"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Wagyz-nesihat çäresi

Sport — sagdynlygyň gözbaşy Golaýda etrabyň bedenterbiýe we sport bölüminiň, TKA-nyň etrap birleşmesiniň, TDP-niň etrap komitetiniň guramagynda etrabyň sport mekdeplerine gatnaýan türgenleriň hem-de halypa tälimçileriň gatnaşmagynda “Sport — sagdynlygyň gözbaşy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Sport

ÝEŇIL ATLETIKAÇYLAR BÄSLEŞDILER Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde, ilaty, öňi bilenem, ýaşlary sporta köpçülikleýin çekmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda gazanylýan üstünliklere sport mekdebimizde bitirilýän işleriň mysalynda-da göz ýetirmek bolýar. Sport mekdebimiziň türgenleri dürli ýaryşlara yzygiderli gatnaşyp, şowly çykyş edýärler.

Ta­ry­hy ýeňi­ş

«7/24. tm» № 07 (194), 12.02.2024 Türk­me­nis­ta­nyň fut­zal bo­ýun­ça ze­nan­lar ýy­gyn­dy­sy «CAFA Wo­men’s Fut­sal Cham­pions­hip-2024» ýa­ry­şyn­da­ky il­kin­ji ýeň­şi­ni ga­zan­dy­lar.

Ganaýlanyşy kadalaşdyrmak isleseň...

Kadaly ganaýlanyş diňe ýürek üçin däl, eýsem, bedeniň ähli agzalary üçin hem örän wajypdyr. Ganaýlanyşy kadalaşdyrmak üçin maşklar ýerine ýetirilende şu maslahatlary berjaý etmeli: — maşklar ýerine ýetirilende howlukmaly däl we birden hereket etmeli däl;

Tennisçi gyzlarymyzyň üstünligi

Türkmen türgenleriniň halkara giňişliginde gazanýan üstünlikleri milli sportumyzyň ösüşiň täze belentliklerine uzaýan menzilleriniň möhüm tapgyryny emele getirýär. Şeýle netijelerde ýetginjekleriň hem mynasyp ornunyň bardygy bolsa berk binýada daýanýan türkmen sportunyň geljeginiň has-da uludygyndan nyşandyr. Golaýda Omanyň paýtagty Maskat şäherinde geçirilen Halkara Tennis federasiýasynyň Aziýa sebiti boýunça 14 ýaşly we şondan kiçi türgenleriň arasyndaky ösüş çempionatynyň Günbatar hem-de Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin saýlama tapgyrynda gazanylan üstünlik bu hakykatyň aýdyň görkezijisine öwrüldi. Günbatar hem-de Merkezi Aziýanyň 13 döwletinden iň zehinli ýetginjekleri jemlän ýaryşa türkmen tennisçileriniň bäşisi gatnaşdy. Olary bu ýaryşa tejribeli tälimçi Igor Zubkow taýýarlady.

Üstünligiň açary

Biler bolsaňyz, «Güneş» žurnaly öz ýaşajyk okyjylaryny dünýäniň dürli künjeginde geçirilýän halkara ýaryşlarda altyndyr kümüş medallary gazanýan ýaşajyk türgenler bilen yzygiderli tanyş edýändir. Bu gezekki sanymyzda biziň size tanyşdyrjak türgenimiz Perhat Bagtyýarow hakynda bolar. Ol «Olimp» orta sport mekdebiniň 11-nji synpynda okaýar. Ýaş türgen 12 ýaşyndan bäri sportuň agyr atletika görnüşi bilen meşgullanýar. Onuň bu ugurdan gazanan ýeňişleri, üstünlikleri sanardan kän. Olaryň käbirleri hakynda aýdyp geçsek, Perhat jigimiz 2023-nji ýylyň mart aýynda Albaniýa döwletiniň Durres şäherinde agyr atletika boýunça ýetginjekleriň arasynda geçirilen dünýä çempionatyna gatnaşdy. Ol bu ýaryşda 61 kilogram agramda çykyş edip, silterläp götermek boýunça 114 kilogram netije bilen altyn medala, itekläp götermek boýunça 144 kilogram agram netije bilen kümüş medala eýe boldy. Jemi 258 kilogram agramy göterip, umumy netije boýunça 2-nji orna mynasyp boldy. Şeýlelikde, ýaş türgenimiz halkara ýaryşyň jemi 3 sany — 1 altyn, 2 kümüş medalyny eýeledi. Geçen ýylyň awgust aýynda Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda Aziýa çempionaty geçirildi. Perhat Bagtyýarow bu çempionata hem 61 kilogram agram derejesinde gatnaşyp, 3 sany kümüş medala mynasyp boldy. Ol ştangany silterläp götermek boýunça 112 kilogram, itekläp götermek boýunça 144 kilogram netijeleri görkezip

Türkmenistan – sport ýurdy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe köpçülikleýin bedenterbiýäni, Olimpiýa hereketini, sporty ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ugurda milli maksatnamalar, toplumlaýyn özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Aýratyn-da, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde halkymyzyň gadymdan gelýän ýörelgeleri mynasyp dowam etdirilýär. «Sport we bedenterbiýe döredijilik başlangyçlaryny, olary durmuşa geçirmäge bolan maksada okunlylygy höweslendirýän sagdynlygyň hem-de güýjüň esasy çeşmesidir» diýip nygtaýan hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ajaýyp zamanamyzda jemgyýetimizde köpçülikleýin bedenterbiýäni, sagdyn durmuş ýörelgesini rowaçlandyrmak, sport ulgamyny ösdürmek döwlet syýasatynda hemişe esasy üns berilýän ugurlaryň biri bolup durýar. Bedenterbiýe hem-de sport ulgamlaryny ösdürmek we kadalaşdyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň kämil kanunçylyk binýadynyň döredilendigi hem aýratyn bellärliklidir. Bu ugurda durmuşa geçirilýän oňyn özgertme-ler, maksatnamalaýyn işler Esasy Kanunymyz bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, ýurdumyzyň kanunlarynda we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda öz aýdyň beýanyny tapýar.

Ussadyň şägirdi

Paýtagtymyzdaky 6-njy orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Akmyrat Akmyradow — Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 2-nji sport mekdebiniň hem-de Türkmenistanyň Kikboksing federasiýasynyň türgeni. Akmyrat sportuň söweş sungatyna çagalykdan höwes ederdi. Şonuň üçin ol sportuň kikboksing görnüşine 1-nji synpdan bäri gatnaýar hem-de ussat tälimçi Orazmuhammet Kömekowyň elinde tälim alýar. Halypanyň şägirtleriniň içinde iň güýçli türgenleriň biri bolan, 67 kg agramda çykyş edýän Akmyrat birnäçe gezek Ahal, Lebap, Mary, Daşoguz, Balkan welaýatlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň, şeýle-de, Türkmenistanyň çempionatlarynda, kubogynda ýeňiji bolmagy başardy.

Aziýa çempionatynyň bürünç medaly

7-nji fewralda talyp türgenimiz Gaýgysyz Töräýew Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde geçirilýän agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy. Ýaryşa 34 ýurtdan 239 türgeniň gatnaşýandygyny bellemek gerek. Belli hünärmen Mansur Rejepowyň ýolbaşçylygynda bu ýaryşa ykjam taýýarlanan türkmen türgeni 81 kilograma çenli agram derejesinde çykyş etdi. Gaýgysyz iki görnüşiň jemi boýunça 337 kilogram netije görkezmegiň hötdesinden geldi. Onuň ştangany silterläp galdyrmakdaky netijesi 148 kg, itekläp galdyrmakdaky görkezijisi 189 kg agrama deň boldy. Ildeşimiz itekläp galdyrmakda hem kiçi bürünç medal gazandy.

Watanyň buýsanjy ýaşlar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän ýaşlar syýasaty Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň özboluşly jemine öwrülen halkara ylmy-amaly maslahatyň hem-de ugurdaş serginiň işiniň esasy ugry boldy. Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar forumynyň geçirilen günlerinde elimize gowşan «Ýaşlar – Watanyň daýanjy» atly ajaýyp kitaby biziň her birimiz üçin nusgalyk gollanma boldy. Mälim bolşy ýaly, täze eýýamymyzda ruhy taýdan kämil, ýokary hünärli, watansöýüji ýaş nesliň kemala getirilmegi döwlet syýasatynyň uzak geljegi nazarlaýan wezipeleriniň biridir. Ýaşlar ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de durnukly we hemmetaraplaýyn ösdürilmeginde, dünýädäki abraýynyň has-da belende galdyrylmagynda kesgitleýji orun eýeleýärler. Diýarymyzda durmuşa geçirilýän ýaşlar syýasaty jemgyýetimiziň iň işjeň böleginiň sagdyn ösmegi hem-de şahsyýet hökmünde kemala gelmegi üçin has amatly şertleri döretmäge gönükdirilendir.

Ata kesbinden kemal tapan

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylan 2024-nji ýyla uly buýsanç bilen gadam basylmagynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar – Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň halkymyza gowuşmagy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň şanly wakasy bolup dabaralandy. Bu ajaýyp eserde geçen ýylda beýleki ugurlar bilen birlikde, ýaşlarymyzyň sport ulgamynda gazanan üstünlikleri hakynda hem jikme-jik beýan edilip, 2023-nji ýylda halkara ýaryşlarynda Watanymyzyň sport abraýyny belende göteren türgenleriň atlarynyň getirilmeginiň olarda we olaryň halypalarynda egsilmez hoşallyk hem-de buýsanç duýgularyny döredendigini aýratyn bellemek gerek. Arkadagly Gahryman

Sport mekdeplerinde

Daşoguz welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Daşoguz şäheriniň 5-nji sport mekdebinde ýaş zehinleri saýlap-seçip almakda we güýçli türgenleri ýüze çykarmakda, ýöriteleşdirilen şertlerde taýýarlamakda hem-de halkara derejeli ussatlyga çenli ösdürmekde meýilnamalaýyn işler alnyp barylýar. Mekdepde futzal, futbol, basketbol, boks, kýokuşinkaý karate, adaty karate, grek-rim göreşi, ýeňil atletika, kikboksing we taýboks boýunça 900-e golaý türgen bilen 30-a golaý tälimçi-mugallym türgenleşik geçýär. Ýaş türgenler hem-de ussat tälimçiler sport görnüşleri boýunça türgenleşip, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň çäginde geçirilýän ýaryşlara gatnaşyp, dürli derejeli medallara mynasyp bolýarlar. Olardan Eldar Taganow, Aýşat Hojageldiýewa, Öwez Guwanjow we Nabat Kakaýewa ýaly türgenleri agzamak bolar. Şeýle-de, mekdebimiziň tejribeli tälimçi-mugallymlaryndan karate boýunça Saparmyrat Hojageldiýew, boks boýunça Dädebaý Geldinazarow, kýokuşinkaý karate boýunça Gurbanmyrat Saparmyradow, ýeňil atletika boýunça Orazbibi Nazarowa, şeýle hem awtosport boýunça mekdebiň instruktor-usulyýetçisi Didar Orazmedow birnäçe ýaryşlarda üstünlikli çykyş etdiler. Olaryň geljekde hem sport üstünlikleri bilen begendirjekdiklerine ynanýarys.

Balkan pälwanyň Mara gidişi

(«Pälwanlaryň durmuşy» ýazgylar toplumyndan) Balkan pälwanyň adynyň ulus-ile ýaýran döwründe Mary ilinden oňa bir pälwandan çakylyk gelýär. Onda «Dogar aýyň pylançasyna obamyzda toý bolýar, bilegiň güýçli bolsa gel, güýç synanyşaly» diýlip ýazylypdyr.

Futbol täzelikleri

«Arkadag» futbol kluby Demirgazyk Makedoniýanyň iň atly toparlarynyň birini – «Wardar» klubyny ýeňlişe sezewar etdi. Klublaryň Antalýa şäherinde geçýän okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň çäginde guralan duşuşyk «Arkadag» toparynyň 1:0 hasabyndaky ýeňşi bilen tamamlandy. Duşuşykdaky ýeke-täk goly Altymyrat Annadurdyýew geçirdi.

Türkmenistanyň çempionaty

Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 8, 10 we 12 ýaşa çenli ýaş derejelerinde 310 türgeniň gatnaşmagynda küşt boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy. Ýaryşlar küştüň nusgawy, rapid we blis görnüşlerinden geçirildi. 8 ýaşa çenli oglanlaryň arasynda Çaryhekim Çaryýew (Aşgabat) 1 altyn, 2 kümüş, Halilmuhammet Çaryýew (Aşgabat)

Takylatdy – gadymy oýun

Türkmen halky milli-ruhy gymmatlyklaryny asyrlaryň dowamynda baýlaşdyryp, has-da kämilleşdirip, biziň günlerimize ýetiripdir. Uly terbiýeçilik ähmiýeti bolan milli oýunlar hem baý mirasymyzyň aýrylmaz bölegidir. Häzirki döwürde milli oýunlaryň ähmiýeti giňden wagyz edilip, jemgyýetimizde has-da ýaýbaňlanmagyna giň mümkinçilikler döredilýär. Ýaş nesliň sagdyn kemala gelmegine, aň-düşünjeli, kämil bolup ýetişmegine uly täsirini ýetirýän türkmen milli oýunlarynyň çagalar tarapyndan söýlüp oýnalýandygyny bellemek gerek. Olar häzirki döwürde hem toý-baýramlarymyzyň bezegi bolmak bilen, Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň üns-aladasy netijesinde täze röwüşde ösdürilýär.

Ökdeler öňe saýlandy

Sportuň we köpçülikleýin bedenterbiýäniň jemgyýetiň abadançylygynda hem-de döwletiň pajarlap ösüşinde juda uly orny bar. Munuň özi tutuş dünýäde tejribe arkaly, ýagny iş ýüzünde ykrar edilen misilsiz hakykatdyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda hem köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketi röwşen ertirimiziň hakyky eýeleri bolan ýaş nesilleriň döwrümiziň beden, ruhy, aň-paýhas taýdan kämil raýatlary bolup ýetişmekleri üçin hemme şert-mümkinçilikler döredilýär. Ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallasy bilen adam hem-de onuň saglygy hakyndaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykaryldy. Şu günler Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Bilim ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň bilelikde guramagynda eziz Diýarymyzda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XIII Spartakiada dowam edýär. Ýakynda bu umumymilli oýunlaryň çäklerinde Ahal welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň guramagynda mekdep okuwçylarynyň arasynda küşt boýunça ýaryş geçirildi. Oňa welaýatyň ähli etraplaryndan mekdep okuwçylarynyň köpsanlysy gatnaşdy. Munuň özi ata Watanymyzda adamlaryň, aýratyn-da, çagalaryň arasynda bedenterbi

Taryhda şu gün

2006-njy ýylyň 10-njy fewralynda Italiýanyň Turin şäherinde ХХ gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy bolup geçdi. Oýunlarda döwletleriň 80-sine wekilçilik eden türgenleriň 2663-siniň bäsleşendiklerini bellemek gerek. Türgenler sportuň 15 görnüşinde medal sanawynyň 84-si ugrunda göreş alyp bardylar. Oýunlaryň Albaniýanyň, Madagaskaryň hem-de Efiopiýanyň ýygyndy toparlarynyň ilkinji çykyşyny özünde jemländigi hem bellenilmäge mynasypdyr.

Welaýatlardan habarlar

Sport, köpçülikleýin bedenterbiýe, sagdyn durmuş ýörelgeleri häzirki döwürde tutuş jemgyýetimizi gurşap alyp, ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda giň gerime eýe bolýar. Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan welaýaty boýunça müdirliginiň harby gullukçylarynyň gatnaşmaklarynda hem sporty, bedenterbiýäni, sagdyn durmuş kadalaryny wagyz edýän maslahatlar, duşuşyklar yzygiderli guralýar. Olarda ähli ösüşleriň özeniniň saglykdadygy, sagdyn durmuşdadygy öňe sürlüp, sporty hemişelik hemra edinmegiň ömrüň gözelliginiň gözbaşydygy ündelýär. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, şeýle hem harby gullukçylaryň arasynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çärelerini giňden ýaýbaňlandyrmak maksady bilen guralýan ýaryşlarda harby gullukçylarymyz öz ukyp-başarnyklaryny görkezýärler. Döredip berýän ajaýyp şert-mümkinçilikleri üçin döwlet Baştutanymyza alkyş sözleri şeýle çärelere gatnaşýanlaryň dilleriniň senasyna öwrülýär.

Körpe düzzümçileriň ýaryşynda

Ýakynda düzzüm boýunça 14 ýaşa çenli türgenleriň arasynda Türkmenabat şäheriniň birinjiligi geçirildi. Oňa sportuň bu görnüşi bilen meşgullanýan çagalaryň 25-e golaýy gatnaşdy. Welaýat merkezindäki 13-nji sport mekdebinde geçirilen ýaryşda Türkmenabat şäherindäki 9-njy, 26-njy we 34-nji orta mekdeplerde bilim alýan okuwçylar ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.