«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10103485 — sorujy (nasos) agregatlaryň ikisini we wyşka desgasyndaky nebit işleri üçin iki ýyllyk ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

22 Aprel 2022

68

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 20-nji maýyna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: bahar.nuriyeva@eni.tm we Karamat.Reimbayeva@eni.com) ibermelidir.

Beýleki bildirişler