"Türkmenistan Sport" Halkara žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Parahatçylygyň, dost-doganlygyň ak ýoly

Dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen ilkinji Bitarap döwlet hökmünde eziz ata Watanymyz Türkmenistanyň halkara abraýynyň ýyl-ýyldan belende göterilmegi her bir türkmenistanlynyň kalbyny çäksiz buýsanja besleýär. 12-nji dekabryň – ýurdumyza BMG tarapyndan hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň resmi taýdan berlen gününiň her ýylda bütin Ýer ýüzünde Halkara Bitaraplyk güni hökmünde uly toý-dabaralara beslenmeginiň gözbaşynda hem türkmen Bitaraplygyna bolan belent hormat-sarpa durýar. «Biziň döwletimiz ählumumy abadançylygyň we rowaçlygyň hatyrasyna Bitaraplygymyzyň gojaman taryhyň jümmüşinden gözbaş alýan parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik we ynsanperwerlik ýörelgelerine berk eýerip, dünýä döwletleri we iri halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ygtybarly köprülerini gurmak arkaly, halkara hyzmatdaşlygyň bütinleý täze, netijeli ýollaryny we ugurlaryny emele getirmek babatda gymmatly tejribe toplady» diýip nygtaýan hormatly Prezidentimiziň bu dürdäne sözleriniň döwrümiziň ajaýyp hakykatydygyna hemmämiz şaýatdyrys. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Bitaraplyk hukuk derejämizden gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň dünýäde parahatçylygyň, abadançylygyň, dost-doganlygyň has-da pugtalandyrylmagyna ägirt uly goşant goşýandygy hem kalplardaky buýsanjy arşa göterýän ajaýyplykdyr.

Ýaşlar kämillik ýolunda

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda güneşli Diýarymyzda sport ulgamy döwlet tarapyndan aýratyn üns berilýän ugurlaryň biridir. Bu gün türkmen türgenleri diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, dünýäniň dürli künjeginde okuw-türgenleşikleri geçýärler. Bu bolsa ýaşlaryň saýlap alan sport görnüşleri boýunça has-da kämilleşmegine şert döredýär. 4-nji dekabrda Türkmenistanyň dzýudo boýunça milli ýygyndy topary Ýaponiýanyň Tokio şäherinde halkara okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna başlady. Şol ýerde guralýan okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna «Grand Slam» halkara ýaryşynda çykyş eden türkmen wekiliýeti gatnaşýar.

Welaýatlardan habarlar

Berkarar Watanymyzda milli sportumyzy we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmek ugrunda alnyp barylýan işler halkara derejede hem giň goldawa eýe bolýar. Ýakynda mermer paýtagtymyzda Kuraş boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türgenlerimiziň gazanan üstünlikleri Watanymyzyň sport abraýyna öwüşgin çaýan waka hökmünde ýyl ýazgymyzda aýratyn orun aldy. Bu ýaryşda welaýatymyzyň türgenleri şowly çykyş etdiler. Bu bolsa ýurdumzda ýaşlaryň sport bilen meşgullanmagyna döredilýän giň mümkinçilikleriň ýokary netijesinden habar berýär. Türkmen halkyny parahatçylygyň, dostlugyň we beýik ýeňişleriň ýoly bilen öňe alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, döwletli tutumlarynyň elmydama rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris. Toýmyrat GARÝAGDYÝEW,

Watany mertler beýgeldýär

Mekdebimizde mähriban halkymyzyň söwer ogullarynyň görüm-göreldesi esasynda ýaşlarda mukaddes duýgulary terbiýelemeklige bagyşlanylan hepdelik geçirildi. Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda geçirilen hepdeligiň çäginde guralan sapaklarda we sapaklardan daşary çärelerde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň çuňňur paýhasa ýugrulan ylmy-publisistik kitaplarynda beýan edilen ynsan mertebesi hakyndaky söhbetlere ýüzlenildi. Gahryman Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitabyndan we beýleki eserlerinden alnan ganatly sözler arkaly ynsan mertebesiniň biziň her birimiz üçin mukaddes saýylýan Watana bolan söýgimiz bilen berk baglanyşyklydygyna, Watanyň mert ogullarynyň Watany beýgeldýändiklerine ýaşlaryň ünsi çekildi. Hepdelikde döwletimizde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygy bilen adam mertebesiniň belent tutulmagy babatynda alnyp barylýan ägirt uly işleriň many-mazmuny açylyp görkezildi. Döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň düzüm birlikleri, şeýle-de sebit guramalary bilen ýakyndan işjeň hyzmatdaşlyk edýändigine degişli söhbetler hepdeligiň ähmiýetini artdyrdy.

Ýurdumyzyň welaýatlarynda

AHAL ILATYŇ BAÝRAMÇYLYK SAÇAGYNA

Nurana geljege — bilelikde

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde şu ýylyň 30-njy noýabryndan 12-nji dekabry aralygynda BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geçirilýär. Dünýäniň dürli ýurtlaryndan köp sanly wekilleri, şol sanda döwletleriň we hökümetleriň, ugurdaş döwlet düzümleriniň, halkara guramalaryň ýolbaşçylaryny, bilermenleri, raýat jemgyýetiniň, işewür toparlaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini, ýaşlary we beýlekileri birleşdirýän forumyň çäginde howanyň üýtgemegine garşy göreşmek meselelerine bagyşlanan ýüzlerçe çäre guralýar. Şolaryň esasysy bolsa 1-2-nji dekabrda geçirilen Bütindünýä howa sammitidir. Oňa gatnaşmak üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurda iki günlük iş saparyny amala aşyrdy. Milli derejedäki tagallalar

Kanunçylyk binýady kämilleşdirilýär

25-nji noýabrda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň dördünji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe möhüm kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryna garaldy. Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri çagyryldy. «Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanunyň taslamasyna, şeýle hem «Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda» Mejlisiň kararynyň taslamasyna garamak gün tertibiniň esasy meseleleriniň biri boldy. Bu babatda Mejlisiň ähli komitetlerinde, ýurdumyzyň ministrliklerinde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda deslapky ara alyp maslahatlaşmalar geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde «Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Kanunyň taslamasy bilen bagly anyk maslahatlary berdi we olar şu ýylyň 24-nji sentýabrynda geçirilen Halk Maslahatynda döwlet Baştutanymyzyň eden maksatnamalaýyn çykyşynda öz beýanyny tapdy.

Aşgabadyň gurluşyklary Arkadagymyzyň üns merkezinde

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň paýtagty Aşgabat Garaşsyz Watanymyzyň ýüregidir. Ol berkarar döwletimiziň at-abraýyny we dünýä bileleşigindäki ornuny görkezýän merkezdir. Ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek, uzak möhletleýin geljegi nazarlap, onuň düzümlerini kämilleşdirmek täzeçil şähergurluşyk syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şoňa görä-de, paýtagtymyzyň çäginde ähli amatlyklary özünde jemleýän ýaşaýyş jaý toplumlaryny we dürli maksatly binalary, ýol-ulag düzümine degişli desgalary gurmak, binalaryň ýanaşyk ýerlerini göwnejaý abadanlaşdyrmak meselesi Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň at gazanan arhitektory, döwrümiziň beýik binagäri Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary esasynda gözelligi hem-de oýlanyşyklylygy babatda Aşgabadyň gaýtalanmajak binagärlik keşbi döredildi.

Ýaşlar — Watanyň guwanjy

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýakynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň ahyrynda guraljak ýaşlaryň dabaraly maslahatyna we sergisine ýokary derejede taýýarlyk görmek barada beren tabşyryklaryna laýyklykda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 2-nji dekabrda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Hökümet mejlisinde şu ýyl ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynda ýatdan çykmajak köp sanly çäreleriň bolandygyna ünsi çekdi. Nygtalyşy ýaly, şu ýylyň ahyrynda ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler. Bu dabarada ýylyň dowamynda ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilen halkara sport ýaryşlarynda, mekdep okuwçylarynyň ders olimpiadalarynda, talyplaryň bäsleşiklerinde ýeňiji bolanlaryň, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda zähmet çekip, ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşant goşan ýaşlarymyzyň gazanan üstünlikleriniň jemi jemlener. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz maslahat geçirdi we ýaşlar forumyny üstünlikli guramak boýunça tabşyryklary berdi. Oňa Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, beýleki degişli ýolbaşçylar gatnaşdylar.

Türkmenistana gyzyklanma artýar

6-njy dekabrda paýtagtymyzda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň 10-njy sergisi açyldy, şeýle hem Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň ýedinji mejlisi we işewürlik maslahaty geçirildi. Gözden geçirilişe gatnaşmak üçin Türkiýäniň döwlet düzümleriniň wekillerinden ybarat uly topar, ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge gyzyklanma bildirýän kompaniýalaryň we hususy kärhanalaryň 100-e golaýynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri Aşgabada geldiler. Öz mümkinçiliklerini we öňdebaryjy tehnologiýalaryny Türkmenistanda ilkinji gezek tanyşdyrýan kompaniýalar sergä gatnaşyjylaryň agramly bölegini düzýär.

Zenanlar birleşigi abraýly baýraga mynasyp boldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda jemgyýetde zenanlaryň işjeňligini artdyrmaga aýratyn üns berilýär. Zenanlar birleşigi ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň biri bolmak bilen, düzüminde häzirki döwrüň ägirt uly başlangyçlaryna işjeň gatnaşýan aýal-gyzlaryň müňlerçesini bir ýere jemleýär hem-de döredijilikli özgertmeleri amala aşyrmakda uly güýç bolup çykyş edýär. Döwlet tarapyndan aýal-gyzlara dürli ýeňillikler berilýär, olaryň mynasyp ýaşamagy we zähmet çekmegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär, kanunçylyk esasynda gender deňligi üpjün edilýär. Häzirki wagtda türkmen zenanlary döwlet edaralarynyň düzümlerinde zähmet çekýärler, daşary syýasat işine gatnaşýarlar, telekeçilik bilen meşgullanýarlar, ata Watanymyzy dünýäniň iň ösen döwletleriniň hataryna çykarmaga gönükdirilen giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmäge mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzda olaryň azatlyklaryny we hukuklaryny üpjün etmek, maşgalany goldamak, eneligi, çagalygy goramak boýunça toplumlaýyn işleriň alnyp barylýandygyny bellemek gerek. Bu ugurda durmuşa geçirilýän işler halkara jemgyýetçilik tarapyndan gyzgyn goldawa eýe bolýar. Şu ýylyň 29-njy noýabrynda geçirilen Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň (CAREC) ministrler derejesindäki 22-nji maslahatynyň çäklerinde Türkmenistanyň Zenan

Halkara olimpiadasy başlandy

Şu gün Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda fizika dersi boýunça talyplaryň 3-nji halkara açyk olimpiadasy başlandy. Iki günüň dowamynda geçirilýän halkara olimpiadasyna dünýäniň 16 ýurdunyň ýokary okuw mekdepleriniň 77-sinden talyplaryň 324-si gatnaşýar. Olimpiada ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden gatnaşýan talyplaryň 110-sy hem onuň ilkinji gününde gowy netije görkezdi. Şolaryň arasynda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplarynyň 5-siniň bardygy aýratyn bellärliklidir. Sanly ulgam arkaly barlagnama görnüşinde geçirilýän olimpiadada ýaşlar fizika dersi boýunça zehinlerini, alan bilimlerini ýüze çykarýarlar.

Döredijilik duşuşygy geçirildi

Köýtendag etrabynyň Magdanly şäher medeniýet merkezinde «Arkadag Serdarly ýaşlar Watanymyzyň röwşen erteleridir» diýen at bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Ýaşlary watançylyk we milli ruhda terbiýelemek maksady bilen guralan duşuşyga etrap häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, önümçiligiň dürli pudaklarynda göreldeli zähmet çekýän ýaşlar, mekdep okuwçylary gatnaşdylar. Çärede ýaşuly nesliň wekilleriniň edep-terbiýe, ynsanyň ahlak gymmatlyklary, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegiň ähmiýeti, milli mirasymyza sarpa goýmak bilen baglanyşykly çykyşlaryna aýratyn orun berildi. Duşuşygyň dowamynda çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygy bilen ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik özgertmeler, Garaşsyz Diýarymyzyň Bitaraplyk derejesiniň dünýäde ykrar edilişi, ýaşlaryň dünýä derejesinde bilim almaklary üçin döredilýän mümkinçilikler barada buýsançly gürrüň etdiler.

Türkmenistan – sagdynlygyň, bagtyýarlygyň mekany

Ýurdumyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her güni uly üstünliklere, şanly wakalara beslenýär. Türkmenistan 2023 – 2027-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Bedenterbiýe we sport baradaky hökümetara komitetiniň düzümine biragyzdan saýlanylmagy hem ýurdumyzyň sport diplomatiýasynyň rowaçlyga beslenýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. Hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz häzirki wagtda dünýäde bagtyýarlygyň we parahatçylykly gülläp ösüşleriň mekany hökmünde tanalýar. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek barada durmuşa geçirilýän tutumly işleriň hem ählisi raýatlaryň sagdynlygy, bagtyýarlygy barada edilýän aladalaryň beýanydyr. Sport sagdynlykdyr, ruhubelentlikdir, halklaryň arasyndaky dost-doganlyk köprüsidir. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyz: «Eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde döwrebap sport toplumlarynyň, stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň yzygiderli gurlup ulanmaga berilmegi Türkmenistanyň sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurduna öwrülýändigine şaýatlyk edýär. Halkara sport hyzmatdaşlygynda Türkmenistanyň soňky ýyllarda gazanan üstünlikleri nazara alnanda, sportuň, dostlugyň we hyzmatdaşlygyň ýurdy bolan Watanymyzyň bu ugurda uzak geljegi nazarlaýan üstünlikleri äleme äşgärdir» diýip, buýsançly belleýär.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

6-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, olaryň işini kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew harby bölümlerdäki işleriň ýagdaýy, şu ýylyň on bir aýynda ýurdumyzyň goranyş ukybyny ýokarlandyrmak, Ýaragly Güýçlerimiziň kuwwatyny artdyrmak üçin durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň geçiren kabul edişligi

6-njy dekabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň türk tarapynyň başlygy Jewdet Ýylmazy kabul etdi. Ol bu toparyň nobatdaky ýedinji mejlisine gatnaşmak üçin, öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana geldi. Söhbetdeşler iki doganlyk döwletiň ýolbaşçylarynyň arasynda ynanyşmagyň we özara düşünişmegiň gazanylan derejesine ýokary baha berip, Hökümet wekiliýetleriniň yzygiderli saparlarynyň, ýurtlarymyzyň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky geňeşmeleriň we gepleşikleriň köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge ýardam edýändigini nygtadylar.

Baýramçylyk saçaklary üçin

Halkara Bitaraplyk gününiň we Täze ýylyň baýramynyň öňüsyrasynda welaýatymyzyň bazarlarynda, dükanlarynda, söwda merkezlerinde azyklyk önümleriň dürli görnüşleri ilata hödürlenilýär. Şu günlerde Türkmenabat şäheriniň baýramçylyk görnüşleri hem barha baýlaşýar. Nuranalyk we görkanalyk ýaşaýjylaryň şadyýan keşpleri bilen sazlaşýar. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda ýurdumyzyň iri şäherleri, ähli welaýatlary bilen birlikde Jeýhun kenaryndaky gadymy şäheriň bazarlarynda, dükanlarynda azyklyk önümleriň söwdasy gyzgalaňly guralýar. Göwünlere egsilmez şatlyk paýlaýan baýramlar mynasybetli döwlet derejesinde edilýän aladalar üçin adamlar hormatly Prezidentimize sagbolsun aýdýarlar.

Rehimdarlyk

Hekaýat Mugtamyr ibn Süleýman ibn Tarhan: «Gadym zamanda bir gaharjaň adam bolupdyr. Ol üç sany kagyza ýazgy ýazyp, ýanyndaky adamlara berýär. Ol birinji adama: Gaharym gelen wagty sen maňa şu kagyzy ber!» diýýär. Ikinji adama: «Gaharymyň biraz köşeşendigini göreniňden soň, ikinji kagyzy ber!» diýýär. Ýene birine gaharyny doly ýuwdanyndan soň üçünji kagyzy bermekligi tabşyrýar.

Durmuşyň we tebigatyň beýany

Türkmen halk döredijiliginiň bir görnüşi bolan sanawaçlarda: «Pyrlam-pyrlam pyrlandym» diýen setirler bar. Bu söz düzümi tans tilsimleri arkaly Ýeriň öz okunyň daşyndan aýlanyşyny we Aý bilen Günüň sazlaşygyny aňladýar. Gündogarda ýörgünli bolan sema tansy asman jisimleriniň hereketi boýunça pyrlanyp ýerine ýetirilýär. Taryhy maglumatlara görä, beýik akyldar Jelaletdin Rumy hem meýlislerde sema tansyna gatnaşypdyr. Onuň pelsepesine görä, tans Gün şöhleleriniň kalby heýjana getiriji nuruna meňzeşdir.

«Ýaşlaryň bagtyýarlygy — Watanymyzyň buýsanjy» atly bäsleşige

Arkadag Serdaryň täze eýýamy Geldi rahatlygyň ilçisi bolup,Taryhy eýýamyň Galkynyş döwri.Bezeg berýär Ýer ýüzüne nur salyp,Taryhy eýýamyň Galkynyş döwri.