"Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 15
Telefon belgileri: 94-17-24

Makalalar

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalary

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 23 sanysy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan, Türkiýeden, Birleşen Arap Emirliklerinden hem-de Özbegistandan gelen telekeçiler «Türkmennebit» döwlet konserninde öndürilen suwuklandyrylan gazy we polipropileni satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy 15 million 349 müň amerikan dollaryna deň boldy.

5-nji martda göçme birža söwdasy geçiriler

Aşgabatda geçirilýän owgan harytlarynyň sergisiniň we türkmen-owgan işewürler maslahatynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan guralýan birža söwdalary 2024-nji ýylyň 5-nji martynda sagat 11:00-da Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçiriler. Göçme birža söwdasyna, esasan, nebit-himiýa, dokma senagaty, gurluşyk materiallary we oba hojalyk pudagyna degişli bolan önümler çykarylar. Gatnaşyjylary hasaba almak sagat 10:30-da başlanýar. Gyzyklanma bildirýän taraplar aşakda görkezilen salgylar we telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilerler.

Owgan ykdysadyýetine nazar

ýa-da dünýädäki iň hümmetlenen pul we 3 trillion amerikan dollara barabar tebigy magdanlar barada gürrüň Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda öz işine başlan owgan önümleriniň sergisi goňşy ýurduň ykdysady ösüşiň ýoluna düşendigini äşgär edýän bolsa, sergi bilen ugurdaş geçirilýän Türkmen-owgan işewürlik maslahaty ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynda we geriminiň giňeldilmeginde nobatdaky möhüm ädim bolar. Şulary göz öňünde tutup, gazetiň şu günki sanynda owgan ykdysadyýetine ýüzlendik.

52-nji ýylynyň ykdysadyýeti

Öçügsi ýagtylyk, göze rahatlyk beriji diwar bezegleri, ýürege ýakyn aýdym-sazlar — bularyň sazlaşygynda ajaýyp atmosfera. Eliňizde bolsa bir bulgur kofe, ine, size gündelik durmuşyň aladalaryndan saplanmak üçin iň gowy gaçybatalga. Bularyň ählisini döwrebap kofe medeniýetini esaslandyryjy «Starbucks» hödürleýär. Taryhyny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Sietl ştatynda ýerleşýän «Pike Place» bazarynyň daş düşelen köçelerinden alyp gaýdýan «Starbucks» kompaniýasynyň ilkinji dükany 1971-nji ýylda açylýar. 52 ýyllyk menzili geçen kompaniýanyň häzirki wagtda dünýäniň çar künjünde bölek-satuw dükanlary we kofehanalary hereket edýär. 2023-nji ýylyň maliýe ýylynyň hasabatyna laýyklykda, kompaniýanyň girdejisi 14 göterim ýokarlanyp, 36,68 milliard amerikan dollaryna deň boldy. Bu görkeziji 2022-nji ýylda 32,91 milliard amerikan dollaryna, 2021-nji ýylda 30,36 milliard amerikan dollaryna deň bolupdy. Her paýnamadan alan girdejisi bolsa 3,58 amerikan dollaryna deň bolup, bu görkeziji 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 27 göterim ýokarydyr. Şeýlelikde, kompaniýanyň paýnamalaryndan alan girdejisi geçen ýyl 29,45 milliard amerikan dollaryna deň boldy. Bu görkeziji 2022-nji maliýe ýylynda 27,98 milliard amerikan dollaryna deňdi.

Sirkulýar ykdysadyýete geçmegiň ösen tejribesi

Soňky ýyllarda dünýä ýurtlary sirkulýar ykdysadyýete (ýapyk dolanyşykly ykdysadyýete) geçmekde özboluşly çemeleşmeleri ulanýarlar. Ýaponiýa sirkulýar ykdysadyýete geçmekde öňdebaryjy ýurtlaryň biridir. Ykdysadyýetiň bu nusgasynyň hereket etmegi üçin Ýaponiýada üç derejeli kanunçylyk binýady kabul edilýär: 1) Esasy kanunlar: Daşky gurşaw hakynda kanun (1993 ý); Sirkulýar jemgyýeti döretmek hakynda kanun (2000 ý).

Garaşsyz döwletimizde geçen iki aýda ulag we aragatnaşykda 6,6 göterim ösüş gazanyldy

1-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň ilkinji iki aýynda milli ykdysadyýetiň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň gaýragoýulmasyz wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, geçen iki aýda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň şu ýyl hem depginli ösmegini dowam etdirýändigini görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi. Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde jemi içerki önümi öndürmek boýunça görkezijiler ýylyň başyndaky ýaly, ýagny 6,3 göterim möçberde saklanýar. Hasabat döwründe senagatda ösüş depgini 5,6 göterim derejede saklanýar. Bu görkeziji söwda ulgamynda 8,1 göterim, ulag we aragatnaşykda 6,6 göterim, oba hojalyk pudagynda bolsa 3,9 göterim boldy. Häzirki döwürde dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýy göz öňünde tutup, gazanan ösüş depginimizi saklap galmak üçin degişli işleri geçirmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Awtomobil ýollarynyň gurluşygy güýçlendiriler

1-nji martda sanly ulgam arkaly geçiren Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Sebitara we içerki awtomobil ýollaryny gurmak, bar bolanlarynyň durkuny täzelemek işlerini güýçlendirmek möhümdir» diýip nygtady we wise-premýer B.Annamämmedowa degişli tabşyryklary berdi. Bu barada TDH ýazýar. Döwlet Baştutany şeýle-de şu ýyl ýurtda birnäçe iri önümçilik we durmuş maksatly binalarydyr desgalary ulanmaga bermegiň göz öňünde tutulýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu binalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagy üçin gurluşyk we senagat toplumynyň kärhanalarynyň netijeli işlemegini gazanmagyň zerurdygy, şeýle hem himiýa kärhanalarynyň doly kuwwatynda işlemegi üçin degişli işleri alyp barmagyň wajypdygy, energetika pudagynyň kuwwatyny, elektrik energiýasynyň eksport edilýän möçberini artdyrmagyň hem möhümdigi barada aýdyldy.

Ösüşlere ýarandyr halk bähbitli ýolumyz

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrümiziň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly öz üstünlikleri, ýetýän belent sepgitleri bilen biziň her birimizi guwandyrýar. Çünki ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatlaýyn işler has-da rowaçlydyr. Mälim bolşy ýaly, ýakynda hormatly Prezidentimiz “Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny” tassyklamak baradaky Karara gol çekdi. 2024-nji ýylda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen Maksatnamanyň amala aşyrylmagy pudaklaryň we sebitleriň kuwwatyny berkitmäge, ilatymyzyň iş üpjünçiligini we ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga hem-de beýleki ösüş maksatnamalarynyň netijeli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Bu döwletli Maksatnama şu ýylda döwlet dolandyryş ulgamynyň kämil gurallary arkaly durmuş-ykdysady syýasatyň durnukly ösüşini üpjün etmäge, önümçiligiň ähli ulgamlarynda öňdebaryjy innowasion tehnologiýalary giňden ornaşdyrmaga, milli, halkara we sebitara maýa goýum maksatnamalaryny netijeli durmuşa geçirmäge şertleri döreder. Şeýle hem ýurdumyzyň haryt öndürijileriniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ähli ulgamlarda sanly ykdysadyýeti giňde

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody Deňiz agentirleme işleri boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýär

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody deňiz gämi gatnaw pudagynda müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin Deňiz agentirleme işleri boýunça hyzmatlary hödürleýär. Bu barada «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi habar berýär. Deňiz agentirleme – gämi eýesiniň wekili hökmünde çykyş edýär we gämi eýesinden talap edilýän ähli zerur borçlary we talaplary ýerine ýetirýär. «Balkan» zawody araçy hyzmatlaryň giň toplumyny, şeýle hem gümrük barlagy üçin resminamalary resmileşdirmek, ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek, port geçelgeleri üçin rugsatnamalary we ekipaž agzalary üçin wiza resminamalaryny resmileşdirmek we ş.m. hyzmatlary hödürleýär.

Ykdysady kuwwatlylygyň berk binýady

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzy ösdürmek boýunça döwlet tarapyndan alnyp barylýan giň gerimli durnukly ösüş strategiýasynyň binýatlyk maksady iň täze tehnologiýalara we innowasiýalara daýanýar. Bu ugurda döwlet maksatnamalarynda bellenilen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge, ýurduň innowasion ösüşinde hususy pudagyň paýyny artdyrmaga, bazar gatnaşyklarynyň gerimini giňeltmäge, döwlet-hususyýetçilik hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek arkaly ykdysady kuwwaty has-da berkitmäge hem-de bäsdeşlige ukyply ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen işler oňyn netijelerini berýär. Durmuşa geçirilýän özgertmeler işewürligi we hususy haryt öndürijileri döwlet tarapyndan goldamaga, bäsdeşlik giňişligini kemala getirmäge, eýeçiligiň dürli görnüşlerini ösdürmek arkaly, ykdysady ösüşi hem-de amatly maýa goýum ýagdaýyny döretmäge mümkinçilik berýär. Ykdysadyýetiň düzümleýin özgerdilmegi bolsa jemi içerki önümiň durnukly artmagyna getirýär. 2023-nji ýylda milli ykdysadyýetiň depginli ösüşini üpjün etmek boýunça toplumlaýyn çäreleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde, jemi içerki önümiň durnukly ösüşi gazanylyp, ol, 2022-nji ýyla garanyňda, 6,3 göterim ýokarlandy.

Döwrebaplaşdyrmak — möhüm talap

Ýüplükleriň möçberi artýar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Gyzylarbat şäherindäki «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýän işler amala aşyrylýar. Bu ýerde ornaşdyrylan önümçiligiň häzirki zaman tehnologiýalary ýokary hilli, dürli ölçeglerdäki sapaklary düwünsiz öndürmäge mümkinçilik berýär. Toplumyň bölümlerinde taýýarlanylýan nah ýüplükler bu gün diňe bir içerki bazaryň däl, eýsem, Türkiýäniň, Ýewropa ýurtlarynyň bazarlarynyň hem islegli önümlerine öwrüldi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji iki aýynda toplumda 720 tonna ýokary hilli nah ýüplük taýýarlanyldy. Bu görkeziji, geçen ýylyň döwri bilen deňeşdirilende, 20 tonna önümiň artyk taýýarlanandygyny aňladýar. Şanly ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen jemlemegi maksat edinýän agzybir işgärler şol döwürde sarp edijilere ýetirilen nah ýüplükleriň pul hasabyndaky möçberini 15,3 million manatlyga golaýlatmagy başardylar. Munuň özi, 2023-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, üç esse köpdür. Hasabat döwründe kärhana boýunça sarp edijilere ugradylan tebigy ýüplügiň möçberiniň dört esse köp bolmagy balkanly dokmaçylaryň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna önjeýli goşant goşmagy başarýandykl

Okgunly ösüşleriň ýoly bilen

Milli ykdysadyýetimiz strategik maksatlar esasynda uly üstünliklere eýe bolýar Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň 2024-nji ýylyň 22-nji fewralynda geçirilen mejlisinde ýurdumyzyň uzak möhletli ösüş strategiýasynyň baş maksadynyň ykdysady ösüşi üpjün etmek bolup durýandygyny belledi. Gahryman Arkadagymyz, hususan-da, dünýä ykdysadyýetiniň çalt depginler bilen ösýän, özgerýän, üýtgäp duran we täze wehimleriň ýüze çykýan häzirki şertlerinde munuň aýratyn ähmiýetlidigini bellemek bilen, şunda oýlanyşykly ölçenen syýasy garaýşyň, anyk maksatly dolandyryş çözgütleriniň, hasaplanylyp taýýarlanan meýilnamalaryň depginli ösüşiň esasy şerti bolup durýandygyny belledi.

Hak ýalkawly beýik döwlet

Ýurdumyzda halkymyzyň bagtyýarlygy ugrunda edilýän aladalar biziň her birimiziň ýüregimizde aýratyn orun eýeleýär. Döwletimizde bolup geçýän her bir taryhy wakanyň diňe bir synçysy bolmak däl-de, şol wakalaryň içinde bolup, onuň täsirini duýmak has-da ýakymly, has-da buýsandyryjy. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlyklygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi Watanymyzy «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylymyzda durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de okgunly ösdürmekde göz öňünde tutulan işleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmakda möhüm wakalaryň biri bolup, serimize doldy. «Türkmen halky — nusgawy ösüş ýoluny emele getiren, beýik şahsyýetleri dünýä beren halk» diýip, Gahryman Arkadagymyz juda jaýdar belledi. Bu jümleler diňe bir geçmiş taryhymyzyň şöhratly sahypalarynda yz goýan şahsyýetlerimize degişli bolman, eýsem, täze taryhymyza altyn harplar bilen ýazylýan Milli Liderimiziň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň beýik işleri bilen hem berk baglanyşyklydyr. Döwlet başyna geçen gününden: «Döwlet adam üçindir!» diýen belent şygary öňe süren Gahryman Arkadagymyz Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň nobatdaky mejlisinde hem çuň many-mazmunly, maksatnamalaýyn çykyş e

Gurluşyklar üçin ýerli önümler

Häzirki wagtda welaýatyň dürli künjeklerinde bina edilýän köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň, önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşyk işlerinde Daşoguz welaýat häkimliginiň Gurluşyk önümleri kärhanasynda öndürilýän keramzit, bişen kerpiç, beton gurnawlary hem-de beýleki ýerli önümler ulanylýar. Munuň özi gurluşyk işleriniň bökdençsiz alnyp barylmagyna, goýberilýän maýa goýum serişdeleriniň tygşytlanylmagyna, iň esasysy-da, işiň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Işleriň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ösen talaplaryna laýyk guralmagy, kämil tehnologiýalar ornaşdyrylan bölümleriň işe başlamagy netijesinde, kärhananyň önümçilik kuwwaty ep-esli ýokarlandy. Gurluşyk önümleri kärhanasy boýunça «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji iki aýynda 1,5 müň kub metr beton gurnawlary, 200 müňden gowrak bişen kerpiç, 600 kub metre golaý keramzit taýýarlanyp, gurluşyk meýdançalaryna ugradyldy. Kärhananyň degişli döwrüň içinde öz güýjüne ýerine ýetiren gurluşyk-gurnama işleri pul mukdarynda ýarym million manatlyga golaý bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, ösüş depgininiň ýokarlanandygyny duýmak bolýar.

«Demirýollary» AGPJ halkara ýükleriň üstaşyr geçiriliş wagtyny gysgaltdy

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýükleriň daşalyşyny, importyny we eksportyny ösdürmek, şeýle hem üstaşyr wagonlaryň Türkmenistanyň çäginden çalt geçirilmegini üpjün etmek üçin degişli işleri alyp barýar. Şu maksat bilen «Demirýollary» AGPJ tarapyndan häzirki wagtda ulag we logistika pudagynda goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly ähmiýet berilýär. Alnyp barylýan şeýle işleriň netijesinde «Demirýollary» AGPJ 2024-nji ýylyň fewral aýyndan başlap aşakdaky ugurlarda üstaşyr ýükleriň geçiş wagtlarynyň gysgalandygyny habar berdi.

Durnukly ösüş — röwşen geljegiň binýady

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üstünlikli alnyp barylýan öňdengörüjilikli ykdysady syýasat ýurdumyzy innowasiýa taýdan ösdürmäge, senagat kuwwatyny pugtalandyrmaga we onuň pudaklaýyn düzümini giňeltmäge gönükdirilendir. Häzirki zaman bazar düzümi bolan we durnukly ösüş depginini gazanmaga gönükdirilen ykdysadyýeti ýokary hilli hem-de tapgyrlaýyn kemala getirmek ykdysady strategiýanyň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar. 9-njy fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde habar berlişi ýaly, geçen ýyl durmuşa geçirilen toplumlaýyn çäreleriň netijesinde, esasy makroykdysady ösüşi alamatlandyrýan jemi içerki önümiň durnukly ösüş depgini üpjün edildi we bu görkeziji 6,3 göterim artyp, senagatda 4,3, gurluşykda 2, ulag we aragatnaşykda 8,4, söwdada 12,8, oba hojalygynda 4,4, hyzmatlar ulgamynda 5,1 göterime deň boldy. Geçen ýyllar bilen deňeşdirme geçirilende, jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 2020-nji ýylda 5,9, 2021-nji ýylda 6,2, 2022-nji ýylda 6,2 göterime deň bolmagy 2023-nji ýylda ýokary netije gazanylandygyny görkezýär. Hökümet mejlisinde «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasy» tassyklanyldy. Bu resminama ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýat

Sanly ykdysadyýetiň şowly gadamlary

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlarynda ýola goýlan sazlaşykly işleriň netijesinde karz edaralary tarapyndan ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň gerimi günsaýyn giňelýär, sanly ulgamyň mümkinçilikleri esasynda döwrebap usullar işjeň ulanylýar. Bank amallarynyň sanlylaşdyrylmagy bolsa, diňe bir müşderilere hödürlenilýän hyzmatlaryň sanyny köpeltmek bilen çäklenmän, eýsem, olaryň hilini ýokarlandyrmaga, wagtyny we harajatlaryny tygşytlamaga hem giň mümkinçilikleri döredýär. Bank ulgamynda «Menzilara bank» («Internet bank») we «Mobil bank» hyzmatlarynyň ýola goýulmagy bilen galtaşyksyz sanly töleg hyzmaty arkaly hasaplaşyklary ýerine ýetirmek mümkinçiligi döredildi. «Menzilara bank» hyzmaty web brauzerler, «Mobil bank» hyzmaty ulgamyna bolsa banklar tarapyndan taýýarlanylan ýörite mobil programma üpjünçiligi arkaly ulgama birikdirilýär. «Internet bank» we «Mobil bank» hyzmatlary müşderiniň bank amallaryna we hyzmatlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmaga, pul geçirimlerini tizleşdirmäge, netijede ilatyň gymmatly wagtyny we serişdelerini tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda «Altyn asyr» bank kartynyň eýeleri öz hyzmat edýän banklarynyň internet sahypalary arkaly bank kartlaryny «Menzilara bank» hyzmatyna özbaşdak bir

Ykballynyň başlan işi oň bolar

Mundan bir hepde ozal türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi, sözüň doly manysynda, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyndaky ösüşli gadamlarymyzyň täze ädimine öwrüldi. Ajaýyp döwrümizi esaslandyryjy Gahryman Arkadagymyz mejlisde il-günümiziň abadan we bagtyýar ýaşaýşyna gönükdirilen oňyn başlangyçlaryň birnäçesini orta atdy. Mejlisiň esasy aýratynlygy «Türkmenistany 2024-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeleri we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işiniň esasy ugurlary boýunça Türkmenistanyň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri bilen bilelikde şu ýylyň dowamynda ýerine ýetirilmeli işleriň esasy ugurlary boýunça çäreleriň Meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşylmagydyr.

Maksatlar aýdyň, ösüşler batly

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow:— Ata Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek biziň baş maksadymyzdyr. Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen ylym-bilim ulgamy häzirki wagtda dünýä derejesine çykaryldy. Munuň özi, ilkinji nobatda, halkara derejeli bilim ojaklarynyň döredilmegi, döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen ýokary okuw mekdepleriniň we beýleki okuw-terbiýeçilik edaralarynyň täze binalarynyň gurulmagy, olaryň işine iň täze maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy, halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň döredilmegi bilen pugta baglydyr.