýändigini tassyklaýar. Ýurdumyzyň wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran gulluk iş sapar

Aşgabatdan täze howa gatnawlary

Türkmenistandan Malaýziýa we Saud Arabystany Patyşalygyna täze howa gatnaw ugurlary açyldy. 15-16-njy fewralda, degişlilikde, Aşgabat — Kuala-Lumpur hem-de Aşgabat — Jidda ugurlary boýunça eýýäm ilkinji uçuşlar amala aşyryldy. Aşgabatdan bu şäherlere uçuşlar hepdede iki gezek amala aşyrylýar. 15-nji fewralda «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherine ilkinji uçuşy amala aşyran ýolagçy uçary bu ýurtda dabaraly garşylandy. Howa gämisinde baran ýolagçylary Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Maşalow, şeýle-de bu ýurduň syýahatçylyk, sungat we medeniýet ministri mähirli garşyladylar. Aziýanyň ösen ýurtlarynyň biri bolan Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäheriniň Halkara howa menzilinde Aşgabatdan täze ugur boýunça ýolagçy uçarynyň gelip gonmagy mynasybetli guralan dabara iki dostlukly döwletiň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň köpugurly esasda ösdürilýändiginiň aýdyň nyşanyna öwrüldi. Şeýle-de munuň özi iki ýurtda hem işjeň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky güwäsi boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Aşgabat, 21-nji fewral (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy. Hormatly Prezidentimiz BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministrini türkmen topragynda mähirli mübärekläp, netijeli döwletara gatnaşyklaryň däp bolan dostluk, birek-birege hormat goýmak häsiýetine eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalaryňdyr düzümleriň çäklerinde yzygiderli ösdürilýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşygy

Aşgabat, 21-nji fewral (TDH). Şu gün paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy boldy. Ýurdumyza sapar bilen gelen belent mertebeli myhman türkmen myhmansöýerliginiň iň gowy däplerine laýyklykda mähirli garşylanyldy. Gahryman Arkadagymyz we BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan mähirli salamlaşyp, iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler. Görkezilen myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, belent mertebeli myhman türkmen topragynda ýene-de saparda bolýandygyna örän şatdygyny belledi.

Türkmenistanyň deňiz ulag pudagyny sanlylaşdyrmakda gazanylan üstünlikler BMG-niň Ženewadaky ofisinde tanyşdyryldy

2024-nji ýylyň 21-nji fewralynda Ženewada geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Içerki ulag komitetiniň 86-njy mejlisinde, «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygy «Hazarüsti ulag geçelgesinde hukuk resminamasy we BMG-nyň ülňülerini ulanmak bilen, maglumatlaryň we resminamalaryň multimodal alyş-çalşyny sanlylaşdyrmak üçin ýol kartasy» atly maslahatlaşmada çykyş etdi. Başlyk öz çykyşynda deňiz ulag pudagynda sanly ulgama geçmegiň esasy artykmaçlyklaryny we onuň deňiz pudagyny ösdürmekdäki ähmiýetini, şeýle hem, «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» we «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň»  durmuşa geçirilmegi barada belläp geçdi.

Türkmenistan — Birleşen Arap Emirlikleri: hoşniýetli hyzmatdaşlygyň giň mümkinçiliklerine daýanyp

Islendik iki ýurduň arasynda ýygy-ýygjam gatnaşyklaryň ýola goýulmagynda, dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdürilmeginde geografik we taryhy taýdan ýakynlygyň, medeni-ruhy gymmatlyklaryň meňzeşliginiň aýratyn ähmiýetiniň bardygy ykrar edilen hakykat. Şunda döwletleriň ýolbaşçylarynyň arasyndaky dostlugyň, özara ynanyşmagyň ýokary derejesiniň bilelikdäki hereketleri gadyrly gatnaşyklara öwürmäge ukyplydygyny hem durmuş tejribesi aýdyň görkezýär. Döwletleriň liderleri duşuşyp, ýürekdeş söhbet edende, millionlarça ynsanyň ykbalyna oňyn täsirini ýetirýän çözgütler kabul edilýär, hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryna giň ýol açylýar. Bu hakykat Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky gatnaşyklara-da mahsusdyr. «Türkmenistan üçin Birleşen Arap Emirlikleri ygtybarly hyzmatdaş, ýürekdeş dostdur. Taryh üçin uzak bolmadyk ýyllaryň dowamynda ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň tagallalarynyň, kähalatlarda bolsa şahsy dostlugynyň netijesinde iki ýurduň we olaryň halklarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek, dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmek ugrunda asylly däpler ýola goýuldy». Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly kitabynda getirilýän şu jümleler türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň many-mazmuny

ÝUNESKO bilen gatnaşyklary ösdürmek ugrunda

Milli lybaslarymyz — dünýä modasynyň ýurdunda

Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde türkmen halkynyň milli mirasyny gorap saklamak, baýlaşdyrmak we kämilleşdirmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Gelin-gyzlarymyzyň döredýän nepis el işleri bu günki gün gaýtalanmajak gözelligi özünde jemleýär hem-de dünýä nysakçylarynyň ünsüni çekýär. Türkmen gelin-gyzlarynyň älemgoşar öwüşginli ketenidir parça ýüpeklerden tikilen, dürli keşdeler bilen bezelen milli köýnekleri, kürteleri, çabytlary, donlary, düýpli gyňaçlary, başatgyçlary, ýeňsizleri, täze döwrebap biçüwdäki köýnekleri bilen dünýä modasynyň merkezi hasaplanýan Pariž şäherinde geçirilen sergä türkmenistanly wekilleriň gatnaşmagy biziň üçin uly dereje boldy. «Mähirli zenan» hususy kärhanamyz gözelligi we milliligi özünde jemleýän lybaslary döredip, bäş ýyla golaý wagtdan bäri halkyň söýgüsini gazanyp gelýär. Biz tebigy ýüpekden we mahmaldan tikilen köýnekleri, el keşdeleri we üstki örtgüleri (şarflar) bilen bezelen milli donlary hem-de gyňaçlary tikip bejerýäris. Biziň zenanlara niýetläp tikýän egin-eşiklerimiz ozaldan hem owadan syratly gelin-gyzlarymyzyň görk-görmegini has-da artdyrýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän adyl syýasatynyň netij

Türkmenistan we Halkara awtoulaglar birleşigi hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksat edinýär

BMG-niň Ženewa şäherindäki edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili Wepa Hajiýew Halkara awtoulaglar birleşiginiň Baş sekretary Umberto de Pretto bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň Şweýsariýadaky wekilhanasy habar berýär. Bellenişi ýaly, taraplar alnyp barylýan häzirki hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek mümkinçiliklerini, şeýle hem ozal baglaşylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek meselelerini maslahatlaşdylar.

Antwerpen deňiz akademiýasy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi Sapar Pälwanow bilen Antwerpen deňiz akademiýasynyň Baş direktory Rouen wan Şereniň arasynda geçirilen duşuşykda deňiz bilimi we deňiz giňişliginde işleýän hünärmenleri taýýarlamak ulgamynda hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri maslahatlaşyldy. Belgiýanyň deňiz flotunyň hünärmenleri taýýarlanylýan uniwersitet kollejine bolan saparynyň çäklerinde türkmen ilçisi akademýanyň işiniň esasy ugurlary, bilim maksatnamalary, ylmy-barlag işleri we hödürlenilýän hünär derejesini kämilleşdiriş okuwlary bilen ýakyndan tanyşdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

Aşgabat, 20-nji fewral (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagaty kabul etdi. Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy hem-de Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Draupadi Murmuwyň we Premýer-ministri Narendra Modiniň mähirli salamyny, ähli türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Şunda Hindistanyň dostlukly Türkmenistan bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýändigi nygtaldy.

Halkara giňişlikde

Ulag hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek ugrunda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekili W.Hajiýew Halkara awtomobil ulaglary birleşiginiň Baş sekretary Umberto de Pretto bilen duşuşdy. Duşuşykda taraplar ýurdumyzyň bu düzüm bilen hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmegiň mümkinçiliklerini, ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek üçin anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Gazagystanda Türkmenistanyň üsti bilen awtoulag arkaly ýük daşamalaryna alternatiw ugur hökmünde garalýar

Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasary Serik Žumangarin awtoulag ýük daşamalarynyň möhüm meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Gazagystan Respublikasynyň Ulag ministrliginiň habar bermegine görä, eksport-import gatnaşyklarynda awtomobil arkaly ýük daşamalaryň umumy möçberi 7,6 million tonna (şonuň 2,8 million tonnasy eksporta, 4,8 million tonnasy hem importa degişlidir) deň boldy. Şunda daşalan umumy ýüküň 50,2 göterimi Gazagystanyň, 10,6 göterimi Özbegistanyň, 5,5 göterimi Türkiýäniň, 3 göterimi Russiýanyň, 2,5 göterimi hem Täjigistanyň awtomobil ýük daşaýjylaryna degişli boldy.

Türkmenistan - BMG: awtomobil ulaglarynyň ekologiýa taýdan arassa görnüşleri bilen baglanyşykly meseleler maslahatlaşyldy

19-njy fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň we Birleşen Milletler Guramasynyň Taslamalara hyzmat ediş müdirliginiň (UNOPS) Awstriýadaky sebitleýin edarasynyň wekilleriniň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Taslamalara hyzmat ediş müdirliginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mümkin bolan ugurlaryny, şol sanda awtomobil ulaglarynyň ekologiýa taýdan arassa görnüşleri bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda ugurdaş ministrlikleriň we edaralaryň, «Türkmengaz» hem-de «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň wekilleriniň Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň durnukly energetika bölüminiň direktory Dario Liguti bilen duşuşygy boldy. Duşuşygyň barşynda energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri we tebigy gaz babatda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ygtybarly hyzmatdaşlyga tarap

Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýeti (GIZ) bilen bilelikde durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň ykdysadyýeti üçin dolandyryş işgärleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça maksatnamasynyň bellenen tertipde ylalaşylan çäreleriniň meýilnamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet, Dokma senagaty, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrlikleriniň, Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň, «Türkmengaz» döwlet konserniniň merkezi edarasynyň, döwlet täjirçilik banklarynyň hünärmenleri, telekeçiler Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Týubingen şäherinde «ýaşyl» ykdysadyýet ugry boýunça geçirilen iki hepdelik tejribe okuwlaryna gatnaşdylar. Bu tejribe okuwyna bize-de gatnaşmak miýesser etdi. Agzalan tejribe okuw maslahatynyň çäginde Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň Týubingen şäherinde ýerleşýän edara binasynda dürli ugurlar boýunça okuwlar geçirildi, şeýle hem öňdebaryjy iş tejribeleri bilen tanyşmak maksadynda ykdysady taýdan ösen ýurduň dürli edaralaryna iş saparlary guraldy. Okuw maslahatynyň esasy maksady german kompaniýalarynyň öňdebaryjy tejribeleri, önümçilik işiniň guralyşy, tehniki taýdan üpjünçiligi we ornaşdyrylan döwrebap tehnologiýalary bilen ýakyndan tanyşmakdan

Halkara howa gatnawlary giňeldilýär

Aşgabatdan Kuala-Lumpura we Jidda howa gatnawlary açyldy Häzirki döwürde ýurdumyzyň ulag-logistika ulgamynda daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Aşgabat — Kuala-Lumpur — Aşgabat, Aşgabat — Jidda — Aşgabat ugurlary boýunça täze howa gatnawlarynyň ýola goýulmagy-da bu babatda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolýandygyny görkezýär.

Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň işgärleri üçin onlaýn okuw sapaklary geçirilýär

“Türkmen Logistika” Assosiasiýasy bilen Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň arasynda baglaşylan bilelikdäki Meýilnamanyň çäklerinde, CILT Merkezi Aziýa birleşmesi bilen ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasynyň (USAID) Merkezi Aziýa boýunça söwda maksatnamasynyň goldawy bilen Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň işgärleri üçin halkara hünärmenleriniň gatnaşmagynda onlaýn okuwlary guraýarlar. 16-njy fewralda geçirilen ilkinji okuw sapagy «Deňiz dolandyrylyşy we ýolbaşçylyk: ýük daşamakda gymmatlylyk döretmek» ady bilen geçirildi. Bu barada assosiasiýanyň web-saýtynda habar berilýär.

Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk dörediji syýasaty we diplomatiýasy

Aşgabat, 18-nji fewral (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Magtymguly Pyragynyň parahatçylyk taglymaty we Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy» atly halkara maslahat we institutyň «Diplomatik protokol» atly ýöriteleşdirilen okuw merkeziniň açylyş dabarasy geçirildi. Bu okuw merkeziniň döredilmegi ýokary okuw mekdepleriniň işiniň kämilleşdirilmegine hem-de maddy-tehniki binýadynyň berkidilmegine döwlet tarapyndan aýratyn üns berilýändiginiň nobatdaky güwäsidir. Diplomatik protokol Hökümetler, daşary syýasat edaralary, diplomatik wekilhanalar hem-de beýleki resmi adamlar tarapyndan halkara gatnaşyklar boýunça berjaý edilýän düzgünleriň, däpleriň we şertleriň toplumydyr. Protokolyň düzgünleri «halkara sypaýyçylyk» diýlip atlandyrylýan ýörelgä esaslanýar. Şunuň bilen baglylykda, dünýä giňişliginde ýurdumyzyň bähbitlerine wekilçilik edip bilýän ýokary hünär derejeli diplomatik işgärleri halkara standartlara laýyklykda taýýarlamak ulgamynyň kämilleşdirilmegi zerur bolup durýar. Şeýlelikde, Halkara gatnaşyklary institutynda degişli okuw merkezini döretmek baradaky kabul edilen çözgüt Türkmenistanyň bu öňdebaryjy ýokary okuw mekdebiniň ylmy-barlag we intellektual mümkinçiliklerini artdyrar.

Ynsanperwer taglymaty dabaralandyryp

Düýn Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda diplomatik işgärleriň güni mynasybetli geçirilen «Magtymguly Pyragynyň parahatçylyk taglymaty we Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy» atly halkara maslahat Daşary işler ministrliginiň, daşary ýurtlaryňdyr halkara guramalaryň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarydyr işgärlerini, milli diplomatik gullugyň weteranlaryny, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarydyr talyplaryny bir ýere jemledi. Biz halkara maslahata gatnaşyjylaryň käbiriniň çykyşlaryny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.