Türkmeniň nusgalyk alabaýy

Esaslandyryjysy: Halkara "Türkmen alabaý itleri" assosiasiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/2 jaýy.
Telefon belgileri: 39-00-72

Habarlar

Dil öwrenmek täze bir dünýäni öwrenmek

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadagly Serdary bilen öňe sary ädimläp, döwletli döwrany gurýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki abraý-mertebesi ýurduň ýaş nesliniň daşary ýurt dillerine sowatlylygy bilen hem baglydyr. Şonuň üçin hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dillerini okatmagyň hilini ýokarlandyrmaga we netijeliligini artdyrmaga aýratyn üns berýär. Ýurdumyzda daşary ýurt dillerini okatmagyň netijeleriniň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegi üçin “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” kabul edildi. Bu Konsepsiýada göz öňünde tutulan çäreleriň hatarynda diňe bir öz milli dilimizi öwrenmek däl-de, dünýä dillerini öwrenmek meselesi hem örän aýdyňlygy bilen ýüze çykýar. Hut şunuň özi hem Arkadagly Prezidentimiziň ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dilleriniň okadylyşyny kämilleşdirmek, bilim ulgamynyň ähli basgançaklarynda bitewi bilim gurşawyny döretmek boýunça alyp barýan döwletli syýasatynyň aýdyň görkezijisidir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyz uly üstünliklere beslenýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ylym-bilim babatda gazanylýan üstünlikler biziň her birimizi begendirýär, buýsandyrýar. Ýurdumyzda halkara dili hasaplanýan iňlis dilini ylym-bilim ulgamynda öwre

“Dil bilen dünýäni gezer”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň Baştutanlygynda ylym-bilim ulgamynda uly özgertmeler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ýaşlaryň ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, daşary ýurt dillerini bilýän kämil hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Häzirki döwürde bilim ulgamynda amala aşyrylýan taryhy ähmiýetli özgertmeler döwrebap häsiýetlidir. Ýurdumyzda ýokary hilli bilim bilen bir hatarda ýaş nesliň döwrebap terbiýesi hem derwaýys hasaplanýar. “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda” ýaşlarymyzyň beden we ruhy taýdan sagdyn ösmegi, watançylygyň belent ruhunda terbiýelenmegi, täze bilimleriň özleşdiril-megi bilen baglanyşykly möhüm wezipeleriň durmuşa geçirilýändigini aýratyn bellemek gerek. Ylym-bilimi öwrenmekde dil biliminiň hem möhüm orny bar, çünki dünýä dillerini bilýän hünärmen ylmy edebiýatlardan peýdalanyp bilýär. Dünýäniň ylmy edebiýaty bilen ýakyndan tanyşmakda daşary ýurt dilleriniň uly ähmiýetiniň bardygy bellärliklidir. Ata-babalarymyz: “Dil bilen dünýäni gezer” diýip jaýdar belläpdirler. Hawa, daşary ýurt dillerini öwrenmek dünýägaraýşymyzy giňeltmegiň, bütindünýä bilen aragatnaşyk saklamagyň möhüm şertidir. Häzirki döwürde daşary ýurt dillerini bilmek zerur hasaplanýar, çünki iň täze tehnologiýalardan baş çykarmak, dünýä ýaşlary bilen aýakdaş gitmek döwrüň möhüm talaby bolup durýa

Görelde mekdebi

Parasatly pederlerimiziň: «Bir ýylyň aladasyny öňünden etseňiz, däne ekiň! On ýylyň aladasyny etseňiz, daragt ýetişdiriň! Ýüz ýylyň, müň ýylyň aladasyny etseňiz, nesil ýetişdiriň!» diýen jümlesinde röwşen geljegiň ýaşlara baglydygy nygtalýar. Hormatly Prezidentimiz bu jümläni has berkidip: «Ýaşlary ylymly bolan döwletiň sütünleri berkarar, güýji mizemezdir» diýýär, ýaşlary Watanymyzyň güýç-kuwwatyna, abraý-mertebesine deňeýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlar syýasaty örän oýlanyşykly ýöredilip, Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda ýaş nesliň nurana geljegi ugrunda iňňän uly işler durmuşa geçirilýär. Täze taryhy döwürde halkymyzyň nesil terbiýelemek babatda gadymy wagtlardan bäri durmuş synagyndan geçirip gelýän milli terbiýesini ýörelge edinmek däbe öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda halkymyzyň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ruhy gymmatlyklarynyň ençemesiniň gaýtadan dikeldilýän döwründe ýaş nesle ahlak, zähmet terbiýesini bermek we olary hünäre gönükdirmek meselesi bilim syýasatynyň wajyp wezipeleriniň biri bolup durýar.

Nusgalyk peder ýoly

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Harby-lukmançylyk fakultetinde Watan goragçylarynyň güni mynasybetli, «Berdimuhamet Annaýewiň gahrymançylykly zähmet we söweş ýoly — harby lukman talyplary üçin nusgalyk terbiýe mekdepdir» atly ylmy-amaly maslahaty geçirmek asylly däbe öwrüldi. Bu maslahatda halypa serkerde-mugallymlar, kliniki ordinatorlar we harby talyplar özleriniň alyp barýan ylmy işleri boýunça çykyş etdiler. Ylmy maslahata gatnaşanlar türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza, onuň döwletli ýoluny dowam edýän Arkadagly Serdarymyza, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň asuda ýaşamagyna, okamagyna hem-de zähmet çekmegine döredip berýän mümkinçiliklerine çäksiz hoşallyklaryny beýan etdiler.

Halkara derejeli üstünlikler

Golaýda ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Berkeleý uniwersitetiniň guramagynda mekdep okuwçylary üçin onlaýn görnüşinde matematika boýunça ýekeleýin we toparlaýyn halkara bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşige dünýäniň 30-a golaý döwletinden höwesjeň ýaşlaryň 2000-den gowragy gatnaşdy. Bäsleşikde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylary hem işjeň gatnaşyp, özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler hem-de baýrakly orunlary eýelemegi başardylar. Ýokary synplar üçin «advanced» kategoriýasynda ýekeleýin netijede harby mekdebimiziň 10-njy synp harby okuwçylary Sapa Ýazyýew, Begnazar Serdarow 1-nji, Wepa Baýlyýew, Begli Amanýazow 2-nji, Magtymguly Garlyýew bilen Kemal Ezizow dagy 3-nji orna mynasyp bolmagy başardylar. Gatnaşyjylara harby mekdebiň çagyryş boýunça harby gullukçysy Merdangeldi Baýramow ýolbaşçylyk etdi. Ýeňijilere altyn, kümüş, bürünç medallary gowşurylyp, degişli diplomlar bilen sylaglanyldy.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa çagyrýarys!

1. 2023-2024-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebi okamaga isleg bildiren, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyny tamamlanda 14-15 ýaşyny doldurýan, sagdyn pikirli, beden taýdan sagdyn Türkmenistanyň raýatlaryny giriş synaglarynyň netijeleri boýunça okuwa kabul edýändigini habar berýär. 2. Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebinde okamaga isleg bildiren dalaşgärlerden Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyna çenli okuw maksatnamasynyň çäginde matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy dersleri boýunça test ýumuşlary hem-de türkmen dili dersi boýunça diktant kabul edilýär. Giriş synaglary türkmen dilinde geçirilýär.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutyna okuwa çagyrýarys!

1. 2023-2024-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty Watana, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden we ruhy taýdan sagdyn, degişli bilim maksatnamasyny özleşdirmäge ukyply we taýýarlykly, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän we Harby-deňiz institutda okamaga isleg bildiren, umumy orta bilimli, ýaşy 24-den geçmedik ýa-da Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan, ýaşy 25-den geçmedik Türkmenistanyň raýatlaryny giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edýändigini habar berýär. Dalaşgärleriň ýaş derejeleri 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli hasaplanylýar.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine 2023-2024-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň TERTIBI

1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerine okuwa kabul etmek Ýöriteleşdirilen harby mekdeplerinde okamaga isleg bildiren, 2023-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpy tamamlan ýylynda 14-15 ýaşyny doldurýan, sagdyn pikirli, beden taýdan sagdyn ýetginjek erkek raýatlaryň arasynda geçirilýär. 2. Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriň okuwynyň möhleti 4 okuw ýyly. Olarda okuwçylaryň okuw we harby terbiýeçilik sapaklary, gün tertibi, sapakdan daşary işleri, gündelik tabşyrykda gullugy alyp barmaklary, şeýle hem beden taýýarlygy we çuňlaşdyrylan başlangyç harby taýýarlygy bilen baglanyşdyrylyp alnyp barylýar.

Sanlylaşdyrylan sapaklara orun berilýär

Ýurdumyzda sanly ulgama geçmek babatynda işler ýokary derejede alnyp barylýar. Ähli ulgamlarda bolşy ýaly, bilim ulgamynda-da bu babatynda uly üns berilýär. Ýaş nesillerimize döwrebap bilim berip, olaryň sowatlylygyny ýokarlandyrmak üçin irginsiz aladalar edilýär. Okadylýan sapaklaryň ähmiýetiniň ýokarlanmagy, talyplaryň geçilýän tema oňat düşünmegi üçin institutymyzyň mugallymlary ähli okuw sapaklarynyň temalaryny elektron görnüşinde ýazgy edip, ony hem sapak wagtynda giňden ulanýar. Talyplaryň sanly tehnologiýalardan oňat baş alyp çykmagy hem-de olaryň bilim derejesiniň ýokarlanmagy ugrunda ýola goýlan bu işler özüniň oňat netijesini berýär. Talybyň saý-sebäp bilen sapaga gatnaşyp bilmedik pursatynda-da onuň sapagyň elektron görnüşinden täze temany özleşdirip bilmäge mümkinçiligi bar. Bu bolsa, ýaşlaryň biliminiň ýokarlanmagyna oňyn täsir edýär.

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Röwşen ertirimiziň aladasy Arkadagly Serdarymyzyň körpe nesil hakda taýsyz tagallalaryndan gözbaşly giň möçberli işleriň gerimi giňeýär. Ajap eýýamymyzda döwrebap çagalar baglarynda körpeleriň talaba laýyk terbiýelenmekleri, bilim almaklary we wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin ähli amatlyklar döredilýär. Terbiýeçileriň ýadawsyz aladalary bilen oglanjyklardyr gyzjagazlaryň ajap eýýamymyzyň mynasyp ýaşlary bolup ýetişmekleri gazanylýar.

“Dilim bar - dünýäm bar”

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda milli medeniýetimiz, däp-dessurlarymyz, çeper edebiýatymyz, ene dilimiz ylmy esasda öwrenilýär. Milli medeniýetimizi ýaşlara öwretmek, olaryň milli ruhda terbiýelenmegine uly üns bermek bilim ulgamynda alnyp barylýan işleriň özenini düzýär. Şunda ene dilimiziň, nusgawy edebiýatymyzyň aýratyn orny bardyr. Her bir halkyň ene dili onuň milli medeniýetiniň, dünýägaraýşynyň esasy özeni bolup durýar. Şonuň üçin hem pähimdar pederlerimiziň miras goýan gadymy dilimiziň şirinligini, baýlygyny geljek nesillere mynasyp öwretmek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr. Türkmen halkynyň milli terbiýesi örän gadymyýetden gözbaş alýar. Häzirki döwürde milli ýörelgelerimizi, şöhratly taryhymyzy öwrenmek we geljekki nesillere ýetirmek zerur bolup durýar. Pähimdar pederlerimiz edep kadalaryny, milli terbiýäniň ýörelgelerini nesillere miras goýupdyr. Milli terbiýäniň özeninde bolsa dil medeniýeti bardyr. Şonuň üçin hem ata-babalarymyz nakyllaryň üsti bilen ýaşlaryň söz baýlyklaryny artdyrypdyrlar. Mälim bolşy ýaly, ynsanyň sözleýän sözi onuň edebini, adamkärçiligini, sowatlylygyny beýan edýär, çünki sözleýiş medeniýetli bolmagyň nusgasydyr. Şonuň üçin hem ýaş nesle edep-terbiýe bermekde, olary kämil ynsan edip ýetişdirmekde ene diliniň örän ýokary orny bardyr. Şol sebäpli hem ene diline söýgi döretmek esasy ugurlaryň biri bolup dur

Ýaş hünärmenleriň tejribe mekdebi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň ukyply ýaş hünärmenleri taýýarlamak baradaky talaplaryny amala aşyrmak üçin birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Ýokary okuw mekdebimizde hünärmenleri taýýarlamakda döwrebap okatmagyň öňde goýlan talaplaryna laýyk gelýän usullaryň biri-de, tejribe we amaly sapaklaryň häzirki zaman tehnologiýalary bilen üpjün edilen maldarçylyk we guşçulyk toplumlarynda okatmak usulydyr.

Mek­dep mu­gal­lym­la­ry üçin gol­lan­ma

Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Ça­ga­lar gaz­na­sy bi­len Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň hyz­mat­daş­ly­gy­nyň çä­gin­de umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­riň mu­gal­lym­la­ry üçin gol­lan­ma­lar top­lu­my taý­ýar­la­nyl­dy. Go­laý­da BMG-niň paý­tag­ty­myz­da ýer­leş­ýän eda­ra ja­ýyn­da şol gol­lan­ma­lar top­lu­my­nyň ta­nyş­dy­ry­lyş we gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­sy bol­dy. Oňa ýur­du­my­zyň bi­lim eda­ra­la­ry­nyň, ki­tap­ha­na­la­ry­nyň iş­gär­le­ri, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar. Bu gol­lan­ma­lar top­lu­myn­da BMG-niň Ça­ga­lar gaz­na­sy­nyň bi­ler­men­le­ri­niň hal­ka­ra tej­ri­be­le­ri­niň ne­ti­je­sin­de türk­men alym­la­ry bi­len hal­ky­my­zyň mil­li ýö­rel­ge­le­ri esa­syn­da de­ger­li mag­lu­mat­la­ry jem­le­di­ler. Mek­dep mu­gal­lym­la­ry üçin ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi­ne uý­gun­laş­mak bo­ýun­ça usu­ly gol­lan­ma­lar top­lu­my­na Türk­me­nis­tan­dan hem bi­lim iş­gär­le­ri we­kil­çi­lik et­di­ler. Olar­dan aw­tor­lar to­pa­ry­nyň ýol­baş­çy­sy, Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li bi­lim ins­ti­tu­ty­nyň bi­lim iş­gär­le­ri­niň hü­nä­ri­ni kä­mil­leş­di­riş bö­lü­mi­niň bö­lüm mü­di­ri, bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry­nyň kan­di­da­ty, do­sent Sa­par­gel­di Dur­dy­ýe­wiň, ins­ti­tu­tyň te­bi­gy we ta­kyk bi­lim­le­ri bö­lü­mi­niň uly yl­my iş­gä­ri Mu­ham­met­gur­ban Me­re­do­wyň, Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­

Kämilligiň berk binýady

Ýurdumyzda ýaşlara bilim bermek, ylym öwretmek işi has-da kämilleşdirilýär, okatmagyň häzirki zaman mümkinçilikleri, tejribeleri iş ýüzünde durmuşa giňişleýin ornaşdyrylýar. Bilim bermekde önümçiligiň ähli ugurlarynda sanly ulgama geçmek hem täze mümkinçiliklere giň ýollary açýar. Şoňa baglylykda, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ýaşlara döwrebap tehnologiýalara degişli täze hünärler öwredilýär. Ýurdumyzyň ähli pudaklarynda, ulgamlarynda işleri, bilim ojaklarynda okuwlary sanlylaşdyrmak şertlerinde innowasion tehnologiýalar ynsan durmuşynda barha uly ähmiýete eýe bolýar. Tehnologiýalaryň, innowasiýalaryň hem-de nou-haularyň gündelik işimizde adaty zada öwrülmegi geljegimiz bolan ýaşlar bilen alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleriniň hil taýdan has-da ösmegine şert döredýär. Sanly ulgamyň üstünlikli durmuşa geçirilýän döwründe bilimiň döwrebap kämilleşdirilmegi ýurdumyzy durmuş-ykdysady hem-de medeni taýdan ösdürmegiň baş şertidir. Sanly bilim ulgamyny ösdürmek işleri «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna», «Elektron resminama hakynda», «Aragatnaşyk hakynda», «Türkmenistanda Internet torunyň ösüşi we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda», «Maglumat we ony goramak hakynda» Kanunlar we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalary esasynda alnyp barylýar. Ýurdumyzda ähli edaralar, orta, ýörite orta, ýokary bilim berýän mekd

Bi­lim — bag­ty­ýar­ly­gyň şug­la­sy

Hä­zir­ki ta­ry­hy dö­wür­de ylym-bi­li­me aý­ra­tyn üns be­ril­ýär, ýaş­lar döw­re­bap bi­lim al­ýar­lar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýaş­la­ryň giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly bol­mak­la­ry üçin äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär, bi­lim ul­ga­myn­da döw­re­bap öz­gert­me­le­ri dur­mu­şa ge­çir­ýär. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­my­zy ös­dür­me­giň mil­li nus­ga­sy tä­ze maz­mun bi­len baý­laş­dy­ryl­ýar. Şun­da iň döw­re­bap ugur­lar, san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­ri yl­my esas­da öw­re­nil­ýär. Bu we­zi­pä­ni dur­mu­şa ge­çir­mek­de mil­li bi­lim we ylym ul­ga­my özün­de uly müm­kin­çi­lik­le­ri jem­le­ýär. Hut şo­nuň üçin ýur­du­myz­da ýaş­la­ra döw­re­bap bi­lim ber­me­giň aý­dyň ugur­la­ry kes­git­len­di. Şeý­le hem bu ba­bat­da ýur­du­my­zy sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy, me­de­ni taý­dan ös­dür­me­giň der­wa­ýys me­se­le­le­rin­den ugur alyn­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ýaş­la­ry­my­zyň bi­lim­li bo­lup ýe­tiş­me­gi üçin dün­ýä yl­myn­da ga­za­ny­lan iň tä­ze, döw­re­bap teh­no­lo­gi­ýa­lar bi­lim ul­ga­my­na giň­den or­naş­dy­ryl­ýar.

Ede­bi­ýat sa­pagy­nyň ähmiýeti

Ede­bi­ýat okuw­çy­lar­da ah­lak­ly­ly­gy, yn­sap­ly­ly­gy, mil­li we dün­ýä gym­mat­lyk­la­ry­na söý­gi­ni ter­bi­ýe­le­ýär, es­te­tik en­dik­le­ri ke­ma­la ge­tir­ýär. Ede­bi­ýat sa­pa­gy­nyň üs­ti bi­len okuw­çy­la­ryň ru­hy dün­ýä­si baýlaşdyrylýar, dö­re­di­ji­lik uky­by ýü­ze çy­ka­ryl­ýar, şeý­le hem ola­ryň söz­le­ýiş en­dik­le­ri ös­dü­ril­ýär. Ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek çe­per eser­le­ri yzy­gi­der­li bag­la­ny­şyk­da oka­mak ar­ka­ly ama­la aşy­ryl­ýar. Çün­ki ýa­zy­jy­dyr şa­hyr dur­mu­şyň dür­li me­se­le­le­ri­ni çe­per ese­riň üs­ti bi­len açyp gör­kez­ýär. Şo­nuň üçin okuw­çy­la­ra ese­riň ma­ny-maz­mu­ny­ny gi­ňiş­le­ýin açyp ber­mek işi­ni dog­ry gu­ra­mak mu­gal­ly­myň esa­sy we­zi­pe­le­ri­niň bi­ri­dir.

Baş­lan­gyç synp­lar­da okatmagyň täsirli usul­la­ry

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan ýaş nes­le be­ril­ýän bi­lim-ter­bi­ýä­niň hi­li gün­sa­ýyn ýo­kar­lan­dy­ryl­ýar. Ýur­du­my­zyň äh­li ýer­le­rin­de ylym-bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça döw­re­bap iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Gu­rul­ýan okuw-ter­bi­ýe­çi­lik mak­sat­ly bi­na­la­ryň sa­ny bar­ha art­ýar. En­çe­me mek­dep­ler­dir ça­ga­lar bag­la­ry­nyň dur­ky tä­ze­le­nip, döw­re­bap keş­be ge­ti­ril­ýär. Şo­lar bi­len bir ha­tar­da, ýaş nes­liň da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­mek­le­ri üçin hä­zir­ki za­man ösen teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň, mul­ti­me­dia se­riş­de­le­riň, in­te­rak­tiw usul­la­ryň giň­den peý­da­la­nyl­ma­gy ýo­la go­ýul­ýar. Bu ba­bat­da ýaş nes­le be­ril­ýän bi­lim-ter­bi­ýä­niň ýo­ka­ry hi­li­ni üp­jün et­mek­de bi­lim işi­ne okat­ma­gyň in­no­wa­sion usul­la­ry, san­ly se­riş­de­le­ri giň­den or­naş­dy­ryl­ýar, pe­da­go­gik iş­gär­le­riň hü­när ussat­ly­gy­ yzy­gi­der­li kä­mil­leş­di­ril­ýär. Mek­de­be çen­li ýaş­ly ça­ga­la­ryň ir­ki ýaş­dan baş­lap, da­şa­ry ýurt di­li­ni öw­ren­mek­le­ri ga­za­nyl­ýar we ola­ryň mek­de­be taý­ýarlyk­ly bar­mak­la­ry üp­jün edil­ýär.

Da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ret­me­giň usul­la­ry

Hä­zir­ki za­man adam­zat jem­gy­ýe­ti­niň ösü­şin­de dil­le­ri öw­ret­me­giň we öz­leş­dir­me­giň örän uly äh­mi­ýe­ti bar. Da­şa­ry ýurt­la­ryň ösen tej­ri­be­si­ni öw­ren­mek­de, sel­jer­mek­de, iň yg­ty­bar­ly­sy­ny dur­mu­şa or­naş­dyr­mak­da dil öw­ren­mä­ge uly orun de­giş­li­dir. «Dil bi­len dün­ýä­ni ge­zer» di­ýen pa­ra­sat­ly pi­ki­re uýan da­na pe­der­le­ri­miz di­ňe bir öz ene di­li­mi­zi däl, eý­sem, beý­le­ki dil­le­ri öw­ren­me­giň hem mö­hüm­di­gi­ni ne­sil­le­re öwüt edip­dir­ler, çün­ki beý­le­ki halk­lar bi­len sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy, me­de­ni-so­sial gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mek­de we kä­mil­leş­dir­mek­de di­liň örän uly äh­mi­ýe­ti bar­dyr. Bu ba­bat­da ter­ji­me­çi­li­ge hem uly üns be­ril­ýär. Şo­nuň üçin dil­çi alym­la­ry­myz is­len­dik dil öw­re­ni­len­de onuň gep­le­şik­de we ýa­zuw­da aras­sa­ly­gy­ny sak­la­mak, söz­le­ri dog­ry we dürs ýaz­mak ka­da­la­ry­ny ber­jaý et­me­giň ze­rur­dy­gy­ny nyg­ta­ýar­lar. Şu ýer­de da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­me­giň ne­ti­je­li­li­gi­niň ça­ga­nyň ösüş döw­ri bi­len bag­ly­dy­gy­ny nyg­ta­mak örän ýer­lik­li­dir, se­bä­bi ça­ga­nyň ir­ki ösüş döw­rün­de ýat bek­le­ýän söz­le­ri, söz­lem­le­ri onuň ha­ky­da­syn­da ömür­lik gal­ýar. Ça­ga­lyk­dan dil öw­ren­ýän ça­ga­nyň beý­ni­sin­dä­ki «söz­lük go­ry» beý­le­ki deň-duş­la­ry bi­len de­ňeş­di­ri­len­de has ösen­dir. Da­şa­ry ýurt dil­le­ri öw­re­di­len­de bir

Kör­pe­le­riň şa­dy­ýan bäs­le­şi­gi

Aş­ga­bat şä­her Baş bi­lim mü­dir­li­gi­niň gu­ra­ma­gyn­da şä­her­dä­ki 168-nji ça­ga­lar ba­gyn­da mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ry­nyň kör­pe­je­le­ri­niň ara­syn­da “Kör­pe­je wä­şi­je­ler” at­ly bäs­le­şi­giň şä­her tap­gy­ry ge­çi­ril­di. Oňa bäs­le­şi­giň et­rap de­re­je­sin­de ýe­ňi­ji bo­lan kör­pe­je­le­riň bir­nä­çe­si gat­naş­dy. Bäs­le­şik üç şert­den yba­rat bol­dy. Onuň bi­rin­ji şer­tin­de kör­pe­je­ler öz to­par­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy­lar. Ikin­ji şert­de şa­dy­ýan bäs­deş­ler gül­kü­li sah­na­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­di­ler. Bäs­le­şi­giň üçün­ji şer­tin­de bol­sa kör­pe­ler de­giş­me äheň­li aý­dym­la­ry aý­dyp, tans et­di­ler.

Hor­mat­lan­ýan ha­ly­pa

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de öz ha­lal we dö­re­di­ji­lik­li zäh­me­ti bi­len ýur­du­my­zyň bi­lim we ylym ul­ga­my­na my­na­syp go­şan­dy­ny goş­ýan ze­nan­lar ju­da kän. Şo­la­ryň bi­ri-de, ýa­şy­nyň bir çe­ne ba­ran­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, hä­zir hem bi­lim ul­ga­my­na uly go­şant goş­ýan köp­le­riň hor­mat­la­ýan ha­ly­pa­sy — bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry­nyň dok­to­ry, Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li bi­lim ins­ti­tu­ty­nyň te­bi­gy we ta­kyk bi­lim­ler bö­lü­mi­niň baş yl­my iş­gä­ri Ma­ral Aky­ýe­wa­dyr. Ýa­kyn­da ýur­du­my­zyň bi­lim ul­ga­my­nyň iş­gär­le­ri hem-de yl­my jem­gy­ýet­çi­li­gi ha­ly­pa aly­myň 80 ýaş to­ýu­ny gut­la­dy­lar. Öz ma­ny­ly öm­rü­niň 65 ýyl­dan gow­ra­gy­ny bi­li­me we yl­ma ba­gyş eden bu asyl­ly, hoş­gy­law, adam­kär­çi­li­giň go­wy sy­pat­la­ry­ny özün­de jem­le­ýän me­de­ni­ýet­li, guý­ma­gur­sak ze­hin­li alym ze­nan hä­zir hem köp­le­re gö­rel­de bo­lup, ön­jeý­li, ha­lal zäh­met çek­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­ýän giň ge­rim­li bi­lim öz­gert­me­le­ri­ne özü­niň my­na­syp go­şan­dy­ny goş­ýar. Ýe­ri ge­len­de bel­le­sek, ha­ly­pa­nyň önüp-ösen döw­let­li we ag­zy­bir maş­ga­la­sy­nyň ag­za­la­ry­nyň esa­sy bö­le­gi­niň hem bü­tin ma­ny­ly öm­ri bi­lim ul­ga­my bi­len aý­ryl­maz bag­la­ny­şyk­ly­dyr.