Bildirişler

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № — PR10090637 — Gaty galyndylary daşamak hyzmatyny ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 21-nji dekabryna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: shirin.magtymova@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Mary welaýatynyň hem-de Mary şäheriniň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşinde arza tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumlaryny almaly. Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Hormatly ýolagçylar!

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 7-nji noýabryndan 41-nji «Awtokombinat — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezi», 54-nji «Wokzal — Bagyr» we 79-njy «Parahat — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezi» täze awtobus ugurlarynyň açylýandygyny siziň dykgatyňyza ýetirýär. — 41-nji «Awtokombinat — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezi» ugry boýunça awtobus «Awtokombinat» belleniş nokadyndan ugraýar we A.Nyýazow şaýoly — S.Myradowa — Galkynyş — A.Garlyýew — Görogly köçeleri — A.Nyýazow şaýoly — Seýdi — Tähran — Mollanepes — H.Derýaýew köçeleri bilen hereket edip, Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezine barýar hem-de yzyna Görogly — A.Garlyýew — Galkynyş — S.Myradowa köçeleri — A.Nyýazow şaýoly bilen hereket edip, «Awtokombinat» belleniş nokadyna gelýär.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde jemgyýetçilik tertibini goramaga kömek berýän 20 sany gözegçilik nokadynyň jaýyny gurmak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu ýylyň 13-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Hormatly ildeşler!

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi resmi internet saýtyndaky «Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» atly sahypanyň hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrýar Bu sahypanyň üsti bilen kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle hem aýry-aýry fiziki şahslar — hususy telekeçiler özlerinde bar bolan boş iş orunlary, olar üçin zerur bolan hünärmenler, işçiler baradaky maglumatlary ýerleşdirip, gyzyklanýanlaryň, iş gözleýänleriň dykgatyna ýetirip hem-de olaryň arasyndan özlerine laýyk gelýänlerini saýlap-seçip alyp bilerler. Iş gözleýän raýatlar bolsa hünärine laýyklykda bar bolan boş iş orunlary baradaky maglumatlar bilen tanyşmak mümkinçiligine eýe bolarlar.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 98. Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň ýyladyş desgalarynda oturdylan suw gyzdyryjy gazanlaryň («Alarko» ACK2 — 3000 kWt — 1 sany, «Alarko» ACK2 — 1500 kWt — 1 sany) düýpli bejeriş işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Hormatly ýolagçylar!

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 26-njy oktýabryndan 45-nji «Teke bazar — Gökdere» ugry boýunça gatnaýan awtobusyň hereket edýän ugruna üýtgetmeleriň girizilýändigini siziň dykgatyňyza ýetirýär. 45-nji «Teke bazar — Gökdere» ugry «Gurtly — Gökdere» ugruna üýtgedilýär, şeýle hem bu ugur boýunça awtobus «Gurtly» belleniş nokadyndan ugraýar hem-de Ruhabat köçesi — Gurbansoltan eje şaýoly — A.Annaýew köçesi — Magtymguly şaýoly — Tähran — Görogly köçeleri — Akdepe harby şäherçesi — Görogly köçesi bilen hereket edip, «Gökdere bazary» nokadyna barýar we yzyna Görogly — Tähran — A.Annaýew köçeleri — Gurbansoltan eje şaýoly — Ruhabat köçesi bilen hereket edip, «Gurtly» belleniş nokadyna gelýär.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Arçman» şypahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly. Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy №10093355 — nebiti gazyp alýan enjamlar toplumyny göçürmek üçin hyzmatlary etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 20-nji noýabryna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: bahar.nuriyeva@eni.tm we moez.sdouga@eni.tm) ibermelidir.

«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № — 10087726/02 — Maglumatlary emeli hemra arkaly ibermek boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 16-njy noýabryna, sagat 17:00-a çenli. Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.