Bildirişler

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10093787 — Buraw dolotalary bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 11-nji ýanwaryna, sagat 17:00-a çenli. Gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy halkara bäsleşigi yglan edýär

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy programma üpjünçiliklerini we maglumat telekommunikasiýa serişdelerini barlamak we sertifikatlaşdyrmak hem-de programma üpjünçiligini barlamak üçin programmalary, serwerleri, kompýuter enjamlaryny, goşmaça zerur bolan enjamlary satyn almak we ornaşdyrmak boýunça halkara bäsleşigi yglan edýär Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşigiň resminamalar toplumyny almaly.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy bäsleşik yglan edýär

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10093487 — ýörite maksatly ulag serişdeleri bilen üpjün etmek (kranlar we awtoýükleýjiler) boýunça bäsleşik yglan edýär Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 28-nji dekabryna, sagat 17:00-a çenli.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

49. LOT № 532. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Amul şäherçesindäki gurluşygy alnyp barylýan köp gatly ýaşaýyş jaý toplumyna barýan awtoulag ýolunyň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 197. Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi internet saýtynyň binýadynda «hasabat tabşyrmak» sahypasyny döretmek, statistiki hasabatlary tabşyrmagy tapgyrlaýyn elektron görnüşe geçirmek üçin ýörite programma üpjünçiligini we zerur bolan tehniki enjamlary satyn almak.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi üçin Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Kasamly jülge» böleginde atlaryň 500-sini saklamak üçin niýetlenen atçylyk toplumynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwaryna çenli kabul edilýär.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda ýokary okuw mekdebiniň binalarynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýolunyň 174-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gurluşyk bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilenden soň, 30 (otuz) günüň dowamynda kabul edilýär.

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy garamagyndaky edaralara aşakdaky lotlar boýunça nusgalyk synag ölçeg serişdelerini satyn almak üçin bäsleşigi gaýtadan yglan edýär

Lot № 1 — Dürli görnüşli çelekleri (rezerwuarlary) deňeşdirip barlamak üçin nusgalyk elektron taheometri ýa-da lazerli skaneri. Lot № 2 — Ýagtylyk ölçeýjileri we lýuksmetrleri deňeşdirip barlaýan nusgalyk synag enjamlar toplumyny.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Lot № 8 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze Saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Lot № 9 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze Saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi Kar­dio­lo­gi­ýa yl­my-kli­ni­ki mer­kez­li has­sa­ha­na üçin sag­ly­gy go­ra­ýyş mak­sat­ly sarp ediş se­riş­de­le­ri­ni sa­tyn al­mak bo­ýun­ça bäs­le­şik yg­lan ed­ýär

Bäs­le­şi­ge gat­naş­mak üçin ýa­zuw gör­nü­şin­dä­ki ar­za­ny tab­şy­ryp, bäs­le­şik res­mi­na­ma­la­ry­nyň top­lu­my­ny al­ma­ly. Pul se­riş­de­le­ri­ni ge­çir­mek üçin ha­sap ar­za tab­şy­ry­lan­da be­ril­ýär.