"Türkmenistan Sport" Halkara žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Oba hojalygy: maksat öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Iş maslahatynda Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew, Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow, Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew, Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew welaýatlarda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, 2023-nji ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri guramaçylykly dowam edýär hem-de pagta öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek boýunça zerur işler geçirilýär. Ýazky ekiş möwsümi üçin oba hojalyk tehnikalary abatlanylýar we gözden geçirilýär, ýeralmany, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işine taýýarlyk görülýär.

Anyk wezipeler kesgitlenildi

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Iş maslahatynyň barşynda Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatyň ekin meýdanlarynda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, 2023-nji ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri guramaçylykly dowam edýär hem-de pagta öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek boýunça zerur işler geçirilýär. Ýazky ekiş möwsümi üçin oba hojalyk tehnikalary abatlanylýar we gözden geçirilýär, ýeralmany, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işine taýýarlyk görülýär.

Türkmenistanyň Mejlisiniň KARARY

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy S.G.BERDIMUHAMEDOWA goşun generaly diýen harby ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:

Üstünliklere beslenjek ýyl bolar

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň berjaý edilmegini üpjün etmek babatda uly işler amala aşyrylýar. Ýaşlar baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygyny 2023-nji ýylyň şygarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi hem aýdyň görkezýär. Ýurdumyzda ýaşlar barada döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek, ýaşlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, şeýle-de ýaşlar birleşikleriniň hukuklaryny amala aşyrmagy kepillendirmäge gönükdirilen Türkmenistanyň kanunçylygyny kämilleşdirmek, onuň kanunçylyk binýadyny has-da berkitmek esasy wezipeleriň hatarynda durýar. Geçen ýyl «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň (rejelenen görnüşi) kabul edilmegi taryhy ähmiýetli waka boldy. Häzirki döwrebap tehnologiýalaryň has-da ösýän döwründe ýaşlaryň özgerýän aňyna, şonuň netijesinde olaryň talaplaryna, mümkinçiliklerine jogap berýän täze kanunçylyk resminamalaryny durmuşa geçirmegiň zerurlygy ýüze çykdy. Gahryman Arkadagymyz geçen ýylyň iýun aýynda bu ulgamda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça meselelere bagyşlap, ýaşlar bilen maslahat geçirip, olaryň pikirlerini, tekliplerini diňledi. Şeýlelikde, 2013-nji ýylyň 29-njy awgustynda kabul edilen bu Kanun ýurduň ýaş raýatlarynyň döwleti we jemgyýeti ösdürmekdäki ornuny güýçlendirmek maksatlarynda kämilleşdirildi. Hormatly Prezidentimiziň maksatnamalaýyn ýöre

Döwletli maslahat — kämil çözgütler

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzda geçirilen döwletli maslahat iri jemgyýetçilik-syýasy çäre taryhy çözgütlere baý boldy. Bu döwletli maslahatda pederlerimiziň agzybirlik, bitewülik, parahatçylyk we ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarly bolup, oňyn özgertmeleriň, täzelenişiň ýolundan ynamly öňe barýandygynyň aýdyň nyşanyna öwrülen Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow onuň Başlygy wezipesine saýlanyldy hem-de halkymyzyň Milli Lideri diýip kanuny taýdan ykrar edildi. Bu iri syýasy-jemgyýetçilik çäre halkymyzyň «Agzybirlik döwletliligiň altyn açarydyr» diýen pähiminiň dowamat-dowamdygyny ýene bir gezek tassyklap, onuň çözgütlerine laýyklykda, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanuny kabul edildi. Eziz Watanymyzyň täze taryhynyň soňky 15 ýyldan gowrak döwründe gazanylan beýik sepgitler, giň gerimli özgertmeler, uly üstünlikler Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda Milli Lider hökmündäki tagallalary bilen baglanyşyklydyr. Milli Liderimiz bilelikdäki maslahatda eden çykyşynda ýurdumyzyň häzirki ýeten derejeleri, geljekki ösüşiniň esasy ugurlary we öňde duran wezipeler barada belledi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jem

Il-ýurt bäh­bit­li ne­ti­je­li iş­ler

30-njy ýan­war­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow oba ho­ja­lyk we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak mi­nist­ri A.Al­ty­ýe­wiň hem-de we­la­ýat­la­ryň hä­kim­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da san­ly ul­gam ar­ka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. On­da ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýan möw­süm­le­ýin oba ho­ja­lyk iş­le­ri bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re ga­ral­dy. Il­ki bi­len, Ahal we­la­ýa­ty­nyň hä­ki­mi Ý.Gur­ba­no­wa söz be­ril­di. Ol we­la­ýa­tyň ekin meý­dan­la­ryn­da oba ho­ja­lyk iş­le­ri­niň al­nyp bar­ly­şy, ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­dan hem-de Oba mil­li mak­sat­na­ma­syn­dan ge­lip çyk­ýan we­zi­pe­le­riň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Hoş­ni­ýet­li gat­na­şyk­lar ös­dü­ril­ýär

30-njy ýan­war­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow RF-niň par­la­ment we­ki­li­ýe­ti­ne ýol­baş­çy­lyk edip ýur­du­my­za sa­par bi­len ge­len Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Fe­de­ral Ýyg­na­gy­nyň Döw­let Du­ma­sy­nyň Baş­ly­gy Wýa­çes­law Wo­lo­di­ni ka­bul et­di. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Fe­de­ral Ýyg­na­gy­nyň Döw­let Du­ma­sy­nyň ýol­baş­çy­sy­ny myh­man­sö­ýer türk­men top­ra­gyn­da mä­hir­li mü­bä­rek­läp, hä­zir­ki wagt­da par­la­ment­le­riň döw­let dur­mu­şyn­da eýe­le­ýän or­nu­nyň bar­ha art­ýan­dy­gy­ny bel­le­di. Par­la­men­ta­ra gat­na­şyk­lar ýurt­la­ryň ara­syn­da ne­ti­je­li dia­lo­gy ýo­la goý­ma­gyň, hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy we öza­ra dü­şü­niş­me­gi pug­ta­lan­dyr­ma­gyň mö­hüm gu­ral­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Fe­de­ral Ýyg­na­gy­nyň Döw­let Du­ma­sy­nyň Baş­ly­gy­nyň sa­pa­ry türk­men-rus hyz­mat­daş­ly­gy­ny ös­dür­mek, ka­nun çy­ka­ry­jy eda­ra­la­ryň ara­syn­da tej­ri­be alyş­mak üçin müm­kin­çi­lik dö­re­der. Şu­lar ba­ra­da aýt­mak bi­len, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow sa­pa­ryň çäk­le­rin­de me­ýil­leş­di­ri­len gep­le­şik­le­riň ne­ti­je­li bol­jak­dy­gy­na we kö­pu­gur­ly döw­le­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gyň gi­ňel­dil­me­gi­ne sal­dam­ly go­şant goş­jak­dy­gy­na ynam bil­dir­di.

Halk de­mok­ra­ti­ýa­sy

Hal­ky­myz aja­ýyp dö­wür­de tä­ze ta­ry­hy wa­ka­la­ra buý­san­ýar. Tä­ze ta­ry­hy dö­wür­de hal­ky­my­zyň mil­li ýol-ýö­rel­ge­le­ri ös­dü­ril­ýär, my­na­syp do­wam et­di­ril­ýär. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz hu­kuk döw­le­ti­mi­ziň ka­nun­çy­lyk ýö­rel­ge­le­ri­niň esa­sy­ny düz­ýän Kons­ti­tu­si­ýa­my­zyň hal­ky­my­zyň ta­ry­hy men­zil­le­rin­de ke­ma­la ge­ti­ren mil­li ýö­rel­ge­le­ri­mi­ziň ne­ti­je­si­di­gi­ni nyg­ta­ýar. Mu­nuň özi bu gün­ki ta­ry­hy öz­gert­me­le­ri­mi­ziň hem mil­li ýo­lu­my­za, asyl­ly ýö­rel­ge­le­ri­mi­ze gö­rä ama­la aşy­ryl­ýan­dy­gy­ny su­but ed­ýär. Yn­ha, 2023-nji ýy­lyň 21-nji ýan­wa­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň, ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik we­kil­le­ri­niň bi­le­lik­dä­ki mej­li­si ge­çi­ril­di. Şu ta­ry­hy mej­lis­de hem Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­ny dö­ret­mek ba­ra­da­ky tek­lip do­ly gol­da­nyl­dy hem-de «Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­sion Ka­nu­ny ka­bul edil­di. Şeý­le­lik­de, Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty hal­ky­my­zyň bäh­bit­le­ri­ne we­kil­çi­lik ed­ýän ýo­ka­ry we­kil­çi­lik­li eda­ra diý­lip yk­rar edil­di.

Ta­ry­hy wa­ka­la­ra buý­sanç

Hä­zir­ki aja­ýyp döw­rü­miz ta­ry­hy wa­ka­la­ra bes­len­ýär we şol wa­ka­lar türk­men hal­ky­ny has-da buý­san­dyr­ýar. Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly­myz üs­tün­lik­ler, şan­ly wa­ka­lar bi­len baý­laş­ýar. Şu ýy­lyň 21-nji ýan­wa­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň, ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik we­kil­le­ri­niň bi­le­lik­dä­ki mej­li­si­niň üs­tün­lik­li ge­çi­ril­me­gi hem ta­ry­hy wa­ka­dyr. Bu mej­li­siň üs­tün­lik­li ge­çi­ril­me­gi, ta­ry­hy çöz­güt­le­riň ka­bul edil­me­gi aý­ra­tyn bel­len­mä­ge my­na­syp­dyr. Mu­nuň özi hal­kyň ag­zy­bir­li­gi­ni be­ýan ed­ýär. Şeý­le hem bu ta­ry­hy wa­ka türk­men hal­ky­nyň Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­za, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­za tüýs ýü­rek­den buý­san­ýan­dy­gy­ny, be­ýik iş­le­riň ro­waç­lan­ýan­dy­gy­ny ala­mat­lan­dyr­dy. Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň, ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik we­kil­le­ri­niň bi­le­lik­dä­ki mej­li­sin­de ta­ry­hy äh­mi­ýet­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di. Halk hä­ki­mi­ýe­ti­niň ýo­ka­ry we­kil­çi­lik­li eda­ra­sy — Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty dö­re­dil­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Per­ma­ny esa­syn­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­dow Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy we­zi­pe­si­ne bel­le­nil­di. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz Gur­ban­gu­ly Ber­di­mu­ha­me­dow ka­nun esa­syn­da türk­men hal­ky­nyň Mil­li L

Gün tertibinde möwsümleýin oba-hojalyk işleri

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynyň dowamynda welaýatlaryň häkimleri özleriniň ýolbaşçylyk edýän sebitlerinde häzirki günlerde alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler.

Hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

30-njy ýanwarda paýtagtymyzda iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodiniň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda parlamentara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri, ugurdaş komitetleriň çäklerindäki gatnaşyklar, kanun çykaryjylyk ulgamynda netijeli tejribe alyşmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygyny kabul etdi

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow RF-niň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysyny myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp, häzirki wagtda parlamentleriň döwlet durmuşynda eýeleýän ornunyň barha artýandygyny belledi. Parlamentara gatnaşyklar ýurtlaryň arasynda netijeli dialogy ýola goýmagyň, halkara hyzmatdaşlygy we özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň şu gezekki sapary türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmek, kanun çykaryjy edaralaryň arasynda tejribe alyşmak üçin mümkinçilik döreder. Şular barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow saparyň çäklerinde meýilleşdirilen gepleşikleriň netijeli boljakdygyna we köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine saldamly goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiziň kabul etmegi

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow RF-niň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysyny myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp, häzirki wagtda parlamentleriň döwlet durmuşynda eýeleýän ornunyň barha artýandygyny belledi. Parlamentara gatnaşyklar ýurtlaryň arasynda netijeli dialogy ýola goýmagyň, halkara hyzmatdaşlygy we özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 30-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy.  Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatyň ekin meýdanlarynda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, 2023-nji ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri guramaçylykly dowam edýär hem-de pagta öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek boýunça zerur işler geçirilýär. Ýazky ekiş möwsümi üçin oba hojalyk tehnikalary abatlanylýar we gözden geçirilýär, ýeralmany, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işine taýýarlyk görülýär. 

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygyny kabul etdi

Aşgabat, 30-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow RF-niň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi.  Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysyny myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp, häzirki wagtda parlamentleriň döwlet durmuşynda eýeleýän ornunyň barha artýandygyny belledi. Parlamentara gatnaşyklar ýurtlaryň arasynda netijeli dialogy ýola goýmagyň, halkara hyzmatdaşlygy we özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň şu gezekki sapary türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmek, kanun çykaryjy edaralaryň arasynda tejribe alyşmak üçin mümkinçilik döreder. Şular barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow saparyň çäklerinde meýilleşdirilen gepleşikleriň netijeli boljakdygyna we köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine saldamly goşant goşjakdygyna ynam bildirdi. 

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 30-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatyň ekin meýdanlarynda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, 2023-nji ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri guramaçylykly dowam edýär hem-de pagta öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek boýunça zerur işler geçirilýär. Ýazky ekiş möwsümi üçin oba hojalyk tehnikalary abatlanylýar we gözden geçirilýär, ýeralmany, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işine taýýarlyk görülýär.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatyň ekin meýdanlarynda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, 2023-nji ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri guramaçylykly dowam edýär hem-de pagta öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek boýunça zerur işler geçirilýär. Ýazky ekiş möwsümi üçin oba hojalyk tehnikalary abatlanylýar we gözden geçirilýär, ýeralmany, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işine taýýarlyk görülýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygyny kabul etdi

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow RF-niň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysyny myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp, häzirki wagtda parlamentleriň döwlet durmuşynda eýeleýän ornunyň barha artýandygyny belledi. Parlamentara gatnaşyklar ýurtlaryň arasynda netijeli dialogy ýola goýmagyň, halkara hyzmatdaşlygy we özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň şu gezekki sapary türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmek, kanun çykaryjy edaralaryň arasynda tejribe alyşmak üçin mümkinçilik döreder. Şular barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow saparyň çäklerinde meýilleşdirilen gepleşikleriň netijeli boljakdygyna we köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine saldamly goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 30-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatyň ekin meýdanlarynda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, 2023-nji ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri guramaçylykly dowam edýär hem-de pagta öndürijileri ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek boýunça zerur işler geçirilýär. Ýazky ekiş möwsümi üçin oba hojalyk tehnikalary abatlanylýar we gözden geçirilýär, ýeralmany, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işine taýýarlyk görülýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygyny kabul etdi

Aşgabat, 30-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow RF-niň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysyny myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp, häzirki wagtda parlamentleriň döwlet durmuşynda eýeleýän ornunyň barha artýandygyny belledi. Parlamentara gatnaşyklar ýurtlaryň arasynda netijeli dialogy ýola goýmagyň, halkara hyzmatdaşlygy we özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň şu gezekki sapary türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmek, kanun çykaryjy edaralaryň arasynda tejribe alyşmak üçin mümkinçilik döreder. Şular barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow saparyň çäklerinde meýilleşdirilen gepleşikleriň netijeli boljakdygyna we köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine saldamly goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.