"Türkmenistan Sport" Halkara žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligi
Salgysy: Aşgabat şäheri, B.Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly 54
Telefon belgileri: 22-81-38

Habarlar

Türkmenistanly futbolçy Gonkongyň kubogyna mynasyp boldy

Häzirki wagtda Gonkongyň «Kitçi» futbol toparynda üstünlikli çykyş edýän Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Ruslan Mingazow wekilçilik edýän toparyndaky ilkinji baýragyny gazandy. Has takygy, ildeşimiz wekilçilik edýän topary bilen bilelikde ýurduň «Senýor Şild» kubogyny gazandy. «Istern» futbol topary bilen geçirilen aýgytlaýjy duşuşyk 11 metrlik jerime urgularynyň netijesinde Ruslan Mingazowyň topardaşlarynyň peýdasyna tamamlandy.

Galkynyşa ganat berýän güýç

Täze taryhy eýýamda türkmen sportunyň ýeňişli ýollary Gözbaşy müňýyllyklara uzap, soňky bir ýarym asyra golaý döwürde jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm hadysasyna öwrülen sport sagdynlygyň hem ruhubelentligiň çeşmesi, parahatçylygyň ilçisi, ýurduň halkara derejedäki abraýynyň artmagyny şertlendirýän serişde, raýatlaryň, hususan-da, ýaş nesliň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegine itergi berýän güýç hökmünde barha uly ähmiýete eýe bolýar. Sportuň ösüşi tutuş jemgyýetiň ösüşine-de öz täsirini ýetirip, adamlaryň döwrebap ýaşaýyş ýörelgelerini emele getirýär. Şoňa görä-de, eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we hormatly Prezidentimiziň üstünlikli dowam etdirýän asylly işleri Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sportuň hem-de köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň pajarlap ösýän ýurdy, iri halkara ýaryşlaryň yzygiderli geçirilýän mekany hökmünde dünýäde belent ykrara eýe bolmagyny şertlendirýär.

Sanly ulgam we elektron küşt programmalary

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023 Häzirki döwürde ýurdumyzda sanly ulgamy ösdürmekde we pudaklara ornaşdyrmakda Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary esasynda uly işler alnyp barylýar. Şol işleriň netijesinde sanly ulgamy sporta giňden ornaşdyrmak we kämilleşdirmek dowam etdirilýär. Şol sanda küştçi türgenler we küştsöýüjiler sanly ulgamyň kömegi bilen elektron küşt programmalaryndan peýdalanyp bilerler.

Sungata öwrülen oýun

Futbol — sportuň dünýäde iň meşhur görnüşi bolsa gerek. Elbetde, bu oýny halaman, «22 adam bir topy paýlaşyp bilenok» diýip ýörenler hem az däldir. Ýöne söýgüli toparynyň oýnuna üýtgeşik baýramçylyk ýaly tomaşa edýän, milli toparynyň ýa-da halaýan klubynyň ýeňşine begenip, ýeňlişine gynanýan hakyky janköýerler futboluň hem küşt ýaly özboluşly inçe sungatdygyna düşünýärler. Bu ýerde-de her bir göçümiň seni «şa» etmegem, «mat» etmegem ähtimal.

Çekeleşikli bäsleşik

Şu günler gyzgalaňly dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII spartakiadanyň çägindäki professor-mugallymlaryň gyzykly bäsleşikleri ýurdumyzyň sport durmuşyna özboluşly öwüşgin çaýýar. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Bilim ministrligi hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy tarapyndan geçirilýän ýaryşlar ýurdumyzyň sport jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Paýtagtymyzdaky Olimpiýa suw-sport toplumynda geçirilen suwda ýüzmek ýaryşy hem örän dartgynlylygy bilen tapawutlandy. Bu ýerde ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryndan düzülen toparlar 50 metr aralyga erkin usulda ýüzmekde bäsleşdiler.

Milli syýahatçylyk zolagynyň sport mümkinçilikleri

Düşündirişli sözlüklerde diýseň giň many-mazmuna eýe bolan milli syýahatçylyk zolagy diýen düşünje bilen sportuň nähili baglanyşygy bolup biler? Bu ýerdäki esasy baglanyşyk dünýäde sport ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistan Watanymyzyň diňe bir sport ulgamynyň wekilleri üçin däl, şol bir wagtyň özünde işewürler we syýahatçylar üçin hem giňden açykdygy bilen baglydyr. Galyberse-de, «sport işewürligi» syýahatçylyk bilen bagly beýleki düşünjeler bilen bilelikde sportuň we bedenterbiýäniň ähli ulgamlary öz içine alýandygy bizi Türkmenistandaky milli syýahatçylyk zolak bolan Awazadaky sport desgalaryna syýahata çagyrdy. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ençeme iri syýasy-jemgyýetçilik, medeni, ykdysady maslahatlaryň, forumlaryň, festiwallaryň geçirilendigi bu gün dünýäniň ünsüni Hazar deňziniň türkmen kenaryna çeken bolsa, ýokary derejede guralýan iri ýaryşlar bu gözel künjekde sportuň hem durnukly ösdürilýändigini dünýä ýüzüne ýaýdy. Awazada guralan iri sport ýaryşlary ýokary derejede geçirilen sport ýaryşlarynyň her birisi, halkara bilermenleriň oňyn seslenmesine mynasyp boldy.

Möhüm synagyň bosagasynda

Geçen hepdäniň dynç günleri Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň «Olimp» orta sport mekdebiniň binasynda dzýudo boýunça Türkmenistanyň Kubogy jemlendi. Ýaryşa ýurdumyzyň dürli künjeginden gelen dzýudoçylaryň ençemesi gatnaşdy. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň hem-de ýurdumyzyň Dzýudo federasiýasynyň bilelikde guran ýaryşy diýseň dartgynly duşuşyklary özünde jemledi. Medallar toplumy ugrundaky göreş ýaşlaryň arasynda hem dowam etdi. Erkekleriň ýaryşlary hem, zenanlaryň bäsleşikleri-de agramlaryň ýedisi boýunça geçdi. Ýaşlaryň hem-de ýetginjekleriň, kiçi ýaşly türgenleriň arasyndaky bäsleşikler agram derejeleriň hem artmagyny şertlendirdi. Halkara Dzýudo federasiýasynyň talaplary esasynda geçen Türkmenistanyň Kubogy guramaçylygynyň ýokary derejesi bilen tapawutlandy.

Döwletli tutumlar

Ýaş nesilleri watançylyk ruhunda terbiýelemekde olaryň bilim almaklary, döredijilik we sport bilen meşgullanmaklary, ösen tehnologiýalardan oňat baş çykarmaklary, maşgala gymmatlygyna düşünmegi döwlet syýasatynyň esasy ugrudyr. Ylymly-bilimli ýaşlaryň kemala gelmegi ugrunda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty rowaçlyk tapýar. Türkmen ýaşlary özleriniň ukypdyr başarnyklaryny ders bäsleşiklerinde, halkara olimpiadalarda, sportda gazanýan netijelerinde görkezmek bilen, ýurdumyzyň ösüşine goşant goşýarlar.

Spartakiadanyň gyzykly ýaryşlary

Häzirki günlerde uly şowhun bilen dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly XII Spartakiadanyň gyzykly ýaryşlary sport jemgyýetçiliginiň üns merkezinden ornuny tapýar. Ajaýyp sport baýramçylygynyň professor-mugallymlaryň arasyndaky woleýbol ýaryşy gyzykly duşuşyklaryň ençemesini özünde jemledi. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň ýigrimisiniň toparlaryny özünde jemlän bäsleşigiň jemleýji duşuşyklary Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň sport zalynda geçdi. Finalda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyndan üstün çykan Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň topary Spartakiadanyň ýeňijisi boldy. Iň soňky pursatlara çenli ýeňiş üçin ýiti göreş alyp baran Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty ikinji orny eýeledi. Spartakiadanyň ýaryşlarynyň aglabasynda öňdäki üçlüge girmegi başaran Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bu gezek hem üçünji boldy.

Täsirli duşuşyk

Döwlet Baştutanymyz türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgelerini durmuşa geçirmäge jogapkärli çemeleşmäni görkezip, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, ýokary netijeli sporty höweslendirmek, wagyz etmek we ösdürmek meselelerini hemişe üns merkezinde saklaýar. Ýurdumyzda bedenterbiýä we sporta uly ähmiýet berlip, Olimpiýa ýörelgelerine eýerilmegi Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek bilen utgaşýar. Şol maksatlar bolsa adam mümkinçiliklerini has doly açmak üçin şertleri döretmäge gönükdirilendir. Hut şoňa görä-de, ýokary derejeli türgenleri, ussat tälimçileri we beýleki ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak «Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň 2021 – 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň» esasy ugry hökmünde kesgitlenildi.

Giň gerimli özgertmeler

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkara sport giňişliginde Watanymyzyň abraýy barha artýar. Türkmenistan döwletimiz sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekanyna öwrülýär. Ýurdumyzda sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmäge uly üns berilýär. Bu bolsa biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir» diýip nygtaýan hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzda ýurduň baş baýlygy bolan ynsan saglygyny goramaga, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesiniň berk binýadyny kemala getirmäge, ýokary netijeli sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmäge gönükdirilen işler barha giň gerime eýe bolýar. Amala aşyrylan beýik işleriň netijesinde bütin dünýäde sport döwleti hökmünde ykrar edilen ýurdumyzda dürli kärdäki, dürli ýaşdaky bagtyýar raýatlarymyzyň gatnaşmaklarynda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri we beýleki medeni-sport çärelerini geçirmegiň asylly däbe öwrülmegi, elbetde, aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy hem-de nusgalyk göreldesi bilen giň gerimde ýaýbaňlandyrylan bu asylly ýörelgäniň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda dowamat-dowam bolýandygy guwanylmaga, buýsanylmaga mynasypdyr. Şeýle çäreler hemmeleriň sporta bolan söýgüsini artdyryp, jemgyýetimizde sagdyn durm

Bedenterbiýe we sport

Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 3-nji sport mekdebiniň guramagynda futzal boýunça 2010-njy ýylda doglan türgenleriň arasynda mekdebiň birinjiligi geçirildi. Ýaryşa Balkanabat şäherindäki sport mekdepleriniň ýaş türgenlerinden düzülen toparlar gatnaşdy. Çekeleşikli we gyzgalaňly geçen ýaryşda Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 3-nji sport mekdebiniň «Jebel» topary, 7-nji sport mekdebiniň «Gumdag» topary hem-de 2-nji sport mekdebiniň «Arlan» topary degişlilikde baýrakly orunlara mynasyp boldular. Ýeňiji bolan toparlara Balkan welaýatynyň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň 3-nji sport mekdebiniň Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy. Perhat NURALYÝEW,

Taryhda şu gün

Şol gün asly italiýaly sürüji Rudolf Karraçiola erk edýän ulagynda awtoulag ýolunyň bir kilometrlik aralygynda tizligini sagatda 432,7 kilometre ýetirmegiň hötdesinden gelýär. Ýeňişleriniň aglabasyny ýagmyrly howada gazanan Karraçioliniň «Mercedes» («Daimler-Benz AG») toparynyň agzasydygyny bellemek gerek. Ol üç gezek (1935, 1937, 1938) Ýewropanyň çempiony bolup, 17 gezek bolsa dünýä rekordyny goýmagy başarýar.

Sambonyň döreýşinden söz açsak

Kiçi futbol meýdançasynda

Köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek babatynda ýurdumyzda alnyp barylýan giň gerimli işleriň netijesinde sporty hemişelik hemra edinýän, saýlap alan sport görnüşi boýunça barha kämilleşýän ýaş türgenleriň sany gün geldigiçe köpelýär. Munuň şeýledigine geçirilýän dürli sport ýaryşlarynyň mysalynda hem aýdyň göz ýetirmek bolýar. Biziň sport mekdebimizde-de şeýle ýaryşlar yzygiderli guralyp, şolaryň biri ýakynda geçirildi. Sport mekdebimiziň kiçi futbol boýunça geçiren birinjiligine 2010 — 2012-nji ýyllarda doglan ýetginjeklerden düzülen toparlar gatnaşdylar. Gyzykly hem çekeleşikli geçen duşuşyklaryň netijesinde ýaryşda birinji orny Esenguly şäheriniň topary eýelemegi başardy. Baýrakly ikinji orna Garadepe şäherçesiniň türgenleri mynasyp boldular. Ajyýap obasynyň ýetginjekleriniň paýyna üçünji orun düşdi.

Transfer täzelikleri

Ang­li­ýa­nyň «West Ham» klu­by ýur­duň baş­ga bir to­pa­ry «As­ton Wil­la­dan» 30 ýa­şyn­da­ky iň­lis hü­jüm­çi­si Den­ni Ing­zi 12+3 mil­li­on ýew­ro trans­fer edip, onuň bi­len 2025-nji ýy­lyň tom­su­na çen­li şert­na­ma bag­laş­dy. Ma­nu­el No­ýe­riň aýa­gy­nyň dö­wül­me­gin­den soň «Ba­wa­ri­ýa» onuň or­nu­na «Bo­rus­si­ýa M» to­pa­ry­nyň 34 ýa­şyn­da­ky şweý­sa­ri­ýa­ly der­we­ze­çi­si Ýann Som­me­ri 8+1,5 mil­li­on ýew­ro trans­fer et­di (2025-nji ýy­la çen­li şert­na­ma, ýyl­lyk 5 mil­li­on ýew­ro).

Nea­pol­ly­la­ryň 33 ýyl­lyk ar­zu­wy

Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­ty «Se­rie A»-da «Na­po­li­niň» şe­ma­ly be­lent­den öwüs­ýär. Tu­ruw­baş­dan öňe saý­la­nan «Na­po­li» klu­by 1-nji aý­la­wy ta­mam­la­nan çem­pio­nat­da di­ňe 3 du­şu­şyk­da utuk ýi­tir­di. Ta­ry­hyn­da di­ňe 2 ge­zek çem­pi­on­lyk ga­za­nan «Na­po­li» to­pa­ry soň­ky ýyl­lar­da al­tyn me­dal ug­run­da ýi­ti gö­reş alyp bar­sa-da, hä­zir­lik­çe ola­ra 3-nji sa­par çem­pi­on bol­mak ba­şar­da­nok. Klu­buň ýol­baş­çy­la­ry we fut­bol­çy­la­ry, şol san­da jan­kö­ýer­le­ri, hat­da tu­tuş şä­her şu möw­sü­miň ahy­ryn­da tej­ri­be­li Lu­ça­no Spal­let­ti­niň tä­lim­çi­li­gin­de 33 ýyl­lyk ar­zu­wyň ha­syl bol­ma­gy­na sa­byr­syz­lyk bi­len ga­raş­ýar.

Türkmenistan – sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy

SPORT ÝARYŞYÝurdumyzda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda giňden bellenilýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli TMÝG-niň welaýat geňeşiniň, welaýat bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz welaýaty boýunça müdirliginiň işgärleriniň gatnaşmagynda sportuň küşt, şaşka, türkmen milli göreşi, el stoluň üstünde oýnalýan tennis ýaly görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

Ýeňijiler saýlandy

Aşgabat şäheriniň Bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 20 ýaşa çenli gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Mümkin bolan 9 utukdan 8-sini gazanan 16 ýaşly Merýem Agajanowa ýurdumyzyň çempiony boldy. Bassyr ikinji gezek ýurt möçberindäki ýaryşda ýeňiş gazanan zehinli gyz Aşgabat şäherindäki 55-nji orta mekdepde bilim alýar. Merýemiň gazanan netijeleri bilen sport ussatlygyna dalaşgäriň kadasyny doldurandygyna hem aýratyn ünsi çekmek gerek. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Annaberdiýewiň halypalygynda kämillik menzillerini geçýän Merýem halkara derejedäki bäsleşiklerde ýeňiş gazanmak üçin yhlasyny gaýgyrmaýar.

Türkmen okuwçylary «Aziýanyň çagalary» oýunlaryna gatnaşarlar

Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň «Aziýanyň çagalary» atly II halkara gyşky sport oýunlarynda ýaryşjak sport görnüşi belli boldy. Olar şu ýylyň 23-nji fewralyndan 5-nji marty aralygynda Russiýa Federasiýasynyň şäherlerinde geçiriljek oýunlara şort-trek boýunça gatnaşarlar. Häzirki wagtda mekdep okuwçylary bu halkara sport oýunlaryna ykjam taýýarlyk görýärler. Ýaryşyň maksatnamasyna sportuň şort-trek, dag lyžasy, snoubord, lyžaly typmak, tramplinden bökmek, hokkeý, figuralaýyn typmak hem-de ilkinji gezek kýorling, fristaýl we konkili typmak görnüşleri girizildi. Ýaryşa Aziýa yklymynyň 20 döwletinden wekilleriň gatnaşjakdygy habar berilýär.