"Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 15
Telefon belgileri: 94-17-24

Makalalar

Şähergurluşyk maksatnamasy: Binagärligiň hem bezegiň sazlaşygy

Iri gurluşyklarda ýaşlaryň täzeçil çemeleşmeleri Ýakynda, 4-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Milli Liderimiz paýtagtymyzyň günorta künjeginde, Nurmuhammet Andalyp we Arçabil şaýollarynyň çatrygynda ýerleşýän köp zolakly awtomobil köprüsiniň ýanynda saklanyp, degişli ýolbaşçylara tabşyryklary berdi. Şunda şäherleriň bezeg işlerinde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplarynyňdyr mugallymlarynyň hem teklipleriniň öwrenilmelidigi bellenildi. Bu bolsa olaryň ýaşlarymyzyň mümkinçiliklerine uly ynam bildirilýän Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Gahryman Arkadagymyza hoşallygyny has-da artdyryp, täze üstünliklere, döredijilikli gözleglere ruhlandyrdy.

Oba hojalyk işlerini bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirmek ugrunda

6-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Iş maslahatynda welaýatlaryň häkimleri sebitlerde alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler. Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar sebitinde alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň ýagdaýy we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup, ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleri agrotehniki möhletlerde geçirilýär, şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde sürüm, tekizleýiş işleri alnyp barylýar, ýazky oba hojalyk möwsüminde ulanyljak tehnikalary we gurallary doly taýýar etmek, welaýatda suwdan tygşytly peýdalanmak boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. Ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, welaýatyň pagta öndürijilerini ýokary hilli gowaç

Watanyň geljegi ýaşlar bilen

Köňüllerde buýsanç, kalplarda joşgun

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» 21-nji ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi, türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip, kanun esasynda ykrar edilmegi jemgyýetiň demokratik ösüşini hil taýdan täze derejä çykarmakda möhüm ädim boldy. Bu möhüm taryhy wakany we onda kabul edilen çözgütleri ilat arasynda wagyz etmek maksady bilen, welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda «Türkmeniň döwletlilik ýoly ak geljege dowam bolsun!» diýen at bilen dabaraly maslahat geçirildi. Welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda geçen maslahatda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda we medeni-durmuş ulgamynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda gazanylýan ägirt uly ösüşler, ýokary üstünlikler dogrusynda giňişleýin gürrüň edildi. Çykyş edenleriň aýratyn nygtaýyşlary ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi halkymyzyň öz Milli Liderine bildirýän uly ynamynyň, beýik söýgüsin

Melhemlere baý mekan

Ýurdumyzyň gözel tebigatyny näçe wasp etseňem az bolup, onuň goýnunda ynsan saglygyny goramakda, keselleri bejermekde melhemlik häsiýetleri, aýratynlyklary bilen tapawutlanýan ýerler barmak büküp sanardan köpdür. Magtymguly etrabyndaky Parhaý jülgesi-de şeýle künjekleriň hatarynda mynasyp orna eýedir. Bu jülgede jana şypaly ýyly suwly, kükürtli iki howuz bolup, olar ýurdumyzyň raýatlarynyň saglygyny dikeldýän ýerine öwrüldi. Bu howuzlara guýulýan suwlar dag çeşmesinden gelýän ýyly suwdan, şeýle-de Ýeriň çuň gatlagyndan gaýnap çykýan kükürtli suwdan ybaratdyr. Melhem suwlaryň häsiýetli aýratynlygy sowuklamany, deri kesellerini, nerw dartgynlylygyny, aşgazan-içege, bagyr, öt çykaryş ýollarynyň, daýanç-hereket synalarynyň kesellerini, içegäniň ýarasyny, oňurga we bogun agyrylaryny, madda alyş-çalşygynyň bozulmagy zerarly dörän keselleri bejermäge ukyplydyr. Bu ýyly suwly howuzlar indi ençeme ýyllardan bäri raýatlarymyza hyzmat edip gelýär.

Täze döwrüň buýsançly zenanlary

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen döwletimiziň syýasy, ykdysady, medeni we beýleki ugurlarda sazlaşykly ösüşini üpjün etmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işlerde eneleriň, zenanlaryň, maşgalanyň ornuny ýokarlandyrmak meselesine, eneligi we çagalygy goramaga, sagdyn nesli kemala getirmäge aýratyn üns berilýändigi guwandyryjydyr. Zenan maşgala mukaddes öý-ojagynyň synmaz sütüni, ahlak gözelliginiň ajaýyp nusgasy bolup durýar. Maşgala binýadynyň berk bolmagynda, ýaş nesliň Watanymyzyň wepaly perzentleri bolup kemala gelmeginde zenanlaryň, eneleriň, gelinleriň, uýalaryň aýratyn hyzmaty bardyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe aýal-gyzlaryň dürli ugurlarda çekýän asylly zähmetlerine ýokary baha berlip, olara uly hormat-sarpa goýulýar. Zenanlaryň işjeňligini artdyrmakda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň birleşen tagallasy bilen ençeme çäreler, bäsleşikler, ýaryşlar, maslahatlar yzygiderli geçirilýär. Şeýle çäreleriň hatarynda ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň işini kämilleşdirmek, ös

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça Balkan welaýatynda döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada MAGLUMAT

Balkanabat şäheri boýunça 1-nji saýlaw uçastogy

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça Balkan welaýatynda döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada MAGLUMAT

6-njy saýlaw uçastogy Merkezi: 4-nji orta mekdep.

Çäreleriň täsirli bolmagy gazanylýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» ýurdumyzda halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy ugrunda ençeme işler alnyp barylýar, döwrebap kanunlar kabul edilýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiz tarapyndan öňe sürülýän oňyn başlangyçlaryň we umumadamzat bähbitli asylly ýörelgeleriň dünýä jemgyýetçiliginde giň goldawa eýe bolmagy Watanymyzyň abraý-mertebesini has belende göterýär. Şeýle ajaýyp döwürde edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda wagyz-ündew, düşündiriş çäreleri yzygiderli geçirilýär. Jemgyýetçilik guramalarynyň, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş, harby we hukuk goraýjy ulgamlaryň wekilleriniň, köp çagany terbiýeläp ýetişdiren eneleriň gatnaşmaklarynda ýaşlaryň arasynda geçirilýän wagyz-ündew çärelerinde olaryň geljekde Watanymyzyň ykbaly ynanylan adamlardygy, şonuň üçinem özlerine bildirilen ynamy ödemelidigi düşündirilýär. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda» ýaşlaryň öz gujur-gaýratlaryny görkezmäge ähli şert-mümkinçilikleriň döredilendigi barada aýdylýar. Şeýle çäreleriň üsti bilen ýaşlaryň döredilýän mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanýandyklaryna, olaryň dürli bäsleşiklerde özleriniň başarnyklaryny ýüze çykarmak

Ýaş hünärmenlere ak ýol arzuw edildi

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ulag we kommunikasiýa toplumy has-da kämilleşdirilip, deňiz we derýa ulgamyny ösdürmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebinde bu ulgam boýunça hünärmenler taýýarlanylýar. Bu ýerde talyplar «Gämi sürüjilik», «Gämi energetiki gurluşlaryny ulanmak», «Gämi gurluşygy», «Logistikada operasion işi» we başga-da ençeme ugurlar boýunça bilim alýarlar. Olaryň öwrenýän nazary bilimleri okuw tejribelikleri bilen utgaşdyrylýar. Okuw tejribelikleri Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ýörite bölümlerinde we türkmen deňizçilerine niýetlenen täze gämilerde geçirilýär. Bu bolsa deňizçilik orta hünär okuw mekdebini tamamlan ýaşlaryň ösen tehnologiki enjamlardan doly baş çykaryp bilýän hünärmenler bolup ýetişmeklerine oňyn täsirini ýetirýär. Golaýda bu orta hünär okuw mekdebinde gutardyş dabarasy bolup, Milli Liderimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň bildirýän beýik ynamyna abraý bilen hötde gelmegi baş maksadyna öwren ýaş hünärmenlere ak ýol arzuw edildi. Dabarada çykyş eden bilim işgärleri döwlet Baştutanymyzyň güneşli Diýarymyzyň durnukly ösmegi üçin kämil ruhy-ahlak, paýhas gymmatlyklarymyzy özünde jemleý

Şekillendiriş sungatynyň sergisi

Gyzylarbat etrabyndaky çagalar we ýetginjekler döredijilik mekdebiniň sergiler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi etrap çagalar we ýetginjekler döredijilik mekdebi bilen bilelikde şekillendiriş sungatynyň sergisini gurady. Sergä mekdepde zähmet çekýän mugallymlaryň we bu ýerde hünär öwrenýän ýaş suratkeşleriň täze, döwrebap eserleri hödürlenildi. Şekillendiriş sungatynyň grafika, miniatýura, haly, gobelen görnüşleriniň üsti bilen ýurdumyzyň ösüşleri, öňegidişlikleri giňden beýan edildi. Çykyşlarda türkmen medeniýetiniň, sungatynyň has-da kämilleşmegi ugrunda taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagy, il-ýurt bähbitli alyp barýan beýik işleriniň rowaç almagy arzuw edildi. Suratkeşlere Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Dünýä halklary bilim barada

Terbiýe üç zada mätäçdir: zehine, ylma, türgenleşige. Pars pähimi.

Telefon arkaly söhbetdeşlik

7-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly geçirilen söhbetdeşligiň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Gahryman Arkadagymyz we dostlukly döwletiň Baştutany mähirli salamlaşyp we şanly waka — Türkmenistanyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen birek-biregi mähirli gutlap, iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Şu taryhy wakadan soňky geçen ýyllaryň dowamynda döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösdürilendigi hem-de onuň hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk, özara düşünişmek esasynda hemme ugurlarda pugtalandyrylandygy kanagatlanma bilen bellenildi.

Resmi habar

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşyklaryndan we ynsanperwer däp-dessurlaryndan ugur alyp hem-de Türkiýe Respublikasynda bolup geçen tebigy betbagtçylyklaryň köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere we uly möçberli weýrançylyklara getirendigini nazara alyp, 2023-nji ýylyň fewral aýynda dostlukly türk halkyna ynsanperwerlik kömegini bermek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine hem-de Dokma senagaty ministrligine derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri hem-de harydy ynsanperwerlik kömegi hökmünde Türkiýe Respublikasyna muzdsuz bermek tabşyryldy. Daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň fewral aýynda Türkiýe Respublikasyna ynsanperwerlik kömeginiň iberilmegini we gowşurylmagyny guramaçylykly geçirmäge borçly edildi.

Türkiýäniň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegi

7-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy bilen, Türkiýe Respublikasynda bolan güýçli ýertitremäniň netijesinde ejir çeken dostlukly döwletiň doganlyk halkyna ynsanperwerlik kömegi ugradyldy. Ynsanperwerlik ýüki derman hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdelerden we dokma önümlerinden ybaratdyr. Şeýle-de Türkiýä lukmanlar ugradyldy. Olar ejir çekenlere kömek berýän kärdeşlerine zerur bolan ýardamy bererler. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen başy başlanan we häzirki döwürde döwlet Baştutanymyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň döredijilikli daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri goňşy we doganlyk ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakdan ybaratdyr. Şunda ynsanperwer häsiýetli gatnaşyklara aýratyn orun berilýär.

Goňşuçylyk gatnaşyklary has-da pugtalandyrylýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda goňşy ýurtlar bilen ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek boýunça syýasat üstünlikli dowam etdirilýär. Döwlet Baştutanymyzyň ýakynda gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna degişli möçberde suwuklandyrylan gazyň muzdsuz ugradylmagy munuň subutnamasydyr. Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň Prezidentleriniň tagallalary netijesinde iki goňşy we dostlukly ýurduň arasyndaky gatnaşyklar ugurlaryň giň gerimi, şol sanda syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlar boýunça depginli ösdürilýär. Häzirki döwürde iki ýurduň gatnaşyklary täze mazmun bilen baýlaşdyrylyp, özara hyzmatdaşlyk barha pugtalandyrylýar. Munuň şeýledigine Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň iberilmegi hem aýdyň şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda suwuklandyrylan gazyň muzdsuz ugradylmagy ikitaraplaýyn dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, Özbegistana dost-doganlyk kömegini bermek maksadyna gönükdirilendir.

Milli Liderimiz bilen täze belentliklere tarap

Öňňin welaýat häkimliginde «Milli Liderimiziň aýdyň ýoly bilen ösüşiň täze belentliklerine tarap» atly dabaraly maslahat geçirildi. Maslahat 21-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň jemgyýetçilik wekilleri bilen bilelikde geçirilen mejlisinden gelip çykýan wezipelere bagyşlandy. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylan şanly ýylyň ilkinji aýynda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geçirilen maslahat, sözüň doly manysynda, taryhy ähmiýete eýe boldy. Ajaýyp döwrümizdäki döwletli maslahatlaryň ählisine mahsus taryhy ädimler bu gezek örboýuna galdy.

Jebisligiň we döwletliligiň güwäsi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz ýurdumyzda milli demokratik ýörelgeler mynasyp dowam etdirilýär. Biz muny Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji aýynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň mysalynda ýene bir gezek gördük. Bagtyýar zamanamyzyň taryhynda täze sahypany döreden bu şanly wakada Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde il-halk bilen bilelikde kabul edilen çözgütler watandaşlarymyzyň her biriniň ýüreklerini joşa getirdi. Milli demokratik ýörelgeleriň täze eýýamymyzda dowam etdirilmegi halkyň arzuwlarynyň wysal tapmasyna öwrülýär. Ynha, ata-babalarymyzyň bu ugurdaky tejribelerine uýýan Gahryman Arkadagymyz hem, Arkadagly Serdarymyz hem döwletiň durmuşy we halkyň ykbaly bilen baglanyşykly döwletli başlangyçlaryň başyny başlanda, elmydama halk bilen geňeşip, raýatlarymyzyň tekliplerini diňleýär. Bu bolsa ýurdumyzda elmydama agzybirligiň, jebisligiň höküm sürýändigini görkezýär.

Milli demokratiýanyň dabaralanmasy

Mermer paýtagtymyzda Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, jemgyýetçilik wekilleriniň gatnaşmaklarynda geçirilen bilelikdäki mejlisi türkmen milli demokratiýasynyň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Bu taryhy maslahatda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda», «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň kabul edilmegi ata-babalarymyzdan gelýän beýik ruhy-ahlak, ynsanperwer däpler esasynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň tämiz keşbi bilen sazlaşýan demokratik ýörelgelerimiziň ýene bir gez Arşa galmagydyr. Bu mejlisde halkyň çuňňur bähbidini araýan ýokary wekilçilikli edaranyň — Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hem-de kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan Türkmenistanyň Mejlisiniň döredilmegi ýurdumyzyň taryhynda ýatdan çykmajak syýasy wakadyr. Taryhy maslahata gatnaşyjylaryň isleglerini nazara alyp, hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy bellemek baradaky Permany, şeýle hem Gahryman Arkadagymyzyň kanun esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip yglan edilmegi ähli ildeşlerimiziň buýsanjyna öwrüldi.

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça Lebap welaýatynda döredilen saýlaw uçastoklarynyň belgileri, merkezleri we araçäkleri barada MAGLUMAT

Darganata etraby boýunça