"Türkmenistan Sport" Halkara žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Bagtyýar ýaşlygyň Diýary

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasa esaslanýan oýlanyşykly içeri we daşary syýasatynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işlere, oňyn özgertmelere, her günümizi bezeýän ajaýyp wakalara halkymyz tüýs ýürekden guwanýar hem-de buýsanýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda biz — ýaşlara ukyp-başarnygymyzy açyp görkezmäge we ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işlere mynasyp goşant goşmaga ähli mümkinçilikler döredilýär. Çünki Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň barha rowaçlanýan ýyly, bagtyýar ýaşlygyň, ertire bolan beýik ynamyň ýyly. Biz — ýaşlara Watanymyz, halkymyz üçin halal we döredijilikli zähmet çekmek mukaddes borç bolup durýar. Hemmämize mälim bolşy ýaly, gözel Aşgabatda ýerleşýän «Mekan» köşgünde üstünlikli geçirilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy ähli ýaşlarymyz üçin şanly waka boldy. Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň beýik geljegini gurujylardyr» diýen ajaýyp jümlesi bizi beýik işlere, zähmet joşgunyna ruhlandyrýar. Elbetde, ýaşlar baradaky döwlet syýasaty häzirki wagtda 900 müňden gowrak agzany birleşdirýän Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň işi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Bu gurama ýaş raýatlaryň bähbitlerini goraýan ýurdumyzdaky iri birleşme bolup hyzmat ed

Ajaýyp mukam — Aşgabat

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen merjen şäherimiz Aşgabat günsaýyn gözel görke gelip, dünýäniň nusgalyk şäherleriniň hataryna goşuldy. Gözel paýtagtymyz Aşgabadyň gyş paslydygyna garamazdan, ýaşyl öwsüp oturan arçalary göwnüňi göterýär. Ajaýyp şaýollaryň, köçeleriň ugrundaky baglar, waspy dillerde dessan bolan seýilgähler özüniň tämizligi, owadan, anbar ysly gyş gülleriniň gözelligi bilen şäherimiziň nurana keşbine özboluşly bezeg berýär. Parahatçylygyň, dost-doganlygyň, asudalygyň, agzybirligiň mekany bolan paýtagtymyzyň belent başly binalary, suw çüwdürimleri, biri-birinden owadan seýilgähleri özüneçekijiligi bilen akylyňy haýran edýär. Arkadag, «Garaşsyzlyk», «Ylham», «Aşgabat», «Laçyn», «Erkin», «Daşkent» ýaly ençeme seýilgähler häzirki döwürde paýtagtymyzyň täsin ýerlerine öwrülmek bilen, ýaşaýjylaryň hem-de myhmanlaryň iň bir gelim-gidimli ýerleriniň biri. Seýilgähleriň degre-daşyny gurşap duran bagy-bossanlyk, al-elwan açylan güller bu ýerlere seýrana gelýän adamlarda ýakymly duýgulary döredýär. Saba-säherler gazaply gyşyň howasyna döz gelýän baglaryň ygşyldysy, saralan ýapraklary, şaglap akýan suw çüwdürimleriniň täsin owazy özara sazlaşyp, seýilgähleriň görküni has-da artdyrýar. Gözel paýtagtymyzyň Çandybil hem-de Arçabil şaýollarynyň aralygynda gurlan aýlaw görnüşli «Arkadag» myhmanhanasynyň, Halkara M

Ata kesbiniň eýesi

Her bir adamyň at-abraýy onuň ýokary ahlak sypatlary bilen birlikde hünärine bolan yhlasyna, göwün söýen hünärinde yhlasly zähmet çekişine hem baglydyr. Şeýle sypatlar ýolagçylary gatnadýan awtobuslaryň sürüjilerine aýratyn zerur bolup durýar. Sürüjiniň mylaýymlygy, salykatlylygy, süýjüdilliligi, üstesine, ulagyna ussatlyk bilen erk edişi islendik ýolagçynyň göwnüne ýaraýar. «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň sürüjisi Myrat Hojaşowda hem şu sypatlaryň aglabasyny görýärsiň. Ony işdeşleridir ýolagçylar şähdaçyk, güler ýüzli, tejribeli sürüjileriň biri hökmünde tanaýarlar. Myrat eýýäm on ýyldan gowrak wagtdan bäri ýurdumyzyň gündogar sebitiniň ilatyna yhlasly hyzmat edip gelýär. Ol özüniň sürüjilik kärini saýlap almagyna kakasy Ýusup aganyň täsiriniň ýetendigini aýdýar. Ýusup aga bütin ömrüni sürüjilik kärine bagyşlan ynsan. Kakasynyň her gezek ulagyny sürüp gelşini göreninde, Myradyň hem tizräk ulalasy, ulaga erk edesi gelýärdi. Kakasy ulagyna mündürýän halatlarynda ol kakasynyň hereketlerini bilesigelijilik bilen synlaýardy. Özüniň haçan kakasy ýaly hünärli boljakdygy barada süýji arzuwlary ýüwürdýärdi. Wagtyň çalt geçmegini isleýärdi. Orta mekdebi tamamlandan soňra ýaş ýigit sürüjileri taýýarlaýan ýörite okuwy tamamlady. Dessine diýen ýaly hem Watan öňündäki gulluk borjuny ýerine ýetirmäge ugrady. Gullukda hem sürüjilik hünärini ykjam ele almaga amatly şertler

Binagärlik merjeni

Ýer ýüzündäki at-owazasy barha belende galýan merjen paýtagtymyzy toplumlaýyn esasda ösdürmek, ony dünýäniň ösen şäherleriniň derejesine ýetirmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Uly yhlas, mähir siňdirilip ösdürilýän Aşgabat şäheri bu gün halkymyzyň milli buýsanjyna öwrüldi. Tebigatyň ajaýyp keşbi bilen kämil sazlaşygy emele getirýän binagärlik toplumlary paýtagt şäherimiziň has-da gözelleşmegine uly ýardam edýär. Halkara derejeli forumlaryň, ylmy maslahatlaryň we ýaryşlaryň geçirilýän merkezine öwrülen Aşgabadyň binalarynyň gurluşygynda döwrüň iň kämil tehnologiýalaryndan peýdalanmak, paýtagtymyzyň ajaýyp keşbine ýurdumyzyň durmuş-ykdysady derejesiniň we baý medeni taryhymyzyň öwüşginini çaýmak öňde goýlan baş maksatlaryň biri bolup durýar. Batly depginler bilen ösýän şäherimizde dürli maksatly desgalaryň — edara binalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki möhüm toplumlaryň gurluşyk, ýollaryň abadanlaşdyryş işleriniň aglaba böleginiň ýerli telekeçiler tarapyndan alnyp barylýandygy hem aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Bu bolsa dünýäniň ösen döwletleriniň binagärlik tejribeleriniň ýurdumyzda üstünlikli ornaşdyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Adam eli — gyzyl gül

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ekoabadançylygy berkitmek, şu maksat bilen bag ekmek, daşky gurşawy gorap saklamak, tebigy baýlyklarymyzyň üstüni ýetirmek boýunça amala aşyrylýan işlere bagyşlap söhbetdeşlik geçirdik. Onda tebigat bilen sazlaşykly ýaşamak barada hormatly Prezidentimiziň sargytlary we ata-babalarymyzyň ündewleri barada gyzykly gürrüň edildi. Sazlaşykly ýaşaýşyň esasy çeşmesi ynsanyň tebigata bolan aýawly garaýyşlary bilen baglanyşyklydyr. Bu gün biz hem ata-babalarymyzdan gelýän bag ekmek, tebigatymyzyň ösümlik dünýäsini baýlaşdyrmak ýörelgesini Arkadagly Serdarymyzyň başlangyçlary esasynda hormat bilen dowam etdirýäris. Tebigata şeýle aýawly garaýyş bolsa, il-ulsumyzyň ryskyna rysk, berekedine bereket goşýar. «Adam eli — gyzyl gül» diýleninden ugur alyp, hormatly Prezidentimiz miweli we saýaly baglaryň ýene-de sanynyň köpelmegine uly üns berýär. Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen diňe bir obalarymyz we şäherlerimiz däl, eýsem, çöllerimiz, sähralarymyz, tutuş tebigatymyz bagy-bossanlyga öwrülýär. Biz hormatly Prezidentimiziň sargytlaryna eýerip, tebigatymyzy, onuň ösümlik we haýwanat dünýäsini içgin öwrenýäris, şeýle hem bag ekişlik möwsümlerine her ýyl işjeň gatnaşýarys. Tebigat barada il arasynda duş gelýän gyzykly gürrüňleri we bag ekmeklige degişli gymmatly maslahatlary ýazga geçirýäris. Bu bolsa ýaşl

Ýeňişlerden ýeňişlere tarap

Çagalar — durmuşyň güli, ýaşlar — ýurduň geljegi. Bu ajaýyp hakykat häzirki döwürde has çuňňur many-mazmuna eýe bolýar. Milli Liderimiz we Arkadagly Serdarymyz ýaş nesli giňden goldap, olaryň beýik döwrümize mynasyp şahsyýetler bolup ýetişmekleri ugrunda taýsyz tagallalary edýärler. Döredilýän giň mümkinçiliklerden, amatly şertlerden peýdalanýan ýaşlar dürli ugurlarda özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezýärler. Olaryň biri-de Muhammetaly Awezowdyr. Ol okuw bilen sporty sazlaşdyryp, kämillik ýollary bilen ynamly öňe barýar. Muhammetaly Awezow şäherimizdäki daşary ýurt diline ýöriteleşdirilen 3-nji orta mekdebiň 8-nji synpynda göreldeli okamak bilen birlikde mekdebimizde sportuň kik-boksing görnüşi boýunça Ruslan Çöliýewden tälim alýar we barha kämilleşýär. Munuň şeýledigine onuň sport äleminde gazanýan üstünlikleri-de aýdyň şaýatlyk edýär. Geçen ýylda Muhammetaly kik-boksing boýunça biziň sport mekdebimiziň açyk birinjiliginde 57 kilogram agram derejesinde çykyş edip, ýaryşyň ýeňijisi boldy. Ol şeýle üstünligi Çärjew etrabynyň we welaýatyň birinjiliklerinde hem gaýtalady. Muhammetalynyň Türkmenistanyň birinjiliginde ýeňiş gazanmagy bolsa tamamlanan ýylyň şatlykly wakalarynyň biri boldy. Bu buýsançly sanaw ýene-de dowam etdi. Ol bolsa şägirdimiziň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky çagalar baýragyna mynasyp bolmagy bilen bagl

Akyl we terbiýe mekdebi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň döwletlilik binýadynyň berkemegine, ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, Watanymyzy mundan beýläk-de beýik ösüşlere ýetirmäge gönükdirilen uzak möhletleýin iri maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan dünýä ýüzünde giňden tanalýan döwletleriň hataryna girdi we häzirki döwürde halkara forumlaryň, maslahatlaryň hem-de dürli görnüşdäki duşuşyklaryň, gepleşikleriň geçirilýän merkezine öwrüldi. Ýaş nesle ylym-bilim, döwrebap terbiýe bermek babatda bitirilýän beýik işler halkymyzda uly buýsanç duýgularyny döredýär. Gahryman Arkadagymyzyň atasy Berdimuhamet Annaýewiň ösüp gelýän ýaş nesle edep-ekram öwretmäge, okatmaga eden yhlasy, dynuwsyz zähmeti mähriban halkymyz üçin görelde mekdebidir. Bular babatda Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer» romanynda giňişleýin beýan edilýär. Berdimuhamet Annaýew üçin halkynyň ykbaly ähli zatdan ileri bolýar. Mugallymyň irginsiz aladalary onuň üçin diňe kesp-kär derejesinde bolman, eýsem, belent maksat we borçdy. Watançy ynsan Beýik Watançylyk urşunyň frontlarynda batyrlarça söweşýär we agyr ýaralanyp, uruşdan gaýdyp gelýär. Berdimuhamet Annaýewiň ýene-de öz söýgüli kärini dowam etdirmegi hemmeleri galkyndyrýar.

Ak arzuwlaryň mekany

Häzirki wagtda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan, onuň paýtagty Aşgabat beýik ösüşleriň dabaralanýan mekany hökmünde giňden tanalýar. Aşgabat binagärlik taýdan uly ösüşlere eýe bolýar. Täsin belent binalary, täze ýaşaýyş jaý toplumlary, «Aziýanyň merjeni» diýlip atlandyrylýan ak mermerli paýtagtymyzyň özboluşly aýratynlygydyr. Günsaýyn gözelleşýän Aşgabat dünýäniň owadan, ösen, ekologik taýdan arassa, ýaşamaga amatly şäherleriniň hatarynda mynasyp orun eýeleýär. Garaşsyz Türkmenistan binagärlik ulgamynda daşary ýurt kompaniýalary bilen işjeň hyzmatdaşlygy alyp barýar. Şonuň ýaly-da, hormatly Prezidentimiziň türkmen telekeçilerine we işewürlerine döredýän giň mümkinçilikleri esasynda bu ugurdan birnäçe milli hususy kompaniýalaryň hem üstünlikli iş alyp barýandyklaryny bellemek ýakymlydyr. Olardan «Ajaýyp bina», «Ussat inžener», «Beýik bina», «Ojar Aziýa» we beýleki hususy kompaniýalar paýtagtymyzda, welaýatlarda durmuş we önümçilik desgalarynyň gurluşygyna işjeň gatnaşýarlar. Döredilýän şeýle giň gerimli mümkinçilikler üçin türkmen telekeçileriniň Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza alkyşy çäksiz. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgämiziň aýdyň dabaralanmasy bolup, ähli halkymyzy buýsandyrýar, guwandyrýar, agzybirlikde ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşant goşmaga ru

Diňe söýgi hakynda

Melekleriň arasynda ol Arşyň şatlygy, şeýtanlaryň arasynda dowzahyň azaby, adamlaryň arasynda bolsa söýgi diýlip atlandyrylýar. Belki, bu panyda sen ýönekeý bir adamsyň, ýöne kimdir biri üçin welin, tutuş bir dünýesiň!

Belent hormat

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri halkymyzyň baky bagtyýar hem-de abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen beýik işler bilen şöhratlanýar. Ahal welaýatynyň merkeziniň «Arkadag şäheri» diýlip atlandyrylmagy ähli halkymyzda hoşallyk duýgusyny döretdi. Arkadag şäherindäki çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň, şeýle hem merkezi seýilgähdäki belent sungat binasyna hem Gahryman Arkadagymyzyň adynyň dakylmagy we onuň «Arkadag Binasy» diýlip atlandyrylmagy halkyň Gahryman Ogluna goýýan belent sarpasydyr. Halka hyzmat etjek dürli maksatly binalara Aba Annaýewiň, Berdimuhamet Annaýewiň, Saçly Dursunowanyň, Görogly begiň, Döwletmämmet Azadynyň, Aman Gulmämmedowyň, Sahy Jepbarowyň, Şükür bagşynyň atlarynyň dakylyp, olaryň adynyň ebedileşdirilmegi meşhur şahsyýetlerimize bolan belent hormatdan nyşandyr. Bu bolsa ýaş neslimizde ata Watana, ene topraga bolan beýik söýgüni terbiýelemekde ýakyndan ýardam berýär. Täze taryhy eýýamda «akylly» şäherde döredilýän mümkinçilikler halkyň eşretli durmuşda ýaşaýandygyna ýene bir gezek şaýatlyk edýär.

Jümle-jahan habarlary

Bäş reňkli köl Hytaýyň bäş reňkli öwüşgin berýän köli dünýäniň iň täsin tebigy ýerleriniň biri hasaplanylýar. Ol ýurduň tebigy seýilgäh―goraghanasynyň çäginde, daglyk ýerde, deňiz derejesinden 2 müň metr belentlikde ýerleşýär. Kölüň suwy kä ýaşyl, käte sary, käte-de mawy reňkli görünýär. Bu hem onuň esasy aýratynlygydyr. Gyşyň aýazly sowugynda-da kölüň suwy doňmaýar. Tomsuna bolsa onuň durnagöz arassa suwunyň derejesi peselmeýär. Bu hili täsin aýratynlyklary üçin ýerli ilat köli mukaddes ýerleriň biri hasaplaýar. Şeýle-de bäş reňkli kölüň golaýyndaky beýleki tebigy ýadygärlikler, täsin şaglawuklar we owadan ýaşyl otly daglyklar syýahatçylarynyň iň köp gezim edýän ýerleridir.

Zamananyň zynaty, göwnümiziň ganaty

Buýsandyryjy zähmet ýeňişleri, gazanylan üstünlikler bilen jemlenilen, «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçen 2022-nji ýyl eziz Watanymyz üçin ýatdagalyjy wakalara, ösüşlere baý boldy. Geçen şanly ýylda ýurdumyzyň ähli welaýatlary bilen bir hatarda, mähriban paýtagtymyzy ösdürmek, kämilleşdirmek işlerinde hem belent sepgitlere ýetildi. Eziz Watanymyzyň täze taryhynyň şöhratly sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan ýylda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda paýtagtymyzda şähergurluşyk-binagärlik maksatnamalarynyň möhüm tapgyrlary üstünlikli durmuşa geçirildi. Gözel paýtagtymyz Aşgabadyň häzirki ak mermere beslenen döwrebap keşbini kemala getirmekde Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçiren beýik işleri bimöçberdir. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan şol asylly maksatlaryň mynasyp dowam etdirilmegi ähli halkymyzda çäksiz buýsanç duýgularyny döredip, agzybirlikde, jebislikde täze zähmet üstünliklerine, paýtagtymyzyň mundan beýläkki ösüşlerine mynasyp goşant goşmaga ruhlandyrdy.

Döwletlilik daragty

Türkmenistan döwletimizde Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly döwletlilik ýörelgelerini gujur-gaýrat, egsilmez yhlas bilen dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda uzak geljegi nazarlaýan düýpli özgertmeler, giň möçberli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryny demokratik ýol bilen ösdürmek, adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygyny üpjün etmek, ösen raýat jemgyýetini kemala getirmek, kanunçylyk binýadyny berkitmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Arkadagly Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen parasatly sözleri Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu taryhy ähmiýetli başlangyç halkymyzyň öz häkimiýetini amala aşyrmaga bolan konstitusion hukuklarynyň ýurdumyzda nusgalyk derejede üpjün edilýändigini görkezýär. Ýurdumyzyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň bir palataly ulgama öwrülmegi Mejlisiň deputatlarynyň wakalaryň jümmüşinde bolup, döwrüň öňe süren meselelerine öz wagtynda seslenmegi, ösen bazar ykdysadyýetli, ynsanperwer, adalatly jemgyýetimiziň kanunçylyk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi üçin oňaýly şertleri döredýär.

Bagt binasy

Milli däp-dessurlarymyza çuňňur sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak, ynsanperwerlige ýugrulan ýol-ýörelgelerini gorap saklamak, ösdürmek ugrundaky asylly maksatlary bu gün uly rowaçlyklara beslenýär. Paýtagtymyzyň «Bagt köşgi» toý dabaralary merkeziniň ajaýyp binasy belent baýryň üstünde, ak şäherimiz Aşgabadyň görküne görk goşup, ýurdumyzyň şanly ösüşleriniň şaýady bolup otyr. Binagärlik sungatynyň ajaýyp nusgasy bolan bu binanyň 2012-nji ýylda «Jemgyýetçilik desgalarynyň binagärligi» ugry boýunça ýokary sylaga — «International Prorety Awards Europe» halkara baýragyna mynasyp bolandygyny aýdyp geçmek biziň üçin uly buýsanç. «Bagt köşgi» toý dabaralary merkezimiziň alyp barýan işi hem ýaşlar bilen berk baglanyşykly. Merkezimiziň agzybir işgärleri halkymyzyň medeni durmuşyny baýlaşdyrmak ugrunda alnyp barylýan işlere mynasyp goşant goşýarlar. Halkymyzyň ogul öýermek, gyz çykarmak, çaga toýlary we beýleki dürli baýramçylyklar bilen baglanyşykly toýlaryny we ýaşlarymyzyň nika baglaşmak dabaralaryny döwrebap geçirmek, guramak merkezimiziň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Merkezimizde geçirilýän her bir toý-baýramda asylly milli däp-dessurlarymyzy gorap saklamak, wagyz etmek, ösdürmek, ýaşlarymyzda ahlak, watançylyk duýgularyny terbiýelemek ugrunda işler üstünlikli alnyp barylýar. Binada ýerleşýän toý we nika zallary, hyzmat ediş salonl

2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça Aşgabat şäherinde döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri we araçäkleri barada MAGLUMAT

BERKARARLYK ETRAP HALK MASLAHATY 1-nji saýlaw okrugy:

Ykbalyň bagt ýyldyzy hemmelere miýesser etsin

Hamal (guzy 21.03-20.04) Geljek hepdede hamallaryň durmuşy işjeň ýagdaýda geçer. Iş we şahsy durmuşyňyzda bilelikde döreýän meseleleri çözmek üçin meýilnamaňyzy oýlanyşykly düzmegi unutmaň! Maddy ýagdaýyňyzyň durnuklylygy sizi käbir çykdajylara getirip biler.

Ýürekleri buýsançdan doly merdana serhetçiler

Baýramçylyk dabarasy. Merdana serhetçiler baýramçylyk lybasynda. Olaryň nurana ýüzlerinde şatlyk, begenç. Sebäbi edermen ýurt goragçylarymyz türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň saýasynda asuda, parahat ýurdumyzda Watan goragçylarynyň gününi uludan toýladylar. Ynha, dabaraly el çarpyşmalaryň astynda merdana serhetçilerimize döwlet sylaglary, nobatdaky harby atlar gowşuryldy. Nyzamly ädimler bilen Döwlet tugumyzyň synyndan öpüp, ak ýürekden harby kasamy ýerine ýetiren harby gullukçylarymyz hormatly Prezidentimize köp sagbolsun aýtdylar. Dabaranyň dowamynda ata Watanymyzy, ene topragymyzy wasp edýän aýdymlar uly buýsanç bilen ýerine ýetirildi. Ýaňlanan aýdymdyr sazlar serhetçilerimiziň baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy. Biz hem baýramçylyk dabarasynda döwlet sylaglaryna, nobatdaky harby atlara mynasyp bolan merdana serhetçilerimiziň ýürek buýsançlaryny ildeşlerimize ýetirmegi makul bildik.

Kalbymyzyň buýsançly kelamy

Watan goragy — ýurt goragçylary üçin bagtyň iň naýbaşysy bolup durýar. Bagta eýlenen adamyň bolsa, kalbynda hyjuw, ýüreginde joşgun bolýar. Hormatly Prezidentimiziň Watan goragçylary üçin döredip berýän şertleri bu bagtyň badalgasydyr. Indi otuz bir ýyl bäri her ýylyň 27-nji ýanwarynda Watan goragçylarynyň güni ýurdumyzyň çar künjeginde şatlyk-şowhun, uly dabaralar bilen giň gerimde bellenilip geçilýär. Bu Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem şeýle boldy. Watan goragçylarynyň gününi Ýaragly Güýçlerimiziň döredilen gününde bellemek indi asylly däbe öwrüldi. Watansöýüjileriň şanly güni mynasybetli ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň goşungalalarynda harby gullukçylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen täze ýaşaýyş jaýynyň, esger ýatakhanasynyň, hyzmat ediş nokatlarynyň döwrebap binalarynyň açylyş dabaralary boldy. Bu binalaryň Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň döredilmeginiň 31 ýyllygy we Watan goragçylaryň güni bilen utgaşmagy hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň biz — Watan goragçylar baradaky edýän taýsyz tagallalarynyň netijesi bolup durýar.

Mukaddesligiň mizemez sütüni

Ýurdumyzyň goranmak kuwwatyny berkitmek, halkymyzyň abadan hem asuda ýaşaýşyny üpjün etmek babatda halk bähbitli, döwlet ähmiýetli tutumly işler amala aşyrylýar. Bu günki gün milli goşunymyzyň hatarynda gulluk edýän Watan goragçylarymyz eziz Diýarymyzyň polat galasyna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz Ýaragly Güýçlerimiziň düzüminde gulluk edýän Watan goragçylarymyzyň mukaddes borjuna hem-de wezipelerine ünsi çekip: «Täze döwrümiziň röwşen ýolunda ak ýüreklilik we wepalylyk bilen Watana gulluk etmek, Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň binýatlyk esaslaryny berkitmek, gazanylýan üstünliklere goşant goşmak biziň mukaddes borjumyzdyr» diýip, buýsanç bilen belläp geçýär. Hormatly Prezidentimiz bu günki gün Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň serkerdeleriniň, esgerleriniň, gullukçylarynyň we harby talyplarynyň merdana pederlerimiziň watansöýüjilik, mertlik, edermenlik ruhunda, söweşjeň däp-dessurlaryna laýyklykda gulluk etmekleri hem-de hünär ussatlyklaryny kämilleşdirmekleri üçin ähli zerur şertleri döredýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde döwrebap serhet galalary, harby gullukçylar we olaryň maşgalalary üçin ähli amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlary, sagaldyş we dynç alyş merkezleri yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär. Harby we hukuk goraýjy işgärler üçin zerur bolan ýeňillikler göz öňünde tutulyp, olaryň zähmet haklary yzygiderli ýokarlandyrylýar. Şeýle oňyn şertler Watan gor

Şanly ýylyň taryhy pursatlary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri sözüň doly manysynda ýurdumyzyň ähli babatda ösüşlere, özgerişlere beslenýän zamanasyna öwrüldi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň her bir güni taryhy ähmiýetli wakalara beslenýär. Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiz durmuşyň ähli ugurlarynda — syýasy, ykdysady, ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda we halk hojalygynyň beýleki pudaklarynda beýik ösüşlere eýe bolýar hem-de täze sepgitlere tarap batly gadamlar bilen barýar. Arkadag Serdarly ýurdumyzda Watanymyzyň gülläp ösmeginde ýaşlar uly güýç bolup durýar. Muny Gahryman Arkadagymyz hem, Arkadagly Serdarymyz hem yzygiderli nygtap, ýaşlara bil baglaýandyklaryny aýdýarlar. Ýurdumyzda ýaşlaryň hemmetaraplaýyn ösmegi üçin ähli şertler döredilip, olara jogapkärli wezipeler ynanylýar. 2023-nji ýylyň adynyň ýaşlar bilen bagly bolmagy döwrüň öňe çykaran derwaýyslygydyr. Çünki buýsanyp aýdyşymyz ýaly, ýaşlar biziň şu günümiz, geljegimiz. Olaryň amala aşyrýan işlerinden döwrümiz, ömrümiz gülleýär.