Türkmeniň nusgalyk alabaýy

Esaslandyryjysy: Halkara "Türkmen alabaý itleri" assosiasiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/2 jaýy.
Telefon belgileri: 39-00-72

Habarlar

2024-nji ýylyň marty: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän «Açyk gapylar» syýasatyna laýyklykda, ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan alnyp barlan işlere syn bermek bilen, şu ýylyň mart aýynda yzygiderli geçirilen duşuşyklaryň, gepleşikleriň, maslahatlaryň ählumumy abadançylygyň, howpsuzlygyň, durnukly ösüşiň bähbidine halkara hyzmatdaşlygy giňeltmekde hem-de pugtalandyrmakda Garaşsyz Türkmenistanyň eýeleýän işjeň ornuny nobatdaky gezek açyp görkezendigini bellemek gerek. 1-nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek bilen bagly meseleleriň giň toplumy boýunça pikir alşyldy. Hususan-da, taraplar howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň ugurlaryny, täze wehimlere garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Mukaddes Oraza baýramy mynasybetli Size mähirli gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Gudraty Güýçli Allatagaladan Size berk jan saglyk, üstünlik, abadançylyk dileýärin.

Türkmenistanda Angola Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA Siziň Alyhezretiňiz!

Alyslary ýakyn etmek sungaty ýurdumyzda gurulýan ýokary tizlikli awtomobil ýoly ýurtlary, sebitleri birleşdirer

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyz dünýäniň öňdebaryjy, ykdysady taýdan ösen döwletleriniň hataryndan barha uly orun alýar. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, hormatly Prezidentimiz tarapyndan dowam etdirilýän öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasat netijesinde ýurdumyzda düýpli özgertmeler durmuşa geçirilip, ykdysadyýetde, senagatda ägirt uly öňegidişlikler gazanylýar. Türkmenbaşy Halkara deňiz porty, Gyýanly polimer zawody, Amyderýanyň üstünden geçýän demir ýol we awtomobil köprüleri, Garlyk kaliý dagmagdan toplumy, Owadandepedäki «Türkmen Aýna önümleri» kärhanasy, «Garabogazkarbamid» zawody ýaly iri kärhanalaryň ulanylmaga berilmegi muňa aýdyň mysaldyr. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 17-nji aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylmagy hem Gahryman Arkadagymyz tarapyndan ýurdumyzda ulag-kommunikasiýa düzümini ösdürmek boýunça başy başlanan giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilip, Türkmenistanyň halkara ähmiýetli ulag çatrygy hökmünde ornunyň pugtalanmagynda nobatdaky ädim boldy.

Sogaply işleriň söhbedi

Ýol, köpri gurmak halkymyzda iň sogaply işleriň biri hasaplanylýar. Çünki ýollar, köprüler halklary, kalplary birleşdirýär. Ýagşy niýetleriň amal bolmagyna şert döredýär. Hut şonuň üçin-de ýol ulgamynyň ösdürilmeginde durmuşa geçirilen işler barada gürrüň açylanda, olara «sogaply menziller» diýip baha berýärler. Ajaýyp zamanamyzda ýurdumyzyň ýol-ulag ulgamynda ýetilen belent sepgitler Gahryman Arkadagymyzyň ady bilen berk baglanyşyklydyr. Milli Liderimiz tarapyndan başy başlanyp, hormatly Prezidentimiz tarapyndan dowam etdirilýän ulag ulgamynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek we giňeltmek boýunça amala aşyrylýan işler, öňe sürülýän başlangyçlar halkara bileleşiginiň ykraryna eýe bolýar. Paýtagtymyzda 15-19-njy aprel aralygynda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisiniň geçirilmegi ýurdumyz tarapyndan bu ulgamda amala aşyrylýan işlere ýokary baha berilýändigini ýene bir ýola äşgär görkezýär. DÝHG-ä agza döwletleriň 20-den gowragynyň demir ýol we beýleki degişli edaralarynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleriniň gatnaşmagynda geçirilen maslahatda guramanyň ýöriteleşdirilen komissiýalarynyň we hemişelik iş toparlarynyň geçen ýylda alyp baran işleriniň jemlerine garalyp, ýakyn ýyllaryň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de mejlisiň barşy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyndaky ÇYKYŞY

(2024-nji ýylyň 17-nji apreli) Hormatly adamlar!

Ýollaryňyz ak bolsun, uzaga gitsin!

Mälim bolşy ýaly, 17-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy. Bu şanly waka ýurdumyzyň  halkara ähmiýetli ulag çatrygy hökmünde ornunyň pugtalandyrylmagy babatda alnyp barylýan toplumlaýyn işleriň rowaçlanýandygynyň güwäsi boldy. «Geljek biziň gurýan, döredýän zatlarymyzda» diýleni. Uzynlygy 600 kilometre deň bolan Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýoly hem häzirki beýik galkynyşlara beslenen döwrümizden geljek nesillere iň haýyrly miraslaryň biridir.  Bu döwrebap ýoluň gurluşygyna 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwarynda badalga berlipdi. Aşgabat — Tejen (203 kilometr), Tejen — Mary (109 kilometr), Mary — Türkmenabat (288 kilometr) ugurlary boýunça üç tapgyrda amala aşyrylmagy meýilleşdirilen ýoluň birinji tapgyry 2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Milli Liderimiziň gatnaşmagynda ulanmaga berildi.  Ýeri gelende, awtobanyň birinji böleginiň degişli güwänamalara — awtomobil ýolunyň hiliniň ISO 9001 standartyna laýyklygy hem-de taslamany düzmek we gurluşyk boýunça işleriň halkara standartlaryna, hususan-da, «Ýol gurluşygyny taslamalaşdyrmak» we «Gurluşyk işleri» standartlaryna laýyk gelýändigini, ýoluň ýokary derejede howpsuzlygyny, gurluşygynda innowasion tehnologiýalaryň

Kalba ylham berýän ganatly bedew

Halkyň beýikligi onuň döreden gymmatlyklary, geljekki nesillere galdyran mirasy bilen ölçenilýär. Türkmen halkynyň medeni mirasynyň altyn hazynasynda behişdi bedewler aýratyn orun eýeleýär. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary esasynda halkymyzyň medeni mirasyny aýap saklamak, baýlaşdyrmak, ony dünýä derejesinde dabaralandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işler giň gerime eýe bolýar. Gahryman Arkadagymyzyň behişdi bedewlere söýgüsi Beýik Biribaryň milletimize peşgeş beren bu ajaýyp barlygynyň şöhratyny has-da beýgeldýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyz hem-de hormatly Prezidentimiz tarapyndan milli buýsanjymyz bolan bedew atlar çuňňur alada bilen gurşalýar. Munuň şeýledigine Milli Liderimiziň Arkadag şäherine ýakynda amala aşyran iş saparynyň mysalynda ýene bir gezek göz ýetirdik. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy tarapyndan alnyp barylýan işler hem-de hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda açylyp ulanmaga berlen Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda ilkinji gezek bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşmagy ajaýyp gymmatlyga goýulýan belent sarpanyň nobatdaky nyşany boldy.

Raýatlaryň saglygy: döwletiň iň ýokary gymmatlygy

Arkadagly Gahryman Serdarymyz «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly dürdäne eserinde: «Durmuşda ähli zat biri-biri bilen bagly. Parahatçylyk, gülläp ösüş, asuda asman, abadan durmuş ýaly düşünjeler bolçulygyň, bagtyýar ýaşaýşyň açary hasaplanýar» diýip parasatly nygtamak bilen, Gahryman Arkadagymyzyň alymlyk paýhasy siňen «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini belleýär.  Hormatly Prezidentimiziň 17-nji aprelde Mary welaýatyna bolan sapary mynasybetli birnäçe ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalar gurlup ulanylmaga berildi. Şolaryň hatarynda Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň hem açylyp ulanmaga berilmegi halkymyzy diýseň begendirdi. Munuň özi 2021 — 2025-nji ýyllar üçin niýetlenen «Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek» atly Milli strategiýanyň hem netijeli durmuşa geçirilýändigini görkezýär.

Döwre buýsanç — zähmete hyjuw

Parahatçylyk taglymaty Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş  Assambleýasy tarapyndan tutuş adamzadyň bähbidini nazarlaýan Kararnamalaryň birnäçesi kabul edildi. Häzirki wagtda Milli Liderimiziň binýadyny goýan asylly işleri hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda mynasyp dowam etdirilýär. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy esasynda «2025-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik hem-de açyklyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyna halkara derejede ýokary baha berilýändigini nobatdaky gezek tassyklady. Asuda asmanyň astynda parahat durmuşda ýaşaýan mähriban halkyň ýüregi öz döwlet Baştutanyna we Milli Liderine alkyşdan doly.

Mary welaýatynda durmuş maksatly desgalaryň açylyş dabarasy boldy

17-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy. Bu şanly waka Gahryman Arkadagymyz tarapyndan ýurdumyzda ulag-kommunikasiýa düzümini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça başy başlanan giň gerimli özgertmeleriň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň güwäsidir. Munuň özi Türkmenistanyň üstaşyr ulag geçelgeleriniň netijeli ulanylmagyny, ýurdumyzyň halkara ähmiýetli ulag çatrygy hökmünde ornunyň pugtalandyrylmagyny şertlendirýär. Uzynlygy 600 kilometre deň bolan Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygyna 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwarynda badalga berildi. Onuň gurluşygy Aşgabat — Tejen (203 kilometr), Tejen — Mary (109 kilometr), Mary — Türkmenabat (288 kilometr) ugurlary boýunça üç tapgyrda amala aşyrylýar.

Türkmenistan halkara üstaşyr ulag geçelgeleri düzümini giňeldýär

17-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy. Irden hormatly Prezidentimiziň uçary Aşgabadyň Halkara howa menzilinden Mary welaýatyna tarap ugur aldy hem-de biraz wagtdan soňra, Mary şäheriniň Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz mähirli garşylanyldy. Welaýatyň sungat ussatlarynyň, döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde joşgunly aýdym-sazlar ýaňlandy.

Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak — döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry

17-nji aprelde Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ugurdaş düzümleriň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, saglygy goraýyş işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna bejergi alan we saglyklaryny dikelden Türkmenistanyň ýaşajyk raýatlarynyň gatnaşmaklary bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeliliginiň aýdyň görkezijisi boldy. Bagtyýar çagalar we olaryň ene-atalary öz çykyşlarynda saglyklaryny dikeltmekleri, şadyýan durmuşda doly derejeli ýaşamaklary babatda döredilen mümkinçilikler, döwletimiziň we halkymyzyň bähbidine durmuşa geçirilýän beýik işler üçin türkmen halkynyň Milli Liderine, hormatly Prezidentimize çäksiz hoşallyklaryny beýan etdiler. Bu çagalara döwlet Baştutanymyzyň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyndaky ÇYKYŞY

(2024-nji ýylyň 17-nji apreli) Hormatly adamlar!

Welaýat häkimliginde

Hoşallyk maslahaty geçirildi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde belent sepgitlere ýetilýär. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň welaýatymyza iş sapary “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň taryhy wakasy boldy. Döwlet Baştutanymyz iş saparynyň çäklerinde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjyndan gözbaşly Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň dabaraly açylyşyna ak pata berdi. Şol gün Mary şäheriniň çäginde täze ýaşaýyş jaý toplumy, durky täzelenen welaýat enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi ulanylmaga berildi. Hormatly Prezidentimiziň adyndan täze awtobuslaryň 200-e golaýy ýolagçylaryň hyzmatyna ugradyldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyndaky ÇYKYŞY

(2024-nji ýylyň 17-nji apreli) Hormatly adamlar!Hormatly dabara gatnaşyjylar!

Türkmenistan halkara üstaşyr ulag geçelgeleri düzümini giňeldýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy Aşgabat — Mary welaýaty — Aşgabat, 17-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy. Bu şanly waka Gahryman Arkadagymyz tarapyndan ýurdumyzda ulag-kommunikasiýa düzümini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça başy başlanan giň gerimli özgertmeleriň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň güwäsidir. Munuň özi Türkmenistanyň üstaşyr ulag geçelgeleriniň netijeli ulanylmagyny, ýurdumyzyň halkara ähmiýetli ulag çatrygy hökmünde ornunyň pugtalandyrylmagyny şertlendirýär.

Halkyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak — döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry

Mary, 17-nji aprel (TDH). Şu gün Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ugurdaş düzümleriň ýolbaşçylary, il sylagly ýaşulular, saglygy goraýyş işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň döwrebap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan saglygy goraýyş merkeziniň açylyp ulanmaga berilmegi ýurdumyzda ynsan saglygynyň jemgyýetiň hem döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolandygyny we şeýle bolmagynda-da galýandygyny nobatdaky gezek tassyklady.

Türkmenistan halkara üstaşyr ulag geçelgeleri düzümini giňeldýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy 17-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasy boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyndaky ÇYKYŞY

(2024-nji ýylyň 17-nji apreli) Hormatly adamlar!Hormatly dabara gatnaşyjylar!