Bildirişler

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 98. Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň ýyladyş desgalarynda oturdylan suw gyzdyryjy gazanlaryň («Alarko» ACK2 — 3000 kWt — 1 sany, «Alarko» ACK2 — 1500 kWt — 1 sany) düýpli bejeriş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Hormatly ýolagçylar!

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 26-njy oktýabryndan 45-nji «Teke bazar — Gökdere» ugry boýunça gatnaýan awtobusyň hereket edýän ugruna üýtgetmeleriň girizilýändigini siziň dykgatyňyza ýetirýär. 45-nji «Teke bazar — Gökdere» ugry «Gurtly — Gökdere» ugruna üýtgedilýär, şeýle hem bu ugur boýunça awtobus «Gurtly» belleniş nokadyndan ugraýar hem-de Ruhabat köçesi — Gurbansoltan eje şaýoly — A.Annaýew köçesi — Magtymguly şaýoly — Tähran — Görogly köçeleri — Akdepe harby şäherçesi — Görogly köçesi bilen hereket edip, «Gökdere bazary» nokadyna barýar we yzyna Görogly — Tähran — A.Annaýew köçeleri — Gurbansoltan eje şaýoly — Ruhabat köçesi bilen hereket edip, «Gurtly» belleniş nokadyna gelýär.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Arçman» şypahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly. Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy №10093355 — nebiti gazyp alýan enjamlar toplumyny göçürmek üçin hyzmatlary etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 20-nji noýabryna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: bahar.nuriyeva@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № — 10087726/02 — Maglumatlary emeli hemra arkaly ibermek boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 16-njy noýabryna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň iň oňat nyşanyny taýýarlamak boýunça Bäsleşigiň maksady «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň» iň oňat nyşanyny taýýarlamakdan, ýurdumyzda dürli baýramçylyk we medeni-köpçülikleýin çäreleriň ýokary derejede geçirilmegini gazanmakdan, ýaşlaryň kalbynda ata Watanymyza bolan söýgini ösdürmekden ybaratdyr.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10088927 — Ýeňil awtoulaglaryna hyzmat etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 6-njy noýabryna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 1 — «Lukmançylyk enjamlary» önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk enjamlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak. Lot № 2 — Baş dermanhana birleşigine saglygy goraýyş edaralary üçin derman serişdelerini satyn almak.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 491. Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň merkezi edarasy bilen garamagyndaky edaralaryň arasynda elektron resminamalar dolanyşygynyň bir bitewi ulgamyny döretmek hem-de taýýarlanmagy meýilleşdirilýän döwlet sanawynyň bir bitewi elektron ulgamynyň kompýuter programmasyny işe girizmek üçin enjamlary satyn almak.

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabadyň panbarhat fabriginiň çäginde dokalmaýan matanyň (spanleýs) önümçiligini ornaşdyrmak boýunça öň yglan edilen halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Bäsleşige gatnaşmak üçin bellenen tertipde tilsimat enjamlaryny getirip gurnamakda tejribesi bolan ýerli we daşary ýurtly kompaniýalar çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar: