"Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 15
Telefon belgileri: 94-17-24

Makalalar

Oňa ýeňişler ýaran

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň başlangyçlary bilen ýurdumyzda döredilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, eziz Watanymyzyň sport abraýynyň dünýä ýaýylmagyna saldamly goşant goşýan türgenleriň sany barha artýar. Şeýle ýaşlaryň biri hem Köýtendag etrabyndaky 11-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Jasmin Jumanazarowadyr. Ol 5-nji synpdan bäri etrap merkezindäki 1-nji sport mekdebine gatnap, dzýu-do we kuraş boýunça tälim alýar. Ussat tälimçi Gülnur Jepbarowanyň elinde türgenleşýän Jasmin gün-günden kämilleşip, ussatlyga ymtylýar. Ol erjelligi, maksada okgunlylygy bilen tiz wagtda sportuň bu görnüşleri boýunça ýurdumyzda geçirilýän bäsleşiklere gatnaşmaga mümkinçilik gazandy. Ýaş pälwan ýurdumyzyň sport mekdepleriniň türgenleriniň arasynda dzýu-do we kuraş boýunça geçirilýän bäsleşiklerde yzygiderli ýeňiş gazanyp gelýär. Ol ilkinji gezek 2022-nji ýylyň iýun aýynda welaýatymyzda dzýu-do boýunça 2010 — 2011-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda geçirilen ýaryşda 48 kilogram agram derejesinde çykyş edip, ikinji orny eýeledi. Ýaş türgen şol ýylyň sentýabr aýynda kuraş göreşi boýunça 2009 — 2011-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda geçirilen welaýatyň birinjiligi

Türgen harby gullukçylar

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň ilkinji günlerinden biziň «Migrasiýa» woleýbol sport toparymyz hem uly üstünlikler bilen, özüniň ýeňişleriniň sanyny artdyrmakdan başlady. Ýagny sport toparymyz Türkmenistanyň ýokary ligadaky erkekler klub toparlarynyň arasynda geçirilen çempionatda üstünlikli çykyş edip, 1-nji orny eýeläp, ýokary liganyň çempiony bolmagy başardy. Dört tapgyrda geçirilen bu sport ýaryşyna woleýbol toparlarynyň 8-si gatnaşdy. Oýunlaryň ählisi hem juda çekeleşikli we gyzykly geçdi. Sebäbi toparlaryň ählisi hem bu ýaryşa ýokary taýýarlykly gelipdir. Ýöne ýaryşda hemişe-de ezberler öňe saýlanýar. Biziň toparymyz hem bu woleýbol ýaryşynda öňdeligi eýeläp, arzyly kuboga eýe bolmagy başardy.

Ezberler öňe saýlandy

Her ýyl özi bilen uly üstünligi, şowlulygy, ösüşi alyp gelýär. Munuň şeýledigini Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň Watan goragçylarynyň güni bilen dabaralanmagy hem aýdyň subutnama bolup durýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýoluny ýörelge edinýän hormatly Belent Serkerdebaşymyzdan görelde alýan, Watany gözüniň göreji ýaly gorap saklaýan Watan goragçylarymyzyň arasynda aýratyn tapawutlanan zehinleri ýüze çykarmak we berk bedenli türgenlerimizi has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň hem-de ýurdumyzyň Dzýudo we karate-do federasiýasynyň bilelikde guramagynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň arasynda dzýudo we karate-do boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Ýaryşyň karate-do görnüşi boýunça türgenleriň arasynda Daýanç Keletliýew, Güýç Gökow, Şatlyk Tekäýew, Sähetguly Kulyýew, Mülkaman Sahatow dagy 1-nji orna mynasyp boldular. Şeýle-de ýaryşyň Kata görnüşi boýunça Taňryberdi Garaýew, Daňatar Azadow, Maksat Ödäýew, Mansur Babanazarow öňdeligi eýelediler. Dzýudo görnüşi boýunça Abraý Jumaýew, Kudrat Klyçew, Batyr Bazarkulow, Atamurat Jumaýew, Sünnet Açilow, Şabek Eminow, Şuhrat Ýusup

Erjeller öňe saýlandylar

Halkyň saglygyny goramakda we berkitmekde bedenterbiýäniň hem-de sportuň peýdaly täsirinden ugur alnyp, bu babatda netijeli işlere badalga berilýär. Indi ýurdumyzda döwrebap stadionlarda, sport mekdeplerinde we sport desgalarynda türgenler tälim alýarlar. Olar sportuň dürli görnüşleri boýunça ussatlyklaryny ýokarlandyryp, ýaryşlarda şowly çykyş edýärler. Bu aýdýanlarymyza golaýda dzýudoçylaryň Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda geçirilen ýaryşda türgenlerimiziň gazanan üstünliklerem şaýatlyk edýär. Ýurdumyz boýunça guralan ýaryşda türgenlerimiz üstünlikli çykyş etdiler. 46 kilograma çenli agramda çykyş eden türgenimiz Täzebaý Nurýagdyýew 1-nji, 81 kilograma çenli agramda Erkin Tahyrow 2-nji orunlary eýelemegi başardylar. 30 kilograma çenli, 66 kilograma çenli, 90 kilograma çenli agramlarda çykyş eden türgenler Ýunus Seýdiliýew, Abdyreşit Abdyrahmanow, Halmuhammet Pirliýew, Umytmyrat Söýünow, Daýanç Derýageldiýew 3-nji orna mynasyp boldular.

Welaýatyň birinjiligi ugrunda

Mary şäheriniň 1-nji sport mekdebinde futzal boýunça welaýatyň birinjiligi ugrunda ýaryş geçirildi. Gyzykly hem çekeleşikli häsiýete eýe bolan bu ýaryş 2005-2006-njy we 2007-2008-nji ýyllarda doglan ýaş türgenleriň arasynda ýaýbaňlandyryldy. Ýaryşa welaýatyň şäherdir etraplarynyň sport mekdeplerinden hem-de «Köpetdag», «Gasan Aziýa» futbol toparlaryndan gelen ýaş türgenleriň 240-sy gatnaşdy. Gyzykly hem şowhunly geçen oýunlarda türgenler özleriniň ukyp-başarnyklaryny doly açyp görkezmek bilen, sportda yzygiderli kämilleşýändiklerini aýdyň subut etdiler. 2005-2006-njy ýyllarda doglan ýaş türgenleriň arasynda geçirilen ýaryşda 1-nji orna Mary şäheriniň 2-nji sport mekdebiniň 1-nji topary, ikinji orna şol sport mekdebiniň 2-nji topary, üçünji orna bolsa Mary şäheriniň 3-nji sport mekdebiniň topary mynasyp boldular.

Sport. Sport. Sport.

Sagdynlygyň gözbaşy Türkmenistanda Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyna esaslanyp, ýaşlary köpçülikleýin sporta çekmek, olaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegini gazanmak, sagdyn ýaşaýşa çagyrmak, sporta bolan höwesini artdyrmak maksady bilen sport bäsleşikleri yzygiderli geçirilýär.

Sagdyn bedende — sagdyn ruh

Şu günler «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çägindäki ýaryşlaryň welaýat tapgyrlary geçirilýär. Bu giň göwrümli sport ýaryşlarynyň stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýunça welaýat tapgyry uly gyzyklanma eýe boldy. Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde geçirilen ýaryşa welaýatymyzyň ähli etraplaryndan gelen okuwçy ýaşlar gatnaşyp, erjelligini görkezdiler. «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň welaýat bölüminiň, welaýatyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda bolan ýaryş çekeleşikliligi bilen tapawutlandy.

Paýhas oýnunyň zehinli ýaşlary

Ýakynda küşt boýunça ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Ýurdumyzyň iň güýçli ýaş küştçüleriniň milli ýaryşynda 19 ýaşly küştçi Azat Nurmämmedow hormat münberiniň birinji basgançagyna çykdy. Heniz ýaşdygyna garamazdan, FIDE-niň ussady derejesini gazanmagy başaran küştçi Halkara küşt federasiýasynyň ýanwar aýyndaky reýtinginde 2399 utuk toplap, dünýä we yklym derejeli halkara ýaryşlarda ýurdumyzyň ýygyndysyna wekilçilik etmäge hukuk gazandy. Türkmenistanyň çempionatyndan soňra bolsa onuň utugy 2400-den geçdi. Bu bolsa halkara sport ussady derejesini almak üçin gerekli şertleriň biridir. Şeýlelikde, Azat bu derejäniň talaplarynyň eýýäm ikisini berjaý etdi. Onuň bu talaplaryň ilkinjisini geçen ýylyň oktýabr-noýabr aýlarynda Hindistanda geçirilen Aziýanyň çempionatynda ödändigini bellemelidiris.

Türkmen eminleri CAFA-nyň okuw maslahatyna gatnaşdylar

Täze möwsümiň bosagasynda diňe bir tälimçilerdir futbolçylar däl, eýsem, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň eminleri hem özleriniň tejribelerini artdyrýarlar. Şu maksat bilen, ýakynda türkmen eminleriniň üçüsi Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasy tarapyndan (CAFA) Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilen okuw maslahatyna gatnaşdy. Okuw maslahatyna Türkmenistandan halkara derejeli eminler Resul Mämmedow, Arslan Goşşanow we Alibek Sapaýew dagy çagyryldy. Okuw maslahaty CAFA-nyň Daşkent şäherindäki ştab-kwartirasynda geçirildi.

Türk­men mil­li gö­re­şi

«7/24. tm», № 06 (141), 06.02.2023 Sport güý­jüň, gö­zel­li­giň, sag­ly­gyň we tä­ze be­lent­lik­le­re ym­tyl­ma­gyň aý­dyň be­ýa­ny­dyr. Eziz Di­ýa­ry­myz­da iri sport top­lum­la­ry, şeý­le-de sport­da ýo­ka­ry sep­git­le­ri eýe­le­mek üçin hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­ýan okuw mek­dep­le­ri­niň bi­na­la­ry gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­di.

Döredijilik işi bilen sportuň baglanyşygy

Türkmenistanyň halk suratkeşi, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Saragt Babaýew öndürijilikli işleýän heýkeltaraş hökmünde tanalýar. Ýedi onlugy arka atan halypa heýkeltaraş bilen bu saparky gürrüňdeşligimiz onuň döredijilik işi barasynda däl-de, saglygyň girewi bolan sport, sagdyn durmuş ýörelgesi hakynda boldy. — Halypa, her gezek ussahanaňyza gelenimizde, täze-täze eserleriňiz bilen gyzyklanýardyk welin, bu gün gürrüňimizi ussahanaňyzda duran welosipedden başlaýsak diýýärin. Bu döredijiligiň sportdan üzňe däldiginiň güwäsimi?!

Halkara tejribäni baýlaşdyryp

Ýakynda Kazan şäherinde geçirilen Tatarystan Respublikasynyň we yslam döwletleriniň kubogy ugrundaky hokkeý ýaryşy Türkmenistanyň milli ýygyndysy üçin halkara tejribäni artdyrmagyň möhüm ädimleriniň biri boldy. Türkmen wekiliýetiniň sapary hokkeý boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň taryhyndan hem mynasyp orun aldy. Ýakynda dostlukly ýurduň Baştutany Rustam Minnihanow Türkmenistanda saparda bolanynda, Kazanda geçirilen halkara ýaryşda türkmen hokkeýçilerini görmegiň özüni şat edendigini aýratyn nygtady. Şaýbaly hokkeý boýunça Russiýa Federasiýasynyň iň öňdebaryjy sebitleriniň biri bolan Tatarystan Respublikasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk sportuň bu görnüşiniň biziň ýurdumyzda hem pajarlap ösmegine itergi berer.

Baýramçylyk bäsleşikleri

ýurdumyzyň harby türgenleriniň ussatlygyny görkezdi Pederlerimiziň merdi-merdanalyga, gujur-gaýrata beslenen şöhratly ýoluny mynasyp dowam etdirýän Watan goragçylary ýurdumyzyň asudalygynyň, abadançylygynyň goragynda durup, eziz Diýarymyzyň hukuk binýadynyň berkemegine, ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlanmagyna mynasyp goşant goşýarlar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji şanly senesiniň — Watan goragçylarynyň gününiň uly dabaralar bilen bellenilmegi, tapawutlanan harby gullukçylara döwlet sylaglarynyňdyr hormatly atlaryň dakylmagy merdana ýurt goragçylarynyň göwünlerini galkyndyrdy. Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby adyň dakylmagy her bir raýatyň ýüreginde buýsanç hem guwanç duýgularyny oýardy.

Ýaş küştçüler ýurdumyzyň çempionatynda

Aşgabat şäherinde 20 ýaşa çenli ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Çekeleşikli duşuşyklar ýeňşe dalaşgärleriň az däldigini aýan etdi. Iň gowy netijä eýelik etmek, garaşylyşy ýaly, Azat Nurmämmedowa miýesser etdi. Ol mümkin bolan

Şa serpaýly türgenler

Ykbal özgerdiji çözgütler

Ajaýyp zamanamyzda ýurdumyzda bolup geçýän şanly wakalar Arkadagly Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ýörelgesiniň rowaçlyklara beslenýändigini bütin aýdyňlygy bilen görkezýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi hem şol taryhy wakalaryň hatarynda mynasyp orun aldy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, hormatly Prezidentimiziň Permany bilen Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi, hormatly Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip, kanuny taýdan ykrar edilmegi bilen taryha altyn harplar bilen ýazlylan bu mejlis halkymyzyň hem-de döwletimiziň durmuşynda ykbal özgerdiji şanly waka bolup dabaralandy.

Çekeleşikli tutluşyklar

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň tassyklan meýilnamasy esasynda geçirilýän dürli ýaryşlar täze zehinleri, täze ussatlary ýüze çykarýar. Bu türkmen göreşi we guşakly göreş boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda hem şeýle boldy. Ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň ussat tälimçisi Nuraly Lollykowyň bellemegine görä, milli göreş boýunça 62 kg we 68 kg agramdaky tutluşyklar garaşylmadyk netije berdi. Ýagny şeýle derejeli ýaryşa ilkinji gezek gatnaşýandyklaryna garamazdan, öz tutluşyklarynyň dowamynda adygan pälwanlardan hem üstün çykan Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan Merdan Wepaýew (62 kg) hem-de Lebap welaýatyndan Gylyç Gylyjow (68 kg) çykyş eden agramlarynda güýçlüdiklerini görkezmegi başardylar. Beýleki agramlarda Türkmenistanyň at gazanan tälimçileri Şöhrat Mämmedowyň, Amanmuhammet Batyrowyň, tälimçi Nuraly Lollykowyň şägirtleri öňdeligi eýelediler. Ýagny Hojamuhammet Suhanow (57 kg), Gurbangeldi Gurbangeldiýew (75 kg),

Paýtagtyň birinjiligi

Golaýda 64 öýjükli şaşka boýunça 14 we 18 ýaşa çenli oglan-gyzlaryň arasynda Aşgabat şäheriniň birinjiligi geçirildi. Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde geçirilen ýaryşa şaşkaçy oglanlaryň 38-si, gyzlaryň 28-si gatnaşdy. Ýaryş 2 toparda oglanlaryň we 2 toparda gyzlaryň arasynda Halkara şaşka federasiýasynyň düzgünlerine laýyklykda geçirildi.

Sport mekdeplerinde

Ýakynda Mary şäheriniň 7-nji sport mekdebinde 2006-2007-nji ýyllarda doglan oglanlaryň arasynda woleýbol boýunça Mary welaýatynyň çempionaty geçirildi. Ýaryşa Sakarçäge, Murgap, Türkmengala etraplarynyň, Mary şäheriniň sport mekdepleriniň türgenleri gatnaşdylar. Çekeleşikli geçen ýaryşda Sakarçäge etrabynyň sport mekdebiniň topary birinji, Murgap etrabynyň sport mekdebiniň topary ikinji, Murgap etrabynyň 2-nji sport mekdebiniň topary bolsa üçünji orunlara mynasyp boldular. Ýeňijilere Mary welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Sport kluby hakynda Birkysmy düzgünnama

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň 2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda çykaran 137-Ö belgili buýrugy bilen tassyklanyldy I bap. Umumy düzgünler