"Diýar" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-56, 39-95-30, 39-95-23
Email: diyar-zurnaly@online.tm

Habarlar

Şahyryň arzuwlary hasyl boldy

Türk­men hal­ky­nyň akyl­dar şa­hy­ry Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň goş­gu­la­ry adam­za­dyň kal­byn­da uly orun al­dy. Şu ýy­lyň 10 — 24-nji ma­ýy ara­ly­gyn­da Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Bi­lim, ylym we me­de­ni­ýet me­se­le­le­ri bo­ýun­ça gu­ra­ma­sy­nyň (ÝU­NES­KO) Ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji ge­ňe­şi­niň Pa­riž şä­he­rin­de ge­çi­ri­len 216-njy mej­li­sin­de Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň gol­ýaz­ma­lar top­lu­my­nyň ÝU­NES­KO-nyň «Dün­ýä­niň ha­ky­da­sy» Mak­sat­na­ma­sy­nyň hal­ka­ra sa­na­wy­na gi­ri­zil­me­gi buý­sanç­ly wa­ka­dyr.

Ata wes­ýe­ti

(He­ka­ýa) Daň saz be­ren­de Aman ata­sy­nyň ýa­nyn­da ýok­du­gy­ny gör­dü-de, haý­dap ýe­rin­den tur­dy. Se­ret­se, ata­sy mel­lek ýe­rin­de bak­ja ekin­le­ri­ne ideg edip ýör­di. Ol:

Poeziýa sahypasy

«7/24. tm», №23 (158), 05.06.2023. Poeziýa

Duýguly dünýä

SENDE Owazamyz arşa galyp,Bedew münüp, dutar çalyp,Gül Watany ogly bolupSöýenim sendedir, sende.

Şygryýet bossany

SEN Meniň şu dünýäde Alladan soňra«Bolmaz» diýenimi bolduranym sen.Tarypyňy etsem, sözümi oňla,Erkimi elimden aldyranym sen.

Şygryýet çemeni

WATAN HAKYNDA AÝDYM... (Halypam Akmyrat Hojanyýaza)

Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy dün­ýä ede­bi­ýa­tyn­da

Düýpli ösüşleriň ýoluna düşen, parasatly pederlerimiziň arzuw-isleglerinden bina bolan Türkmenistan döwletimiz sözüň doly manysynda ösüşiň täze belentliklerine tarap uly ynam bilen öňe barýar. Türkmenistanyň Prezidenti Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli ugurlar bilen bir hatarda ýurdumyzyň edebiýat, sungat, medeniýet ulgamlarynda hem ägirt uly ösüşler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ýetilýän belent sepgitler, gazanylýan üstünlikler bagtyýar halkymyzda çuňňur kanagatlanma duýgularyny oýarýar. Şu bagtyýar döwrümizde alym Arkadagymyzyň: «Ajaýyp şygyrlary bilen ynsan kalbyny ýagşylyk nuruna bezän türkmeniň akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň mertebesi türkmen halky üçin iň belentde goýulýan mukaddeslikleriň biridir. Ýurdumyzda onuň pähim-paýhasly şygyrlaryny has düýpli öwrenmek we ýörelge edinmek, şu günki kämil türkmen jemgyýetinde has-da rowaçlandyrmak, geljekki nesillere ýetirmek barada möhüm işler amala aşyrylýar» diýen parasatly sözleri bu günki gün biziň durmuş ýörelgämize öwrüldi.

Py­ra­gy­nyň dö­re­di­ji­li­gi ter­ji­me äle­min­de

Halklaryň, ýurtlaryň dostlukly gatnaşyklaryny üpjün etmekde, has berkitmekde terjimeçilik işi aýratyn orny tutýar. Terjimeden garaşylýan netijäni gazanmak üçin, halklaryň taryhyna, durmuş-ykdysadyýetine, medeni ösüşine, milli dünýägaraýşyna, däp-dessurlaryna, edebi döredijiligine degişli maglumatlary çuňňur bilmek zerur bolup durýar. Terjime — bir dildäki teksti başga bir dilde beýan etmegi, şol teksti terjime edilýän dilde täze görnüşde döretmegi aňladýar. Adatça, bu ýagdaýa «bir dilden beýleki dile geçirme» diýilýär, ýöne ol diňe bir diliň beýleki dil bilen çalşylmagy däldir. Terjimäniň dowamynda çözgüdini talap edýän uly wezipeleri anyk kesgitlemeli bolýar. Ol wezipeler dürli medeni, edebi gatnaşyklaryň netijelerini seljermegi göz öňünde tutýar.

Ter­ji­me eser­le­ri­ni re­dak­tir­le­me­giň aý­ra­tyn­lyk­la­ry

2010-njy ýylyň 12-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen döredilen «Dünýä edebiýaty» žurnaly türkmen edebiýatyna täze öwüsgin getirdi. Türkmen edebiýatynyň terjimeçilik şahasy täzeden güýç alyp, pür-pudak ýaýratmaga başlady. Neşiriň töweregine jemlenen zehinli terjimeçiler, höwesjeň ýaşlar, ýokary okuw mekdeplerinde bu ugurdan ýörite bilim alýan talyplar özleriniň ajaýyp terjime eserleri bilen «Dünýä edebiýatyny» gysga wagtda okyjylaryň söýgüli žurnalyna öwürmegi başardylar. Bu günki gün dünýä edebiýatynyň saýlama eserlerini türkmen okyjysyna ýetirmekde edebiýatymyzyň terjimeçilik ugrunyň baý tejribesi bar. Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň söze, sungata, edebiýata goýýan sarpasy bolsa söz sungatyna gulluk edýän zehinleriň ylhamyny ganatlandyryp, täze döredijilik gözleglerine ruhlandyrýar. Biz bu makalamyzyň üsti bilen terjimeçilerdir terjime eserleriniň redaktorlaryny terjimeçilik işini kämilleşdirmegiň usullarynyň biri bolan tejribe alyşmaklyga çagyrmagy göz öňünde tutduk. Çeper terjimäni redaktirlemekde tejribesi ýetik halypalarymyz öz çykyşlary bilen gürrüňdeşligimize goşular diýip umyt edýäris.

Şandor Petefi — agzybirligiň we dostlugyň şahyry

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň bimöçber goldaw-hemaýatlary netijesinde häzirki döwürde türkmen edebiýatyny ösdürmek, terjimeçilik işlerini kämilleşdirmek babatda ýurdumyzda giň gerimli işler alnyp barylýar.  Ýurdumyzda neşir edilýän gazet-žurnallarda daşary ýurtly ýazyjy-şahyrlaryň eserleriniň türkmen diline terjime edilip, okyjylara ýetirilmegi dünýä edebiýatynyň gazananlary bilen türkmen halkyny ýakyndan tanyşdyrmakda möhüm ähmiýetlidir. Edil şonuň ýaly-da, türkmen ýazyjy-şahyrlarynyň terjime edilen eserleriniň dünýä metbugatynda yzygiderli çap edilmegi, türkmen edebiýatyny dünýä çykarmaga giň mümkinçilikleri açýar.

Öz­leş­di­ril­me­dik sa­pak­la­ryň ýur­dun­da (Po­west)

Li­ýa GE­RAS­KI­NA,rus ýa­zy­jy­sy (Soňy. Başlangyjy žurnalyň geçen sanynda).

Ba­let köw­şi (Ro­man)

Noel Stritfild,iňlis ýazyjysy 5-nji bap

Kör­pe­je lord Faunt­le­roý (Ro­man)

Frensis Hodgson BERNETTiňlisamerikan ýazyjysy (Soňy. Başlangyjy žurnalyň geçen sanlarynda).

Bür­güt ga­ýa­sy (He­ka­ýa)

Wiktor Maksimow, rus ýazyjysy Kän gatnalyp, torç edilmänsoň, bu ýol küpürsäp ýatyrdy. Suw daşaýan awtoulagyň tigirleri ulagyň aşaky okuna çenli çägä batypdy. Ulagyň motory naýynjar gürrüldeýärdi. Men onuň çendenaşa gyzmagyndan howatyr edýärdim.

Es­seler

Lin Tsiňsüän,hytaý ýazyjysy Dagyň etegi

Hindi äheňleri

Hariwanş Raý BAÇÇAN,hindi şahyry Aýdym aýtdym, gussam ýeňdim

Kö­ne jaý (Po­west)

MA Siao­tao,hy­taý ýa­zy­jy­sy 1

Se­wa­nyň ke­na­ryn­da (po­west)

Wah­tang ANAN­ÝAN, er­me­ni ýa­zy­jy­sy Birinji bölüm

Te­bip (Rowaýat)

Rowaýatlara görä, işine ussat ökde bir tebip bar ekeni. Ýaradan oňa hiç bir kitapda ýazylmadyk, hiç bir mekdepde öwredilmedik lukmançylyk syrlaryny hem aýan edenmişin. Ol tebip tebigatyň hem diline düşüner ekeni. Her ösümligiň nämelere peýdalydygynam bilipdir. Bilimi esasynda dürli-dümen däri-dermanlary taýýarlapdyr. Olaryň hersini aýratyn bir çüýşelere guýup, tekjede ýerleşdirer ekeni. Munuň täsin taraplarynyň biri-de, her gezek näsag biri bu lukmanyň ýanyna gelende, çüýşeli dermanlaryň biri öz-özünden gozganar ekeni. Şeýdip näsag öz ahwalyny aýdyp-aýtmanka, tebip onuň keselinem, dermanynam kesgitlär ekeni.

Sol Bellow — Amerikan Dostoýewskisi

Sol BELLOW,amerikan ýazyjysy (1915 — 2005) Ede­bi­ýat bo­ýun­ça No­bel baý­ra­gy: 1976