«Türkmenhimiýa» döwlet konserni, bäsleşik toparynyň adyndan, konserniň merkezi edarasynda hem-de garamagyndaky edara-kärhanalarda awtomatlaşdyrylan maglumatlar binýadyny döretmek, şeýle-de sanly tehnologiýalara esaslanýan awtomatlaşdyrylan ulgamy ornaşdyrmak işleriniň toplumlaýyn taslamasyny düzmek we durmuşa geçirmek boýunça tehniki ýumşy taýýarlamak üçin bäsleşik yglan edýär

2 Maý 2022

54

Bäsleşige gatnaşmak üçin Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýynda ýerleşýän «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň merkezi edarasyna gelip:

— gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk ýagdaýyny, rekwizitlerini görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermeli;

Beýleki bildirişler