Türkmeniň nusgalyk alabaýy

Esaslandyryjysy: Halkara "Türkmen alabaý itleri" assosiasiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/2 jaýy.
Telefon belgileri: 39-00-72

Habarlar

Arkadag şäheri — şöhratly ýoluň dowamaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Köpetdagyň gözel künjeginde täze, döwrebap şäher — Arkadag şäheri kemala gelýär. Bu şäheriň aýratynlyklary, onda döredilýän şertler dogrusynda entek kän-kän söhbet ediler. Ýöne şunda Ahal welaýatynyň täze merkezine berlen adyň örän ýerine düşen çözgütdigini welin, hökman nygtamaly. Onda halkymyzyň köňül islegi öz beýanyny tapdy. Çünki bu şäher döwrümiziň beýik Şahsyýeti Gahryman Arkadagymyzyň irginsiz yhlasynyň, hemişelik üns-aladasynyň ajaýyp miwesidir. Ahal welaýatynyň döwrebap edara merkeziniň guruljak ýeriniň gadymy Yzgant obasyna golaý çäklerden saýlanyp alynmagynda hem uly many bar. Muňa hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň: «Yzgant obasynyň adyny gadymy oguz dilinden Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň türkmen diline geçirsek, mähriban halkymyza eziz we örän ýakymly bu adyň «Oguzlaryň şäheri», «Oguz şäheri» (Oguz hanyň şäheri) diýen manyny berýändigi öz-özünden düşnükli bolýar. Yzgant orta asyrlarda hem tutuş bir welaýatyň merkezi hökmünde belli bolupdyr» diýen sözleri-de güwä geçýär. Diýmek, Arkadag şäheri öz taryhy ýerinde — Ahal sebitiniň gadymy merkezinde bina edilen şäherdir.

Döwletli ýörelgeleriň dabaralanmasy

Şöhratly taryhymyza nazar aýlanyňda ata-babalarymyzyň jemgyýetçilik durmuşyndaky iň wajyp meseleleri halk bilen maslahatlaşyp çözendiklerini görmek bolýar. Bu asylly ýörelge Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de mynasyp dowam etdirilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi hem halk häkimiýetlilik däpleriniň täze taryhy eýýamda özboluşly many-mazmuna eýe bolýandygyny tassyklady. Umumymilli foruma Hökümet agzalary, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Milli Geňeşiň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň dowamynda dürli pudaklarda zähmet çekýän ildeşlerimiz çykyş edip, ýurdumyzyň ýaşulularynyň we ýaşaýjylarynyň adyndan Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek hem-de Esasy Kanuna üýtgetmeleri girizmek başlangyjynyň doly goldanylýandygyny aýtdylar. Çykyş edenler dörediljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlamak baradaky teklibi öňe sürdüler. Gahryman Arkadagymyzy türkmen halkynyň Milli Lideri diýip ykrar etmek baradaky te

Beýik işleriň belent ykrarnamasy

Milli Geňeşiň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň 21-nji ýanwarda geçirilen bilelikdäki maslahatynda demokratik özgertmeleriň dabaralanmasyna öwrülen Konstitusion kanunlaryň birnäçesi kabul edilip, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi. Arkadagly Serdarymyz häkimiýet bilen halkyň arasyndaky baglanyşygy pugtalandyrmaga gönükdirilen taryhy başlangyjy goldap, Türkmenistanyň Gahrymany, halkymyzyň Arkadagy Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellemek hakyndaky Permana gol çekmek bilen, ildeşlerimiziň ýürek arzuwyny hasyl etdi. Hepdäniň penşenbe güni Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň hem-de Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň bilelikde guramagynda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlanmagy hem-de kanun esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edilmegi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda geçirilen hoşallyk maslahatyna Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň garamagyndaky sport mekdepleriniň müdirleri, tälimçi-mugallymlary, şeýle hem sport desgalarynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri gatnaşdy.

Milletiň mertebesi – Watanyň buýsanjy

Täze taryhy eýýamda amala aşyrylýan özgertmeler halkymyzyň asylly ýörelgelerine, milli demokratiýamyzyň köpasyrlyk däplerine daýanyp, Watanymyzyň rowaçlygyny, il-günümiziň eşretli durmuşyny nazarlaýar. Ine, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 21-nji ýanwarynda Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütler hem şöhratly taryhymyzyň altyn öwüşginli sahypalaryny ýazdy. Ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň hem-de jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki maslahatynda «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda», «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň kabul edilmegi sözüň doly manysynda taryhy ähmiýetli waka öwrüldi. Degişli resminamalara laýyklykda, Türkmenistanyň Halk Maslahaty ýurdumyzyň halkynyň bähbidine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edara, Türkmenistanyň mejlisi bolsa kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara diýlip ykrar edildi.

Agzybirligiň we jebisligiň berk binýady

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de degişli Konstitusion kanunlaryň kabul edilmegi, Türkmenistanyň Gahrymany, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenilmegi we türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanuny taýdan ykrar edilmegi halkymyzyň agzybirliginiň we jebisliginiň berk binýady boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlaryna uly ynam bildirilýär. Munuň özi 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmeginde öz beýanyny tapýar. Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki taryhy mejlisinde kabul edilen çözgütler halk häkimiýetiniň milli ýörelgeleriniň üstünlikli amala aşyrylýandygyny görkezýär. Şunuň bilen baglylykda, halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň – Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi hem-de «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» we «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Konstitusion kanunlaryň kabul edilmegi demokratik özgertmeleriň jemgyýetçilik tarapyndan doly goldanylýandygynyň subutnamasydyr. Şunda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň we jemgyýetimiziň abadançylygyna gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi nygtaldy. Munuň özi türkmenistanlylaryň d

Taryhy çözgütler göwünlerimizi galkyndyrdy

Nurýagdy MATNEPESOW, Aşgabat şäheriniň bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirliginiň başlygy:

Köňül islegleriniň hasyl bolmagy

21-nji ýanwarda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi üstümizdäki ýylyň turuwbaşdan taryhy wakalara beslenýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup dabaralandy. Ajaýyp zamanamyzyň sene ýazgysyna altyn harplarda ýazyljak bu ählihalk forumy ilimiziň agzybirliginiň, jebisliginiň, ýurdumyzyň täze eýýamda täze ösüşleri nazarlaýandygynyň özboluşly güwäsine öwrüldi. Bedew bady bilen okgunly öňe barýan döwrümizde ähli ugurlarda alnyp barylýan işleri yzygiderli kämilleşdirmek, has-da ýokary derejede guramak möhüm talap bolup durýar. Döwrüň bu möhüm talabyndan ugur alyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň arakesmesinde Milli Geňeşiň palatalarynyň bilelikdäki maslahatynyň geçirilmegi we onda Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň taslamalarynyň ara alnyp maslahatlaşylmagy, şonuň esasynda hem «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda», «Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunlarynyň biragyzdan kabul edilmegi hem-de makullanylmagy, hormatly Prezidentimiziň bu Konstitusion kanunlara gol çekmegi ykbal özgerdiji taryhy çözgütler hökmünde il-günüň ägirt uly hoşallygyna eýe boldy.

Bagtyýar ýaşlar – Watan buýsanjy

Bu gün ata Watanymyzda her bir ýyly mynasyp atlandyrmak asylly däbe öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň saýasynda beýik maksatlar, ýagşy arzuw-umytlar bilen garşylanan 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy hem diňe röwşen ertirimiziň eýeleri bolan ýaşlary däl, eýsem, bütin halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrdy. Ildeşlerimiziň her biriniň Watanymyza bolan söýgüsini, döredijilikli zähmete yhlasyny artdyrdy. Elbetde, hormatly Prezidentimiz döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinden ýaş nesliň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda uly işleri durmuşa geçirýär. Ýetilen belent sepgitler bilen taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen giren 2022-nji ýylda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi-de ýaşlar hakyndaky aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygyny görkezdi. Şeýle ajaýyp işler Watanymyzyň geljegi bolan bagtyýar ýaşlarymyzy mundan beýläk hem täze üstünliklere ruhlandyrýar. Şol sebäpden, türkmen ýaşlary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem döwlet Baştutanymyz tarapyndan döredilýän ajaýyp şert-mümkinçiliklerden ruhlanyp, özlerine bildirilýän beýik ynama mynasyp jogap bermek üçin yhlaslaryny gaýgyrman zähmet çekerler, gurarlar, dörederler. Ýaş türgenler bolsa gazanýan ajaýyp üstünlikleri bilen Watanymyza şan, milli sportumyza şöhrat getirerler.

Watan goragy mertebedir

Kalbynda Watana wepalylyk duýgusy mäkäm ornan, döwletimiziň parahatçylygyny we halkymyzyň abadan durmuşyny goramagy mukaddes borç saýýan türkmen harby gullukçylary, taryhyň müňýyllyklara uzaýan jümmüşinde öçmejek yz galdyran gaýduwsyz pederlerimiziň edermenlik kyssalaryndan, gahrymançylykly ömür ýollaryndan ruhlanýar. Eziz Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» atly ajaýyp eserinde belleýşi ýaly, mähriban topragymyzyň parahatçylygyny we asudalygyny, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşini, halkymyzyň abadan durmuşyny hem-de döredijilikli zähmet çekmegini üpjün etmekde harby gullukçylarymyzyň möhüm orny bardyr. Şonuň üçin öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmekde ezber harby hünärmenler zerurdyr. Şeýle jogapkärçilikli wezipelerden ugur alyp, häzirki wagtda milli goşunymyzda Watana wepaly, harby kasama ygrarly, harby borjy ak ýürekden ýerine ýetirýän kämil harby hünärmenleri terbiýeläp ýetişdirmäge uly ähmiýet berilýär. Çünki «Watan goragçysy» diýen belent ada mynasyp bolmak her bir türkmen üçin uly mertebedir.

Mukaddeslik

Watan — dünýädäki iň beýik saýylýan mukaddeslikleriň biri. Watan — seniň dünýä inip, göbek ganyň daman ýeri, seni mähriban käbäň ýyly mähri bilen ezizleýän ýeri. Watan — seniň öýüň, ojagyň. Watanyň gadyr-gymmatyny ýat ülkelerde bolanyňda, has-da gowy bilýärsiň. Öz ýurduňdan çykyp, özge ýere gideniňde ýüregiň «Watan!» diýip urýar. Watana dolanyp geleniňde, Watan seni gujagyny açyp garşylanda, diýseň tolgundyryjy pursatlary başdan geçirýärsiň. Şonda dana ata-babalarymyzyň «Watanyň tüssesi ýat iliň odundan ýagşy» diýen jaýdar setirleri ýadyňa düşýär.

Watanyň edermen goragçylary

Golaýda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli Şabat etrabynyň Altyn ýol geňeşliginiň oba medeniýet öýüniň mejlisler eýwanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri gatnaşdylar. Baýramçylyk dabarasynyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Daşoguz gümrükhanasynyň işgäri, leýtenant Begenç Berdiýew, Türkmenistanyň Serhet gullugynyň Daşoguz serhet birikmesiniň işgäri, uly leýtenant Röwşen Atadurdyýew, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz welaýaty boýunça müdirliginiň işgäri Muhammet Mämmetgeldiýew, TMÝG-niň welaýat geňeşiniň başlygy Magsat Otuzow çykyş etdiler. Çykyşlarda asuda asmanyň astynda, parahat zeminiň üstünde ýaşamaga, yhlasly zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Milli Liderimize hem-de hormatly Prezidentimize alkyş aýdyldy. Tutuşlygyna baý many-mazmuna, baýramçylyk ruhuna beslenen dabaranyň dowamynda belentden ýaňlanan şirin aýdym-sazlarda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň, hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik işleriniň, ajaýyp ýaşaýşymyzyň, parahat durmuşymyzyň waspy ýetirildi.

Täzelikler

Türkmenabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 39-njy orta mekdepde ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň şäher maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenabat şäherindäki bilim we terbiýeçilik edaralarynyň mugallymlarydyr terbiýeçileri gatnaşdylar. Onda çykyş edenler bilim ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeler, 2022-nji ýylyň jemleri barada giňişleýin gürrüň etdiler. Bilim işgärleri Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bilim işgärleriniň, mekdep okuwçylarynyň, körpeleriň arasynda geçiriljek bäsleşikleriň, wagyz-nesihat çäreleriniň, döredijilik bäsleşikleriniň meýilnamasyny düzdüler we ýerine ýetirilmeli işleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Sport ýaryşlary geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň welaýat müdirliginde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Oňa müdirligiň we onuň düzüm birlikleriniň harby gullukçylary gatnaşdylar.

Resmi habar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe welaýatlarda ýerden, suwdan, oba hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehniki çäreleri ýokary hilli geçirmek arkaly pagtanyň öndürilýän möçberini has-da artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine: — ýerleriň kärendeçileriniň, peýdalanyjylarynyň we eýeleriniň işini ýokary derejede guramak arkaly 2023-nji ýylda Türkmenistan boýunça degişli möçberde pagta öndürilmegini üpjün etmek;

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine

Hormatly Watan goragçylary! Sizi ýurdumyzda dabaraly bellenilýän Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini goraýan, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, milli kanunçylygymyzy hem-de hukuk tertibini üpjün edýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryna, işgärlerine bildirilýän uly ynamy, belent sarpany, olar hakynda edilýän çuňňur aladany giňden dabaralandyrýan bu baýram merdana pederlerimiziň watançylyk mekdebiniň dowamat-dowam bolýandygyny görkezýär.

Türkmenistanyň Mejlisiniň KARARY

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy S.G.BERDIMUHAMEDOWA goşun generaly diýen harby ady dakmak hakynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:

Arkadag şäheri — bagtyň şäheri, Arkadag — bagtly halkyň şäheri!

Etekläp oturan Köpetdagyny,Buşlap dünýä türkmenleriň şanyny,Ýüregine ýazan Arkadagymy,Arkadag şäheri — bagtyň şäheri, Arkadag — bagtly halkyň şäheri!Zemine göwherden monjuk, hamana,Şan getirdi Galkynyşly zamana,Ýollar uzar dowamatdan dowama,

Mekdepler içinde iň eziz mekdep

Men heniz çagakam, ýaňy bir mekdep gapysyndan ätlän günlerim harby gullukçy bolmagy arzuw edipdim... Ol wagtlar men ýaňy 4-nji synpda okaýardym. Okuwdan gelip, ýaz howasynyň jana lezzet berýän günleriniň birinde, synpdaşym hem iki jaý aňrymyzda ýaşaýan goňşymyz Döwran bilen oýna gümra bolup otyrdyk. Şol wagt Döwranyň daýysy Çary aga ýeňil awtoulagynda gelip saklandy. Döwranyň oýnap oturan oýnuny goýup: «Daýym geldi» diýip, ylgap giden tarapyna seretdim. Harby lybasy özüne gelşip duran Çary aga  eýýäm awtoulagyndan düşüp, bize tarap ýöräp gelýärdi. Ol gele-gelmäne ýegeni Döwrany göterip, kellesindäki harby papagyny çykaraga-da, onuň başyna geýdirdi. Çary aganyň: «Ine, meniň ýegenim hakyky watançy esger boldy» diýen sözleri häzirem meniň gulagymdan gidenok. Çary agadan harby papagyny ýekeje gezek geýip görmegimi haýyş edesimem geldi, emma ýygralygym oňa ýol bermedi. Öz ýanymdan: «Meniňem daýym harby gullukçy bolan bolsady, onuň papagyny geýerdim» diýip, içimi gepletdim.

Sazlaşykly ösüşiň ýoly bilen

Diýarymyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde saklanýar. Netijeli zähmet çekmek üçin döredilýän şertler, welaýatlarda ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmagy özüniň oňyn netijelerini berýär. 19-njy ýanwarda hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, tebigy gazyň ägirt uly goruna eýe bolan «Galkynyş» gaz känine baryp gördi. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde alnyp barylýan işler, gaýtadan işleýän senagatyň düzümlerine döwrebap innowasion usullaryň ornaşdyrylyşy bilen gyzyklandy.

Arkadag şäheri: millilik we döwrebaplyk

Ahal ýaýlasynda sebitde deňi-taýy bolmadyk «akylly» şäher — Ahal welaýatynyň Arkadag şäheri kemala gelýär. Bu döwrebap şäheriň çäginde gurulýan binalardyr desgalar döwletimiziň kuwwatyny, adam üçin edilýän aladalaryň nusgalyk derejededigini dolulygyna açyp görkezýär. Bu ýerde ruhy tämizligiň binasyna öwrüljek welaýatyň baş metjidiniň gurulmagy bolsa ynsanperwer ýörelgeleriň, sogaply işleriň dowamat-dowam bolýandygynyň aýdyň nyşanydyr. Şoňa görä-de, Gahryman Arkadagymyz döwrebap şähere amala aşyrýan iş saparlarynyň barşynda bu meseläni aýratyn üns merkezinde saklaýar. Şu ýylyň 15-nji ýanwarynda hem Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň haýyşy boýunça Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, alnyp barylýan işleriň depgini we Ahal welaýatynyň merkezinde guruljak baş metjidiň taslamalary bilen tanyşdy.