Bildirişler

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy ökde hünärli dalaşgärleri aşakdaky görkezilen iş ýerine çagyrýar:

Gyýanly obasynda işlemek üçin kömekçi (inwentar we maddy-tehniki serişdeleriň dolandyrylyşy boýunça). Bildirilýän talaplar:

Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik banky 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça halkara standartlaryna laýyklykda düzülen maliýe hasabatynyň halkara audit barlagyny geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler bäsleşik tekliplerini şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salga iberip bilerler:

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky 2022-nji ýylyň netijeleri boýunça maliýe hasabatlarynyň halkara derejesine laýyklykda, audit barlagyny geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, degişli ygtyýarnamasy bolan kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänleriň bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salgy boýunça ýapyk bukjada kabul edilýär.

Lebap welaýat häkimligi Dänew etrabynyň çäginde guruljak döwrebap «Çagalar dünýäsi» medeni-dynç alyş merkezi üçin daşary ýurtlardan attraksion we tehniki enjamlaryny satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänlerden edilýän talaplar: — bäsleşige gatnaşmak üçin, edaranyň doly salgysy, hasaplaşyk hasabatlary, ýazmaça ýüztutmasy zerur;

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 118. Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň içki elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginiň çäginde bölünip berlen ýer böleklerinde ekilen baglary bökdençsiz suwarmak maksady bilen täze gazylan dik guýudan çykýan suwy damjalaýyn suwaryş ulgamyna eltmek üçin suw geçirijisini çekmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary Döwlet ösüş bankyndan iş günleri sagat 9:00-dan 18:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 27 ýyllyk baýramy mynasybetli, ýurdumyzyň raýatlaryna erkin pul serişdelerini amatly şertlerde ýerleşdirmek üçin «Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýumy hödürleýär. Bu möhletli goýum ýyllyk 11 göterim bilen 1 (bir) ýyl möhlete açylýar, goýumyň iň az möçberi 1000 (bir müň) manat bolup, aňryçäk möçberi çäklendirilmedikdir. Goýuma pul serişdeleri nagt we aýlyk zähmet haky geçirilýän «Altyn asyr» bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde kabul edilip bilner.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi aşakdaky lot boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot №1 — kagyz önümlerini satyn almak. Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 66 — Döwlet Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin anyklaýyş we sarp ediş serişdelerini satyn almak. Lot № 67 — Aşgabat şäheriniň 7-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar

Lot № 14 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Lot № 15 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.