"Türkmenistan Sport" Halkara žurnalynyň elektron goşundysy

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Welaýatlardan habarlar

Sporty, köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgesini rowaçlandyrmak, adamlaryň saglygyny goramak babatda ýurdumyzda alnyp barylýan işler munuň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini görkezýär. Sporty, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekde geçirilýän dürli çäreleriň hem oňyn netijeleri berýändigini bellemek gerek. Biziň müdirligimiziň işgärleri hem şeýle çärelere yzygiderli gatnaşyp durýarlar. Şol wagyz-nesihat çärelerinde nygtalyşy ýaly, sagdyn durmuş ýörelgesini hemra edinip, zyýanly endiklerden daşda bolmak, sport we bedenterbiýe bilen yzygiderli meşgullanmak her bir adamyň, ilkinji nobatda öz saglygy üçin peýdalydyr. Ösüşleriň belentliklerini nazarlaýan ýurdumyzda ýöredilýän syýasatyň baş maksady hem adamlaryň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekden, beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny gazanmakdan ybaratdyr. Çärelerde edilýän çykyşlarda halkymyzyň saglygyny goramakda, jemgyýetimize sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmakda taýsyz tagallalary edýän Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden alkyş sözleriniň aýdylmagy aýratyn buýsandyryjydyr.

Janköýerleriň söýgüsini gazanan hüjümçi

Futbol oýnan ýyllarynda janköýerleriň uly söýgüsini gazanyp, özüni ussat oýunçy hökmünde tanatmagy başaran futbolçylar az däl. Garaşsyzlyk ýyllaryndaky türkmen futboly hakynda söhbet edilende, elbetde, ezber hüjümçi hökmünde ýokary netijelere eýe bolan Mämmedaly Garadanowy şeýle futbolçylaryň hatarynda uly höwes bilen görkezmek bolar. Öz ussatlygy, oýun wagtyndaky kynçylykly pursatlardan dürli tilsimler bilen baş alyp çykyp bilýänligi bilen, iň esasam, gol geçirmekde döwürdeşlerinden aýyl-saýyl tapawutlanan hüjümçi bilen guran söhbetdeşligim meniň üçin-ä şol döwürlere gaýybana syýahat eden ýaly boldy. Munuň okyjylar üçinem şeýle boljakdygyna ynanýaryn. – Mämmedaly, söhbetimizi futbola gadam basan döwürleriňden başlaýaly!

Guşakly göreşiň geçmişine göz aýlap

Guşakly göreş sportuň iň gadymy görnüşleriniň biridir. Ilkidurmuş adamlarynyň arasyndaky başa-baş tutluşyklar ähli göreşleriň ilkinji başlangyjydyr diýip aýtmaga adamzadyň geçmiş taryhy esas berýär. Şol tutluşyklar asyrlaryň geçmegi, adamlaryň aňynyň ösmegi bilen düzgünleşdirilip, ýagny gazaply düzgünler aradan aýrylyp, umumy göreşleriň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Dünýäniň dürli künjeklerinden: Aziýadan, Afrikadan, Ýewropadan we Merkezi Amerikadan tapylan gadymy golýazmalar, daşyň ýüzündäki suratlar, sungat ýadygärlikleri bu göreşiň baý we gadymy taryhynyň bardygyna şaýatlyk edýär. Mysal üçin, Yragyň Bagdat şäherinde guşakly göreş bilen meşgullanýan iki pälwanyň heýkeljiginiň üstünden baryldy. Bu heýkeljik, takmynan, 6 müň ýyl mundan ozal döredilipdir diýlip hasaplanylýar. Her bir halkda bu başa-baş göreşiň öz aýratynlygy bar, ýöne göreş mahalynda bäsdeşleriň guşakdan elini aýyrmazlygy baradaky kada olaryň hemmesine mahsusdyr.

Futbol täzelikleri

Pariž şäherinde geçiriljek Olimpiadanyň futbol boýunça saýlama tapgyryna şu gezek zenanlar ýygyndylarynyň 31-si gatnaşar.

Taryhda şu gün

Ilkinji küştçüler

Geçen asyryň başlarynda, esasan-da, ýigriminji, otuzynjy ýyllarda ýurdumyzda sportuň küşt görnüşine uly üns berilýär, aýratyn-da, sada oba ilatynyň, ýönekeý daýhanlaryň arasynda bu oýna bolan gyzyklanma artýar. Şol ýyllarda Aşgabat, Mary, Türkmenabat, Baýramaly, Tejen, Gyzylarbat, Türkmenbaşy, Gökdepe, Bäherden, Sarahs küştüň iň köp oýnalýan ýerlerine öwrülýär. Otuzynjy ýyllarda türkmen küştüniň ilkinji «ýyldyzlary» ýüze çykyp ugraýar. Olaryň ilkinjileriniň hatarynda Aman Geldiýewi görkezmek bolar. Soňra Aşgabadyň 6-njy mekdebiniň okuwçysy Ýuriý Geýer, şol wagtky Aşgabat etrabynyň «RKKA-nyň 12 ýyllygy» kolhozynyň miraby Täşli Taýlyýew, Aşgabat hem-de Mary etraplarynyň kolhozçylary Welle Amanow, Çary Begenjow, M.Pälwanow, Töre Mamyşow dagy özlerini tanadyp, olar ýurt möçberinde geçirilen ýaryşlarda ençeme gezek ýeňiş gazanýarlar.

Sport

Dzýudoçylar bäsleşdiler Ajap eýýamymyzda ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmekde uly işler bitirilýär. Soňky ýyllarda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanýan ýaş türgenleriň sany barha artyp, olar özleriniň ussatlyklaryny ýokarlandyrýarlar. Dürli derejelerde sportuň birnäçe görnüşleri boýunça geçirilýän ýaryşlar bolsa, türgenlerimiz üçin özboluşly synag bolup hyzmat edýär.

Harby gullukçylar bäsleşdiler

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan welaýaty boýunça müdirliginiň harby gullukçylarynyň arasynda geçirilen sport ýaryşlary gyzykly hem çekeleşikli häsiýete eýe boldy. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, şeýle hem «Arkadag Serdarly  bagtyýar ýaşlar ýylynda» harby gullukçylaryň arasynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çärelerini giňden ýaýbaňlandyrmak maksady bilen guralan ýaryşlarda harby gullukçylarymyz stoluň üstünde oýnalýan tennis, el göreşi we küşt boýunça öz ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Gyzykly geçen ýaryşlaryň netijesi boýunça ýeňiji bolanlara dabaraly ýagdaýda baýraklar gowşuryldy.

Aw­tou­lag eks­por­tyn­da öňe geç­di

Se­na­gat taý­dan ösen ýurt­la­ryň bi­ri bo­lan Hy­taý­ aw­tou­lag eks­por­ty­ny art­dyr­ýar. Ge­çen ýyl da­şa­ry ýurt­la­ra 3 mil­li­on 110 müň ulag eks­port edi­lip­dir. Ýur­duň eks­por­ty 54 gö­te­rim ýo­kar­la­nyp, bu ugur­da Ger­ma­ni­ýa­dan ozup, ikin­ji or­na çyk­dy. Bu ba­ra­da ýur­duň Aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­le­ri bi­le­le­şi­gi ha­bar ber­ýär. Ger­ma­ni­ýa ge­çen ýyl eks­por­ty­ny 2021-nji ýyl­da­ky­dan 10 gö­te­rim kö­pe­lden hem bol­sa, aw­tou­lag eks­por­tyn­da üçün­ji or­na düş­di. Ýurt 2 mil­li­on 610 müň ula­gy eks­port edip­dir. Sa­na­wyň ýo­ka­ry bas­gan­ça­gy­ny bol­sa Ýa­po­ni­ýa eýe­le­ýär. Uzak Gün­do­gar ýur­dy 2021-nji ýyl­da da­şa­ry ýurt­la­ra 3 mil­li­on 820 müň ulag ibe­ren bol­sa, ge­çen ýy­lyň 11 aýyn­da 3,2 mil­li­on­dan gow­rak ulag eks­port edip­dir. Bi­ler­men­ler Hy­ta­ýyň aw­tou­lag se­na­ga­tyn­da­ky ösü­şi­niň ýur­dy ýa­kyn gel­jek­de bi­rin­ji or­na çy­kar­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler. Hy­taý 2030-njy ýy­la çen­li je­mi 5,5 mil­li­on aw­tou­lag eks­port edip, onuň 2,5 mil­lio­ny­nyň elekt­rou­lag bol­jak­dy­gy bel­le­nil­ýär.

Is­pa­ni­ýa­da «Barselona», Italiýada «Inter»

Is­pa­ni­ýa­nyň Su­per Ku­bo­gy­na (Super copa de Espana) «Bar­se­lo­na» to­pa­ry my­na­syp bol­dy. Ka­ta­lon­lar Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň paý­tag­ty Er-Ri­ýad­da­ky Şa Fahd sta­dio­nyn­da 57 müň 340 jan­kö­ýe­riň şa­ýat­ly­gyn­da oý­na­lan fi­nal­da «Re­al Mad­ri­di» 3-1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. «Bar­se­lo­na­nyň» do­ly ar­tyk­maç­ly­gyn­da ge­çen oýun­da 33-nji mi­nut­da Le­wan­dows­ki­niň pa­syn­dan soň Ga­wi, 45-nji mi­nut­da Ga­wi­niň pa­syn­dan soň Le­wan­dows­ki, 69-njy mi­nut­da-da ýe­ne-de Ga­wi­niň pa­syn­dan soň Ped­ri ta­pa­wut­lan­dy. «Re­al Mad­ri­diň» ýe­ke-täk go­lu­ny 90+3-nji mi­nut­da Ka­rim Ben­ze­ma ge­çir­di. Şun­luk­da, 3-1 ha­sa­byn­da ýeň­şi­ni baý­ram eden «Bar­se­lo­na» 4 ýyl­dan soň 14-nji ge­zek bu ku­bo­gy ga­zan­dy. Bu ugur­da «Re­al Mad­rid» 12 ku­bok bi­len 2-nji ýe­ri eýe­le­ýär. Ha­wi «Bar­se­lo­na­nyň» tä­lim­çi­si hök­mün­de il­kin­ji ku­bo­gy­ny ga­zan­dy. «Re­al Mad­ri­diň» tä­lim­çi­si Kar­lo An­çe­lot­ti bol­sa 13 ýyl­dan soň il­kin­ji sa­par fi­nal­da utul­dy. Ita­li­ýa­ly hü­när­men soň­ky ge­zek 2010-njy ýyl­da «Çel­si» bi­len «Man­çes­ter Ýu­naýt­ed­den» Ang­li­ýa­nyň Su­per Ku­bo­gy du­şu­şy­gyn­da as­gyn ge­lip­di. «Bar­se­lo­na­nyň» ýa­rym­go­rag­çy­sy Bus­kets 45-nji ge­zek «El Kla­si­ko­da» çy­kyş edip, bu ugur­da Ser­hio Ra­mo­syň re­kor­dy­na şä­rik bol­dy.

150 gün­de 150 ma­ra­fon – dün­ýä re­kor­dy

Awst­ra­li­ýa­ly yl­gaý­jy ze­nan Er­çeýn Mýur­raý-Bart­lett öz­bo­luş­ly re­kord goý­dy. Ol yzy­ny üz­män 150 gün­de 150 ma­ra­fon yl­ga­wy­ny ta­mam­lap, bu ugur­da ta­ry­hy re­kord goý­ma­gy ba­şar­dy. Bu ugur­da ozal­ky re­kord 106 gün­de 106 ma­ra­fon yl­gan bri­ta­ni­ýa­ly Keýt Jeý­de­ne de­giş­li­di (2021). Er­çeýn Mýur­raý-Bart­lett şol 150 gün­de 6300 ki­lo­met­r ara­ly­gy geç­di. 32 ýa­şyn­da­ky tür­gen 16-njy ýan­war­da özü­niň 150-nji ma­ra­fo­nyny yl­ga­dy. Şon­dan 150 gün öň ýur­duň de­mir­ga­zy­gyn­dan baş­lan Er­çeýn Mýur­raý-Bart­lett si­şen­be gü­ni Mel­burn şä­he­rin­de öz re­kor­dy­ny ta­mam­la­dy. Ol 150-nji ma­ra­fo­nyn­dan soň: — Awst­ra­li­ýa diý­seň aja­ýyp, owa­dan ýurt. Me­niň yl­ga­ma­gym­da­ky esa­sy mak­sat­la­ry­myň bi­ri-de ýur­duň owa­dan te­bi­ga­ty­ny, ýurt­da­ky bio­dür­lü­li­gi dün­ýä gör­kez­mek bol­dy. Mil­li se­ýil­gäh­le­re, Be­ýik Bar­ri­er ri­fi­ne, şol san­da dür­li ta­gam­la­ry­my­za dün­ýä­niň ün­sü­ni çek­mek is­ledim — di­ýip, be­ýa­nat ber­di. Tür­ge­ne «Wil­der­ness Society» jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­sy ta­ra­pyn­dan 82 130 ame­ri­kan dol­lar­lyk pul sow­ga­dy hem be­ril­di.

«Arsenal» hem-de «napoli» arany açýar

Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da çem­pi­on­ly­ga tä­si­ri­ni ýe­ti­rip bil­jek 2 der­bi du­şu­şy­gy oý­nal­dy. Ola­ryň il­kin­ji­sin­de «Man­çes­ter Ýu­naý­ted» şä­he­riň beý­le­ki klu­by «Man­çes­ter Si­ti­ni» gar­şy­da­şy­nyň 1–0 öňe saý­la­nan­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Gol­la­ry­nyň bi­ri je­del­li bo­lan «Ýu­naý­te­diň» adyn­dan Bru­no Fer­nan­deş bi­len Mar­kus Reş­ford, «Si­ti­niň» adyn­da­nam Gri­liş ta­pa­wut­lan­dy. De­mir­ga­zyk Lon­don der­bi­sin­de-de «Ar­se­nal» myh­man­çy­lyk­da «Tot­ten­ham­dan» 2–0 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. Top­çu­la­ra ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry Llo­ris (ö.d.) bi­len Ede­gor ge­çir­di. Bu du­şu­şyk­lar­dan soň «Ar­se­nal» 2-nji ýer­dä­ki «Si­ti» bi­len utuk ara­ta­pa­wu­dy­ny 8-e çy­kar­dy. «Nýu­kas­lyň» soň­ky mi­nut­lar­da «Ful­ha­my» 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňen tap­gy­ryn­da «Çel­si» hem iň ki­çi ha­sap bi­len «Kris­tal Pa­la­sy» ut­dy. Möw­sü­me ju­da şow­suz baş­lan «Li­wer­pul» myh­man­çy­lyk­da «Braý­ton­dan» 3–0 utu­lyp, öň­dä­ki dört­lük­den daş­laş­dy. Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da sa­na­wyň li­de­ri «Na­po­li» öz meý­dan­ça­syn­da «Ýu­wen­tu­sy» ta­ry­hy ha­sap bi­len ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 5–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan «Na­po­li­niň» gol­la­ry­ny Osim­hen (2), Kwa­ras­he­li­ýa, Rrah­ma­ni hem-de El­mas ge­çir­di. «Na­po­li» to­pa­ry «Ýu­wen­tu­syň» der­we­ze­sin­den 1988-nji ýyl­dan s

FI­FA 2022-nji ýy­lyň ök­de­le­ri­ni saý­la­ýar

Dün­ýä fut­bo­lynyň ho­ja­ýy­ny FI­FA «The Best FI­FA Fo­ot­ball» baý­rak­la­ry­nyň da­laş­gär­le­ri­niň sa­na­wy­ny mä­lim et­di. FI­FA fut­bol­çy­dyr tä­lim­çi­le­riň 2021-nji ýy­lyň 8-nji aw­gus­tyn­dan – 2022-nji ýy­lyň 18-nji de­kab­ry­na çen­li ara­lyk­da­ky dö­wür­de gör­ke­zen ne­ti­je­le­ri­ni ha­sa­ba alyp, ýe­ňi­ji­le­ri şo­ňa gö­rä kes­git­lär. Er­kek­dir ze­nan­la­ryň ara­syn­da aý­ra­tyn­lyk­da iň go­wy fut­bol­çy baý­ra­gy­na her­sin­den 14 da­laş­gär sa­na­wa alyn­dy. Er­kek­le­riň ara­syn­da Mes­si, Al­wa­res, Mbap­pe, Neý­mar, Ben­ze­ma, Ma­ne, Sa­lah, Le­wan­dows­ki, Ho­lann, Wi­ni­si­us, Mod­riç, Ha­ki­mi, De Bruý­ne, Bel­lin­gam da­laş­gär gör­ke­zil­di. Ze­nan­lar­dan hem Pu­tel­las, Bon­ma­ti, Aleks Mor­gan, Bet Mid, Säm Kerr ýa­ly de­giş­li dö­wür­de öňe saý­la­nan fut­bol­çy­lar da­laş­gär­li­ge hö­dür­len­di. Şeý­le-de, ýy­lyň tä­lim­çi­si, ze­nan fut­bo­lyn­da ýy­lyň tä­lim­çi­si, ýy­lyň er­kek hem-de ze­nan der­we­ze­çi­si baý­rak­la­ry­nyň da­laş­gär­le­ri, şol san­da ýy­lyň iň owa­dan go­lu­na be­ril­ýän Puş­kaş baý­ra­gy­nyň da­laş­gär­le­ri hem mä­lim edil­di. 7 ugur bo­ýun­ça be­ril­jek baý­rak­la­ryň da­laş­gär­le­ri­niň sa­na­wy few­ral­ aýyndan öň 3-e dü­şü­ri­ler. FI­FA äh­li baý­rak­la­ryň ýe­ňi­ji­le­ri­ni 27-nji few­ral­da Sü­rih­de ge­çi­ril­jek da­ba­ra­da mä­lim eder.

45-nji Da­kar Ral­li­si ta­mam­lan­dy

Dün­ýä­niň iň kyn­çy­lyk­ly ýa­ryş­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Da­kar Ral­li­si ta­mam­lan­dy. 45-nji ge­zek ge­çi­ri­len Da­kar Ral­li ýa­ry­şy bu ýyl Sa­ud Ara­bys­ta­nyn­da gu­ral­dy. Iki hep­de­den gow­rak wagt do­wam eden ýa­ryş­da ýe­ňil aw­tou­lag sü­rü­ji­le­ri­niň ara­syn­da çem­pi­on üýt­ge­me­di. «Red Bull» to­pa­ry­nyň adyn­dan çy­kyş eden ka­tar­ly Nas­ser Al-At­ti­ýa özü­niň «Toyo­ta GR DKR Hi­lux» ky­sym­ly ula­gy bi­len bas­syr 2-nji, umu­my­lyk­da 5-nji ge­zek Da­ka­ryň ýe­ňi­ji­si bol­dy. 14 tap­gy­ryň 3-sin­de ýe­ňiş ga­za­nan Al-At­ti­ýa 45 sa­gat 03 mi­nut 15 se­kunt­da pel­le­ha­na gel­di. «Prod­rive» ky­sym­ly ulag bi­len ýa­ry­şa gat­na­şan fran­si­ýa­ly Se­bas­ti­an Lýob ýe­ňi­ji­den 1 sa­gat 2 mi­nut 49 se­kunt az ne­ti­je gör­kez­di. Bra­zi­li­ýa­ly Lu­kas Mo­ra­es («Toyo­ta») ýa­ry­şy 3-nji orun­da ta­mam­la­dy. Mo­to­sikl­çi­le­riň ara­syn­da «Red Bull» to­pa­ry­nyň ar­gen­ti­na­ly sü­rü­ji­si Ke­win Be­na­wi­des özü­niň KTM ky­sym­ly mo­to­sik­li bi­len 44 sa­gat 27 mi­nut 20 se­kunt­da pel­le­ha­na ge­lip, 1-nji or­ny eýe­le­di. Bu onuň ikin­ji çem­pi­on­ly­gy bo­lup, ol 2021-nji ýyl­da-da çem­pi­on­lyk ga­za­nyp­dy. Ke­win Be­na­wi­des soň­ky 2 tap­gyr­da ýe­ňiş ga­za­nyp, umu­my sa­naw­da öňe saý­lan­dy. Soň­ky tap­gy­ra çen­li umu­my sa­naw­da 1-nji orun­da bo­lan 2016-njy we 2019-njy ýyl­la­ryň çem­pio­ny, awst­ra­li­ýa­ly To­bi Praýs (KTM) 2-nji

«Çelsiniň» 100 million ýewrolyk täze transferi

Ang­li­ýa­nyň «Çel­si» klu­by trans­fer üs­tü­ne trans­fer ed­ýär. Lon­don­ly­lar «Ar­se­nal» klu­bu­nyň hem na­za­ryn­da bo­lan uk­rai­na­ly fut­bol­çy Mi­hai­lo Mud­ryk bi­len dü­zü­mi­ni güýç­len­dir­di. «Çel­si» to­pa­ry bu trans­fer üçin «Şaht­ýor Do­nesk» to­pa­ry­na 70+30 mil­li­on ýewro be­rer. 22 ýa­şyn­da­ky win­ger «Çel­si­» bi­len fut­bol­da ju­da seý­rek duş gel­ýän möh­let bo­lan 8,5 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy. Mud­ryk «Çel­si­niň» şu gyş­ky trans­fer möw­sü­min­dä­ki 5-nji trans­feri bo­lup, ol Gri­liş, Lu­ka­ku we Pog­ba­dan soň «Pre­mi­er Li­ga­nyň» iň gym­mat 4-nji fut­bol­çy­sy hök­mün­de ha­sa­ba alyn­dy. «Çel­si­niň» 2-nji iň gym­mat trans­fe­ri bo­lan Mud­ryk tä­ze klu­bun­da 15-nji bel­gi­li köý­nek­çä­ni ge­ýer. Mud­ryk «Şaht­ýor­da» şu möw­süm­de 12 oýun­da 7 gol ge­çir­di. Ol Çem­pi­on­lar Li­ga­syn­da-da 3 ge­zek ta­pa­wut­la­nyp­dy. Mud­ryk «Çel­si­den» ýyl­lyk 7,5 mil­li­on ýew­ro hak alar. Şeý­le-de, Mud­ryk «Çel­si­niň» tä­ze eýe­le­ri­niň dü­zü­mi­ne go­şan 13-nji fut­bol­çy­sy bol­dy. Ang­li­ýa­nyň «Pre­mi­er Li­ga­sy­nyň» we­ki­li «Wul­wer­hemp­ton» to­pa­ry PSŽ-niň is­pa­ni­ýa­ly ýa­rym­go­rag­çy­sy Pab­lo Sa­ra­bi­ýa­ny dü­zü­mi­ne goş­dy. Iň­lis klu­by 30 ýa­şyn­da­ky oýun­çy bi­len 2,5 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy. Sa­ra­bi­ýa­nyň trans­fe­ri üçin «Wul­wer­hemp­ton» to­pa­ry PSŽ to­pa­ry­na 5 mil­li­on ýew­ro be­rer. Ge­çen möw­süm­de «

Olimpiada ýolundaky garşydaşlar belli boldy

Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndysy şu ýylyň aprel aýynda Olimpiýa oýunlary — 2024-e gatnaşmak üçin saýlama duşuşyklary geçirer. Ýakynda Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherindäki ştab-kwartirasynda saýlama duşuşyklaryň bijeleri çekildi. Netijede, türkmen ýygyndysy «G» toparçada Hindistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň ýygyndylary bilen duşuşar. Merkezleşdirilen görnüşde 3 — 11-nji aprel aralygynda geçiriljek duşuşyklar Olimpiýa oýunlary — 2024-iň zenanlaryň arasyndaky futbol ýaryşynyň Aziýa yklymy boýunça birinji saýlama tapgyry bolar. Onda 26 ýygyndy ýedi toparçada ýaryşar. Bije çekişligiň netijesinde toparçalaryň bäşisinde dört, ikisinde bolsa üç ýygyndy ýerleşdi.

Biler bolsaňyz...

Bedenimizdäki iň kiçijik süňk gulagymyzda ýerleşýär. Onuň uzynlygy 2,8 millimetrdir.  Ýüregimiz her gün 100 müň gezek, bir ýylda 36,5 million gezek urýar. Ýaňy doglan bäbekler 1 minudyň dowamynda bary-ýogy bir ýa-da iki gezek, uly adamlar bolsa minutda 10 gezek gözüni gyrpýar.

Sport

ÜSTÜNLIKLERDEN RUHLANÝAN TÜRGEN Baky bagtyýarlygyň şuglasyndan nurlanýan ajaýyp zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk ýoluny mynasyp dowam edýän hormatly Prezidentimiziň döreden mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan ýaşlar sportuň dürli görnüşlerine uly gyzyklanma bildirip türgenleşýärler we ýurdumyzda geçirilýän dürli derejeli ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Indi ençeme ýyllardan bäri Köneürgenç etrabynyň 1-nji çagalar we ýetginjekler sport mekdebiniň türgenleri şeýle hormata mynasyp bolup gelýärler. Biz pauerlifting sportunyň klassyk görnüşi boýunça geçirilýän dürli sport ýaryşlarynda öz ussatlygyny görkezip, ýeňişli ýollara tarap ynamly barýan ýaş türgen — ady agzalan sport mekdebiniň göreldeli türgeni, Köneürgenç etrabyndaky 26-njy orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Seýran Gurbangeldiýew bilen söhbetdeş bolduk.

Lionel Messi

2022-nji ýylyň 12 däl-de, 13 aýdan ybarat bolandygyny aň etdiňizmi? Halypa kärdeşlerimiziň biriniň ýazyşy ýaly, ýylyň 13-nji aýy 20-nji noýabrda-ha başlady, 18-nji dekabrda-da tamamlandy. Ine, indi bildiňiz: edil şol aralykda Türkmenistandan müňlerçe kilometr uzaklykdaky arap ülkesi bolan Katarda futbol boýunça dünýä çempionaty geçirildi. «Katar — 2022» Argentinanyň ýygyndysynyň çempionlygy bilen tamamlandy. Şeýlelikde, «başga planetaly» lakamynyň eýesi, futbolyň dünýä belli ýyldyzy Lionel Messi 35 ýaşynda dünýä çempiony bolmagy başardy. Messiniň çagalygy barada eşidipmidiňiz, belki bir ýerlerden okan bolmagyňyz hem mümkin. Eger eşitmedik ýa okamadyk bolsaňyz, şeýle mümkinçiligi size «Güneş» döredýär. Çünki dünýä çempionlygyna uzan ýol çagalykdaky ilkinji ädimlerden başlaýar.

Ýeňşe ymtylýan dostlar

Bagyň miwe bermegi üçin idegiň zerur bolşy ýaly, türgeniň uly üstünliklere ýetmegi üçin-de yzygiderli türgenleşik, yhlas, ukyp-başarnyk gerek. Aslynda, her bir türgene ýeňiş miýesser etmeýär, ol «idegi» ýeten, yhlasly türgenleşýän, maksada okgunly türgene ýaran bolýar. Biziň size bu gezekki sanymyzda ýetirjek körpe türgenlerimiz Aşgabat şäherindäki iňlis dilini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 57-nji orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Muhammetaly Orazgeldiýew, paýtagtymyzdaky 143-nji orta mekdebiň 3-nji synp okuwçysy Ýunus Nazarow, şeýle-de 6 ýaşyndaky körpe Resul Mämmedowdyr.