"Türkmenistan Sport" Halkara žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Arkadagyň aýdymlary

Bagt hakda dessanymyzdyrArkadagyň aýdymlary.Güneşli asmanymyzdyrArkadagyň aýdymlary. Beýik pederlerdir asly,Dowamat-dowamdyr nesli.Kalbymyzda bahar pasly —Arkadagyň aýdymlary.

Milli Lider saýasynda

Bitarap ýurt Arşa galýar, tutuş dünýäň ykrarynda,Muny jümle-jahan bilýär, çözgütleriň tekrarynda,Hoş niýetler anbar ysly ýazlar kibi kükräninde,Ak arzuwlar wysal bolýar indi türkmen ykbalynda,Beýgelýäris, hiç gümansyz, Milli Lider saýasynda. Döwletleň dostluk baýdagyn berk tutup zeberdest golda,Türkmenistan, adyň aýdym, ýaňlanyp dur dürli dilde,Seniň badyň maglum boldy hupbul Watan ulus-ilde,Kuwwat bardyr, gaýrat bardyr polat deýin mäkäm bilde,Hem mähriban, hem Gahryman Arkadagyň saýasynda.

Arkadag şäheri — dünýäň enweri

Köňülde aýdym bar,Dilde hem dessan,Gülleýär, gül açýarJan Türkmenistan.Döredi täze bir Ahal merkezi,Arkadag şäheri —Dünýäň enweri. Gije-gündiz diýmän,Arman-ýadaman,Döretdi ArkadagBag bilen bossan.Gijesi şuglazar,Nurdan säheri,Arkadag şäheri —Bagtyň şäheri.

Tymsallar

Akyldaryň jogaby Bir sapar emeldar akyldar bilen söhbet edipdir.― Adama näme ýagty saçýar?― Gün!― Haçan-da Gün ýaşanda, adama ýagtylyk bolup näme hyzmat edýär?― Aý oňa ýagtylyk saçýar.― Haçan-da Gündür Aý batanda näme?― Şonda oňa ot ýagtylyk berýär.― Eger-de Gün, Aý batyp, ot sönende, oňa näme ýagtylyk bererkä?― Şonda adama söz ýagtylyk bolup hyzmat edýär. Hakykatdan-da, adam tüm garaňkylyk bolup, gözleri hiç zat görmese-de, sesiň eşidilýän ýerine barýar.

Jeýhunyň ýakasy

«Jeýhunyň kenarynda ýaşaýan ilaty boýun egdirmek duşmanlara juda kyn düşüpdir. «Güýç bilen alyp bilmesek, gabap, surnukdyryp alarys!» diýip, basybalyjylar şäheri goraýjylara haýbat atypdyrlar. Gabawdakylaryň arasynda tutuş Gündogara belli küýzegärler Mähri külal bilen Bahaweddin hem bar ekeni. Olar şäheriň ýaşaýjylaryny goldapdyrlar, ýöne söweş tärlerine näbelet bu ussalar näme edip biljekdi?! Duşmanlar gün-günden güýçli zarba urýardy. Gabawda galanlar özleriniň güýçden gaçyp, duşmanlaryň gala diwarlaryndan geçjek pursadynyň ýakynlaşyp gelýändigini duýýardylar. Her kim dogduk şäherini nädip halas etmegiň alajyny gözleýärdi. Şonda gije bir çene barandan soň, Mähri külalyň külbesine şäheriň iň pähimli gojalarynyň biri gelipdir. Ol: «Mähri külal, sen maňa gulak as, bu gün bolmasa, erte duşmanlar şäheri eýelärler. Olaryň zorluk etmegine ýol bermeli däl. Bir çykalgamyz bar. Ertire şäherimiziň alymlary hem tebipleri birleşip, adamlaryň güýjüni iki esse artdyrýan, täsin bir dermany taýýarlar. Siz bolsa, küýzegärler bolup, ertir irdene çenli şäherde näçe adam galan bolsa, şolaryň her birine bir okara taýýar etmeli» diýipdir. Ussalar haýal etmän, işiň başyna geçipdirler. Küýze edilýän iki çarh durman aýlanýardy. Gije ýarymda küýzeler guýlup bolupdy, işiň eýýäm ýarysy bitirilipdi. Indi küýzeleri bişirmelidi. Ýöne daşy gabalgy şäherde ne bir odun, ne-de gury çöp tapyp boljak?! Iş bolsa bi

Söz manysy

...TIKIN TIKSE SYNTGYSYZ Keşde bejermek, gaýma gaýamak, milli egin-eşikleri biçmek we tikmek, halydyr palas, keteni dokamak ýaly işler türkmen gyz-gelinleriniň kämillik derejä ýetiren hünärleridir. Bu günki gün şeýle milli hünärlerimize uly üns berilýär.

Çarwalaryň gürrüňinden

TÜRKMENIŇ UÝALJAŇ MALY «Mal eýesine çeker» diýlişi ýaly, türkmen aganyň mallarynyň içinde asylsyzy bolmaz. Türkmeniň bedew atlaryny diýjekmi, saryja goýunlaryny aýtjakmy, ýa alabaý itlerini. Bularyň barysy akyllydyr, asyllydyr. Şeýle oňat mallaryň biri-de ata-babalarymyzyň nazary siňen arwana düýesidir. Ol watançydyr, uzak ýerlere gitse-de, «sowuk el» degmese ýa ýolda-yzda ölmese, onuň hökman öz doglan ýerine gaýdyp gelýändigi jedelsizdir. Düýe namysjaň haýwandyr. Ony ynjydan, horlan kişiler düýeleriň gözlerinden sypmaz.

Gö­wün gü­ze­rin­den

Men ýalydyr öýdeniň, men ýaly bolmaz öýdüp gorkýan. ...her bir äňedeňde buz deý eräp, bulut kibi ýagdym men.

Garly günleriň lezzeti

Bu gün näme üçindir, hemişe uky küýseýän gözlerim ýalpa açyldy. Penjiräniň öňüne bardym. Ä-hä! Sered-ä muňa! Gör, näme üçin ir oýanypdyryn?! Asyl, özüne çekiji tebigy gudrat hyýalym bilen sazlaşypdyr-da, meni ukudan oýarypdyr! Hawa, şeýledir! Eýsem, tebigatdan paý alan ynsan göwni edil şoňa meňzeýär ahyry! Bir görseň, doňak göwün, bir-de ýaz ýaly, käte yssy mähriň çogaýjak bolar, a kämahallar gussaly güýz güni deý! Häzir bolsa... Tasdanam asmana göteriljek bolýan göwnüme zordan basalyk berdim. Penjiräni açdym-da, ellerimi daşaryk uzatdym. Asman-zemini aklyga büräp, gar ýagýar-a! Şeýle bir ýumşak gar! Iriligine bak-a! Derrew ellerimi dolduraýdy. Gyş gününiň aýazly howasynyň ýyljajyk otagymyza dolanyny otagdaş gyzlarymyň sesinden bildim.

Gezibermeli

Sarç duýgularmy seýisläp, Ýola çykdym haraý isläp,

Sözi manysy bilen öwren

Gow — ýylan ýaly käbir jandaryň hamynyň daşyndan syrylyp aýrylan ýukajyk ýargak. Serkap — ýigrimi dört sagatlyk möçberindäki suw tutmak nobaty.

Goşgudan galan gyýkyndylar

Özüňi aklamak üçin çotga gerek däl. Zerurlygy bolmadyk gatnaşyklaryň hiç biri hem uzaga gidenok.

Orsguýy

Hamala kalbyndaky gussany saz bilen çykarýan ýaly Ora çopan sesýetimdäki alaňda gözüni ýumup dilli tüýdük çalýar. Alaňlar dym-dyrs bolup, ýaňlanmaga ýetirmän, sazy bagryna sorup ýatyr. Gatyrak kowalasaň, ýykylyşyp ýatan hor goýunlaram gäwüşem gaýtarman saz diňleýän ýaly. Itlerem iki aýagyny çilşirip, eňegini goýup, gözüni ýumup, irkilip ýatyrlar. Günde irden iki tirkegi dolduryp ýandak getirýän traktorçam bu gün gelmedi. Gurakçylyk bolansoň, ýamaçlaryň ýüzem gassalyňky ýaly çaňjaryp dur. Uzak örüleriňem samany bol bolsa-da, guýusy köne. Öň halallanmadyk, paşlanmadyk guýyny ardamak üçin çagyrylan guýuçylaram gelibermedi. Ýüregini gowzadan çopana, göwünlik üçin söz gatdym:

Çary Gurbangylyjowyň Nury Baýramow hakyndaky degişmelerinden

KÄN BOLJAK Bir gezek Nury Baýram “Magaryf” neşirýatynyň direktory bolup işleýärkä, bölüm müdirleriniň biri onuň ýanyna gelip:

“Magtymguly, sözle herne bileniň”

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde hem-de halkara giňişliginde 2024-nji ýylda Gündogaryň görnükli şahyr-filosofy, türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Häzirki wagtda bu ýubileýe taýýarlyk işleri giň gerimde alnyp barylýar. Bu Magtymgulynyň döredijiliginiň gerimi we onuň türkmeniň ruhy durmuşyndaky orny bilen baglanyşyklydyr. Ynsan kalbyna şygyrlary bilen ýagşylyk, halallyk, watansöýüjilik şuglasyny çaýýan, ruhy lezzet berýän akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň nakyla öwrülen, öwüt-ündew berýän ajaýyp setirleriniň terbiýeçilik ähmiýeti diýseň uludyr. Aslynda, akyldar şahyry, onuň döreden nusgawy eserlerini türkmen edebiýatyndan hem-de halk döredijiliginden üzňelikde göz öňüne getirmek mümkin hem däldir. Ol goşgularynda türkmenleriň häli-şindi ýüzlenip duran halk döredijiliginden ýerlikli peýdalanmak bilen, olary öz setirlerine siňdirmegi başarypdyr. Onuň öwüt-nesihat beriji goşgulary bilen bir hatarda, ynsanyň gylyk-häsiýetine degişli, ýagny mertlik, batyrlyk, halallyk, birsözlülik hakyndaky, il-güni agzybirlige çagyrýan goşgulary hem türkmen edebiýatynda örän uly orun tutýar. Şahyryň islendik temadaky goşgularynda türkmen halkynyň gadymdan ulanyp gelýän nakyllary, atalar sözleri hem-de edebi rowaýatlarynyň ruhy bar.

Şu topragyň aşygy men (Şahyrana oýlanma)

Şu topragyň perzendidigime bolan buýsanjymdan ýaňa ganat gerip, göge uçdum. Örküm, özenim özündedir, kökündedir. Atalarymyz bu mukaddes topragy «ene ýer» diýip atlandyrýarlar. Ene mukaddesligine çalymdaş keremli topragyň mährinden adam ogluna ganma ýok. Onuň zerre ülüşinden kasam edilip, berlen sözden dänme ýok. Çünki bu ýerler göbek ganymyzyň daman ýerleri. Ýagşylygyň ak asmandan nur bolup ýagan ýerleri. Bu ýerlere gyýa göz bilen garamak külli günädir. Bu häsiýet bize jan bilen giripdir. Bedenimize jan bilen bile giren bu duýgy süňňümize söýget, ömrümize ganatdyr.

Şygryýet älemi

EZIZ ENELER Ýokdur ýetirmedik şahyr,Eziz eneleriň waspyn.Ene hakda söz sözlesemSetirlerim gelýär asgyn.

Hajy Arkadagym, hajy Serdarym

Arkadag şäherinde Ahal welaýatynyň baş metjidiniň düýbüniň tutulmagyna köňül buýsanjy Bütin dünýä türkmenlerniň guwanjy —Hajy Arkadagym, hajy Serdarym.Ýürek törümiziň hazyna-genji —Hajy Arkadagym, hajy Serdarym.

Goňşy gadyry (Hekaýa)

Muhammet aganyň maşgalasyna seleňläp duran ýerden jaý berdiler. Özem bäş otagly. Girelgeden ätläp, göni ýedi ädim ýokary galsaň, jaýyň gyzyl agaçdan ýasalansoň, ýalpyldysy gözüň ýagyny iýip barýan kaşaň gapysyndan giräýmeli. Birinji gatdan bolanlygynyň bir gowy tarapy, günçykar tarapynda jaýa degipjik duran boşlaw ýeriň bolmagy. Ini ýedi-sekiz ädim bolsa-da, uzynlygyna eslije bar. Ýerligi obadan bolansoň, Muhammet aga muňa aty çykan ýaly begendi. Göçüp gelenler-ä goş-golamyny daşamakdyr ýerleşdirmek bilen başagaý weli, ol gapdal goňşularyny idäp tapdy. — Eger garşy bolmasaňyz, şu ýeri bag-bakja öwräýsem bolmazmy?

Körpelere okap beriň!

TÜRKMENISTAN WATANYM Enem hem atam üçin Bir nowjuwan oguldym.Bu Watany, topragySöýmek üçin doguldym.