"Diýar" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-56, 39-95-30, 39-95-23
Email: diyar-zurnaly@online.tm

Habarlar

Döwrümize buýsanýarys

Düýn Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda täze obalaryň birbada ikisi — Köpetdag geňeşliginiň çäginde «Köpetdagyň ýalkymy» hem-de Owadandepe geňeşliginiň çäginde «Nurly zaman» obalary gurlup, dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi. Ir ertirden dabaralaryň geçirilýän ýerinde aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlanyp başlady. Jaý almak, öýli bolmak bagtyna mynasyp bolan obadaşlarynyň şatlygyna goşulan oba ilaty dabaranyň geçirilýän ýerine ýygnandylar. Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň öňüsyrasynda ulanylmaga berlen obalar atlary agzalan geňeşlikleriň ilatyna baýramçylyk sowgady boldy. Baş baýramymyzy goşa şatlykda garşylap, şu obalardan öý almak bagty miýesser eden ildeşlerimiziň ýüzlerçesi üç, dört hem-de bäş otagly döwrebap öýleriň eýeleri boldular. Täze obalaryň her biriniň çäginde orta mekdebiň binasy, söwda merkezi, saglyk öýi, oba geňeşliginiň jaýy, sport meýdançasy, medeniýet öýi, kitaphana gurlupdur. Ahal welaýatynyň 2-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň «Aga gurluşyk», «Gujurly binalar», «Emir ogly», «Altyn tug» hususy kärhanalary tarapyndan bina edilen obalarda ýaşamak, okamak, işlemek üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir.

Ýaş ýol gözegçileriniň bäsleşigi

Golaýda Daşoguz şäheriniň «Dostluk» dynç alyş seýilgähinde ýaş ýol gözegçileriň arasynda yglan edilen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy— ömrümiziň rahatlygy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Bäsleşigiň maksady bilim-terbiýeçilik edaralarynda köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini gyşarnyksyz amal etmegi wagyz etmekden, ýol hereketine gatnaşyjylardan özüňi alyp barmagyň edep-tertibini berjaý etmek bilen baglanyşykly düşündiriş çärelerini geçirmekden ybaratdyr. Bäsleşige Daşoguz şäherindäki 24-nji orta mekdebiň, Şabat etrabyndaky 1-nji, 12-nji, Görogly etrabyndaky 2-nji orta mekdepleriň okuwçylary gatnaşdylar. Onda mekdep okuwçylaryndan düzülen toparlaryň 5-si özara bäsleşdiler. Bäsleşigiň welaýat tapgyrynda ýeňiş gazananlar bu bäsleşigiň paýtagtymyzda geçiriljek döwlet tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Wagyz-nesihat çäresi

Öwüt-ündew edildi Gözel Diýarymyzda geljekde ýurdumyzyň abraýyny belende galdyrmak, ýaşlary sagdyn durmuşa çagyrmak, ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik işlerini güýçlendirmek, olaryň ahlak arassalygyny we ýaramaz endiklerden daşda durmagyny gazanmak maksady bilen ýaşlaryň arasynda ýygy-ýygydan wagyz-nesihat çäreleri geçirilýär. Şeýle çäreleriň biri golaýda “Ýaşlar, ýaramaz endiklerden daşda duruň!” ady bilen Sakarçäge etrap tehniki hünär okuw mekdebinde TKA-nyň etrap birleşmesiniň, TDP-niň etrap komitetiniň hem-de etrap tehniki hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda geçirildi. Bu wagyz-nesihat çäresine TDP-niň etrap komitetiniň, TKA-nyň etrap birleşmesiniň işgärleri, tehniki hünär okuw mekdebiniň mugallymlarydyr talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Sport biziň durmuşymyzda

Ýakynda şeýle at bilen şäherdäki 5-nji sport mekdepde TMÝG-niň şäher geňeşiniň guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa şäheriň sport mekdeplerinde tälim alýan türgenler hem-de tälimçiler gatnaşdylar. Onda ýurdumyzda sport ulgamynda alnyp barylýan beýik başlangyçlar dogrusynda täsirli çykyşlara giň orun berildi. Duşuşykda TMÝG-niň şäher geňeşiniň hünärmeni Şaperi Otuzowa hem-de esasy hünärmeni Göwher Kakageldiýewa, şäherdäki 5-nji sport mekdebiniň tälimçisi, ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy Aýşat Öwlýagulyýewa we mekdebiň okuw işleri boýunça orunbasary Şemşat Gurbanowa çykyş etdiler.

“Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy” atly biraýlyk dowam edýär

Biraýlyga bagyşlanyldy Ýakynda TDP-niň welaýat komitetiniň, TKA-nyň welaýat birleşmesiniň, welaýat polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň, Türkmenistanyň döwlet Energetika institutynyň bilelikde guramagynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Institutyň mejlisler zalynda geçirilen wagyz-nesihat çäresine jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri we işjeň agzalary, institutyň mugallymlarydyr talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Harby gullukçylar çagalaryň arasynda

Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy Türkmenabat garnizonynyň harby awtomobil gözegçiliginiň harby gullukçylary Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki çagalar bagynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlanan gyzykly çäre geçirdiler.

Ýurdumyzyň halkara abraýy artýar

Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň öň ýanynda bolup geçen wakalar ýurdumyzyň dünýä ýüzünde tutýan ornunyň uludygyny ýene bir gezek subut etdi. Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda eden çykyşynda ynanyşmak dialogynyň medeniýetini girizmek barada eden teklibiniň uly seslenme tapandygy bellärliklidir. Onuň durmuşa geçirilmeginiň dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekdäki orny uludyr. Ol dünýä syýasatynda ynamsyzlygy we gapma-garşylygy ýeňip geçmäge giň ýol açar. Arkadagly Serdarymyzyň eden çykyşynda howpsuzlygy üpjün etmäge toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurlygy hem bellenilýär. Bu babatda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek baradaky teklip hem uly ähmiýete eýedir. Onuň işlemegi üçin paýtagtymyzda guramaçylyk we tehniki şertleri döretmäge taýýardygy bolsa Türkmenistanyň global meseleleri çözmek boýunça maksadalaýyk iş alyp barýan işjeň döwletleriň hataryndadygyna güwä geçýär. Hormatly Prezidentimiziň Nýu-Ýorkda bolan iş saparynyň çäginde halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşmagy, «С5+1» köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birinji duşuşygyna gatnaşmagy, olarda döwlet syýasatynyň degişli ugurlaryny beýan etmegi Türkmenistanyň köpugurly daşary syýasatynyň ynanyşmagyň we özara bähbitleri göz öňünde tutmagyň esas

Gökdepe etrabynyň çäginde täze, döwrebap obalar açyldy

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda, 22-nji sentýabrda Gökdepe etrabynyň Owadandepe we Köpetdag geňeşlikleriniň çäginde täze, döwrebap obalaryň açylyp, ulanylmaga berilmegi buýsançly waka öwrüldi. “Nurly zaman” we “Köpetdagyň ýalkymy” diýlip atlandyrylan täze obalaryň açylyş dabaralary şatlyk-şowhuna beslendi.

100 ýaşly adamlardan uzak ýaşamagyň syrlary

Bu ýerde dünýäniň dürli künjeginden uzak ýaşly adamlaryň degerli maslahatlary bar. Elbetde, her kimiň uzak ömür babatda öz dünýagaraýşy we pikirleri bar. Ol maslahatlar diňlänilmäge we eýerilmage mynasypdyr. Rut, 92 ýaşynda pilates maşklary bilen meşgullanmaga başlady. Ynha, onuň durmuş ýörelgeleri:

Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygynda täze başlangyçlary öňe sürdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşdy.

«Ahal» AFK Çem­pi­on­lar Li­ga­sy­na ýe­ňiş bi­len baş­la­dy

Azi­ýa­nyň klub­lar bo­ýun­ça iň uly ýa­ry­şy bo­lan AFK Çem­pi­on­lar Li­ga­syn­da ýur­du­my­zyň adyn­dan we­kil­çi­lik ed­ýän soň­ky çem­pi­on «Ahal» to­pa­ry il­kin­ji du­şu­şy­gyn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. «Ahal» to­pa­ry «A» to­par­ça­da «Aş­ga­bat» kö­pu­gur­ly sta­di­on­da 20 mü­ňe go­laý jan­kö­ýe­riň şa­ýat­ly­gyn­da Sa­ud Ara­bys­ta­ny­nyň Ku­bo­gy­nyň eýe­si «Al-Feý­ha» to­pa­ry bi­len du­şuş­dy. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da «Ahal» to­pa­ry 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. 1-nji ýa­ry­my gol­suz ta­mam­la­nan du­şu­şyk­da «Ahal» to­pa­ry­na ýe­ňiş ge­ti­ren ýe­ke-täk go­ly 51-nji mi­nut­da uzak ara­lyk­dan owa­dan ur­gy bi­len El­man Ta­ga­ýew ge­çir­di. Du­şu­şy­gyň ga­lan mi­nut­la­ryn­da-da ha­sap üýt­ge­me­di. Ne­ti­je­de, 1–0 ha­sa­byn­da üs­tün çy­kan «Ahal» to­pa­ry AFK Çem­pi­on­lar Li­ga­syn­da­ky 2-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. «Ahal» to­pa­ry ge­çen möw­süm­de Ka­ta­ryň «Al-Ga­ra­fa» to­pa­ry­ny 4–2 ha­sa­byn­da ýe­ňip­di.

Der­de der­man dat­ly mi­we

Mi­we­li aga­jyň bir gör­nü­şi bo­lan şet­da­ly, esa­san, ys­sy se­bit­ler­de ös­ýär. Şet­da­ly­nyň ata Wa­ta­ny Hy­taý ha­sap­lan­ýar. Hy­taý­dan tu­tuş Azi­ýa se­bi­ti­ne ýaý­ra­ma­gy bi­len bu mi­we köp­çü­lik­le­ýin ta­na­lyp baş­lan­ýar. Şeý­le­lik­de, şet­da­ly Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň üs­ti bi­len il­ki Or­ta­ýer deň­zi­niň ke­nar­la­ry­na, soň­ra Ýew­ro­pa döw­let­le­ri­ne we ABŞ-a ba­ryp ýet­ýär. Şet­da­ly ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ri­li­şi­ne aý­ra­tyn üns be­ril­ýän mi­we­li agaç­la­ryň bi­ri bo­lup, bu ugur­da Hy­taý, Ita­li­ýa, Is­pa­ni­ýa we ABŞ esa­sy ön­dü­ri­ji­ler ha­sap­lan­ýar. Bägül­ gül­lü­ler maş­ga­la­sy­na de­giş­li bolan bu aga­jyň bo­ýy or­ta­ça 6,5 met­re ýet­ýär. Onuň uzyn­dan uç­ly, ýal­pyl­da­wuk ýap­rak­la­ry bol­ýar. Owa­dan gül­gü­ne gül­le­ri bi­len ta­nal­ýan şet­da­ly mör-mö­jek­le­ri özü­ne çek­mek üçin bal­da­gyn­dan şi­re bö­lüp çy­kar­ýar. Bu aga­jyň mi­we­si to­mus we güýz aý­la­ryn­da ýe­tiş­ýär. Ýe­ke şä­nik­li mi­we­si­niň da­şy tüý­li we tüý­süz bo­lup, ak, sa­ry we gy­zyl şet­da­ly ýa­ly gör­nüş­le­re bö­lün­ýär. Soň­ky ýyl­lar­da bu mi­wä­niň müň­ler­çe sor­ty iş­le­nip dü­zül­di. Şet­da­ly et­li we suw­ly mi­we bo­lup, bir­nä­çe wi­ta­mi­ni özün­de sak­la­ýar. Şet­da­ly adam sag­ly­gy­na peý­da­ly­dy­gy bi­len ga­dym dö­wür­ler­den bä­ri meş­hur­dyr.

Bü­tin­dün­ýä elekt­ron ki­tap­lar gü­ni

Her ýy­lyň 18-nji sent­ýab­ryn­da Bü­tin­dün­ýä elekt­ron ki­tap­lar gü­ni bel­le­nil­ýär. Bu se­nä­niň bel­le­nip ge­çil­me­gi­niň esa­sy mak­sa­dy oka­ma­gyň el­ýe­ter­li­li­gi­ni we elekt­ron ki­tap­lar­da hö­dür­len­ýän ýe­ňil­li­gi açyp gör­kez­mek­den yba­rat­dyr. Elekt­ron ki­tap ba­ra­da­ky pi­ki­riň 1930-njy ýyl­lar­da or­ta aty­lan­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, 41 ýyl­dan soň­ra il­kin­ji elekt­ron ki­tap­lar peý­da bol­ýar. Eý­sem, elekt­ron ki­tap nä­me?! Elekt­ron ki­tap san­ly for­mat­da hö­dür­len­ýän, oky­jy­la­ryň elekt­ron en­jam­lar­da – komp­ýu­ter­de, no­ut­buk­da, öý­jük­li te­le­fon­lar­da, plan­şet­ler­de oka­ma­gy­na müm­kin­çi­lik ber­ýän ul­gam­dyr. Soň­ky ýyl­lar­da elekt­ron ki­tap­la­ryň meş­hur­ly­gy­nyň art­ma­gy bi­len köp san­ly nus­ga­wy ýa­zy­jy-şa­hyr­la­ryň ki­tap­la­ry, iň köp sa­tyn alyn­ýan ki­tap­lar elekt­ron gör­nü­şe ge­çi­ril­di. Hat­da da­şa­ry ýurt ýa­zy­jy­la­ry­nyň kö­pü­si in­di ki­tap­la­ry­ny ka­gyz gör­nü­şin­de däl-de, elekt­ron gör­nüş­de «çap et­me­gi» ma­kul bil­ýär­ler.

Maksatly menzillere rowana

Her bir şanly senäni sowgatly garşylamak halkymyzda ajaýyp däp hasaplanylýar. Döredilýän giň mümkinçilikleriň netijesinde biziň zähmet çekýän «Lebapawtoulag» önümçilik birleşigimiziň düzümi hem ýylyň-ýylyna täze ulaglar bilen baýlaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen şu ýylyň mart aýynda-da welaýatymyza jemi 85 sany «Toýota Corolla» we «Hundaý Elantra» kysymly, ähli amatlylyklary bolan ýeňil taksi awtoulaglary gelip gowuşdy. Olar Türkmenabat şäherinde we şäherýaka etraplarda halkymyza hyzmat edýär. Ýeri gelende belläp geçsek, «Lebapawtoulag» önümçilik birleşigi boýunça şu ýylyň başyndan bäri dürli görnüşli ýükleriň 1 müň 916 tonnasy daşaldy. Şeýle-de bu döwürde 13 müň 814 ýolagça döwrebap hyzmatlar gurnaldy. Geljekde bu görkezijileri has-da artdyrmagy maksat edinýän birleşigiň agzybir zähmet köpçüligi hormatly Prezidentimizi, Gahryman Arkadagymyzy, ähli ildeşlerimizi Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly toýy bilen gutlaýar.

Nýu-Ýor­kuň «Ada se­ýil­gä­hi»

i­çi­jik ada ýa­ly dö­re­di­len bu se­ýil­gäh Nýu-Ýor­kuň ýa­şaý­jy­la­ry­na we dün­ýä­niň çar kün­jün­den gel­ýän sy­ýa­hat­çy­la­ra aja­ýyp gö­zel­li­gi hö­dür­le­ýär. Nýu-Ýork­da dün­ýä­niň iň meş­hur se­ýil­gäh­le­ri­niň bi­ri bo­lan Mer­ke­zi se­ýil­gä­hiň ýer­leş­ýän­di­gi­ne ga­ra­maz­dan, 2021-nji ýyl­da açy­lan «Litt­le Is­land» hem köp­çü­li­gi özü­ne çek­ýär. Şä­he­riň mer­ke­zin­den akyp geç­ýän Hud­son der­ýa­syn­da gur­lan bu se­ýil­gäh 132 sa­ny çi­gil­dem şe­kil­li be­ton sü­tü­niň üs­tün­de ýer­leş­ýär. Öň «Pýer 55» ady bi­len ta­na­lan bu se­ýil­gäh hä­zir­ki wagt­da «Ki­çi­jik ada» diý­lip at­lan­dy­ryl­ýar. Se­ýil­gäh­de am­fi­teatr, iki sa­ny sah­na meý­dan­ça­sy we na­har­ha­na bar. Se­ýil­gäh­dä­ki gy­zyk­ly wa­ka­lar iýun aýyn­da 687 orun­lyk am­fi­teatr­da baş­lan­ýar. Sent­ýabr aýyn­da bol­sa bi­lim bi­len bag­ly 500 tö­we­re­gi çä­re gu­ral­ýar. Se­ýil­gä­hiň tas­la­ma­sy­ny iş­läp dü­zen «He­at­her­wick» stu­di­ýa­sy ki­çi­jik ada­ny müm­kin bol­du­gy­ça ýa­şyl meý­dan­ça öwür­me­gi mak­sat edi­nip­dir. Se­ýil­gäh­de agaç­la­ryň, gül­le­riň we gy­rym­sy agaç­la­ryň 350 gör­nü­şi bar. Se­ýil­gäh her pa­syl­da dür­li gör­nü­şe eýe bol­ýar. Bu ýer­dä­ki agaç­lar güýz pas­ly­nyň gel­me­gi bi­len gy­zyl, al­tyn­sow reň­ke öw­rül­ýär.

Dün­ýä ha­bar­la­ry gys­ga se­tir­ler­de

Şa­ýy pul dö­re­dil­di. Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da Şa ze­nan Ýe­li­za­we­ta II hormatyna 7 müň bril­liant bi­len bezelen uly şa­ýy pul dö­re­dil­di. Şa­ýy­ly­gyň öň ta­ra­pyn­da Şa ze­na­ny­nyň 6 port­re­ti, ar­ka ta­ra­pyn­da bol­sa, soň­ky keş­bi çe­kil­di. Ýe­li­za­we­tanyň ara­dan çyk­ma­gy­nyň bir ýyl­ly­gynyň hatyrasyna çy­ka­ry­lan şa­ýy pu­luň ba­ha­sy 23 mil­li­on dol­lar­dyr. Dia­na­nyň jem­pe­ri sa­tyl­dy. Şa­za­da Dia­na­nyň meş­hur gy­zyl we ak jem­pe­ri Nýu-Ýork­da­ky «Sot­he­by’s» auk­sio­nyn­da 1 mil­li­on 143 müň dol­la­ra sa­tyl­dy. Lo­tuň baş­lan­gyç ba­ha­sy 80 müň dol­lar­dy. Auk­si­on­da 44 tö­we­re­gi tek­lip ge­lip go­wuş­dy we 15 mi­nut­da ba­ha re­kord de­re­jä çyk­yp, jemper iň ýokary nyrhdan sa­tyl­dy.

Yl­my mer­kez açyl­dy

Sin­ga­pur­da Ke­nar­­la­ry go­ra­mak we sil joş­ma­la­ry­na dur­nuk­ly­lyk ins­ti­tu­ty (CFI Sin­ga­po­re) açyl­dy. Yl­my mer­kez ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi bi­len bag­ly­lyk­da deň­ziň su­wu­nyň de­re­je­si­niň art­ma­gyn­dan go­ran­mak bo­ýun­ça uzak möh­let­le­ýin çöz­güt­le­ri göz­le­mek bi­len meş­gul­la­nar. Alym­lar üs­tü­miz­dä­ki asy­ryň ahy­ry­na çen­li deň­ziň de­re­je­si­niň or­ta­ça bir metr ýo­kar­lan­jak­dy­gy­ny çak­la­ýar­lar, em­ma güýç­li ygal­lar, suw joş­ma­la­ry we de­ňiz ha­ra­sat­la­ry bi­len bag­ly­lyk­da, howp has ýo­ka­ry bo­lup bi­ler.

Nýu-Ýork­da ýo­ka­ry de­re­je­li hep­de­lik ge­çi­ril­ýär

19-njy sent­ýabr­da BMG-niň Nýu-Ýork­da­ky baş eda­ra­syn­da Baş As­samb­le­ýa­nyň 78-nji mej­li­si­niň ýo­ka­ry de­re­je­li hep­de­li­gi öz işi­ne baş­la­dy. 26-nji sent­ýab­ra çen­li do­wam et­jek hep­de­li­ge Pre­zi­dent­ler, Prem­ýer-mi­nistr­ler we mi­nistr­ler – BMG-niň ag­za­la­ry bo­lan 193 ýur­duň ýo­ka­ry de­re­je­li ýol­baş­çy­la­ry we we­ki­li­ýet­le­ri gat­naş­ýar­lar. BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 78-nji ses­si­ýa­sy 6-njy sent­ýabr­da açyl­dy. 19-njy sent­ýabr­da açy­lan hep­de­li­giň do­wa­myn­da te­ma­ti­ki we umu­my mas­la­hat­la­ryň tap­gy­ry gu­ra­lyp, on­da her bir ag­za döw­let hal­ka­ra äh­mi­ýet­li me­se­le­ler bo­ýun­ça öz ga­ra­ýyş­la­ry­ny be­ýan ed­ýär­ler. BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 78-nji mej­li­si­niň baş­ly­gy Tri­ni­dad we To­ba­go­dan Den­nis Fren­sis her ýyl­ky umu­my mas­la­ha­ty aç­dy. Mas­la­ha­tyň bar­şyn­da dün­ýä li­der­le­ri Dur­nuk­ly ösüş mak­sat­la­ry­na ýet­mek üçin ösü­şi nä­dip tiz­leş­dir­me­li­di­gi ba­ra­da­ky baş­lan­gyç­la­ry­ny öňe sür­dü­ler. «Yna­my we glo­bal raý­daş­ly­gy di­kelt­mek» mas­la­ha­tyň umu­my mow­zu­gy bol­dy. Mas­la­hat­da we­ki­li­ýet­ler pa­ra­hat­çy­ly­ga, howp­suz­ly­ga we dur­nuk­ly ösü­şe päs­gel ber­ýän köp san­ly glo­bal kyn­çy­lyk­la­ry çöz­mek­de öz ga­ra­ýyş­la­ry­ny be­ýan ed­ýär­ler.

Fon der Lýa­ýen ikin­ji möh­le­te ga­lyp bi­ler

«Bloom­berg» agent­li­gi ta­ra­pyn­dan Ýew­ro­pa dip­lo­mat­la­ry­na sal­gy­la­nyp, Ýew­ro­pa Ko­mis­si­ýa­sy­nyň baş­ly­gy Ur­su­la fon der Lýa­ýe­niň 2024-nji ýyl­da Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gin­de ýo­ka­ry ýol­baş­çy we­zi­pe­le­ri­ne saý­law­lar gu­ta­ran­dan soň ikin­ji möh­le­te ga­lyp bil­jek­di­gi­ bel­le­nil­ýär. «Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­niň li­der­le­ri Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gin­de ge­çi­ril­jek saý­law­la­r­dan soň iň esa­sy iş ýer­le­ri­ni kes­git­län­soň, fon der Lýa­ýen hä­ki­mi­ýet ba­şyn­da ga­lyp bi­ler. Ýö­ne ikin­ji möh­let onuň Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­ne ýol­baş­çy­lyk eden il­kin­ji ýyl­la­ry bi­len de­ňeş­di­ri­len­de, düýp­gö­ter ta­pa­wut­ly bo­lar» di­ýip, agent­lik ýew­ro­pa­ly dip­lo­mat­la­ryň söz­le­ri­ne sal­gy­lan­dy.

Par­la­ment tä­ze hö­kü­me­te ses ber­di

15-nji sent­ýabr­da Lat­wi­ýa­nyň ka­nun çy­ka­ry­jy­la­ry üç koa­li­si­ýa hyz­mat­da­şy – «Tä­ze Ag­zy­bir­lik» par­ti­ýa­sy, «Ýa­şyllar we daý­han­lar bi­le­le­şi­gi» we «Ösüş» par­ti­ýa­sy ta­ra­pyn­dan dö­re­di­len tä­ze hö­kü­me­ti ma­kul­lap ses ber­di­ler. Üç koa­li­si­ýa par­ti­ýa­sy 100 orun­lyk par­la­ment­de sä­hel­çe köp­lü­ge eýe. «Tä­ze Ag­zy­bir­lik» par­ti­ýa­sy ýe­di mi­nistr wezipesine we öň­ki dur­muş üp­jün­çi­li­gi mi­nist­ri Ewi­ka Si­linýa­nyň eýe­le­ýän Prem­ýer-mi­nistr we­zi­pe­si­ne eýe bol­dy.