Türkmeniň nusgalyk alabaýy

Esaslandyryjysy: Halkara "Türkmen alabaý itleri" assosiasiýasy
Salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/2 jaýy.
Telefon belgileri: 39-00-72

Habarlar

Täze önümhana işe başlady

Halk hojalygynyň ähli pudagynda gazanylýan üstünlikler ildeşlerimiziň beýik ösüşlere bolan ynamlaryny has-da berkidýär. Hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyzda döredilen ýa-da täze gurulýan her bir kärhananyň önümleriniň we hyzmatlaryň içerki, daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygynyň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet bermelidiris» diýen sözlerinden ruhlanýan telekeçileriň öndürijilikli zähmeti netijesinde harytlaryň görnüşleri günsaýyn artyp, önümçiligiň gerimi barha giňeýär. Olar şanly baýramy zähmet ýeňişleri bilen has-da şöhratlandyrýarlar. Muny «Gerçek ýigit» hususy kärhanasynyň ýakynda işe girizen, Mary şäherinde ýerleşýän nah ýüplük öndürýän täze sehiniň mysalynda hem görmek bolýar. 2022-nji ýyldan bäri kärhanada öndürilýän dokma önümleriniň hiliniň dünýä ülňülerine laýykdygy aýratyn bellärlikli. Bu ýerde ýapynjalary, çalgyçlardyr jins we nah matalaryň dürli görnüşini öndürmek işi-de barha ilerleýär. Göze gelüwli, owadan bezegli önümler alyjylaryň isleglerini doly kanagatlandyrýar. Häzirki wagtda kärhananyň önümleri goňşy ýurtlara eksport edilýär. Bu ýerde 400-e golaý adam zähmet çekýär. Olaryň köpüsiniň ýaşlardygyny aýtmak has-da ýakymly.

«Mah­mal» ha­ryt ny­şan­ly bananlar ba­zar­la­ra ýe­ti­ril­di

Mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi döw­re­bap­laş­dyr­mak­da, bäs­deş­li­ge ukyp­ly önüm­le­riň ön­dü­ril­ýän muk­da­ry­ny we gör­nüş­le­ri­ni art­dyr­mak­da, azyk bol­çu­ly­gy­ny üp­jün et­mek­de, ýur­du­my­zyň eks­port kuw­wa­ty­ny pug­ta­lan­dyr­mak­da hem-de tä­ze kär­ha­na­la­ry, goş­ma­ça iş orun­la­ry­ny dö­ret­mek­de, san­ly ul­ga­my äh­li top­lum­lar bi­len bi­le­lik­de oba ho­ja­ly­gyna or­naş­dyr­mak­da ýur­du­my­zyň döw­le­te da­hyl­ly bol­ma­dyk pu­da­gy­na mö­hüm orun de­giş­li­dir. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ýur­du­myz­da da­şa­ry döw­let­ler­den ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­çi­lik­le­ri dö­ret­mek bo­ýun­ça ba­şy­ny baş­lan tas­la­ma­la­ry hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň gol­daw-he­ma­ýat­la­ry esa­syn­da üs­tün­lik­li do­wam et­di­ril­ýär. Ýur­du­my­za ge­ti­ril­ýän im­port ha­ryt­la­ryň möç­be­ri­ni tap­gyr­la­ýyn esas­da azalt­mak bo­ýun­ça we­zi­pe­le­ri üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek mak­sa­dy bi­len, hu­su­sy işe­wür­ler ta­ra­pyn­dan oba ho­ja­ly­gy pu­da­gyn­da-da ne­ti­je­li iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ag­za­sy bo­lan «Mi­we» açyk gör­nüş­li paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­niň paý­dar­la­ry ta­ra­pyn­dan dün­ýä­niň iň ösen tej­ri­be­si­ni we hä­zir­ki za­man teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­ny ulan­mak ar­ka­ly al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler hem mu­nuň aý­dyň su­but­na­ma­sy­dyr. Be

Garaşsyzlyk baky bagta ýetirdi

Müň dokuz ýüz togsan biriň güýz paslynyň ajaýyp gününde gazanylan milli Garaşsyzlygyň türkmen halkyny baky bagta ýetirendigine şu günki erkana ýaşaýşymyz, bagtyýar durmuşymyz, ösüş-özgerişli ajaýyp döwrümiz şaýat. Her bir raýatyň alnyndan Gün bolup dogan, ykbalyna oňyn täsirini ýetiren beýik Garaşsyzlyk milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda uly ösüşleriň gazanylmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň has-da gowulandyrylmagyna getirdi. Garaşsyzlygyň ajaýyp miwesi bolan ýurdumyzyň hususy pudagy özbaşdaklygyň, erkinligiň, «öz eliň, öz ýakaň» bolmagyň gadyr-gymmatynyň başgaçadygyny aňryýany bilen subut edip, ýurdumyzyň altyn gaznasyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjiligi, pähim-parasady bilen döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň on bäş ýylyň içinde 28 müňe ýetmegi-de milli ykdysadyýetimizde hususy pudagyň ornunyň düýpli ýokarlanýandygynyň alamatydyr. M illi telekeçilikde zenanlaryň orny barada gürrüň edilende, ilki bilen, ýurdumyzyň hususy pudagynda ilkinji bolup haly we haly önümleriniň önümçiligini ýola goýan Orazgül Eýeberdiýewanyň ady tutulýar. Oňa «Işewür zenanlaryň öňbaşçysy» diýsek-de, hakykatdan daş düşmesek gerek. Çünki guramaçy, ukyp-başarnykly, zähmetsöýer halyçy-telekeçiniň iş tejribesi ýurdumyza ýaýrap, türkmen zenanlarynyň ýüzlerçesi onuň yzyna eýerdi. Bu günki gün milli ykdysadyýetimiziň bedew batly

«Gündogar akymynyň» çeşmesine bereket

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan çuňňur oýlanyşykly ykdysady özgertmeleriň netijesinde telekeçilik milli ykdysadyýetiň öňdebaryjy pudagyna öwrülýär. Döwletimiziň döredip berýän şert-mümkinçiliklerinden ruhlanýan hususy pudagyň wekilleri obasenagat toplumynyň ösüşine-de mynasyp goşant goşup, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde we senagat pudagy üçin çig mal gorlaryny döretmekde oňyn netijeleri gazanýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary özlerine bölünip berlen ýer böleklerinde ekerançylygyň döwrebap usullaryny we innowasion tehnologiýalary ornaşdyryp, ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli gök-bakja önümleridir miweleri öndürýärler. Soňky ýyllarda hususyýetçiler tarapyndan işe girizilen täze önümçilikler çig maly gaýtadan işläp, ýokary hilli önümleriň täze görnüşleri bilen bazarlarymyzy üpjün etmäge mümkinçilik döretdi. Hususy pudagyň oba hojalygy we azyk senagaty ugrunda öňdebaryjy orunlary eýeleýän hususy düzümleriň biri-de «Gündogar akymy» hojalyk jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgyýeti hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk ulgamynda iş alyp barýan telekeçilere döredip berýän giň mümkinçiliklerine mynasyp jogap hökmünde ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmäge goşant goşmak maksady bilen, daýhanlar we kärendeçiler bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär we ösümlik ýagy, mal iými, maýonez ýaly önümleri öndürýär.

Ösüşlere mynasyp goşantlaryny goşýarlar

Milli ykdysadyýetimiziň ösüşinde hususy telekeçileriň mynasyp paýynyň bardygyny ajaýyp zamanamyzda olaryň alyp barýan işlerinde aýdyň görmek bolýar. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň netijesinde durmuşymyzyň ähli ulgamlaryny gurşap alan giň gerimli özgertmeleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň hususy bölegini hemmetaraplaýyn goldamagyň aýratyn ileri tutulýandygy bilen berk baglanyşyklydyr. Döredilýän giň mümkinçiliklerden, berilýän goldaw-hemaýatlardan netijeli peýdalanmak bilen, içerki bazary ýurdumyzda öndürilýän önümler bilen bolelin üpjün etmekde, döwletimiziň eksport kuwwatyny artdyrmakda telekeçilerimiziň eýeleýän sepgitleri guwandyryjydyr. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Bu şanly toýa ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen barmak ähli pudaklaryň işgärleriniň baş maksadydyr. Ýurdumyzyň telekeçileri hem Garaşsyzlygymyzyň şanly toýuny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar.

Berekedi artýan kärhana

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe telekeçiligi ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň gündelik aladalary, goldawy bilen telekeçileriň iş öndürijiligi has ýokarlanýar. Olar tarapyndan senagat we azyk önümleriniň, beýleki harytlaryň öndürilişi ýylsaýyn artýar. 1992-nji ýyldan bäri halka datly tagamlary hödürläp gelýän hojalyk jemgyýetleriniň biri-de «Bereketlidir». Onuň öndürýän önümleri ýurdumyzyň çäklerinden daşarda-da bellidir. «Bereketliniň» çykarýan çaýy, şöhlat önümleri söwda nokatlarynyň tekjesinde köp durmaýar. Çünki olaryň hyrydary barha köpelýär. Hojalyk jemgyýeti öz işini hytaý gök çaýyny, hindi gara çaýyny gaplamakdan başlady. Ol çaýlar gysga wagtda türkmenistanlylaryň uly höwes bilen satyn alýan harytlarynyň birine öwrüldi. Bu gün kärhana tarapyndan çaýlaryň 25-e golaý görnüşi alyjylara hödürlenýär. Halkara sergilerde çaýlar baýrakly orunlara-da mynasyp bolýar.

Türk­me­nis­ta­nda ilkinji gezek kiçi we iri kärhanalar üçin mugt web saýtlar dörediler

«Takyk ulgam» IT kompaniýasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde «Tölegsiz web saýt» hyzmatyny ýola goýandygyny habar berýär. Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda Türkmenistanda sanly ulgamy ösdürmek, bu ugurda dünýäniň iň häzirki zaman gazananlaryny ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna ornaşdyrmak bilen bagly zerur işler alnyp barylýar. «Tölegsiz web saýt» hyzmatynyň maksady hem «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» durmuşa geçirilmegine goşant goşmakdan, şeýle-de ýurdumyzda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň mümkinçiliklerini giňeltmekden we döwletimiziň ähli pudaklarynyň, edara-kärhanalarynyň sanly ykdysadyýete geçmegine ýakyndan ýardam bermekden ybaratdyr.

Bol miweli alma bagy

Heran-haçan bag barada söhbet açylsa, näme üçindir, miweleriň hatarynda ilkinji bolup alma seriňe dolýar. Ýaňy orta mekdebe baran ýa-da heniz çagalar bagyna gatnaýan körpelere: «Hany, bäş-alty sany miwäniň adyny sanap ber!» diýseňiz, olar ilki almanyň adyny tutar. Bu almanyň diňe bir türkmen topragyna däl, türkmen halkynyň göwnüne hem ýakynlygyndan bolmaly. Bu miwäniň topragymyzy söýşüne bolsa söz ýok. Hasaňy dürtseň hem gögerýän topragymyzda almanyň, gör, näçe görnüşi bitýär. Hojambaz etrabynyň Hojahaýran geňeşliginiň çäginde 10 gektara uzaýan almaly bagyň peýda bolanyna heniz kän wagt geçenok. Eýýäm bu bag «Ýunus daýhanyň» bagy diýlip, tutuş Lebapda meşhurlyk gazandy. Munuň ilkinji sebäbi bagyň adaty däldigidir. «Ýunus daýhanda» «bagçylyk» diýilýän düşünjä düýbünden täze many, täze öwüşgin çaýylypdyr. Daýhan hojalygynyň hünärmenleri we bagbanlary ýokary hasyl almak üçin döwrebap tehnologiýanyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanýarlar.

Yhlasly zähmetiň miwesi

Ene ýer garaşygy, idegi halaýar. Näçe halal zähmet çekip, maňlaý deriňi siňdirip bilseň, ol şonça-da eçilýär. Saçagymyzyň berekedini artdyryp, baýlygymyza baýlyk goşýar. Bu günki gün ýere eýeçilik gözi bilen seredip, ondan ýokary hasyl almagy başarýan kärendeçilerdir hususy kärhanalaryň, hojalyk jemgyýetleriniň netijeli işlemegi üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Biz «Lezzetli miwe» hojalyk jemgyýetiniň işi bilen gyzyklanyp, onuň direktory Sapar Dolyýewe ýüz tutduk. Şonda ol şeýle gürrüň berdi: — Türkmen işewürleriniň il-ýurt bähbitli başlangyçlaryna döwlet tarapyndan yzygiderli berilýän goldaw-hemaýat has-da tutanýerli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Olar tutumly hem päk zähmeti bilen ýurdumyzda bazar bolçulygyny döredýär. Gökdür bakja önümlerini ýetişdirýärler, miweli baglary döredýärler. Agrosenagat pudagyny has-da ösdürmek maksady bilen, türkmen işewürlerine ýer bölekleri-de berilýär.

Saglyk hem lezzet

Ýokary hilli azyk önümleri, aýratyn-da, süýt önümleri ähli ýaşdaky adamlaryň saglygy üçin peýdalydyr. Hormatly Prezidentimiziň döredýän şert-mümkinçilikleriniň netijesinde türkmen telekeçileri ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli azyk önümlerini öndürip, içerki bazarlary üpjün etmekde hem-de daşarky bazarlarda ýerlemekde uly üstünlikleri gazanýarlar. Milli öndürijileriň hatarynda halkymyza hödürleýän azyk harytlarynyň görnüşleriniň köpdürlüligi we möçberi babatda «Täze Aý» öňdäki orunlaryň birini eýeleýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy telekeçi Guwançmyrat Orazowa degişli «Täze Aý» haryt nyşanly doňdurma we süýt önümlerini öndürýän hususy kärhanada häzirki wagtda süýt önümleriniň uly möçberi, doňdurmanyň köp dürli görnüşleri we beýleki azyk harytlary öndürilýär. Ýokary hili we ekologiýa taýdan arassalygy bilen tapawutlanýan, halkara hil ülňülerine doly laýyk gelýän önümleri öndürýän kärhana ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge uly goşant goşýar. Bu önümler amatly bahasy bilen tapawutlanyp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlar bilen mynasyp bäsleşýär.

Bilim ojaklaryna döwrebap mebeller

Bu gün paýtagt şäherimiziň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň bilim ojaklary baýramçylyk lybasyna beslenip, okuwçy we talyp ýaşlary gujak açyp garşy alýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda bilimler dünýäsine ilkinji gezek gadam basýan körpelere, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyby bolmak bagty miýesser eden ýaşlara bu taryhy gün iň ýakymly hem buýsançly pursatlary bagyş eder. 2023-2024-nji okuw ýylynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýaş nesline dünýä ülňülerinde gurlan döwrebap mekdepler, çagalar baglary gapylaryny giňden açýar. Ýurdumyzda Bilimler we talyp ýaşlar gününe gabatlanyp bilim ojaklarynyň täze binalaryny dabaraly ýagdaýda ulanyşa bermek asylly däbe öwrüldi. Şu ýyl hem täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen dünýä ülňülerinde gurlan orta mekdepleriň, çagalar baglarynyň ençemesi açylyp ulanmaga berler. Hormatly Prezidentimiz körpeleriň, mekdep okuwçylarynyň we talyp ýaşlaryň döwrebap bilim-terbiýe almagy üçin ähli şertleri döredip berýär. Bilim ojaklary häzirki zaman enjamlary, döwrebap mebeller bilen üpjün edilýär. Täze bilim ojaklarynyň ýurdumyzda öndürilýän mebeller bilen üpjün edilmeginde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Aýbölek» mebel fabriginiň hünärmenleriniň uly goşandy bar. Ýurdumyzyň hususy pudagynda ilkinjileriň biri bolup mebel önümçiligini ýola goýan bu kärhanada häzirki wagtda

Gazagystana mekdep partalary eksport edildi

Hormatly Prezidentimiziň kiçi, orta we iri telekeçiligi goldamak babatda amala aşyrýan asylly başlangyçlary, durmuşa geçirýän giň gerimli işleri milli ykdysadyýetimiziň bedew batly ösüşine mynasyp goşant goşýan telekeçileri täze üstünliklere ruhlandyrýar. Täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda «Aýbölek» mebel kärhanasynyň Gazagystanyň paýtagty Astana şäherinde Al-Farabi adyndaky Gazak milli uniwersitetiniň täze açylýan 400 orunlyk binasy üçin niýetlenen ýokary hilli partalary eksport etmegi hem munuň aýdyň mysalydyr. Milli önümlerimiziň daşary ýurtlara eksportynyň artdyrylmagy döwlet Baştutanymyzyň ykdysady strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Işewür düzümler hem bu işlere mynasyp goşandyny goşýar. Ýeri gelende bellesek, «Aýbölek» mebel kärhanasy geçen ýylyň sentýabrynda hem Gazagystan Respublikasynyň Alma-Ata şäherindäki Gazak milli uniwersitetiniň ýanynda ulanyşa berlen 720 orunlyk döwrebap orta mekdep üçin partalary eksport edipdi.

Ýurdumyzyň altyn gaznasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmekde belent sepgitlere ýetilip, ägirt uly üstünlikler gazanylýar. Milli ykdysadyýetimiziň has-da kuwwatlanmagynda uly ähmiýeti bolan telekeçiligi ösdürmäge hem uly üns berilýär. Bu günki gün Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda döwletimizde giň gerimde ösüşleri nazarlaýan maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmäge ýurdumyzyň altyn gaznasy bolan telekeçiler işjeň gatnaşýarlar. Dürli ugurlarda iş alyp barýan telekeçilere döwlet tarapyndan ýeňillikleriň berilmegi olaryň iş geriminiň giňemegine şert  döredýär. Türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleri daşary ýurtlardan getirilýän önümlerden pesde durman, olara isleg barha artýar. Munuň özi halkymyzyň uly isleg bildirýän önümlerini, harytlaryny öndürmekde telekeçilerimiziň alyp barýan işleriniň netijeliligini has-da artdyrmaga düýpli itergi berýär. Türkmen halkynyň röwşen geljegi üçin taýsyz tagallalary edip, ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolup, dünýä nusgalyk işleri rowaçlyklara beslensin!

Telekeçilige — giň ýol

BÄHBITLI IŞLERE GOŞANDYMYZ Şanly wakalary bilen şöhratlanýan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda giň möçberli işleriň bady artýar. Ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirmekde giňden ýaýbaňlandyrylýan tagallalar il-günümiziň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen bähbitli aladalar bilen sazlaşykly utgaşýar. Milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösdürilmegi Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagyna itergi berýär.

Işi ileri kärhana

Häzirki wagtda ýurdumyzyň telekeçileri özleri üçin döredilýän oňyn mümkinçiliklerden peýdalanyp, täze önümçilikleri ýola goýýarlar, önümçilik kärhanalarynyň sanyny yzygiderli artdyrýarlar. Müşderiler üçin hödürlenýän önümleriň hem-de hyzmatlaryň görnüşini köpeldip, olary hil taýdan kämilleşdirýärler. Şeýle işleri durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýan hususyýetçileriň biri-de, telekeçi Meret Meredowdyr. Telekeçi 2017-nji ýylda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde önümçilik kärhanasyny açyp, ilkinjileriň biri bolup «Dat» haryt nyşanly nahar duzunyň önümçiligine girişýär. Ýodlaşdyrylan nahar duzy adam bedeninde ýod ýetmezçiliginden döreýän keselleriň öňüni almaga niýetlenendir. Önümhana ornaşdyrylan döwrebap enjamlar günde ortaça 20 tonna duzy gaýtadan işlemäge we gaplamaga mümkinçilik berýär.

Ähli gowy zatlar — çagalara!

Çaga eşikleri satylýan dükanyň içinde eneli-agtyk başagaýdy. Ene agtyjagynyň saýlap tutan köýneginiň o ýan, bu ýanyna bakyp, kän eglendi. Muňa takady ýetmedik gyzjagaz: «Ene, geýip göräýeýin-le!» diýip, özelendi. Geýim geýilýän otagdan çykanda begenjinden ýaňa uçaýjak bolýan gyzjagaz täze köýneginde «pyr-pyr» pyrlanýardy. Köýnek oňa laýykdy. Özem şeýle bir gelişýärdi. Ene muňa guwanmak guwandy. Eneli-agtyk hoş bolup dükandan çykdylar. Bu ýakymly pursady synlap durşuma öz ýanymdan «Täze zady çaga geýdiräýseň» diýdim. Gyzjagazyň täze köýnek geýendäki begenjini hiç bir şatlyk bilen çalşyp bolmasa gerek. «Ähli gowy zatlar—çagalara!» ýörelgesinden ugur alynýan, çagalaryň sagdyn bedenli, belent ruhly kemala gelmekleri, döwrebap bilim we terbiýe almaklary, wagtlaryny şadyýan geçirmekleri ugrunda bimöçber aladalar edilýän eziz Diýarymyz bagtly çagalygyň ýurdy hökmünde dünýä tanalýar. Çaga eşikleridir oýnawaçlar satylýan dükanlara barsaň, haryt bolçulygyndan gözüň dokunýar. Toý-baýramlarda, medeni-dynç alyş seýilgählerinde owadan geýnüwli şadyýan oglan-gyzjagazlary göreniňde bolsa, göwnüň göterilýär.

Haryt bolçulygy berkidilýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda azyk bolçulygy bilen baglanyşykly wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar. Munuň üçin öňdebaryjy tehnologiýalara esaslanýan önümçilige maýa goýumlaryny goýmak bilen birlikde, emele gelýän bazar şertlerine çalt uýgunlaşyp, oňa mynasyp jogap berilýär. Şunda täze pudaklarda alnyp barylýan netijeli işlere-de aýratyn orun degişlidir. Türkmen telekeçileri tarapyndan alnyp barylýan şeýle işler öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmaga, olaryň hilini ýokarlandyrmaga hem-de nyrh elýeterliligini üpjün etmäge, ýurdumyzyň işjeň kuwwaty bolan ýaşlar üçin täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Şonuň üçin-de, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow telekeçilere goldaw bermek, kiçi we orta işewürligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin zerur şertleri döretmek, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda bazar gatnaşyklaryna geçmek, importyň ornuny tutýan eksportyň möçberini artdyrmak hem-de daşary ykdysady gatnaşyklary giňeltmek ýaly ýörelgeleri ýurdumyzyň mundan beýläk-de durnukly ösmeginiň esasy şertleri hökmünde görkezýär. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde welaýatlarda maldarçylyk we guşçulyk toplumlary, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalary, ýyladyşhanalary özünde jemleýän obasenagat toplumlary döredilýär. Ol

Hyzmatdaşlyk — bähbitdeşlik

Oba hojalygy islendik döwletiň ykdysadyýetiniň iň esasy pudaklarynyň biridir. Çünki ilaty ekologiýa taýdan arassa azyk önümleri bilen üpjün etmek XXI asyrda umumadamzat ähmiýetli meselä öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda hem halkymyzy ýokary hilli azyk önümleri bilen üpjün etmek wezipesine uly ähmiýet berlip, obasenagat toplumynda belent sepgitlere ýetilýär. Ylmyň iň täze gazananlaryna daýanyp, ýer-suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň tejribesini ornaşdyrmak ýurdumyzda obasenagat toplumyny ösdürmek boýunça öňde durýan möhüm wezipelerdir. Ýurdumyzda oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli pugtalandyrmak maksady bilen, döwletimiz tarapyndan hususyýetçi daýhanlar üçin ýeňillikli şertlerde dünýäniň belli kompaniýalaryndan dürli görnüşli tehnikalar hem-de gurallar yzygiderli satyn alynýar. Soňky ýyllarda ýurdumyza Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «John Deere» hem-de Germaniýanyň «CLAAS» kompaniýalarynyň ýokary öndürijilikli, döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň, däne hem-de pagta ýygýan kombaýnlarynyň uly tapgyrlary gelip gowuşdy. Ýokary öndürijilikli, dünýä ülňülerine laýyk gelýän oba hojalyk tehnikalarynyň, gurallarynyň sanynyň we görnüşleriniň artmagy işleriň hilini gowulandyrmaga, ekin meýdanlarynyň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga, şeýle-de azyk bolçulygyny üpjün etmäge giň

Telekeçilik ösüş ýolunda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň giň gerimli özgertmelerinde hususy pudagyň goşandy bimöçberdir. Ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryna geçmekde düýpli özgertmeler amala aşyrylýar, ykdysadyýetde döwlete dahylsyz pudagyň paýy barha artýar. Anyk mümkinçiliklere, ylmy esaslandyrmalara daýanýan bu wezipeleri durmuşa geçirmegiň barşynda ykdysadyýetiň dürli ugurlaryna degişli köp sanly kiçi we iri senagat kärhanalary döredilýär. Döwlet derejesinde berilýän goldaw-hemaýatlaryň netijesinde welaýatymyzda hem hususy ulgama degişli kärhanalaryň birnäçesi öz işini üstünlikli ýola goýmagy başardy. Gurluşyk pudagyna degişli dürli önümleri öndürýän Türkmenbaşy etrabyndaky «Akgaýa» hojalyk jemgyýetini, Balkanabat şäherindäki «Giň dere», «Zürýada hyzmat» hususy kärhanalaryny şeýle kärhanalaryň hatarynda görkezmek bolar. Bu kärhanalaryň öndürýän dürli görnüşli gurluşyk önümleri sarp edijileriň arasynda durnukly artýan isleglerden peýdalanýar.

Garagumuň jümmüşindäki bag

Öňküleriň aýdyp geçmedik zady ýok. Öňden gelýän halk pähimleri, nakyllardyr atalar sözleri ýüregiňe jüňk bolaýýar. Şol dürdäne pähimleriň biri-de, «Owal akan ýerden akarmyş aryk» sözi. Biziň gürrüňini etjek bolýan daýhan hojalygymyzyň miweli baglarynyň ýerleşýän ýerinde-de öň oturymly ilat mesgen tutupdyr. Aýtmadyk bolsalar dagy, «Akyp ýatan ymgyr çägede-de miweli bag bolarmy?» diýjegiň gümansyz. Ýogsa-da, çäge, çöl diýlende, selinli, sazakly, gandymly, çerkezli alaňlardan başga zady göz öňüňe getirjekmi diýsene?! Emma beýle däl eken. «Gülzemin» daýhan hojalygy 200 gektara uzap gidýän öňki çöllük meýdanda dürli miweli baglary ýetişdirip, hasyl baryny ýygyp ýör. «Adam eli — gyzyl gül» diýleni. Diýmek, bu-da adam eli bilen dörän gudrat bolmaly. Aşgabat — Türkmenbaşy awtomobil ýolundan ýöreseňiz, sag egniňizde «Täze eýýam» diýlen ýazga gözüňiz düşer. Şondan göni günbatarlygyna tarap gidibermeli. Öňüňizde «Ýandaklyagyz» diýlen öňden oturymly oba bar. Şol obanyň deňine ýetensoň, çep tarapa öwrülip gidersiňiz welin, gowaçaly pellerden, öri meýdanlaryndan, pirli-keramatly mukaddes ýerlerden soň, çägelik başlanýar. Ýolbeledimiz, «Gülzemin» daýhan hojalygynyň hünärmeni Babamyrat Baýarow alaňlygy görkezip: «Biziň häzirki 200 gektarlyk bagymyzyň ýerleşýän ýeri hem öň edil şunuň ýaly eken. Daýhan hojalygy açylaly bäri işläp gelýärin. Bu ýerleri özleşdirmek üçin, gör, näçe zäh