Siz çagaňyzyň ukyp-başarnyklaryna beletmi?

2 Dekabr 2022
674

Çaganyň ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmak bilen baglanyşykly näçe ir aladalanyp başlasaň, şonça-da gowy. Aýratyn-da, çaganyň nämä ukyplydygyny, ony haýsy ugra ugrukdyrmalydygyny nädip bilmeli? Ol siziň göwün islän ugruňyzmy ýa-da bu meselede çaganyň erk-islegine uly ähmiýet berýärsiňizmi?

Intellektleriň dürlüligi

Taýýarlan Annamyrat AKYÝEW,
«Saglyk».