"Diýar" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmenistanyň Ministrler Kabineti
Salgysy: Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 100, Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekany
Telefon belgileri: 38-61-56, 39-95-30, 39-95-23
Email: diyar-zurnaly@online.tm

Habarlar

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Üns beriň, bäsleşikli söwda

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna 2023—2024-nji okuw ýylyna okuwa kabul etmegiň TERTIBI

1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Harby institutyna Watana, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden we ruhy taýdan sagdyn, degişli bilim maksatnamasyny özleşdirmäge ukyply we taýýarlykly, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän, umumy orta bilimli, aşakda görkezilen ýaş derejelerine gabat gelýän Türkmenistanyň raýatlary, giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edilýär: 1) orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, harby gulluga meýletin girmäge isleg bildiren, ýaşy 24-den geçmedik erkek raýatlar;

Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň, şeýle hem şäheriň ýaşaýjylarynyň dykgatyna!

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Bagtyýarlyk etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti bilen bilelikde 2023-nji ýylyň 7-nji fewralynda S.Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň edara-binasynda, sagat 09:00-dan 12:00-a çenli aralykda boş iş orunlarynyň ilata hödürleniş çäresini geçirýändigini habar berýär. Kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň hem-de hususy telekeçileriň özlerindäki boş iş orunlary baradaky maglumatlary bilen bilelikde agzalan çärä wekilleriniň gatnaşmaklaryny üpjün etmeklerini;

Bildiriş

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky 336 belgili Kararyna laýyklykda we Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň 2022-nji ýylyň 7-nji dekabryndaky 608 belgili hem-de Daşoguz welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň 2022-nji ýylyň 8-nji dekabryndaky 90-Ö belgili buýruklaryna esaslanyp, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşoguz welaýat Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň 2022-nji ýylyň 8-nji dekabryndan ýatyrylyp, 9-njy dekabryndan Akdepe etrap tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň garamagyna geçirilýändigi habar berilýär. * * *

Üns beriň, bäsleşik!

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzy ähli ugurlar boýunça ösdürmekde ýaşlara uly ynam bildirilýär. 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi hem bu hakykaty nobatdaky gezek tassyklaýar. Hormatly Prezidentimiziň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen ýaşlaryň ýokary derejede bilim almagy, öz işine ussat hünärmenler bolup ýetişmegi, döredijilik, sport bilen meşgullanmagy, ata-babalarymyzdan gelýän asylly däp-dessurlarymyzy, ynsanperwer ýörelgelerimizi, maşgala gymmatlyklarymyzy mynasyp dowam etdirmegi üçin uly şert-mümkinçilikler döredilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny has-da dabaralandyrmak, döredilýän mümkinçiliklerden göwünleri galkynýan ýaşlaryň bagtyýar durmuşyny, dürli ugurlarda gazanýan üstünliklerini beýan etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň hem-de «Watan» gazetiniň redaksiýasynyň bilelikdäki mejlisiniň karary esasynda gazetiň okyjylarynyň arasynda «Şu milletiň, şu topragyň nesli biz» atly makalalaryň, oçerkleriň, hekaýalaryň, goşgularyň döredijilik bäsleşigi yglan edildi. Okyjylar köpçüligi öz ýazan (öň çap edilmedik we başga bäsleşiklere hödürlenmedik) makalalaryny, oçerklerini, hekaýalaryny, goşgularyny bäsleşige hödürläp biler. Bäsleşige hödürlenilýän işlerde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň bedew batly ösüşlerinde ýaş nesliň eýeleýän

Fotosuratçylaryň hem-de suratkeşleriň bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygaryndan ruhlanyp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz bagtyýar durmuşda ýaşaýar, gurýar we döredýär. Taryh üçin uzak bolmadyk Garaşsyzlyk ýyllarynda asyrlara barabar işler amala aşyrylyp, ähli ugurlarda belent sepgitlere ýetilýär. 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi hem-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyndaky ösüş-özgerişleri, milli ykdysadyýetimiziň galkynyşyny, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny, ýaşlaryň göreldeli zähmetini açyp görkezýän ýokary hilli surat eserleriniň döredilmegini höweslendirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň hem-de «Watan» gazetiniň redaksiýasynyň bilelikdäki mejlisiniň karary esasynda fotosuratçylaryň hem-de suratkeşleriň arasynda «Suratlarda bagtyýar ýaşlar» atly bäsleşik yglan edildi.

“Demirýollary” AGPJ maddy-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça gaýtadan tender yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti maddy-tehniki serişdelerini satyn almak üçin aşakdaky lot boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-023 belgili açyk halkara tender yglan edýär: Lot №1 – Demirýol köprüleri hem-de demirýollaryň ýokarky gurluşy üçin materiallar

Raýatlaryň we edara-kärhanalaryň dykgatyna!

Aşgabat şäheriniň döwlet ätiýaçlandyryş guramasy, sizi 2023-nji ýyl üçin şu aşakdaky ätiýaçlandyryşyň hökmany görnüşleri boýunça ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmagyň zerurdygyny ýatladýar. 1. Awtomobil ulag serişdeleriniň eýeleriniň (gatnadyjylaryň) üçünji taraplarynyň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiliginiň hökmany döwlet ätiýaçlandyrmasy;

Bildiriş

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 9-njy noýabrynda çykaran «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda» 517-VI belgili kararyna laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň ýatyrylyp, onuň dolandyryş çägindäki ýerleriň hem-de dolandyryş-çäk birlikleriniň Akdepe etrabynyň düzümine, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynyň ýatyrylyp, onuň dolandyryş çägindäki ýerleriň hem-de dolandyryş çäk birlikleriniň Boldumsaz etrabynyň düzümine geçirilýändigi, Daşoguz welaýatynyň  Şabat etrabynyň Adalat geňeşliginiň Babadaýhan, Şatlyk obalarynyň Daşoguz şäherine birikdirilýändigi sebäpli, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygynyň 2023-nji ýylyň 4-nji ýanwaryndaky 22 belgili haty esasynda, Andalyp şäherinde we geňeşlikleriň ilatly ýerlerinde hereket edýän aragatnaşyk beketleriniň 003-43 ugur kodunyň ýatyrylyp, 003-44 ugur koduna geçirilip, telefon beketleriniň telefon belgilerine üýtgeşmeleriň girizilýändigi; Gubadag şäherinde we geňeşlikleriň ilatly ýerlerinde hereket edýän aragatnaşyk beketleriniň 003-45 ugur kody ýatyrylyp, 003-46 ugur koduna geçirilip, telefon beketleriniň telefon belgilerine üýtgeşmeleriň girizilýändigi; Şabat etrabynyň Adalat geňeşliginiň öňki Babadaýhan, Şatlyk obalarynda hereket edýän aragatnaşyk beketleriniň 003-48 ugur kodunyň ýatyrylyp, 003-22 ugur koduna geçirilip, telefon beketleriniň telefon b

Üns beriň, bäsleşik!

Bäsleşigiň düzgünnamasy Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda parahatçylyk we ynanyşmak ýoly bilen barha öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz bedew batly ösüşlere beslenýär. Uly ruhubelentlik hem-de päk arzuw-niýetler bilen gadam basan täze ýylymyz «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylyp, şanly ýyl nurana geljegimiz baradaky çäksiz aladalardan gözbaş alýar.

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy halkara howa menzili bäsleşik yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy halkara howa menzili açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär Hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça:

Awtomobil mekdepleriniň birleşigi awtoulag dolandyrmagy öwrenmäge taýýarlyk okuwlaryna çagyrýar

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Awtomobil mekdepleriniň birleşigi we onuň welaýatlardaky şahamçalary isleg bildirýänleri awtoulag dolandyrmagy öwrenmäge taýýarlyk okuwlaryna çagyrýar. Okuwlaryň möhleti, bahasy we degişli derejeleri şulardan ybarat:

Döredijilik bäsleşigi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp zamanasyny wasp etmek, taryhy ösüşleri aýdyň beýan etmek maksady bilen hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny, Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň ýeten belent sepgitlerini, ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek we ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek, Diýarymyzyň dünýä nusgalyk ösüşlerini dabaralandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi «Maru — şahu jahan» welaýat gazeti bilen bilelikde ajaýyp zamanamyzyň eşretli durmuşynda ýaşaýan, döredijilik bilen meşgullanýan raýatlaryň arasynda «Ylham berýär Galkynyşly döwrümiz, alkyş bolsun, Arkadagly Serdara!» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär. Bäsleşigiň maksady

Bildirişler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda» 2022-nji ýylyň 9-njy noýabrynda çykaran 517-VI belgili karary esasynda Türkmenistanyň goranmak ministriniň 2022-nji ýylyň 15-nji noýabryndaky 238 belgili buýrugyna laýyklykda, Gurbansoltan eje adyndaky etrap harby wekilliginiň ýapylýandygy habar berilýär. * * *

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Owerdraft» kartyndan peýdalanmaga çagyrýar!

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky «Altyn asyr» bank kartyny saklaýjy müşderilerine bank tarapyndan hödürlenilýän gysga möhletli karzlar üçin «Owerdraft karty» atly bank kartynyň ulanyşa girizilendigini habar berýär. «Owerdraft karty» nagt däl görnüşinde hasaplaşyklar geçirilende müşderiniň «Altyn asyr» bank kart hasabyndaky pul serişdeleri ýeterlik bolmadyk halatynda baglaşylan şertnama laýyklykda onuň «Owerdraft kart» hasabyna kesgitlenen çäklerde awtomatiki usulda gysga möhletli karzlary resmileşdirmäge mümkinçilik berýär.

“Demirýollary” AGPJ maddy-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça tender yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti maddy-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça gaýtadan №DÝ/AGPJ-025 belgili açyk halkara tender yglan edýär: Lot №1 – Duýduryş (signalizasiýa)-merkezleşdirilen blokirleme ulgamyny, şeýle hem telemehanikany ýola goýmak üçin enjamlar

Üns beriň, bäsleşikli söwda!

Bildirişler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 9-njy noýabrynda çykaran «Türkmenistanyň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda» 517-VI belgili kararyna, welaýatyň käbir etraplarynyň we şäherleriniň dolandyryş-çäk derejeleriniň adynyň üýtgemegi, ýatyrylmagy bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň 2022-nji ýylyň 27-nji dekabryndaky 205 belgili buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň S.A.Nyýazow adyndaky etrap polisiýa bölüminiň adynyň üýtgedilip, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Şabat etrap polisiýa bölümi diýlip atlandyrylýandygy, Türkmenistanyň Içeri Işler ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Gubadag etrap polisiýa bölüminiň ýatyrylyp, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Daşoguz welaýat Polisiýa müdirliginiň Boldumsaz etrap polisiýa bölümine, Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrap polisiýa bölüminiň ýatyrylyp, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Akdepe etrap polisiýa bölümine birikdirilýändigi hem-de Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Köneürgenç şäheriniň we etrabynyň polisiýa bölüminiň adynyň üýtgedilip, mundan beýläk Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Daşoguz

Üns beriň, bäsleşikli söwda!