"Diýar" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-56, 39-95-30, 39-95-23
Email: diyar-zurnaly@sanly.tm

Habarlar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Hormatly adamlar! Eziz watandaşlar!

Jebisligiň we şükranalygyň baýramy

Halkymyz gadymy Gurban baýramynyň many-mazmunyna milli ynanjyny, adatyny, däp-dessuryny siňdiripdir. Şunuň bilen birlikde, bu baýramy ýagşy doga-dilegleri, arzuw-umytlary, belent maksatlary arzuw edip, her bir ojakda, maşgala bolup giňden belleýärler. Muny «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip atlandyrylan şu ýylda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ähli künjeginde bu baýram mynasybetli dabaralaryň ýaýbaňlandyrylmagy aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

Ýaşlyk bir bahardyr (Durmuş we biz)

Bu sözi görüp oturan kinolarymyň birinden: «Üýtgeşik eken» diýip, belläp alypdyryn. Bir kişiniň ykbalynyň başdan-aýak şeýle gowy sözler bilen suratlandyrylmasy, gör, näçe adama täsirini ýetirýär. Hem kino tomaşa etdirýär, hem kän zady ýadyňa salýar. Ýok, ýadyňdanam beter bir gün käsedäki suwuň gutaryşy deý, wagt gelip, hemme zadyň paýawlajakdygyny duýdurýar. Göz öňüňe getirmekden gorkýan zadyňy ýatladýar. Kino gutaransoň, birsalym hem bolsa, ýene huşuňdan çykýar bu pikir. Gezýäň, aýlanýaň-dolanýaň, böwrüňden ünjüsi aýyrlaňkyrlady hasaplasaňam, nazaryň aýnada her eglenmesi haýran galmagyň sykylygyny çaldyrýar oturyberýär. Ilkinji ak saçlaryňa gözüň düşýär. Geň galmak gatyşykly gorky eýeleýär kalbyňy. «Eýýämmi?» diýýär içiň. Ýyllaryň şeýle tiz aýlanýanyna ynanybileňok. Soň köpçülikde owadan hem ýaş görünmek baradaky arzuwyň ýadyňa düşýär. Hiç kime görkezmäsiň gelýär ol tarlary. Bolanok. Ýaşlygyň gitjek, garrylygyň geljek günleri duýgularyňy birhili aldym-berdime salýar. Şonda up-uzak bolup görünýän ömür ýel atyna münene dönüberýär. Uludan dem alýaň. Içiň ahmyrdan doly howry bar zady ýakyp-ýandyraýarly görünýär. Ýöne olam hyýalyňda.

Ýurdumyzda Gurban baýramy ýokary ruhubelentlikde bellenilýär

Toýlary toýa, baýramlary baýrama ulaşýan eziz Watanymyzda mukaddes Gurban baýramy dowam edýär. Aşgabat, Arkadag şäherlerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda, oba-kentlerinde Gurban baýramynyň dabarasy uly ruhubelentlige beslenýär. Toý gazanlary atarylyp, milli naharlarymyz bişirilýär. Sungat ussatlarynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazyň sesi belentden ýaňlanýar. Her bir döwletli maşgalada saçaklary bezäp, gelen myhmanlara dürli naz-nygmatlar hödürläp, birek-birege «Gurbanlygyňyz kabul bolsun!» diýip, ýagşy dilegler edilýär. Halkymyzda «Gazananyň toýa ýarasyn!» diýen ajaýyp pähim bar. Bu baýram gününde ildeşlerimiz gazan ataryp, goňşy-golamlaryny, dogan-garyndaşlaryny bir supranyň başyna jemläp toý tutýar. Gurbanlyk etmek Allatagala ýakyn bolmaga, sogap gazanmaga, birek-birek bilen hoşniýetli bolmaga iterýär. Ene-mamalarymyz Gurban baýramynda edilen arzuw-islegleriň, ýürege düwlen ak niýetleriň hasyl bolýandygyny aýdar eken. Gurbanlyk günlerinde birek-birek bilen mähirli salamlaşmakda, hal-ahwal soraşmakda hem uly sogap bardyr.

Geljege taýýarlanmak (Kämillige tarap)

Türgenleriň ýaryşa, okuwçylaryň synaga, daýhanyň ekişe, ogul-gyzy ýetişen maşgalanyň toýa taýýarlyk görmegi durmuşyň ähli döwründe ynsanyň nämedir bir zada taýýarlykly gezýändigini aňladýar. Eýsem, geljege nähili taýýarlanmaly? Geljege taýýarlanmak üçin näme etmeli? Geljege taýýarlanmak bize näme gazandyrýar? «GÖRERIS» SÖZÜNI DURMUŞYŇYZDAN AÝRYŇ!

Üçe çenli — aýny wagty!

MASARU IBUKA (Irki terbiýe bilen bagly 76 maslahat) EGER HER GÜN ÇAGA KÄÝESEŇIZ, ONUŇ MUŇA UÝGUNLAŞMAGY MÜMKIN

Hemmämiziň borjumyz

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy mähriban ildeşlerimize ýerine ýetirmeli kadalar barada şulary maslahat berýär. Tebigata çykanyňda, ot ýakmak asla bolanok, munuň özi, aýratynam, ot-çöpli, bag-bakjaly ýerlerde uly ýangynlara getirip biler. Eger-de ot azda-kände ýakylan bolsa, soňuna çenli durup, onuň dogrudan-da öçendigine göz ýetirmeli. Ot ýakylan ýere gum sürüp, suw sepip, közüni mazaly öçürmeli. Çalgy ýagy ýa-da ýeňil ýanyjy suwuklyklar siňen esgileri, söndürilmedik çilim, otluçöp galyndysy, döwlen çüýşe ýa-da aýna bölekleri taşlansa, Günüň şöhleleriniň ugruny üýtgedip geçmegi zerarly, guran ot-çöpleriň gyzmagy netijesinde, oduň öz-özünden döremegine getirip bilýändigini unutmaly däldir.

Baýramçylyk dabarasy

Kalplary tutuşlygyna ruhy joşguna beslenen ildeşlerimiz Gurban baýramynyň ikinji gününde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň deňindäki hiňňilliklerde guralan medeni-dynç alyş çäresine ýokary ruhubelentlik bilen gatnaşdylar. Baýramçylyk çäresinde bagşy-sazandalaryň çykyşlaryna giň orun berildi. Sahnada ajaýyp döwrümizi, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň beýik tutumly işlerini, Gurban baýramyny, milli däp-dessurlarymyzy wasp edýän göçgünli aýdymlaryň ruhy lezzetine beslenip hiňňillikde uçýan ýaşlaryň bagtyýarlygy döwre, durmuşa hoşallygyň, şükranalygyň beýany boldy. Ildeşlerimize üç günläp dowam edýän baýramçylyk günlerinde medeniýetli dynç almak üçin guralan şeýle ajaýyp dabaralar ýatda galyjy pursatlara öwrüldi hem-de bagtyýar halkymyzy täze maksatly işlere ruhlandyrdy.

Saýlawlara taýýarlyk görülýär

11-nji iýunda saýlawlara taýýarlyk möwsüminiň nobatdaky tapgyry bolan Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine dalaşgärleri bellige almak işi tamamlandy. Möwsümiň ilkinji iki tapgyryny düzýän dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak işi ýurdumyzyň hereket edýän kanunçylygyna, halkara kadalara laýyk gelýän şertlerde geçirildi. Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine jemi 9 — her saýlaw okrugy boýunça 3 dalaşgär hödürlenildi. Dalaşgärleriň arasynda milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň wekilleri bar. Olaryň aglabasy syýasy partiýalaryň agzalarydyr. Bellige alnan her bir dalaşgäre milli saýlaw kanunçylygyna, halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda, saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirmek üçin deň derejedäki hukuklar we mümkinçilikler döredilýär.

Şahyryň döredijiliginde ahlaklylyk ýörelgesi

Magtymguly Pyragynyň döredijiligi özüniň köptaraplylygy, köpöwüşginliligi bilen dünýä edebiýatyny baýlaşdyrýar. Ol akyl-paýhasa ýugrulan eserlerinde ynsan durmuşynyň dürli ugurlaryny şirin sözüň üsti bilen beýan edýär. Olarda söz ussadynyň ahlak meselesi babatda öňe sürýän gymmatly pikirleri hem aýdyň orun tutýar. Dürli döwürlerde dünýä alymlary ― Günbatar Ýewropanyň we Russiýanyň gündogary öwrenijileri Arminiý Wamberi, W.W.Bartold, F.A.Bakulin, A.N.Samoýlowiç, türkmen alymlary A.Gulmuhammedow, B.Garryýew, A.Kekilow, M.Kösäýew, Z.Muhammedowa, M.Annamuhammedow, A.Bekmyradow ägirt uly hyzmatlary bitirdiler. Öňi bilen, bir zady bellemek möhümdir. Ol hem Magtymguly Pyragynyň ahlaklylygy ündemekde durmuşda gözi bilen gören zatlaryndan, şeýle-de gadymy ruhy çeşmelerden ugur alanlygydyr. Bu meselede Pyragy üçin pederi Döwletmämmet Azadynyň görelde bolandygyny ylmy çeşmeler tassyk edýär. Pederinden öwrenen durmuş ýörelgesi, Döwletmämmet Azadynyň «Wagzy-Azat» eserinde ündeýän pikirleri Magtymgula öz döredijiliginde ynsan ömrüniň bezegi bolan ahlaklylyk ýörelgesini ösdürmäge giň ýol açypdyr. Galyberse-de, Hoja Ahmet Ýasawynyň, Bahaweddin Nagyşbendiniň, Hajy Bekdaşynyň ahlaklylygy ündeýän eserleri onuň bu ugurda dünýägaraýşynyň kemala gelmegine täsir edipdir.

Agzybirlik, sahawatlylyk, ynsanperwerlik

Günsaýyn gülleýän Diýarymyzda milli däp-dessurlarymyz berjaý edilip, toý-baýramlarymyz uludan tutulýar. Şu günler ýurdumyzda giňden bellenilýän Gurban baýramynyň jemgyýetimizi medeni-ruhy taýdan kämilleşdirmekde, agzybirligimizi we jebisligimizi pugtalandyrmakda örän uly ähmiýeti bar. Halkymyz her bir ynsany sogap işlere, ynsanperwerlige ruhlandyrýan bu baýrama aýratyn sarpa goýýar. Türkmen halkynyň yslamyň gymmatlyklaryny özüniň ruhy baýlyklary bilen utgaşdyryp, asylly däplerini nesillere miras goýmak ýörelgesi Gurban baýramynyň bellenilýän günlerinde has-da aýdyň görünýär. Bu baýramda halkymyzyň ynsanperwerlik, ruhy päklik, hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege sylag-hormat goýmak ýaly asylly ýörelgeleri doly ýüze çykýar. Gözbaşyny müňýyllyklaryň jümmüşinden alyp gaýdýan Gurban baýramynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyndaky dabaralary kalbymyza egsilmez şatlyk paýlaýar. Asylly däbe eýerip, Gurban baýramynyň bellenilýän günlerinde ildeşlerimiz öz dogan-garyndaşlarynyň, goňşy-golamlarynyň, dost-ýarlarynyň ojagyna myhmançylyga barýarlar, baýramçylyk mynasybetli taýýarlanan nygmatlardan iýip-içip, ýagşy doga-dilegleri edýärler. Baýram günlerinde hiňňildik uçmak şadyýanlygy, ruhubelentligi döredýär. Hiňňildik uçulýan ýerlerde joşgunly aýdym-sazlar belentden ýaňlanýar. Munuň özi adamlara ruhubelentlik paýlaýar, olaryň agzybirligini berkidýär.

Ruhubelentlige beslenen dabara

Eziz Diýarymyzda giňden bellenilýän Gurban baýramy mynasybetli Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndaky Köýten obasynda etrap häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy boldy. Oňa il sylagly ýaşulular, mährem eneler, körpeje çagalar hem-de köp sanly oba ýaşaýjylary gatnaşdy. Dabaranyň geçirilen ýerinde saçaklar giňden ýazylyp, gazanlar ataryldy. Bu ýere ýygnananlara milli tagamlarymyz hödür edildi. Bagşy-sazandalar ajaýyp aýdymdyr sazlary ýerine ýetirdi. Dabaranyň dowamynda hoşniýetliligiň, päkýürekliligiň we ynsanperwerligiň baýramy bolan Gurban baýramyny ýokary ruhubelentlikde geçirmäge ähli mümkinçilikleri döreden, ruhy-medeni däplerimize ähmiýet berýän Arkadagly Gahryman Serdarymyza, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözleri aýdyldy.

Çuňňur hoşallygyň beýany

Hormatly Prezidentimiziň Gyzylarbat etrabynda bolup, gallaçy babadaýhanlaryň alyp barýan işleri bilen içgin tanyşmagy hem-de welaýatymyzyň  ilatyna döwrebap hyzmaty ýola goýmak üçin häzirki zaman awtobuslaryny sowgat hökmünde gowşurmagy welaýatyň ýaşaýjylarynyň buýsançly başlaryny has-da belende göterdi. Şu şanly wakalar mynasybetli welaýat häkimligi tarapyndan hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa welaýat häkimliginiň ýolbaşçylary, obasenagat toplumynyň, edara-kärhanalaryň jogapkär işgärleri, «Balkanawtoulag» önümçilik birleşiginiň hünärmenleri, gallaçy daýhanlar, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň we ýaşuly nesliň wekilleri ýokary ruhubelentlik bilen gatnaşdylar. Hoşallyk maslahatynda edilen çykyşlarda nygtalyşy ýaly, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň mübärek gadamynyň düşen ýeri gülläp ösüşleriň, rysgal-berekediň mekanyna öwrülýär. Hormatly Prezidentimiziň welaýatymyza iş sapary wagtynda gallaçy babadaýhanlar bilen duşuşmagy hem-de «Türkmenawtoulaglar» agentliginiň «Balkanawtoulag» önümçilik birleşigine häzirki zaman awtobuslarynyň  200-sini sowgat hökmünde gowşurmagy şeýle buýsançly durmuş hakykatyny ýene bir ýola ähli aýdyňlygy bilen açyp görkezdi.   

Ruhubelentlige beslenen milli baýram

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň 16-njy iýunynda Mary şäheriniň «Türkmeniň ak öý binasynyň» ýanyndaky meýdançada welaýatyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň gatnaşmagynda mukaddes Gurban baýramynyň toýy uludan tutuldy. Bu ýerde halkymyza mahsus sekiz ganatly ak öýleriň onlarçasy dikilip, küren obany emele getirdi. Ak öýleriň içinde we töwereginde welaýatyň, şäherleriň, etraplaryň medeniýet we sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda halkymyza mahsus toý däp-dessurlary giňden ýaýbaňlandyryldy. Bagşy sazandalaryň mahmal owazlary belentden ýaňlandy. Hormatly ýaşulularymyz keçe-keçe, ýüzük-ýüzük däpleri bilen meşgullansalar, mährem enelerimiz haly dokamak, keçe güllemek, keşde çekmek ýaly däplerimiziň ýerine ýetirilişini görkezdiler. Milli egin-eşikdäki oglanlar we gyzlar bu ýerde dikilen sallançaklarda hezil edip uçdular.

Köňülleriň şahyry

Magtymguly Pyragynyň döredijiligi hem türkmen nusgawy edebiýatymyzy ösdürmekde uly mekdepdir. Şahyryň döreden eserleri biz üçin gymmaty egsilmejek ruhy hazynadyr. Şonuň üçin Gündogaryň beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň goşgulary ýaşlary terbiýelemekde gymmatly çeşme bolup hyzmat edýär. Şu ýyl ― Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda oňa bagyşlanan edebiýat agşamlary, döredijilik adamlary bilen duşuşyklar yzygiderli guralýar. 14-nji iýunda hem Gündogaryň beýik akyldarynyň paýtagtymyzdaky ýadygärliginiň ýanynda «Magtymguly Pyragy ― köňülleriň şahyry» atly ýazyjy-şahyrlaryň dabaraly döredijilik duşuşygy geçirildi. Ony Aşgabat şäheriniň häkimligi gurady.

«Zerim bar, zergärim bar...»

Garaşsyz Watanymyzyň ösüşinde taryhy ähmiýetli üstünlikleriň, Türkmenistan döwletiniň ýer ýüzünde, türkmen halkynyň bolsa dünýä halklarynyň arasynda özüniň mynasyp ornuna eýe bolan günlerinde toýlarymyz biri-birine utgaşyp gelýär. Olara bagyşlanyp, baýramçylyk dabaralarydyr gyzykly bäsleşikler yzygiderli geçirilýär. 14-nji iýunda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda geçirilen bäsleşik Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlandy. Ony Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň sekretariaty bilelikde gurady. Bu «Zerim bar, zergärim bar, bagtyýar zamanam bar» atly bäsleşikde Aşgabat, Arkadag şäherlerinden hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndan zergärçilik bilen meşgullanýan dürli kärdäki hünärmenler özara ýaryşdylar.

Ýokary taýýarlykly harby hünärmenler Watanymyzyň ygtybarly goragynyň kepilidir

Aşgabat, 15-nji iýun (TDH). Şu gün Harby akademiýanyň, Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutynyň, Serhet institutynyň, Milli howpsuzlyk institutynyň, Içeri işler ministrliginiň institutynyň we Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň harby lukmançylyk fakultetiniň uçurymlaryny hormatlamak dabarasy geçirildi. Däp bolşy ýaly, bu çäre döwlet esaslarynyň mizemezliginiň nyşany bolan paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada guraldy. Dabaranyň öňüsyrasynda ömür ýoly türkmenistanlylar üçin watansöýüjiligiň nusgasyna öwrülen ussat mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň we içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň heýkellerine, şeýle-de “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda pederlerimiziň gahrymançylygynyň, Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda Watan ugrunda baş goýanlaryň edermenliginiň, 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde wepat bolanlaryň hatyrasyna “Ruhy tagzym”, “Milletiň ogullary”, “Baky şöhrat” ýadygärliklerine gül desseleri goýuldy.

Şu gün — Gurban baýramynyň ilkinji güni

Milli hem mizemez ýörelgeleriň, ruhy päkligiň dabaralanmasy Hormatly Prezidentimiziň Gurban baýramyny üç günläp giňden belläp geçmek babatda kabul eden taryhy çözgüdinden ruhlanan merdana halkymyz pederlerimizden miras bolup gelýän asylly däplerimize eýerip, Gurban baýramyny garşy aldy. Her bir mukaddes ojakda baýramçylyga giňden taýýarlykly gelindi. Bu asylly däpleri, halkymyzyň medeni hem ruhy mirasyny dolulygyna açyp görkezmek maksady bilen, ähli ýerde baýramçylyk dabaralarynyň giňden ýaýbaňlandyrylmagy ýola goýuldy.

Baýramçylyk konserti

Gurban baýramynyň bir-biriniň üstüni ýetirýän ajaýyp pursatlarynda welaýat merkezimizdäki «Türkmeniň ak öýi» binasynyň dabaralar meýdançasynda baýramçylyk konserti geçirildi. Ak öýler dikilip, tärimler gurlup, dürli ugurlara degişli sergileriň giňden ýaýbaňlandyrylmagy türkmeniň milli ruhy däpleriniň belent rowaçlyklara ýar bolýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Bu ajaýyp görnüşler baýramçylyk sahnasynda guralan dabaraly çykyşlar bilen özboluşly sazlaşyp, oňa gatnaşýanlara ruhy lezzet paýlady. Welaýatyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň döredijilik toparynyň ýerine ýetiren «Pederlerden miras Gurban baýramy» atly edebi-sazly çykyşy baýramçylyk konsertiniň başlangyjyna öwrüldi. Soňra welaýatyň birleşen aýdymçylarynyň we Ruhubelent, Görogly etraplarynyň medeniýet merkezleriniň tans toparlarynyň «Gurban baýramy» atly çykyşy, Türkmenistanyň halk artisti Sähetmämmet Rejepbaýewiň, aýdymçylar Nedirmuhammet Atageldiýewiň, Saýat Nurmedowanyň, Merjen Manadowanyň, «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijileri Myrat Durdyýewiň, Güýçmyrat Atabaýewiň, Gözel Nedirowanyň ýerine ýetiren aýdymlary, Boldumsaz, Akdepe, Köneürgenç etraplarynyň, welaýat Medeniýet müdirliginiň tans toparlarynyň olara utgaşykly ýerine ýetiren tanslary baýramçylyk konsertine ýokary ruhubelentlik, köpöwüşginlilik çaýdy. Çykyşlar täze taryhy döwrümizde halkymyzyň milli hem medeni mirasynyň gülläp

Gurban baýramy mynasybetli

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi bilen Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt köşgi» toý dabaralary merkeziniň ilkinji zenanlar guramasynyň bilelikde guramagynda Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt köşgi» toý dabaralary merkezinde yslam dünýäsiniň esasy baýramlarynyň biri bolan Gurban baýramyna bagyşlanyp, tegelek stol gepleşigi geçirildi. Aşgabat teleýaýlymynyň alypbaryjysy Gülälek Berdiýewanyň alyp barmagynda guralan gepleşige «Türkmenstandartlar» baş döwlet gullugynyň maliýe-ykdysady bölüminiň baş hünärmeni, ykdysatçysy Gülsün Saparowa, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň «Biznes reklama» gazetiniň öz habarçysy Bägül Berdiýewa, Aşgabat şäher häkimliginiň «Bagt köşgi» toý dabaralary merkeziniň hünärmeni Gözel Baýnepesowa dagy gatnaşdylar. Gepleşigiň dowamynda ýurdumyzda mübärek Gurban baýramynyň giňden bellenilip geçilýän günlerinde bu baýramyň döreýiş taryhy, yslam dünýäsindäki orny, musulman halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň arasynda bellenilip geçilişi, bu baýramda ýerine ýetirilýän däp-dessurlar, adatlar, ýörelgeler, halkymyzyň bu baýrama aýratyn ähmiýet bermeginiň sebäpleri, türkmeniň gadym döwürden gözbaş alýan ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanýan adatlarynyň baýram bilen baglanyşykly ynançlara siňdirilmegi, Milli Liderimiziň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda milli däp-dessurlarymyza, edim-gy