"Türkmenistan Sport" Halkara žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Işjeňlige eýe boldy

Ak bugdaý etrabynyň merkezindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölüminiň guramagynda maslahat geçirildi. Oňa ady agzalan jemgyýetçilik guramasynyň işjeň agzalary, edara-kärhanalarda, şol sanda bilim, saglygy goraýyş, medeniýet ulgamlarynda zähmet çekýän zenanlar we mährem eneler gatnaşdy. Maslahatda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe zenanlaryň jemgyýetimizdäki orny, olaryň zähmeti, durmuşy we dynç almagy, syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryna gatnaşmagy ugrunda döredilen şertlerdir mümkinçilikler dogrusyndaky gürrüňe üns çekildi. Çykyşlarda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat bölümi tarapyndan geçen, 2022-nji ýylda alnyp barlan işlere giňişleýin seljerme berlip, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda öňde durýan wezipeler kesgitlendi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri

21-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde beýleki möhüm meseleler bilen birlikde, halk häkimiýetliliginiň ýokary wekilçilikli edarasynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň ählihalk tarapyndan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanylmagy hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny esasda ykrar edilmegi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp wakalarynyň üstüni ýetirdi. Biz bagtdan paýly-nesibeli adamlar arzuw-maksatlaryň hakykata öwrülýän ýurdunda ýaşaýarys. Mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň şu günki hem geljekki abadan, parahat, bolelin durmuşynyň hatyrasyna alnyp barylýan beýik işler barada gürrüň edeniňde, şu eziz Diýaryň perzendi hökmünde biziň her birimiziň köňlümiz joşa gelýär. Şol ýürek joşguny türkmen halkynyň Milli Lideri, döwrümiziň ajaýyp döwlet we syýasy işgäri hökmünde Watanyna we halkyna hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny görkezýän Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz — Arkadagly Serdarymyzyň pähim-paýhasyndan, aň akabasyndan gözbaş alýar.

Döwlet gurluşyndaky özgerişler ýaşlary buýsandyrýar

Bilşimiz ýaly, «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň» 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Häzirki döwürde milli däplere laýyklykda, her bir işde halk bilen maslahatlaşmak asylly ýörelgä öwrüldi. Döwletli maslahatda kabul edilen çözgütler ýurdumyzyň täze ösüşlerine badalga berer. Halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegi üçin ähli şertleriň döredilmeginde Gahryman Arkadagymyzyň goşandy uludyr. Biz parahat durmuşda, arassa asmanyň astynda ýaşaýarys, hormatly Arkadagymyzyň tagallasy bilen bagtly we nurana geljege tarap ynamly gadam urýarys.

Göwünleri galkyndyran maslahat

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» ýurdumyzyň taryhynda täze sahypany açýan, ýagty ertirimize nur saçýan şanly wakalar bilen şöhratlanýar. Bu taryhy günlerde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi biziň buýsanjymyzy has-da artdyrdy.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň sa­ýa­syn­da

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň her bir ýy­ly ýur­du­my­za şan­ly wa­ka­la­ry alyp gel­ýär. De­mok­ra­tik, hu­kuk we dün­ýe­wi döw­le­ti­mi­ziň ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy­ny ber­kit­mek, döw­let do­lan­dy­ryş ul­gam­la­ry­nyň işi­ni yzy­gi­der­li kä­mil­leş­dir­mek bi­len bag­ly ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­ler şol şan­ly wa­ka­la­ryň ha­ta­ryn­da aý­ra­tyn şöh­le­len­ýär.

Arkadag şäheri — şöhratly ýoluň dowamaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Köpetdagyň gözel künjeginde täze, döwrebap şäher — Arkadag şäheri kemala gelýär. Bu şäheriň aýratynlyklary, onda döredilýän şertler dogrusynda entek kän-kän söhbet ediler. Ýöne şunda Ahal welaýatynyň täze merkezine berlen adyň örän ýerine düşen çözgütdigini welin, hökman nygtamaly. Onda halkymyzyň köňül islegi öz beýanyny tapdy. Çünki bu şäher döwrümiziň beýik Şahsyýeti Gahryman Arkadagymyzyň irginsiz yhlasynyň, hemişelik üns-aladasynyň ajaýyp miwesidir. Ahal welaýatynyň döwrebap edara merkeziniň guruljak ýeriniň gadymy Yzgant obasyna golaý çäklerden saýlanyp alynmagynda hem uly many bar. Muňa hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň: «Yzgant obasynyň adyny gadymy oguz dilinden Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň türkmen diline geçirsek, mähriban halkymyza eziz we örän ýakymly bu adyň «Oguzlaryň şäheri», «Oguz şäheri» (Oguz hanyň şäheri) diýen manyny berýändigi öz-özünden düşnükli bolýar. Yzgant orta asyrlarda hem tutuş bir welaýatyň merkezi hökmünde belli bolupdyr» diýen sözleri-de güwä geçýär. Diýmek, Arkadag şäheri öz taryhy ýerinde — Ahal sebitiniň gadymy merkezinde bina edilen şäherdir.

Döwletli ýörelgeleriň dabaralanmasy

Şöhratly taryhymyza nazar aýlanyňda ata-babalarymyzyň jemgyýetçilik durmuşyndaky iň wajyp meseleleri halk bilen maslahatlaşyp çözendiklerini görmek bolýar. Bu asylly ýörelge Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de mynasyp dowam etdirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi hem halk häkimiýetlilik däpleriniň täze taryhy eýýamda özboluşly many-mazmuna eýe bolýandygyny tassyklady. Umumymilli foruma Hökümet agzalary, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Milli Geňeşiň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň dowamynda dürli pudaklarda zähmet çekýän ildeşlerimiz çykyş edip, ýurdumyzyň ýaşulularynyň we ýaşaýjylarynyň adyndan Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek hem-de Esasy Kanuna üýtgetmeleri girizmek başlangyjynyň doly goldanylýandygyny aýtdylar. Çykyş edenler dörediljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlamak baradaky teklibi öňe sürdüler. Gahryman Arkadagymyzy türkmen halkynyň Milli Lideri diýip ykrar etmek baradaky te

Beýik işleriň belent ykrarnamasy

Milli Geňeşiň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň 21-nji ýanwarda geçirilen bilelikdäki maslahatynda demokratik özgertmeleriň dabaralanmasyna öwrülen Konstitusion kanunlaryň birnäçesi kabul edilip, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi. Arkadagly Serdarymyz häkimiýet bilen halkyň arasyndaky baglanyşygy pugtalandyrmaga gönükdirilen taryhy başlangyjy goldap, Türkmenistanyň Gahrymany, halkymyzyň Arkadagy Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellemek hakyndaky Permana gol çekmek bilen, ildeşlerimiziň ýürek arzuwyny hasyl etdi. Hepdäniň penşenbe güni Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň hem-de Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň bilelikde guramagynda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy hem-de kanun esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda geçirilen hoşallyk maslahatyna Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň garamagyndaky sport mekdepleriniň müdirleri, tälimçi-mugallymlary, şeýle hem sport desgalarynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri gatnaşdy.

Milletiň mertebesi – Watanyň buýsanjy

Täze taryhy eýýamda amala aşyrylýan özgertmeler halkymyzyň asylly ýörelgelerine, milli demokratiýamyzyň köpasyrlyk däplerine daýanyp, Watanymyzyň rowaçlygyny, il-günümiziň eşretli durmuşyny nazarlaýar. Ine, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütler hem şöhratly taryhymyzyň altyn öwüşginli sahypalaryny ýazdy. Ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň hem-de jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda», «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň kabul edilmegi sözüň doly manysynda taryhy ähmiýetli waka öwrüldi. Degişli resminamalara laýyklykda, Türkmenistanyň Halk Maslahaty ýurdumyzyň halkynyň bähbidine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edara, Türkmenistanyň mejlisi bolsa kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara diýlip ykrar edildi.

Agzybirligiň we jebisligiň berk binýady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de degişli Konstitusion kanunlaryň kabul edilmegi, Türkmenistanyň Gahrymany, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi we türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegi halkymyzyň agzybirliginiň we jebisliginiň berk binýady boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlaryna uly ynam bildirilýär. Munuň özi 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmeginde öz beýanyny tapýar. Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki taryhy mejlisinde kabul edilen çözgütler halk häkimiýetiniň milli ýörelgeleriniň üstünlikli amala aşyrylýandygyny görkezýär. Şunuň bilen baglylykda, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» we «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Konstitusion kanunlaryň kabul edilmegi demokratik özgertmeleriň jemgyýetçilik tarapyndan doly goldanylýandygynyň subutnamasydyr. Şunda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň we jemgyýetimiziň abadançylygyna gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi nygtaldy. Munuň özi türkmenistanlylaryň d

Taryhy çözgütler göwünlerimizi galkyndyrdy

Nurýagdy MATNEPESOW, Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň başlygy:

Köňül islegleriniň hasyl bolmagy

21-nji ýanwarda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi üstümizdäki ýylyň turuwbaşdan taryhy wakalara beslenýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup dabaralandy. Ajaýyp zamanamyzyň sene ýazgysyna altyn harplarda ýazyljak bu ählihalk forumy ilimiziň agzybirliginiň, jebisliginiň, ýurdumyzyň täze eýýamda täze ösüşleri nazarlaýandygynyň özboluşly güwäsine öwrüldi. Bedew bady bilen okgunly öňe barýan döwrümizde ähli ugurlarda alnyp barylýan işleri yzygiderli kämilleşdirmek, has-da ýokary derejede guramak möhüm talap bolup durýar. Döwrüň bu möhüm talabyndan ugur alyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň arakesmesinde Milli Geňeşiň palatalarynyň bilelikdäki maslahatynyň geçirilmegi we onda Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň taslamalarynyň ara alnyp maslahatlaşylmagy, şonuň esasynda hem «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda», «Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň biragyzdan kabul edilmegi hem-de makullanylmagy, hormatly Prezidentimiziň bu Konstitusion kanunlara gol çekmegi ykbal özgerdiji taryhy çözgütler hökmünde il-günüň ägirt uly hoşallygyna eýe boldy.

Bagtyýar ýaşlar – Watan buýsanjy

Bu gün ata Watanymyzda her bir ýyly mynasyp atlandyrmak asylly däbe öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň saýasynda beýik maksatlar, ýagşy arzuw-umytlar bilen garşylanan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy hem diňe röwşen ertirimiziň eýeleri bolan ýaşlary däl, eýsem, bütin halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrdy. Ildeşlerimiziň her biriniň Watanymyza bolan söýgüsini, döredijilikli zähmete yhlasyny artdyrdy. Elbetde, hormatly Prezidentimiz döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinden ýaş nesliň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda uly işleri durmuşa geçirýär. Ýetilen belent sepgitler bilen taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen giren 2022-nji ýylda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi-de ýaşlar hakyndaky aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygyny görkezdi. Şeýle ajaýyp işler Watanymyzyň geljegi bolan bagtyýar ýaşlarymyzy mundan beýläk hem täze üstünliklere ruhlandyrýar. Şol sebäpden, türkmen ýaşlary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem döwlet Baştutanymyz tarapyndan döredilýän ajaýyp şert-mümkinçiliklerden ruhlanyp, özlerine bildirilýän beýik ynama mynasyp jogap bermek üçin yhlaslaryny gaýgyrman zähmet çekerler, gurarlar, dörederler. Ýaş türgenler bolsa gazanýan ajaýyp üstünlikleri bilen Watanymyza şan, milli sportumyza şöhrat getirerler.

Watan goragy mertebedir

Kalbynda Watana wepalylyk duýgusy mäkäm ornan, döwletimiziň parahatçylygyny we halkymyzyň abadan durmuşyny goramagy mukaddes borç saýýan türkmen harby gullukçylary, taryhyň müňýyllyklara uzaýan jümmüşinde öçmejek yz galdyran gaýduwsyz pederlerimiziň edermenlik kyssalaryndan, gahrymançylykly ömür ýollaryndan ruhlanýar. Eziz Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» atly ajaýyp eserinde belleýşi ýaly, mähriban topragymyzyň parahatçylygyny we asudalygyny, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşini, halkymyzyň abadan durmuşyny hem-de döredijilikli zähmet çekmegini üpjün etmekde harby gullukçylarymyzyň möhüm orny bardyr. Şonuň üçin öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmekde ezber harby hünärmenler zerurdyr. Şeýle jogapkärçilikli wezipelerden ugur alyp, häzirki wagtda milli goşunymyzda Watana wepaly, harby kasama ygrarly, harby borjy ak ýürekden ýerine ýetirýän kämil harby hünärmenleri terbiýeläp ýetişdirmäge uly ähmiýet berilýär. Çünki «Watan goragçysy» diýen belent ada mynasyp bolmak her bir türkmen üçin uly mertebedir.

Mukaddeslik

Watan — dünýädäki iň beýik saýylýan mukaddeslikleriň biri. Watan — seniň dünýä inip, göbek ganyň daman ýeri, seni mähriban käbäň ýyly mähri bilen ezizleýän ýeri. Watan — seniň öýüň, ojagyň. Watanyň gadyr-gymmatyny ýat ülkelerde bolanyňda, has-da gowy bilýärsiň. Öz ýurduňdan çykyp, özge ýere gideniňde ýüregiň «Watan!» diýip urýar. Watana dolanyp geleniňde, Watan seni gujagyny açyp garşylanda, diýseň tolgundyryjy pursatlary başdan geçirýärsiň. Şonda dana ata-babalarymyzyň «Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy» diýen jaýdar setirleri ýadyňa düşýär.

Watanyň edermen goragçylary

Golaýda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Şabat etrabynyň Altyn ýol geňeşliginiň oba medeniýet öýüniň mejlisler eýwanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Baýramçylyk dabarasynyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Daşoguz gümrükhanasynyň işgäri, leýtenant Begenç Berdiýew, Türkmenistanyň Serhet gullugynyň Daşoguz serhet birikmesiniň işgäri, uly leýtenant Röwşen Atadurdyýew, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz welaýaty boýunça müdirliginiň işgäri Muhammet Mämmetgeldiýew, TMÝG-niň welaýat geňeşiniň başlygy Magsat Otuzow çykyş etdiler. Çykyşlarda asuda asmanyň astynda, parahat zeminiň üstünde ýaşamaga, yhlasly zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Milli Liderimize hem-de hormatly Prezidentimize alkyş aýdyldy. Tutuşlygyna baý many-mazmuna, baýramçylyk ruhuna beslenen dabaranyň dowamynda belentden ýaňlanan şirin aýdym-sazlarda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň, hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik işleriniň, ajaýyp ýaşaýşymyzyň, parahat durmuşymyzyň waspy ýetirildi.

Täzelikler

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdepde ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň şäher maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherindäki bilim we terbiýeçilik edaralarynyň mugallymlarydyr terbiýeçileri gatnaşdylar. Onda çykyş edenler bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler, 2022-nji ýylyň jemleri barada giňişleýin gürrüň etdiler. Bilim işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bilim işgärleriniň, mekdep okuwçylarynyň, körpeleriň arasynda geçiriljek bäsleşikleriň, wagyz-nesihat çäreleriniň, döredijilik bäsleşikleriniň meýilnamasyny düzdüler we ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Sport ýaryşlary geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň welaýat müdirliginde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Oňa müdirligiň we onuň düzüm birlikleriniň harby gullukçylary gatnaşdylar.

Resmi habar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe welaýatlarda ýerden, suwdan, oba hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehniki çäreleri ýokary hilli geçirmek arkaly pagtanyň öndürilýän möçberini has-da artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine: — ýerleriň kärendeçileriniň, peýdalanyjylarynyň we eýeleriniň işini ýokary derejede guramak arkaly 2023-nji ýylda Türkmenistan boýunça degişli möçberde pagta öndürilmegini üpjün etmek;

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine

Hormatly Watan goragçylary! Sizi ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini goraýan, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy hem-de hukuk tertibini üpjün edýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryna, işgärlerine bildirilýän uly ynamy, belent sarpany, olar hakynda edilýän çuňňur aladany giňden dabaralandyrýan bu baýram merdana pederlerimiziň watançylyk mekdebiniň dowamat-dowam bolýandygyny görkezýär.