Döwlet berkararlygynyň baýramy

7 Iýun 2024
111

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň döwlet gurluşynyň esasy aýratynlygy onuň Konstitusion kanun tarapyndan berkidilmegidir. Türkmenistanyň Konstitusiýasy demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň binýatlaýyn hukuk resminamasy bolmak bilen, tutuş halkymyzyň kanuny erk-isleglerini, hukuklaryny hem-de azatlyklaryny kepillendirýär.

Türkmenistan özüniň döwlet hem-de jemgyýetçilik durmuşynda umumy ykrar edilen halkara demokratik ýörelgelere hemişe wepalydygyny görkezýär. Türkmen halkynyň taryhda ençeme döwletleri guran ata-babalarymyzdan miras galan demokratik däpleri we jemgyýetçilik durmuşyny gurmagyň ykrar edilen halkara ýörelgeleriniň utgaşykly birleşmegi milli döwletliligi gurmakda türkmen halkynyň ýolunyň özboluşlylygyny şertlendirdi. Döwlet hem-de jemgyýetçilik gurluşynyň bu görnüşi ýurdumyzyň Konstitusiýasynda hem öz beýanyny tapdy.

«Saglyk».