Türkmeniň nusgalyk alabaýy

Esaslandyryjysy: Halkara "Türkmen alabaý itleri" assosiasiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/2 jaýy.
Telefon belgileri: 39-00-72

Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi

Aşgabat, 3-nji fewral (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi.  Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, 2022-nji ýylda ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem geçirilen harby-taktiki okuw türgenleşikleri, Milli goşunyň bölümlerini iň täze serişdeler bilen üpjün etmegiň barşy, serkerdeleriň, esgerleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylan işler barada habar berildi. Hasabatda durmuş ugurly meseleleri çözmek boýunça ýerine ýetirilen anyk işler, Ýaragly Güýçleriň düzüminden nobatdaky gezek ätiýaçlyga ugratmak hem-de Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga çagyrmak boýunça her ýylda geçirilýän meýilnamalaýyn işleriň netijeleri barada aýratyn bellenildi. Şeýle hem ýokary hünär derejeli harby işgärleri taýýarlamak, sanly ulgamy ornaşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 3-nji fewral (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy.  Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň şu ýylyň ýanwarynda ýerine ýetiren işleri hem-de Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň hukuk esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, Mejlisde 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy. Şu döwürde Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň üçüsi we Mejlisiň kararlarynyň ikisi kabul edildi. Ýakynda geçirilen ählihalk forumynda kabul edilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunlaryndan gelip çykýan, hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

Pudagara toparyň mejlisi

Aşgabat, 3-nji fewral (TDH). Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.  Pudagara toparyň 2022-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen şu ýyl üçin öňde goýlan wezipeler mejlisiň gün tertibine girizilen esasy meseleler boldy. Mejlise gatnaşyjylar döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň adam hukuklaryny üpjün etmek, halkara ynsanperwer hukugynyň kadalaryny berjaý etmek babatda işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň kanun çykaryjylyk ulgamynyň milli tejribeden we däplerden ugur alnyp, şeýle-de halkara tejribäni nazara almak esasynda yzygiderli ösdürilýändigi bellenildi. Bu ugurdaky işler konstitusion kadalary häzirki döwrüň ýagdaýlaryna laýyk getirmek zerurlygy bilen baglylykda amala aşyrylýar. 

Ýylyň şygary – röwşen geljegiň çyragy

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde ösüşdir özgerişlere beslenip gelýän ýyllaryň her biri taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylýar. Durmuşa geçirilýän beýik işleri, ägirt uly tutumlary bilen şöhratly taryhymyzy kemala getirýän ýyllary çuň mazmunly döwrebap atlar bilen atlandyrmak ajaýyp döwrümiziň mizemez ýörelgesi bolup durýar. 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi halkymyzda uly buýsanç duýgusyny döredip, ýaş nesilleriň ata Watanymyza bolan söýgüsini, zähmete bolan yhlasyny has-da artdyrdy. Arkadagly Serdarymyz ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň ýagty geljegini nazarlaýan beýik işleri yzygiderli durmuşa geçirýär. Döwletimizde ýaşlaryň döwrebap bilim we terbiýe almagy, sagdyn, ruhubelent adamlar bolup ýetişmegi ugrunda amala aşyrylýan işler bu günki günde ösüp gelýän ýaş nesilleriň giň dünýägaraýyşly bolmagy üçin ähli şertleri, giň mümkinçilikleri döredýär.

Milli Lideriň aýdyň ýoly bilen

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilen şu ýylyň ilkinji aýynyň ýigrimi birinde paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde il-ýurt bähbitli möhüm çözgütler kabul edildi. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahatlar merkeziniň binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň bilelikdäki maslahaty geçirildi. Onda, esasan-da, Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işiniň bes edilmegi baradaky teklip doly goldanyldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşini (parlament) bir palatadan ybarat bolan Türkmenistanyň Mejlisine öwürmegiň maksadalaýykdygy bellenildi.

Arkadag şäheri — bagtyýarlygyň şuglasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Ýurdumyzda il-ýurt bähbitli alnyp barylýan döwletli işleriň gerimi barha artýar. Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde gurlan belent binalary görenimizde hem ýurdumyzyň gülläp ösüşi, halkymyzyň bagtyýar durmuşy üçin amala aşyrylýan beýik işleriň aýdyň şaýady bolýarys. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow: «Ösüş biziň alyp barýan syýasatymyzyň baş maksadydyr» diýip, buýsançly belleýär. Döwlet Baştutanymyz Gahryman Arkadagymyzyň gurmak, döretmek we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak babatdaky ajaýyp işlerini üstünlikli dowam etdirýär. Bu aýdylanlara Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi aýdyň subutnama bolup durýar. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap merkezine «Arkadag şäheri» adynyň dakylmagy hem ähli türkmenistanlylaryň ýüreginde egsilmez buýsanç duýgularyny döretdi. Belent Köpetdagyň eteginde bina edilen bu ajaýyp hem-de tutuş sebit boýunça deňsiz-taýsyz döwrebap «akylly şäher» Gahryman Arkadagymyzyň hem-de döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzy gülledip ösdürmek, halkymyzy ýokary durmuş şertlerinde ýaşatmak baradaky tagallalary esasynda guruldy.

Döwrebap ylmy usullar ornaşdyrylýar

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Göz keselleri ylmy-kliniki merkezi 6 bölümden ybarat bolup, onda öňüni alyş-bejeriş işleri üstünlikli alnyp barylýar. Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň milli lukmançylygy ähli ugurlar boýunça ylmy esasda yzygiderli ösdürmek, kämilleşdirmek, saglyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ösen enjamlar bilen doly üpjün etmek baradaky tagallalary merkezde alnyp barylýan işleriň has-da ilerlemegi üçin giň mümkinçilikleri döredýär. Göz keselleri ylmy-kliniki merkezinde kämil hünärli lukmanlar tarapyndan näsaglaryň göz keselleri takyk anyklanylyp, bejergileriň ylma esaslanyp geçirilmegi öz aýdyň netijelerini berýär. Merkezde göz şikeslenmeleri, dürli sebäpler esasynda gözüň içki basyşynyň birden ýokarlanmagy, garasuw inme ýa-da görüş ukyplarynyň ýiti bozulmalary ýaly keselleriň öňüni almak we olary bejermek boýunça uly işler alnyp barylýar. Näsaglara çylşyrymly oftalmologiki operasiýalary geçirmek üçin 6 sany operasion toplum hereket edýär. Olar Germaniýa, ABŞ, Şweýsariýa, Beýik Britaniýa ýaly bu ugurda uly üstünlikleri gazanmagy başaran ýurtlaryň dünýä belli önüm öndürijileriniň enjamlary bilen üpjün edilendir.

Watanymyzyň asudalygyny üpjün etmegiň bähbidine

3-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. Hormatly Prezidentimiz ilki bilen harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň 2022-nji ýylda ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlaryny diňledi.

Milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşi üpjün edilýär

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň şu ýylyň ýanwarynda ýerine ýetiren işler hem-de Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi baradaky maglumatyny we Hökümet agzalarynyň gözegçilik edýän pudaklarynda ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlaryny diňledi.

Türkmenistanyň Prezidenti Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti Ranil Wikremesinghe mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Ranil Wikremesinghe tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de rowaçlyk, gülläp ösüş arzuw etdi.

Resmi habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Guwançmyrat Atamyradowiç Ussanepesow başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy. ***

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi

Aşgabat, 3-nji fewral (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, 2022-nji ýylda ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem geçirilen harby-taktiki okuw türgenleşikleri, Milli goşunyň bölümlerini iň täze serişdeler bilen üpjün etmegiň barşy, serkerdeleriň, esgerleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylan işler barada habar berildi. Hasabatda durmuş ugurly meseleleri çözmek boýunça ýerine ýetirilen anyk işler, Ýaragly Güýçleriň düzüminden nobatdaky gezek ätiýaçlyga ugratmak hem-de Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga çagyrmak boýunça her ýylda geçirilýän meýilnamalaýyn işleriň netijeleri barada aýratyn bellenildi. Şeýle hem ýokary hünär derejeli harby işgärleri taýýarlamak, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunç

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 3-nji fewral (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň şu ýylyň ýanwarynda ýerine ýetiren işleri hem-de Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň hukuk esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, Mejlisde 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy. Şu döwürde Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň üçüsi we Mejlisiň kararlarynyň ikisi kabul edildi. Ýakynda geçirilen ählihalk forumynda kabul edilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunlaryndan gelip çykýan, hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň şu ýylyň ýanwarynda ýerine ýetiren işleri hem-de Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň hukuk esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, Mejlisde 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy. Şu döwürde Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň üçüsi we Mejlisiň kararlarynyň ikisi kabul edildi. Ýakynda geçirilen ählihalk forumynda kabul edilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunlaryndan gelip çykýan, hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi

3-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, 2022-nji ýylda ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem geçirilen harby-taktiki okuw türgenleşikleri, Milli goşunyň bölümlerini iň täze serişdeler bilen üpjün etmegiň barşy, serkerdeleriň, esgerleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylan işler barada habar berildi. Hasabatda durmuş ugurly meseleleri çözmek boýunça ýerine ýetirilen anyk işler, Ýaragly Güýçleriň düzüminden nobatdaky gezek ätiýaçlyga ugratmak hem-de Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga çagyrmak boýunça her ýylda geçirilýän meýilnamalaýyn işleriň netijeleri barada aýratyn bellenildi. Şeýle hem ýokary hünär derejeli harby işgärleri taýýarlamak, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň Pr

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi

Aşgabat, 3-nji fewral (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmäge, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, olaryň işini has-da kämilleşdirmäge degişli meseleler girizildi. Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, 2022-nji ýylda ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem geçirilen harby-taktiki okuw türgenleşikleri, Milli goşunyň bölümlerini iň täze serişdeler bilen üpjün etmegiň barşy, serkerdeleriň, esgerleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylan işler barada habar berildi. Hasabatda durmuş ugurly meseleleri çözmek boýunça ýerine ýetirilen anyk işler, Ýaragly Güýçleriň düzüminden nobatdaky gezek ätiýaçlyga ugratmak hem-de Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga çagyrmak boýunça her ýylda geçirilýän meýilnamalaýyn işleriň netijeleri barada aýratyn bellenildi. Şeýle hem ýokary hünär derejeli harby işgärleri taýýarlamak, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunç

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

G.A.USSANEPESOW hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 3-nji fewral (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriniň jemleri jemlenildi, resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy. Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa parlamentiň şu ýylyň ýanwarynda ýerine ýetiren işleri hem-de Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşi barada maglumat berdi. Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň hukuk esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak barada öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, Mejlisde 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek boýunça degişli işler alnyp baryldy. Şu döwürde Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň üçüsi we Mejlisiň kararlarynyň ikisi kabul edildi. Ýakynda geçirilen ählihalk forumynda kabul edilen “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunlaryndan gelip çykýan, hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti Ranil Wikremesinghe mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Ranil Wikremesinghe tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de rowaçlyk, gülläp ösüş arzuw etdi.

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, türkmen halkynyň Milli Lideri jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç! Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegiňiz hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegiňiz mynasybetli mähirli gutlaglarymy kabul ediň!