Balkan welaýat häkimligi şu lotda görkezilen desgalary gerek zatlar bilen üpjün etmek boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini üýtgedýär

6 Maý 2022

80

LOT №1 — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 35 000 kub metr, Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 50 000 kub metr bolan deňiz suwuny süýjediji we Awaza etrabynda ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündiziň dowamynda 70 000 kub metr bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy desgalar üçin himiki reagentleri we reaktiwleri satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça görnüşde ýüz tutup, harytlaryň sanawy we möçberleri barada maglumaty welaýat häkimliginden alyp bilersiňiz:

Beýleki bildirişler