Beýik akyldara belent sarpa

7 Iýun 2024
207

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gündogaryň beýik akyldary we türkmen halkynyň adyny arşa göteren nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaralardyr çäreler ýurdumyzda hem-de halkara derejesinde giň gerime eýe bolýar. 17-nji maýyň sergin howaly agşamynda gözel paýtagtymyzyň günorta böleginde, gojaman Köpetdagyň eteginde Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň we «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasy 2024-nji ýylda beýik akyldaryň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanylyp, eziz Diýarymyzda hem-de halkara derejesinde geçirilýän dabaralaryň özboluşly dowamyna öwrüldi. Ajaýyp dag eteginde türkmen we dünýä edebiýatynyň meşhur ýazyjy-şahyrlarynyň heýkelleri bina edilen medeni-seýilgäh toplumyny döretmek başlangyjy

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan öňe sürüldi. Milli Liderimiz şahyryň türkmen halkynyň taryhy, jemgyýetçilik-syýasy, medeni durmuşyndaky möhüm ornuna örän ýokary baha berýär. Çünki, Magtymguly ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryny wagyz etmek bilen, adamlaryň kalbynda hemişelik orun aldy.

«Saglyk».