"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Özgertmeleriň esasy şerti

Ýurdumyzda ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda giň möçberli maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Mähriban Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň yzygiderli berkemeginde sanly ulgama möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, sanly ulgam we sanly tehnologiýalar biziň gündelik durmuşymyza giňden ornaşdy. Islendik döwletiň durmuş-ykdysady taýdan ösüş derejesi «sanly ykdysadyýet» düşünjesi we onuň pudaklardaky gazananlary bilen berk baglanyşyklydyr. Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň aýratyn ähmiýeti bardyr. Konsepsiýanyň esasy maksady milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden we elektron senagaty ýokarlandyrmakdan ybaratdyr.

Şirin diliň gymmaty

Türkmenbaşy şäher  bilim bölümi bilen bilelikde bilim işgärleriniň arasynda «Şirin diliň gymmaty» atly bäsleşik geçirdik. Magtymguly Pyragynyň ömri we döredijiligini, edebi mirasyny, pähimdar pederlerimizden gelýän asylly ýörelgelerimizi ýaşlaryň arasynda wagyz etmek, ýaş nesli milli ruhda terbiýelemekde döredijilikli zähmet çekýän, hünärine ussat göreldeli bilim işgärlerini ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen bäsleşige gatnaşan mugallymlar ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Akyldar şahyrymyzyň sözlerine aýdym aýtdylar, şahyryň döredijiligine bagyşlanan sahna oýunlaryny ýerine ýetirdiler. Gyzykly geçen bäsleşigiň netijesinde 8-nji orta mekdebiň mugallymy Gunça Ahmedowa baş baýragyň eýesi boldy. 1-nji orta mekdebiň mugallymy Altynaý Puhanowa birinji, 7-nji orta mekdebiň mugallymy Mähri Öwezgylyjowa ikinji, 6-njy orta mekdebiň mugallymy  Mähri Hudaýberenowa üçünji orunlara mynasyp boldular.

Ökdeler öňe saýlandy

Ýakynda Köýtendag etrabyndaky 44-nji çagalar bagynda «Ýylyň terbiýeçisi ― 2024» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi. Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Köýtendag etrap geňeşi bilen bilim bölüminiň bilelikde guramagynda geçirilen bäsleşige etrapdaky çagalar baglarynyň terbiýeçileri gatnaşdy. Körpelere bilimiň ilkinji basgançaklaryny çuňňur öwretmek, terbiýeçileriň hünär ussatlygyny has-da ýokarlandyrmak maksady bilen geçirilen bäsleşik gyzgalaňly geçdi. Onuň dowamynda tejribeli terbiýeçiler Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzda amala aşyrýan bilim özgertmelerine laýyklykda ýaş nesle döwrebap bilim-terbiýe bermekde öz işlerini guraýyşlary, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyşlary dogrusynda çykyş etdiler.

Ýaş nesillere saz bilimi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda aýdym-saz sungatyna uly üns berilýär. Aýdym-saz ugurly mekdepleriň esasy maksady saz sungatynda bilim alýan çagalara estetik taýdan terbiýe bermekden, dünýägaraýşyny giňeltmekden we çeperçilik taýdan ukyply, başarnykly sazandalary ýetişdirmekden ybaratdyr. Çagalar sungat mekdeplerinde hor sapagynyň geçilmegi çaganyň saza bolan höwesiniň artmagyna, duýujylygynyň, eşidijiliginiň ösmegine, saz boýunça gözýetiminiň giňemegine ýardam edýär. Hor bolup aýdym aýtmak çaganyň notany arassa, dogry aýtmaklygyny, sazyň ritmini, depginini duýmaklygyny, notany ýatdan okamak başarnygyny ösdürýär. Hor sapagynda aýdymyň üsti bilen çagada Watana, ata-enä, tebigata, guşlara, haýwanlara bolan söýgüsiniň kämilleşmegine täsir edýär. Çaganyň gözýetimi giňäp, içki dünýäsiniň has-da gözelleşmegine getirýär.

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Täze tehnologiýalara ugrukdyrylýar Häzirki wagtda milli ykdysadyýetimiz we beýleki ulgamlar sanly ulgamyň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň hasabyna durnukly ösdürilýär. Jemgyýetimiziň ähli ulgamlarynyň sanlylaşdyrylmagynyň bilim ulgamyndaky ähmiýeti has-da uludyr. Ýaş nesliň kämil tehnologiýalardan gowy baş çykarmaklaryny gazanmak döwrüň talabydyr. Şonuň üçinem bu meselä hemişe uly üns berlip, bu babatda netijeli işler durmuşa geçirilýär.

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Watanymyzda ýaşlary hemmetaraplaýyn goldamak, olaryň jemgyýetdäki ornuny has-da berkitmek ugrunda alnyp barylýan netijeli işler bu günki gün ýaş nesilleriň bagtyýar geljegini üpjün etmekde ähmiýetli orny eýeleýär. Ýurdumyzda milli bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegi döwletimiziň bähbidine we her bir raýatyň bähbitleriniň sazlaşýan ulgamyna, türkmen jemgyýetiniň medeni we ruhy taýdan sazlaşykly ösmeginiň esasy şertine öwrüldi. Kabul edilen milli maksatnamalaryň çäklerinde mähriban Diýarymyzyň ähli künjeklerinde orta we ýokary okuw mekdepleriniň, çagalar baglarynyň hem-de çagalar sagaldyş merkezleriniň döwrebap desgalary guruldy. Bilşimiz ýaly, tamamlanan 2023-nji ýylda ähli pudaklar bilen bir hatarda, bilim ulgamyny ösdürmekde guwandyryjy netijeler gazanyldy. Bu ýylda Aşgabat we Arkadag şäherlerinde täze bilim edaralary, ýurdumyz boýunça çagalar baglarynyň we orta mekdepleriň onlarçasy açyldy. Şeýle hem, türkmen ýaşlarynyň ençemesi halkara derejeli bäsleşiklere, ylmy-amaly maslahatlardyr olimpiadalara üstünlikli gatnaşyp, ýurdumyzyň Ýer ýüzündäki abraýyny has-da belende göterdiler. Şeýle halkara derejeli zehin synaglaryna işjeň gatnaşan okuwçy we talyp ýaşlarymyz ýylyň dowamynda jemi 826 medal gazandylar. Munuň özi ýurdumyzda bilim ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilýändigin

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň orta hünär okuwyna 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI

1. Harby-deňiz institutynyň orta hünär bilimine Watana, Türkmenistanyň Prezidentine — Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlak sypatly, beden we ruhy taýdan sagdyn, degişli bilim maksatnamasyny özleşdirmäge ukyply we taýýarlykly, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän we Harby-deňiz institutynyň orta hünär bilimini almaga isleg bildiren, umumy orta bilimli, aşakda görkezilen ýaş derejelerine gabat gelýän Türkmenistanyň raýatlary, giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edilýär: 1) orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, harby gulluga meýletin girmäge isleg bildiren, ýaşy 24-den geçmedik erkek raýatlar;

Mümkinçilikler ― üstünlikleriň çeşmesi

Biziň bilim ojagymyzda ― Çärjew etrabyndaky 63-nji orta mekdepde heniz ilkinji okuw ýylynyň dowam edýändigine garamazdan, mugallymlarymyzyň we okuwçylarymyzyň dürli bäsleşiklerde öňdäki orunlara eýe bolmagy işleriň sazlaşykly ýola goýlandygyndan habar berýär. Geçen ýylyň ahyrky aýynda badalga alan «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders we taslama bäsleşikleriniň etrap tapgyrynda mekdebimiziň okuwçylarynyň birnäçesi öňdäki orunlary eýeläp, bu bäsleşikleriň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy. Mugallymlarymyz bolsa baharyň bosagasynda «Ýylyň mugallymy» bäsleşiginiň etrap tapgyryna gatnaşyp, onda üstünlikli çykyş etmek üçin taýýarlyk görýärler. Bulardan daşary hem bilim ojagymyz gysga wagtyň içinde etrap derejeli iri dabaralardyr maslahatlaryň geçirilýän esasy merkezleriniň birine öwrüldi. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar ― Watanyň daýanjy» atly ilkinji eseriniň etrabymyzdaky tanyşdyrylyş dabarasy üçin hem biziň bilim ojagymyz saýlanyp alyndy. Bu bolsa okuwçylarymyzyň bu dürdäne eseri höwür edinip, olaryň kitaba has ýakyndan ysnyşmaklaryna ýol açýar.

Bagtyýarlyk bilimden başlanýar

Bilim barada gürrüň gidende, mekdep ýyllarynyň ýatlamalaryna berleniňi duýman galýarsyň. Ýadymyzda hemişelik galan «Eý, mekdebim jana-jan, //Saňa bolan söýgim kän» diýip başlanýan aýdym setirleri aňyňda gaýtalanyp durandyr. Sebäbi kalbyňda üýtgeşik ýatlama bolup galýan, goşguda aýdylyşy ýaly, «bütin geljegimiz üçin minnetdar bolmaly» eziz mekdebimiz durmuşda öz ornumyzy tapyp, arzuwlarymyza gowuşmagymyzda uly orun eýeleýär. Ylym-bilim her bir ynsan üçin zerurdyr. Ylym-bilimli adamlar durmuşy özgerdýärler, ylmyň täze gazananlary bilen ösüşiň belentliklerine ýetýärler. «Bilimleri, ylmyň dürli ugurlaryny özleşdirmek, il-ýurda mynasyp gulluk etmek beýik mertebedir. Ylym we bilim adama durmuş ýolunda üstünlik, abraý, sylag-hormat getirýän gymmatlykdyr, biziň şöhratly geçmişimizdir, bagtyýar şu günümizdir hem-de nurana geljegimizdir» diýip, hormatly Prezidentimiz nygtaýar. Hut şonuň üçinem ajaýyp zamanamyzda ylym-bilime uly üns berilýär, bu babatda möhüm çözgütler kabul edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamynda birnäçe özgertmeler amala aşyryldy. Olaryň oňyn netije berýändigi bu günki gün hemmämize mälimdir. Hormatly Prezidentimiziň: «Biziň ýaşlarymyz özlerini Garaşsyz Watanymyza, il-günümize wepaly, zähmetsöýer, ýokary ahlakly nesiller hökmünde tanadyp, halkymyzyň abraý-mertebesini has-da belende götermelidir

Kalbymyzyň buýsanjy

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ösüşleriň täze sepgitlerine ýetilýän Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watanymyzyň geljegi bolan ýaş nesilleriň bagtyýar durmuşda ösüp-ulalmaklary üçin taýsyz tagallalar edilýär. Eziz Diýarymyzyň obalarynda, şäherçelerinde, şäherlerinde gurlup ulanmaga berlen çagalar baglarynda, orta mekdeplerde, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde, sport mekdeplerinde çagalaryň sagdyn, edep-terbiýeli, ylym-bilimli adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilen amatlyklar iň ýokary hil derejesindedir. Çagalar edep-terbiýe kadalarynyň, ata-babalarymyzdan miras galan asylly ýörelgeleriň, bilimiň ilkinji basgançaklaryna çagalar baglarynda gadam goýýarlar. Häzirki bagtyýarlyga beslenen döwrümizde çagalar baglarynda bilim-terbiýe bermegiň döwrebap usullary ornaşdyrylýar, olar bolsa körpeleriň aň-düşünjelerini ösdürmekde, dünýägaraýşyny giňeltmekde uly ähmiýete eýe bolup, oňyn netijelerini berýär.

Döwrebap bilim – kämilligiň çyragy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bagtyýarlygyň gujagynda her bir güni ýatdan çykmajak pursatlara, taryhy wakalara, şanly senelere beslenýän ýurdumyz gözümiziň alnynda gülläp ösýän, tanalmaz derejede özgerýän, raýatlaryna eşret paýyny boldan eçilýän jenneti mekana öwrülýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän beýik işleri bagtyýarlyk döwrümiziň baky bagtyna guwanyp ýaşaýan halkymyzy döredijilikli zähmete, täze tutumlara ruhlandyrýar. Häzirki wagtda, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda ösüp gelýän ýaş nesilleri milli ruhda terbiýelemek möhüm ähmiýetli wezipeleriň biri bolup durýar. Bu işe döwlet möçberinde örän jogapkärli çemeleşilmelidigini dünýä tejribesi görkezýär. Taryhy ösüşiň her tapgyrynda ösüp gelýän ýaş nesle aýratyn talaplar bildirilýär we ýaşlaryň ylym-bilimli bolmaklary üçin ähli mümkinçilikler döredilýär.

Nesil terbiýesi

Öý-ojaklaryň ýaraşygy bolan eneleriň —zenanlaryň baş maksady bilimli, watansöýüji, ilhalar ogul-gyzlary ösdürip ýetişdirmekden ybaratdyr. Ata-babalarymyzyň, ene-mamalarymyzyň gadymy ýol-ýörelgelerine eýerýän bu terbiýäniň aňyrsynda dowamat nesillerde millilik terbiýesini ösdürmek, beýik adamkärçiligi kemala getirmek, ene topragyna ygrarlylygy öňe sürmek terbiýesi bardyr. Adamkärçilikli bolmak her bir türkmeniň ömrüni mertebelendirýän ýörelgedir. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän çagalar bakja-baglarydyr mekdepler, sport desgalary geljegimiz bolan ýaş nesilleriň hyzmatynda. Halkymyz çaga terbiýesine irgözinden, ýaşlykdan başlamagy, ýaş wagty aňa guýlan terbiýäniň bütin ömre hemra bolýandygyna düşünýär. Çagalar gören zadyny ýatda saklamaga diýseň ukyply bolýar. Olaryň kesgir aňy, ýiti huşy iň ownuk wakalary hem ýatda saklamaga ýardam berýär. Hut şonuň üçin hem çagalaryň ýanynda diňe gowy sözleri aýdyp, hoşamaý gatnaşyk bilen edep-terbiýeli, birek-birege sylanyşykly hereket etmeli. Maşgaladaky her bir bolýan wakany, aýdylýan sözi dykgat bilen diňläp, synlap, olary aň depderine ýazýan çagalaryň ertirki gün kim bolup ýetişjegi hut biz — ene-atalara baglydyr.

Ders bäsleşiginiň welaýat tapgyry

Ak bugdaý etrabyndaky ýöriteleşdirilen 45-nji orta mekdepde 11-nji synp mekdep okuwçylarynyň arasyndaky «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Oňa welaýatymyzdaky umumybilim berýän mekdepleriň zehinli okuwçy ýaşlary gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiziň mekdep okuwçylarynyň tebigy zehinini ýüze çykarmak we ösdürmek babatda bilim işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, okuw derslerini çuňňur özleşdirmekde aýratyn ukyp-başarnyklaryny görkezen ýaşlary höweslendirmek hem-de halkara bäsleşiklerine taýýarlamak maksady bilen geçirilen bäsleşik ýaş nesil üçin özboluşly synaga öwrüldi. Welaýat Baş bilim müdirligi tarapyndan edilen tagallalar, bilim ojagynda döredilen giň şertler bäsleşigiň guramaçylykly geçmegine oňyn täsirini ýetirdi.

Ylym-bilim — röwşen geljegimiziň şuglasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan işlerini üstünlikli dowam edýän hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwleti we jemgyýeti mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmak, raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny giňeltmek, ýokary aň-düşünjeli, beden taýdan sagdyn şahsyýeti kemala getirmek boýunça ylym-bilime daýanyp, giň gerimli işler alnyp barylýar. Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!», Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygarlaryna laýyklykda, beýik işleriň durmuşa geçirilýändigi aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Durmuşa geçirilýän özgertmeleri beýleki ulgamlar bilen bir hatarda, bilim ulgamyny kämilleşdirmek we ösdürmek, ýaş nesle berilýän bilimiň, terbiýäniň mazmunyny baýlaşdyrmak we hilini ýokarlandyrmak boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijesinde hem görmek bolýar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde bilim ulgamy döwletimiziň ileri tutýan ugurlarynyň biri hasaplanylýar. Jemgyýetimiziň ähli ulgamlarda täze belentliklere, ösüşlere ýetmeginde ylymly-bilimli ýaşlaryň möhüm orny bardyr.

Belent üstünlikleriň beýany

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen il-ýurt bähbitli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bularyň guwandyryjy netijeleri bolsa haýsy ulgamda zähmet çekýänligiňe garamazdan, ösüşli Watanymyza bolan guwanjymyzy goşalandyrýar. Adamlaryň saglygy hakyndaky aladalar bolsa has-da buýsançlydyr. Hut şonuň üçin hem bu günki günde ähli ugurlar bilen bir hatarda lukmançylyk ylmyna hem aýratyn üns berilýär. Dünýädäki öňdebaryjy ylmyň gazananlaryna daýanmak, täze tehnikalary, tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrmak we häzirki döwrüň talaplaryny üstünlikli berjaý etmäge ukyply ýaş hünärmenleri taýýarlamak ýurdumyzda esasy ýörelgä öwrüldi. Häzirki zaman şertlerinde jemgyýetiň aň-paýhas kuwwatynyň ulanylmagy, bilimiň, ylmy-barlaglaryň ýokary netijeliligi, hünärmenleriň derejesiniň kämilligi ösüşiň hiline uly täsir edýär. Şol sebäpli ylmy maslahatlary geçirmek, ýaş hünärmenleri taýýarlamak esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Şonuň üçin hem ýokary okuw mekdebimizde lukmançylyk ugurly hünärmenleriň taýýarlanylyşyna, ylym-bilim öwretmegiň ähmiýetine uly üns berilýär. Hut şu ugur boýunça taýýarlanylýan hünärmenleriň kämilligi professor-mugallymlaryň öwredýän bilimleriniň netijeliligini kesgitleýär. Şunuň bilen baglylykda, ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmegiň ulgamyny kämilleşdirmekde hem möhüm işler

Halkara derejeli çärelere taýýarlyk

Uniwersitetimiz 2024-nji ýylyň 15 — 20-nji aprelinde ilkinji gezek ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmaklarynda informatika dersi boýunça II Açyk halkara olimpiadasyny hem-de şol bir wagtyň özünde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary» atly halkara ylmy-amaly maslahaty we sergini geçirmegi meýilleşdirýär. Informatika dersi boýunça geçiriljek II Açyk halkara olimpiadasyna dünýäniň 14 döwletiniň 50-den gowrak ýokary okuw mekdeplerinden 130-a golaý daşary ýurt myhmanlarynyň gatnaşmagyna garaşylýar. Olimpiada islendik hünärde bakalawr we magistr maksatnamalary boýunça okaýan talyplar gatnaşyp biler. Ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasyndaky halkara olimpiadany ýokary derejede we talabalaýyk geçirmek üçin uniwersitetimizde ähli zerur şertler döredilendir. Informatika dersi boýunça II Açyk halkara olimpiadasy şahsy bäsleşik görnüşinde iki tapgyrda geçiriler. 1-nji tapgyrda gatnaşyjylara programmalary işläp düzmek bilen bagly ýumuşlar hödürleniler. Bu ýumuşlary ýerine ýetirmek üçin programmalary diňe ýörite sanawda görkezilen programmirleme dilinde işläp düzmeli. 2-nji tapgyrda gatnaşyjylara kiberhowpsuzlyk meselelerini toplumlaýyn çözmek üçin tehniki ýumuşlar hödürleniler. Gatnaşyjylar bildirilýän talaplara laýyklykda, operasion ulgamdaky kemçilikleri düzetmek üçin sanawda görkezilen prog

Hünär okuwlary döwrebap kämilleşdirilýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ylym-bilim ulgamyndaky döwlet syýasaty ägirt uly maksatnamalary durmuşa geçirmegi dowam etdirmäge ukyply ýokary bilimli hünärmenleri ýetişdirmek wezipesini öňde goýýar. Milli bilim ulgamynyň dünýä ülňüleriniň derejesine çykarylmagy häzirki döwürde ýurdumyzda toplumlaýyn wezipeleriň üstünlikli çözülmegine ýardam berýär. Halk hojalygynyň dürli pudaklarynda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň ugurlarynyň giňeldilmegi ýokary okuw mekdeplerinde ylmy we tejribelik işiniň netijeliligini has-da artdyrmagy talap edýär. Döwrebap hünärmeniň zähmet bazarynda bäsdeşlik ukybyny artdyrmak we dünýä ülňülerine laýyklykda hünär derejesini ýokarlandyrmak esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Häzirki wagtda köp sanly ýokary okuw mekdeplerinde hünär derejesini ýokarlandyryş fakultetleri hereket edýär. Olaryň işiniň esasy ugurlary işgärleriň hünär bilimleriniň we başarnyklarynyň üznüksiz ýokarlandyryş ulgamyny döretmäge gönükdirilendir. Hünär derejesini ýokarlandyryş okuwlarynyň esasynda ýurdumyzyň ýokary we orta okuw mekdeplerinde okuwy döwrüň talaplaryna laýyk kämilleşdirmek, bilimiň hilini düýpli ýokarlandyrmak goýulýar. Fakultetler mugallymlaryň nazary we amaly bilimlerini çuňlaşdyrmak, okatmagyň innowasion usullary, görnüşleri we serişdeleri bilen tanyş bolmak, mugallymçylyk ussatlygyny kämille

Özgertmeler rowaçlanýar

Häzirki ajaýyp döwrümizde ylym-bilimiň ösüşine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bilim özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirilip, bu ugurda döwrebap mümkinçilikler döredilýär. Şunda ýaşlaryň bilim-terbiýe almagyna, hünär öwrenmegine has oňaýly şertler döredilýär. Jemgyýetiň ösmeginde we onuň öňe ilerlemeginde giň gözýetimli ýaşlaryň ornunyň bardygyny bellemek bolar. Şunda ylym-bilimiň ösüşi esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Ähli döwürlerde ylym-bilim düýpli öwrenilip, bu ugra ähmiýet berlipdir. Jemgyýetçilik ösüşiň merkezinde duran ylmyň näderejede zerurlykdygyna giňden göz ýetirilipdir. Ylmyň häzirki ösüşiniň gazanylmagynda türkmen akyldarlarynyň, alymlarynyň paýynyň bardygyny taryhy maglumatlar tassyklaýar. Häzirki zaman şertlerinde bilimiň döwrebap ugurlaryny ösdürmek, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak we oňa oňat düşünýän ýaşlary kemala getirmek esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Bilim ulgamynyň döwrebap ösüşini ýurdumyzyň ähli künjeklerinde orta, ýörite orta we ýokary okuw mekdepleriniň, çagalar baglarynyň döwrebap desgalarynyň ulanylmaga berilmeginde aýdyň görmek bolýar. Döwrebap bilim ojaklarynyň kompýuter, okuw-tehniki serişdeler, interaktiw-multimedia tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi gazanylýan netijäni görkezýär. Orta mekdeplerde daşary ýurt dilleriniň, şol sanda iňlis, rus, ýapon, hytaý dilleriniň okadylmag

«Iň gowy gyzlar gurnagy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi

Ýakynda Ahal welaýaty boýunça Änew şäherindäki ýöriteleşdirilen 45-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramaklarynda ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinde hereket edýän gyzlar gurnaklarynyň arasynda yglan edilen «Iň gowy gyzlar gurnagy» atly bäsleşik geçirildi. Bäsleşik Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesli milli gymmatlyklarymyzyň esasynda terbiýelemek, ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinde hereket edýän gyzlar gurnaklarynyň alyp barýan işlerini has-da işjeňleşdirmek, okuwçy gyzlarda zähmetsöýerligi, gyz edebini, ahlak gözelligini, türkmen gyzlaryna mahsus bolan asylly gylyk-häsiýetleri terbiýelemek, olarda ene-mamalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyza sarpa goýmak duýgusyny ösdürmek maksady bilen guraldy.

Ýeňijiler bäsleşikde saýlanýar

Häzirki ajaýyp döwrümizde bilim ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek hem-de hil taýdan täze derejä çykarmak Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmäge, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän, iň kämil maglumat tehnologiýanyň ösüşlerinden oňat baş çykarýan ýaş nesilleri terbiýeläp ýetişdirmäge uly ähmiýet berilýär. Şonuň netijesinde hem mekdep okuwçylarynyň arasynda taslama (ylmy-döredijilik) we ders bäsleşikleri guramaçylykly geçirilýär. Golaýda Daşoguz welaýaty boýunça orta mekdepleriň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly bäsleşigiň çäginde taslama (ylmy-döredijilik) işleriniň welaýat tapgyry Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 28-nji orta mekdepde geçirildi. Bu bäsleşige welaýatyň orta mekdeplerinden göreldeli okuwçylar gatnaşdylar.