Bildirişler

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 118. Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşligindäki täze, döwrebap obanyň içki elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginiň çäginde bölünip berlen ýer böleklerinde ekilen baglary bökdençsiz suwarmak maksady bilen täze gazylan dik guýudan çykýan suwy damjalaýyn suwaryş ulgamyna eltmek üçin suw geçirijisini çekmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary Döwlet ösüş bankyndan iş günleri sagat 9:00-dan 18:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Hormatly raýatlar!

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 27 ýyllyk baýramy mynasybetli, ýurdumyzyň raýatlaryna erkin pul serişdelerini amatly şertlerde ýerleşdirmek üçin «Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýumy hödürleýär. Bu möhletli goýum ýyllyk 11 göterim bilen 1 (bir) ýyl möhlete açylýar, goýumyň iň az möçberi 1000 (bir müň) manat bolup, aňryçäk möçberi çäklendirilmedikdir. Goýuma pul serişdeleri nagt we aýlyk zähmet haky geçirilýän «Altyn asyr» bank kartynyň üsti bilen nagt däl görnüşinde kabul edilip bilner.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi aşakdaky lot boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot №1 — kagyz önümlerini satyn almak. Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot № 66 — Döwlet Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin anyklaýyş we sarp ediş serişdelerini satyn almak. Lot № 67 — Aşgabat şäheriniň 7-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşikleriň möhletini uzaldýar

Lot № 14 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak. Lot № 15 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO — 2025» atly Bütindünýä sergide Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada gaýtadan halkara bäsleşigi yglan edýär

Bäsleşige hödürlenilýän teklipler 2022-nji ýylyň 21-nji dekabryna, sagat 18-00-a çenli kabul edilýär. Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy.

Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik banky 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça halkara standartlara laýyklykda düzülen maliýe hasabatynyň audit barlagyny geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänleriň teklipleri şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär.

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça halkara standartlara laýyklykda garaşsyz audit barlagyny geçirmek maksady bilen halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige isleg bildirýänleriň teklipleri şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda kabul edilýär. Bäsleşik boýunça degişli resminamalary bankyň merkezi edarasyndan alyp bilersiňiz.

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky “Maşgala” bank kartynyň hyzmatlaryny hödürleýär

«Maşgala» bank karty müşderiniň «Altyn asyr» bank kartynyň hasabynda bar bolan serişdelerden peýdalanmaga mümkinçilik berip, maşgala agzalaryna, şeýle-de 7 ýaşdan uly çagalara: — ýurdumyzyň çäginde başga şäherlere dynç almaga we syýahata gidenlerinde, olary pul serişdeleri bilen üpjün etmek üçin;