"Türkmenistan Sport" Halkara žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Parlamentara hyzmatdaşlykda möhüm ädim

Bu günki gün ýurdumyzyň ähli ulgamynda giň möçberli özgertmeler, taryhy ähmiýetli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Döwletimiziň syýasy, ykdysady, medeni, ynsanperwer ugurlary ösüş-özgerişlere beslenýär. Baky Bitarap Watanymyz sebitde hem-de dünýäde ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösmegine uly goşant goşýar. Şu jähetden, parlamentara derejede göni gatnaşyklary ösdürmäge hem uly ähmiýet berýär. Ýakynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin RF-niň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, ýurdumyzda saparda boldy. Hormatly myhmanyň döwlet Baştutanymyz bilen bolan duşuşygynyň dowamynda deňhukuklylyk we özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-rus gatnaşyklarynyň, däp bolşy ýaly, dostlukly we strategik häsiýete eýedigi kanagatlanma bilen bellenildi.

Düşünişmegiň we ynanyşmagyň açary

Berkarar döwletimiz Bitaraplyk hukuk derejesine ygrarly bolmak bilen, parahatçylyk söýüjilikli hem-de ynanyşmak medeniýetine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýar. Dünýä döwletleri we halkara guramalar bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ösdürilýär. Döwletimiziň abraý-mertebesi halkara jemgyýetçiliginde yzygiderli ýokarlanýar, ýurdumyzyň abraýly halkara guramalarda öňe sürýän, ählumumy bähbitleri nazarlaýan başlangyçlaryna düşünilýär we olar giňden goldanylýar. Bularyň ählisi Türkmenistanyň sebitde parahatçylygy, durnukly ösüşi pugtalandyrmaga, hoşniýetli goňşuçylyk ýagdaýyny döretmäge hem-de giň halkara hyzmatdaşlygy ilerletmäge gönükdirilen tagallalarynyň barha rowaçlyklara beslenýändigini tassyklaýar. Gahryman Arkadagymyzyň halkara gatnaşyklaryň filosofiýasy hökmünde öňe süren «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly täze başlangyjy hem Ýer ýüzünde abadançylygyň we gülläp ösüşiň pugtalandyrylmagyna çagyryş bolmak bilen, dünýä bileleşiginde uly goldaw tapýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 45-nji plenar mejlisiniň dowamynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly başlangyjyň goldanylmagy we «2023-nji ýyl — Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi hem munuň aýdyň güwäsi boldy.

“KTZ Express” Türkmenistanyň üsti bilen Hindistandan Gazagystana künji tohumyny daşaýar

Gazagystanyň “Kazahstan Temir Žoly” (KTZ) milli demir ýol kompaniýasynyň golçur kärhanasy “KTZ Express” Eýranyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň üsti bilen Hindistandan Gazagystana künji tohumyny daşamagy amala aşyrýar. Bu ýük daşamasy Gazagystan-Türkmenistan-Eýran ulag geçelgesinde konteýner hyzmatyny ösdürmegiň bir bölegidir. Bu barada Gazagystanyň “Kazahstan Temir Žoly” (KTZ)  milli demir ýol kompaniýasynyň metbugat beýanatynda penşenbe güni habar berdi.

Türkmenistanyň Astrahanadaky logistika merkezini açmak üçin ýene bir möhüm ädim ädildi

Türkmen-rus işewür forumynyň netijesinde Astrahan sebitiniň portunyň ýörite ykdysady zolagynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmek taslamasynyň durmuşa geçirilmegini ýeňilleşdirmek üçin birnäçe täsirli çäreler beýan edildi. Onuň çäklerinde Astrahan şäherinde Türkmenistanyň logistika merkezini gurmak baradaky taslamany durmuşa geçirmek üçin hereketleriň meýilnamasy kabul edildi Aşgabatdaky forumda «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» AGPJ we  «Ýörite ykdysady zolak» paýdarlar jemgyýeti (RF) maýa goýum taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça Ähtnama gol çekdiler.

Halkara habarlar

Hyzmatdaşlyk işjeňleşdirilýär Ýakynda Türkmenistanyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýanyndaky wekiliýetiniň ýolbaşçysy ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň prezidenti Margareta Sederfelt bilen duşuşdy. Türkmen tarapynyň wekili duşuşykda ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda, şol sanda daşary syýasatynda we daşary ykdysady işinde amala aşyrylýan özgertmeler barada giňişleýin maglumat berdi.

Köpugurly hyzmatdaşlykda parlamentiň orny

30-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysyny myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp, häzirki wagtda parlamentleriň döwlet durmuşynda eýeleýän ornunyň barha artýandygyny belledi. Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň şu gezekki sapary türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmek, kanun çykaryjy edaralaryň arasynda tejribe alyşmak üçin mümkinçilik döreder. Şular barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz saparyň çäklerinde meýilleşdirilen gepleşikleriň netijeli boljakdygyna we köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine saldamly goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.

Türk­men-rus par­la­men­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gy

30-njy ýan­war­da paý­tag­ty­myz­da iki ýur­duň we­ki­li­ýet ag­za­la­ry­nyň gat­naş­ma­gyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa­nyň we Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Fe­de­ral Ýyg­na­gy­nyň Döw­let Du­ma­sy­nyň Baş­ly­gy W.Wo­lo­di­niň ara­syn­da du­şu­şyk ge­çi­ril­di. Du­şu­şyk­da par­la­men­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gyň gel­jek­ki müm­kin­çi­lik­le­ri, ugur­daş ko­mi­tet­le­riň çäk­le­rin­dä­ki gat­na­şyk­lar, ka­nun çy­ka­ry­jy­lyk ul­ga­myn­da ne­ti­je­li tej­ri­be alyş­mak me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy. Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, Türk­me­nis­ta­nyň we Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň döw­let Baş­tu­tan­la­ry­nyň ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ýurt­la­ry­my­zyň ara­syn­da­ky stra­te­gik hyz­mat­daş­lyk iş­jeň ös­dü­ril­ýär, şol san­da par­la­ment ug­ry bo­ýun­ça ne­ti­je­li gat­na­şyk­lar üçin tä­ze müm­kin­çi­lik­ler açyl­ýar.

Hyzmatdaşlygyň möhüm ugry

Türkmenistanyň döwlet ösüşiniň strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri ýaşlaryň ýokary hilli bilim almagy, gözýetimini has-da giňeltmegi, ukyp-zehinini ýüze çykarmagy üçin giň şertleri döretmek bolup durýar. Bilim ulgamynda dünýäniň dürli döwletleri, esasy ylym-bilim merkezleri bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek uly ähmiýete eýedir. Bu ugurda türkmen-rus hyzmatdaşlygy barha täze mümkinçiliklere eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň iýun aýynda Russiýa Federasiýasyna amala aşyran ilkinji resmi saparynyň çäklerinde ýurdumyzda bilelikdäki Türkmen-rus uniwersitetini açmak başlangyjy hyzmatdaşlygyň täze tapgyryna badalga berdi. Häzirki döwürde bu taslamany durmuşa geçirmek maksadynda ýörite iş topary döredilip, russiýaly hyzmatdaşlar bilen täze bilim ojagynyň hukuk we guramaçylyk binýadyny taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Ýurdumyzda rus dilinde okadylýan orta mekdepleriň 71-si hereket edýär. Aşgabatda 2002-nji ýyldan bäri hereket edýän A.S.Puşkin adyndaky umumy orta bilim berýän bilelikdäki türkmen-rus mekdebi bilen 2018-nji ýylyň maý aýynda Astrahan oblastynda açylan Magtymguly Pyragy adyndaky orta mekdep bilim ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ajaýyp miweleridir. Iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda hem hyzmatdaşlyk barha ýygjamlaşýar, olaryň birnäçesiniň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyklara gol çekilip, bu ugurda gatnaşyklar giňeldilýär. Rus

Türkmen-rus parlamentara hyzmatdaşlygynyň gerimi giňeýär

30-njy ýanwarda paýtagtymyzda iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodiniň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda parlamentara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri, ugurdaş komitetleriň çäklerindäki gatnaşyklar, kanun çykaryjylyk ulgamynda netijeli tejribe alyşmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň döwlet Baştutanlarynyň tagallalary netijesinde ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär, şol sanda parlament ugry boýunça netijeli gatnaşyklar üçin täze mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysynyň Aşgabada saparynyň hem-de häzirki duşuşygyň bu işlere oňyn itergi berjekdigine ynam bildirildi.

Türkmen-rus parlamentara hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabat, 30-njy ýanwar (TDH). Şu gün paýtagtymyzda iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodiniň arasynda duşuşyk geçirildi.  Duşuşykda parlamentara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri, ugurdaş komitetleriň çäklerindäki gatnaşyklar, kanun çykaryjylyk ulgamynda netijeli tejribe alyşmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň döwlet Baştutanlarynyň tagallalary netijesinde ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär, şol sanda parlament ugry boýunça netijeli gatnaşyklar üçin täze mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysynyň Aşgabada saparynyň hem-de häzirki duşuşygyň bu işlere oňyn itergi berjekdigine ynam bildirildi. 

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygyny kabul etdi

Aşgabat, 30-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow RF-niň parlament wekiliýetine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi. Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysyny myhmansöýer türkmen topragynda mähirli mübärekläp, häzirki wagtda parlamentleriň döwlet durmuşynda eýeleýän ornunyň barha artýandygyny belledi. Parlamentara gatnaşyklar ýurtlaryň arasynda netijeli dialogy ýola goýmagyň, halkara hyzmatdaşlygy we özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm gurallarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň şu gezekki sapary türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmek, kanun çykaryjy edaralaryň arasynda tejribe alyşmak üçin mümkinçilik döreder. Şular barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow saparyň çäklerinde meýilleşdirilen gepleşikleriň netijeli boljakdygyna we köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine saldamly goşant goşjakdygyna ynam bildirdi.

Türkmen-rus parlamentara hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabat, 30-njy ýanwar (TDH). Şu gün paýtagtymyzda iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy W.Wolodiniň arasynda duşuşyk geçirildi. Duşuşykda parlamentara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri, ugurdaş komitetleriň çäklerindäki gatnaşyklar, kanun çykaryjylyk ulgamynda netijeli tejribe alyşmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň döwlet Baştutanlarynyň tagallalary netijesinde ýurtlarymyzyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär, şol sanda parlament ugry boýunça netijeli gatnaşyklar üçin täze mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň ýolbaşçysynyň Aşgabada saparynyň hem-de häzirki duşuşygyň bu işlere oňyn itergi berjekdigine ynam bildirildi.

Mekdep mugallymlaryna täze gollanmalar

Düýn BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy Bilim ministrligi bilen hyzmatdaşlykda howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak boýunça mekdep mugallymlaryna niýetlenen täze usuly gollanmalary gowşurmak mynasybetli çäre geçirdi. Oňa Hökümetiň, bilim bölümleriniň, ylmy jemgyýetçiligiň, ýurdumyzyň kitaphanalarynyň wekilleriniň 70-den gowragy, şeýle-de Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu gollanmalar başlangyç we orta bilim boýunça okadylýan tebigaty öwreniş, ekologiýa, geografiýa, ýaşaýyş-durmuş esaslary, zähmet ýaly dersleriň 5-sini goşmak arkaly howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak meselesini öwretmegiň amaly esaslaryny ýeňilleşdirmäge niýetlenendir. Şunda olaryň öz ugry boýunça Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji gollanmalardygyny aýratyn nygtamak gerek. Usuly gollanmalar halkara derejedäki iň gowy tejribeleri özünde jemlemek bilen, mekdep okuwçylarydyr ýetginjekleriň howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, tebigy betbagtçylyklaryň täsirini peseltmek babatda bilimdir başarnyklaryny giňeltmäge mümkinçilik berer. Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Milli bilim instituty tarapyndan ÝUNISEF bilen bilelikde taýýarlanan bu gollanmalar howanyň üýtgemegi we daşky gurşawy goramak ulgamynda Gün tertibini durmuşa geçirmekde ýurduň Hökümetiniň tagallalaryny goldamak maksadyny öňde goýýar.

“Türkmendeňizderýaýollary” we “Dragon Oil” kompaniýasy özara hyzmatdaşlygy giňeltmegi maslahatlaşdylar

“Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň wekilleri bilen BAE-niň “Dragon Oil” kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda sişenbe güni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň dowamynda özara hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem giňeltmek boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň dowamynda deňiz ulag ulgamynda “Dragon Oil” kompaniýasy bilen eýýäm ençeme ýyllaryň dowamynda ýakyndan hyzmatdaşlygyň alnyp barylýandygy bellenildi. Bu barada “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi.

Gadymy Hazar goňşy ýurtlary birleşdirýär

Balkan welaýaty ýurdumyzda tebigy baýlyklara — uglewodorod gorlaryna we mineral serişdelerine baý ülke hasaplanylýar. Welaýatyň paýyna düşýän tebigy baýlyklaryň ägirt uly mümkinçilikleriniň halkymyzyň bagtyýar durmuşyny, goňşy ýurtlaryň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilmegi Arkadagly Serdarymyzyň sebitiň we dünýäniň halklarynyň bähbidine alyp barýan parasatly ykdysady syýasatynyň özeni bolup durýar. Bu bolsa, öz gezeginde, Hazaryň dünýädäki tutýan geosyýasy, ykdysady, hukuk binýadyny pugtalandyrmakda ähmiýetini açyp görkezýär. Geçen ýylyň 14-nji dekabrynda Awazada geçirilen üç döwletiň — Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň döwlet baştutanlarynyň duşuşygy uly waka boldy. Bu maslahat Hazarýaka döwletleriň arasyndaky alnyp barylýan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmekde, Hazaryň dünýädäki tutýan geosyýasy ähmiýetini has hem pugtalandyrmakda wajyp ädim boldy. Esasan-da, Hazaryň tebigy mümkinçiliklerini ýerlikli ulanmak, ýagny halkymyzyň bähbidine gönükdirmek, şeýle-de goňşy döwletler bilen bu ugurdaky hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek bilen bagly meseleler giňişleýin ara alnyp maslahatlaşyldy. Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama energetika hyzmatdaşlygyny mundan be

Telefon arkaly söhbetdeşlik

Ýanwar aýynyň 27-ne Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşmaga, şeýle hem halkara we sebit syýasatynyň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleleri boýunça pikir alyşmaga dörän mümkinçilige kanagatlanma bildirdiler.

Dostlukly ýurtlara gaýybana syýahat

Dünýä döwletleri bilen gatnaşyklarynda «Açyk gapylar» syýasatyny esasy ýörelgä öwren Türkmenistan ýakyn-u-alys ýurtlar bilen dostlukly hyzmatdaşlygy ösdürýär. Şol gatnaşyklar täze taryhy eýýamda has ýokary derejä çykýar. Şu gün Türkmenistan bilen Çeh Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl dolýan bolsa, eýýäm ertir Belgiýa Patyşalygy bilen hyzmatdaşlygyň başlanmagynyň üçünji onýyllygy belleniler. Bizem okyjylarymyzy dostlukly ýurtlara gaýybana syýahat etmäge çagyrýarys. Gözel tebigatyň we gadymy galalaryň mekany

Türkmenistan — Täjigistan: dostlukly gatnaşyklar berkidilýär

Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Täjigistanyň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukuklylyk, birek-biregiň bähbitlerine özara hormat goýmak ýörelgeleri esasynda guralýan däp bolan dostlukly gatnaşyklar has okgunly häsiýete eýe bolýar we täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Muny 27-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligi aýdyňlygy bilen subut edýär. Iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlaglary we hoşniýetli arzuwlary üçin minnetdarlyk bildirip, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan täjik kärdeşini hem-de onuň üsti bilen Täjigistanyň doganlyk halkyny ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhyndaky bu şanly sene mynasybetli tüýs ýürekden gutlady. Bellenilişi ýaly, geçen döwürde biziň ýurtlarymyz netijeli hyzmatdaşlygyň uly we oňyn tejribesini topladylar. Taraplaryň hoşmeýilli syýasy erk-islegi hem-de olaryň gatnaşyklary yzygiderli ösdürmäge çalyşýandygy şol hyzmatdaşlygy ilerletmäge ýardam etdi.

Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly

resmi taýdan badalga aldy Ýer ýüzünde parahatçylykly ýaşaýşy binýat etmek ähli döwürlerde-de iň ilkinji zerurlyk saýylypdyr. Ýöne häzirki zaman dünýäsinde dowam edýän çökgünliklerdir adamzadyň şu gününe hem geljegine howp salýan müşgillikler parahatçylygyň gadyr-gymmatyny ozalkylardan has artdyrýar. Bu gün dünýä bileleşiginiň öňünde keserýän köp sanly derwaýys meseleler halkara hukugyň ýörelgeleriniň ileri tutulmagyny, özara ynamy pugtalandyrmagy we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy durnukly ösüşiň çelgisine öwürmegi zerurlyk hökmünde öňe çykarýar. Şeýle çylşyrymly şertlerde parahatçylygyň kepilini dialogda — gepleşikler sungatynda görýän Bitarap Türkmenistan 2023-nji ýyly «Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly» diýip atlandyrmak hakynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasynyň öňbaşçysy bolup çykyş etdi we onuň biragyzdan goldanylmagyny gazandy.

Muzeý gymmatlyklaryny dikeltmekde netijeli işler

Şu ýylyň 23 — 28-nji ýanwary aralygynda «Medeni mirasy gorap saklamak baradaky Ilçiniň gaznasy» atly maksatnamanyň çäginde yglan edilen bäsleşikde ýeňiji bolan taslamany — Buddanyň heýkeliniň kelle bölegini öwrenmek boýunça ABŞ-nyň Los-Anjeles şäherindäki Ž.Pol Getti muzeýiniň wekilleri Türkmenistanda iş saparynda boldular. Saparyň maksady Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň hünärmenleri bilen alnyp baryljak işler boýunça meseleleri ara alyp maslahatlaşmakdan, bu ugurda tejribe alyşmakdan hem-de talyplar üçin umumy sapaklary geçirmekden ybarat boldy. Mälim bolşy ýaly, geçen ýylyň iýulynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet departamentiniň «Medeni mirasy gorap saklamak baradaky Ilçiniň gaznasy» atly maksatnamanyň çäklerinde 2021-nji ýyl üçin yglan edilen bäsleşikde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Buddanyň heýkeliniň kelle bölegini gorap saklamak we dikeltmek boýunça hödürlän taslamasy ýeňiji hökmünde saýlanyldy. ABŞ-ly hünärmenleriň şol maksatnamanyň çäginde guralan ilkinji iş sapary bolsa Merwden tapylan, V asyra degişli bolan Buddanyň heýkeliniň kelle bölegini gorap saklamak we dikeltmek üçin ony 3D görnüşde surata düşürmek hem-de beýleki enjamlar arkaly doly öwrenmek işlerine badalga berdi.