"Diýar" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-56, 39-95-30, 39-95-23
Email: diyar-zurnaly@sanly.tm

Habarlar

Hormatly raýatlar!

«Kepilli ätiýaçlandyryş» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýuridiki we fiziki şahslary ätiýaçlandyryş bazarynda özara bähbitli hyzmatdaşlyga çagyrýar. Häzirki wagtda «Kepilli ätiýaçlandyryş» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ätiýaçlandyryşyň meýletin görnüşleri boýunça ätiýaçlandyryş we gaýtadan ätiýaçlandyryş işlerini amala aşyrýar. Size meýletin ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň 20 görnüşini hödürleýär: 1. Kärhanalaryň emlägini ätiýaçlandyrmak.

Hormatly işewürler!

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky sizi hasaplaryňyzy döwrebap we ýönekeý usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýän «Menzilara bank hyzmaty» ulgamyndan peýdalanmaga çagyrýar. Bu hyzmat ulgamy size ýurdumyzyň islendik künjeginden internete birikdirilen enjam arkaly tölegleriňizi geçirmäge, hasaplaryňyzyň galyndysyny barlamaga we olaryň göçürmesini almaga, karzlaryň we depozitleriň töleg tertibini hem görmäge mümkinçilik berer. Bulardan başga-da, siz özbaşdak karz serişdelerine gözegçilik edip, bank bilen onlaýn tertipde habarlaşyp hem-de dürli görnüşli bank amallaryny ýerine ýetirip bilersiňiz.

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň Sarahs etrap şahamçasy kart hasaplaryňyzdaky pul serişdeleriňizi öz maşgala agzalaryňyz üçin amatly şertlerde ulanmagy hödürleýär

Ýurdumyzda döwrebap bank hyzmatlaryny ornaşdyrmak arkaly bank amallarynyň hilini kämilleşdirmek, halka edilýän hyzmatlaryň gerimini has-da giňeltmek we raýatlaryň pul serişdelerini öz maşgala agzalarynyň arasynda amatly şertlerde ulanmak üçin, ýyllyk 5 göterim möçberi bilen «Maşgala» bank karty atly bank hyzmaty ornaşdyryldy. Siz «Maşgala» bank kartynyň üsti bilen şu aşakdaky amatlyklardan peýdalanyp bilersiňiz:

Bildirişler

Hemra Nurmatowyň WAZ-2106 kysymly, AD 4229 LB döwlet belgili awtoulagynyň LB-0121128 belgili bellige alyş güwänamasynyň, döwlet belgileriniň ikisiniň ýitirilendigi habar berilýär. ***

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 20/02/2024

Mäterow Nurmyrat Arslanowiçiň adyna Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimligi tarapyndan 2018 ý. berlen I-AŞ 589814 belgili pasportynyň ýitendigini habar berýäris. ***

Bildirişler

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Mährijemal Nazarowanyň adyna resmileşdirilen A-1678886 belgili Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň ýitirilendigini habar berýäris. ***

Bildirişler

Üns beriň, bäsleşik!

«RUHY DÜNÝÄMIZIŇ SÖNMEZ ÇYRAGY,ÝÜREKLEŇ BUÝSANJY DANA PYRAGY» atly şygar bilen «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly mynasybetli, «Türkmennebit» döwlet konserni, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi hem-de «Nebit-gaz» gazeti Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda Gündogaryň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy, bütin adamzadyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmaga goşan goşandy hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkymyzyň ruhy baýlygyny has-da kämilleşdirmekde durmuşa geçirýän beýik işleri barada ýazylan iň gowy makalalaryň, oçerkleriň, fotoreportažlaryň, goşgularyň, hekaýalaryň bäsleşigini yglan edýär.

Üns beriň, bäsleşik!

«ARKADAG HEM ARKADAGLY SERDAR BILEN BAGTYÝAR SIZ,PYRAGYNYŇ WASP EÝLÄNI, ZENANLARMYZ — BAGTA ÝAR SIZ!» şygar bilen türkmen halkynyň beýik şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň ilkinji zenanlar guramasy hem-de «Nebit-gaz» gazetiniň redaksiýasy Türkmenistanyň nebitgaz senagaty toplumynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işgärleriň arasynda Magtymguly Pyragynyň goşgularynda zenanlaryň waspy, gelin-gyzlaryň önümçilikdäki we dolandyryşdaky orny, gazanan üstünlikleri, ylmy işleri, pudagyň öňdebaryjylary, ene-mamalarymyzyň miras goýan nepis we inçe sungaty, çaga terbiýesi, gaýyn-gelin, maşgala gatnaşyklary hakynda ýazylan iň gowy makalalaryň, oçerkleriň, fotoreportažlaryň, goşgularyň, hekaýalaryň, şeýle hem terjime eserleriň döredijilik bäsleşigini yglan edýär.

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 19/02/2024

Polýanina Zoýa Wladimirownanyň adynda duran “FORD RANGER” awtoulagyň döwlet belgisiniň ýitendigini habar berýäris. ***

Üns beriň, bäsleşik!

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, «Mugallymlar gazeti» gazetiniň redaksiýasy «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda bilim işgärleriniň makalalarynyň, hekaýalarynyň we goşgularynyň iň gowularyny çap etmegi nazarda tutup, «Magtymgulynyň arzuwlan zamany geldi» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýärler. Bäsleşigiň düzgünnamasy

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibi

1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa kabul etmek bu mekdepde okamaga isleg bildiren, 2024-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyny tamamlan ýylynda 14-15 ýaşyny doldurýan, sagdyn pikirli, beden taýdan sagdyn ýetginjek erkek raýatlaryň arasynda geçirilýär. 2. Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebiniň möhleti 4 okuw ýyly. Olarda okuwçylaryň okuw we harby terbiýeçilik sapaklary, gün tertibi, sapakdan daşary işleri, gündelik tabşyrykda gullugy alyp barmagy, şeýle hem beden taýýarlygy we çuňlaşdyrylan başlangyç harby taýýarlygy bilen baglanyşdyrylyp alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň orta hünär okuw mekdebine 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň tertibi

1. Harby-deňiz institutynyň orta hünär okuw mekdebine Watana, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlakly, beden we ruhy taýdan sagdyn, degişli bilim maksatnamasyny özleşdirmäge ukyply we taýýarlykly, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän we Harby-deňiz institutynyň orta hünär bilimini almaga isleg bildiren, umumy orta bilimli, aşakda görkezilen ýaş derejelerine gabat gelýän Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edilýär: 1) orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, harby gulluga meýletin girmäge isleg bildiren, ýaşy 24-den geçmedik erkek raýatlar;

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 16/02/2024

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Hümmedowa Dursungülüň adyna resmileşdirilen A1470442 belgili Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň ýitendigini habar berýäris. ***

“Türkmenawtoulaglary” agentligi bäsleşik yglan edýär

“Türkmenawtoulaglary” agentligi ýük awtoulaglary üçin awtotekerleri satyn almak maksady bilen bäsleşik yglan edýär Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänlere teklip edilýär:

Bildiriş

Kerki etrabyndaky 29-njy orta mekdepden Merjen Amangeldiýewna Kerimkulowa berlen A № 0918311 belgili orta bilim hakynda şahadatnamanyň ýitirilendigi habar berilýär. ***

Bildirişler

Bildirişler

Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Döwrandurdy Amandurdyýewiç Nazarowyň awtoulagynyň BH 3177 BN döwlet belgisiniň ýitirilendigi habar berilýär.***Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Atageldi Orazmyradowiç Ataýewiň pasportynyň ýitirilendigi habar berilýär.***Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Aşyrbibi Öwezowna Annagylyjowanyň adyna resmileşdirilen A 0369615 belgili Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Türkmenbaşy şäherindäki deňizçilik orta hünär okuw mekdebi tarapyndan 2020-nji ýylda Pawel Igorewiç Bogatikowyň adyna berlen 0303972 belgili şahadatnamanyň ýitirilendigi habar berilýär.***Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Baýramgül Güýçmämmedowna Ataýewanyň adyna resmileşdirilen A 0966876 belgili Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň ýitirilendigi habar berilýär.***Gyzylarbat etrabynyň Gyzylarbat şäheriniň ýaşaýjysy Geldimyrat Annagurbanowyň awtoulagynyň tehniki pasportynyň ýitirilendigi habar berilýär.***Balkanabat şäheriniň pensiýa gaznasy tarapyndan 2016-njy ýylda Arslan Meredalyýewiç Ýusupowyň adyna berlen 0051514 belgili fiziki şahsyň (telekeçiniň we özbaşdak iş bilen meşgullanýanyň) ätiýaçlandyrýan hökmünde hasaba alnandygy hakynda şahadatnamanyň ýitirilendigi habar beril

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 15/02/2024

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Guljaýewa Aýjereniň adyna resmileşdirilen A0721599 belgili Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň ýitendigini habar berýäris. ***

Bildirişler

Orazberdi Jumagulyýewiç Garajaýewiň adyna berlen № 0129712 belgili fiziki şahsyň (telekeçiniň we özbaşdak iş bilen meşgullanýanyň) ätiýaçlandyrýan hökmünde hasaba alnandygy hakyndaky şahadatnamasynyň ýitendigini habar berýäris. ***