"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Zehinli biologlar öňe saýlandy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary bilen tassyklanan «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny», «Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny» ýerine ýetirmek maksady bilen, şu ýylyň 7-nji dekabrynda Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň guramagynda daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda biologiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasy geçirildi. Internet olimpiadasyna Russiýanyň, Germaniýanyň, Hytaýyň, Türkiýäniň, Belarusuň, Gazagystanyň, Ermenistanyň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, ABŞ-nyň, Italiýanyň, Malaýziýanyň, Kanadanyň, Angliýanyň, Saud Arabystany Patyşalygynyň, Niderlandiýanyň, Ukrainanyň 34 sany ýokary okuw mekdeplerinden jemi 102 talyp hem-de Türkmenistanyň 14 sany ýokary okuw mekdeplerinden 92 talyp gatnaşdy.

Ýaş ekologlaryň halkara bäsleşigi

Ýurdumyzda bilim ulgamynyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ulanyp, ýaşlaryň hünär taýdan kämilligini gazanmak, olara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak babatda giň gerimli işler ýaýbaňlandyrylýar. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda daşky gurşawy goramak we ekologik abadançylygy pugtalandyrmak babatda alnyp barylýan işler hem dünýä nusgalykdyr. Ýurdumyzda alnyp barylýan ekologiýa syýasatyny ýaş nesilleriň arasynda giňden wagyz etmek, ýiti zehinli, maksadaokgunly ýaşlary ýüze çykarmak, olaryň ekologik bilimlerini we endiklerini kämilleşdirmek, ylmy-döredijilik işine, halkara derejede geçirilýän ders bäsleşiklerine işjeň gatnaşmaklaryny gazanmak, şeýle-de özara dostlukly hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen, ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Açyk internet halkara ekologiýa olimpiadasyny geçirmek boýunça düzgünnama işlenip taýýarlanyldy.

Daşary ýurt dillerini öwrenmek - ýurdumyzda bilim özgertmeleriniň möhüm ugry hökmünde

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  hormatly Prezidentimiziň ajaýyp başlangyçlary bilen ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy barha kämilleşýär. Ýaşlarymyzyň dünýä ülňülerine laýyk gelýän  derejede bilim almaklary üçin asyrlara barabar işler amala aşyrylýar. Olaryň içinde daşary ýurt dillerini çuňňur öwrenmek esasy ugurlaryň biridir. Dil biziň medeni derejämiziň görkezijisidir. Dil bilmek ýaş nesliň köp taraply ösmegine, dünýä-garaýşynyň giňelmegine, pikirlenmek ukyplarynyň kämilleşmegine ýardam edýär. Döwletleriň arasyndaky syýasy, medeni, söwda gatnaşyklarynyň has kämilleşen häzirki döwründe halkara dilleriň orny has-da giňelýär. Şol bir wagtda, ylmyň, tehnikanyň, ýurdumyzyň sanly ykdysadyýetiniň batly gadamlar bilen ösdürilmegi häzirki döwürde ylmyň, tehnologiýanyň we önümçiligiň  biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşygynyň bir bitewilige öwrülendigine şaýatlyk edýär. Bu beýik ösüşleriň gazanylýan asyrynda daşary ýurt dillerini innowasion usulda okatmak döwrüň talabydyr. Ýurdumyzyň okuw mekdeplerinde daşary ýurt dillerini okatmagyň hilini ýokarlandyrmaga we netijeliligini artdyrmaga aýratyn üns berilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  hormatly Prezidentimiziň parasatly hem öňden görüjilikli syýasaty netijesinde dil bilimine berilýän üns aýratyn many-mazmuna eýe bolýar. Diňe bir öz ene dilimizi öwrenmek däl-de, dünýä

Ylym bilen hyjuwlanýar göwünler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlaryň bilim derejesini hil taýdan kämilleşdirmek işi tutanýerli durmuşa geçirilýär. Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda geçirilen 2-nji açyk Halkara internet olimpiadasy muňa aýdyň mysaldyr. Oňa dünýäniň 13 ýurdunyň ýokary okuw mekdepleriniň 57-sinden talyplaryň 170-si, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden talyplaryň 95-si, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyndan hem  talyplaryň bolsa 5-si gatnaşdy.

Ýaşlar ýurduň daýanjydyr

Golaýda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdepleriniň 9-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda iňlis dili dersi boýunça guran bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy. Bu bäsleşikde Türkmenabat şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Malika Ýoldaşewa birinji orny eýeledi. Biz ildeşimizi gazanan üstünligi bilen gutlap, onuň bilen redaksiýamyzda söhbetdeş bolduk. — Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýaş nesle kämil bilim almaga, öwrenmäge, ukyp-başarnygyny açyp görkezmäge ähli şertler döredilen. Maňa Halkara Bitaraplyk gününiň uludan bellenilýän günlerinde paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilen bäsleşikde birinji orny eýelemek bagty miýesser etdi. Bäsleşigiň şerti boýunça biz iňlis dilinde baky Bitaraplygymyzy wasp edip diktant ýazmakda bäsleşdik. Şeýle-de iňlis dili dersi bilen baglanyşykly sowal-jogap hem alyşdyk. Bäsleşik diýseň gyzykly geçdi.

Hünär derejeleri ösdürilýär

Dil bilen dünýä çykar Golaýda welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky hünär derejesini ýokarlandyryş merkeziniň ýolbaşçysy Akmyrat Kiçigulyýewiň we şol merkeziň halypa mugallymy Muhammetgurban Kadyrowyň guramagynda welaýatymyzyň etrapdyr şäherlerinden gelen iňlis dili mugallymlarynyň arasynda okuw-maslahat geçirildi.

Üstünlikleriň binýady

Ajaýyp döwrümizde Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeler üstünlikli dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz ylymdyr bilimiň jemgyýetiň hem-de döwletiň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşini üpjün etmegiň berk binýadydygyny aýratyn nygtaýar. Ýurdumyzda bilim özgertmeleriniň ýaş nesli terbiýelemegiň ähli basgançagyny dolulygyna gurşap alýandygy bellärliklidir. Çagalar baglaryna gatnaýan körpelerden başlap, ýokary okuw mekdeplerinde bilimlerini artdyrýan bagtyýar ýaşlar özleri barada döwlet derejesinde edilýän aladalary ähli aýdyňlygy bilen duýýarlar. Şeýle aladalara mynasyp jogap bermek bolsa, bagtyýar nesillerimiziň perzentlik borjudyr. Şol borja oňat düşünip, oňa abraý bilen hötde gelmegi ömrüniň mazmuny hasaplaýan nesilleriň kemala gelýändigi diýseň guwandyrýar. Mähriban Arkadagymyzyň badalga berip, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän bilim özgertmeleri munuň gözbaşy bolup durýar. Gözýetimi giň, bilimi çuň, hünär babatda kämil nesiller bagtyýar şu günüň hem-de röwşen geljegimiziň kuwwatly güýjüdir.

Ylma baglanan ykbal

Beýik rus ýazyjysy Lew Tolstoýyň: «Geplemegi hemmelerem başarar, dymmagy öwrenmek kyn» diýşi ýaly, gürrüňdeşini üns bilen diňleýşi hem-de şoňa görä, howlukmazdan, saldamly jogap berşi agras ýaşulynyň ylym ýolunda köp menzilleri külterländigini, gije diýmän-gündiz diýmän, küti-küti kitaplaryň «içinden geçip», bu ugra ykbalyny ymykly baglandygyny aňdyrýardy. «Iňňe bilen guýy gazan ýaly» diýilýän bu iş bolsa irginsiz zähmeti, gaýratlylygy, ägirt uly sabyrlylygy hem çynlakaý çemeleşmegi talap edýär. Şoňa görä-de, ol adamda darykmazlyk, howlukmazlyk endiklerini, agraslygy hem paýhaslylygy döredýän bolmaly... Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň umumy tehniki dersler kafedrasynyň dosenti, halypa mugallym Hydyrguly aganyň iş otagy hemişe diýen ýaly ýaş şägirtlerinden — ýokary okuw mekdebiniň öwreniji mugallymlarydyr fizika-matematika ugruna höwesli talyplaryndan doludyr. Indi togsanyň onlugyny ýarpylaberen alym bolsa hiç ýadamagy-ýaltanmagy bilmezden, olara fizika-matematika ylymlarynyň «syrly ýodalarynda» ýolbeletlik edýär. Gujur-gaýratyny, yhlasyny gaýgyrmazdan, ýaş şägirtleriniň bu ugurdan bilim-düşünjelerini baýlaşdyryp, olary ylym dünýäsine ugrukdyrýar...

Egnimize bagt guşy gondy

Gahryman Arkadagymyzyň Koreýa Respublikasyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň wekilleri tarapyndan dostlukly döwletde bilim alýan türkmen talyplaryna Arkadagly Serdarymyzyň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Geliň, bu şatlykly pursatda olaryň aýdan buýsançly sözlerine ser salalyň!

Ylym-bilim — kämilligiň gözbaşy

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow ýaş­la­ryň döw­re­bap bi­lim we ter­bi­ýe al­mak­la­ry­na, kä­mil hü­när­men­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri­ne aý­ra­tyn üns ber­ýär. Mä­lim bol­şy ýa­ly, Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň VII gu­rul­ta­ýyn­da Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­myz çuň ma­ny­ly çy­kyş et­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz şeý­le bel­le­ýär: «Giň göz­ýe­tim­li, ösen teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan oňat baş çy­kar­ýan hü­när­men­le­riň nes­li­ni ke­ma­la ge­tir­mek bi­ziň alyp bar­ýan iş­le­ri­mi­ziň esa­sy mak­sa­dy bol­ma­ly». Eziz Di­ýa­ry­my­zyň güýç-kuw­wa­ty, ab­raý-mer­te­be­si hem-de gel­je­gi bo­lan ýaş­la­ry­my­zyň giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly bol­ma­gy üçin ýur­du­myz­da äh­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Bag­ty­ýar ýaş­la­ry­myz bu gün döw­let, hä­ki­mi­ýet we do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ryn­da, halk ho­ja­ly­gy­nyň dür­li pu­dak­la­ryn­da, iň kä­mil we çyl­şy­rym­ly teh­no­lo­gi­ýa­ly iri kär­ha­na­lar­da döw­let mak­sat­na­ma­la­ry­ny üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek ug­run­da yh­las­ly zäh­met çek­ýär­ler. Ýaş­lar ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik-sy­ýa­sy dur­mu­şy­ny de­mok­ra­ti­ýa­laş­dyr­mak bo­ýun­ça mö­hüm baş­lan­gyç­la­ry öňe sür­ýär­ler, te­le­ke­çi­lik we jem­gy­ýet­çi­lik iş­le­ri bi­len meş­gul­la­nyp, yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi ös­dür­mä­ge uly go­şant goş­ýar­lar.

Ýaş­lar röw­şen gel­je­gi­miz­dir

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň, Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ýur­du­myz­da ýaş ne­sil ba­ra­da döw­let de­re­je­sin­de edil­ýän ala­da­lar özü­niň oňyn ne­ti­je­si­ni ber­ýär. Bu gün­ki gün Wa­ta­ny­my­za, hal­ky­my­za, oňyn ýö­rel­ge­le­ri­mi­ze, mil­li däp-des­sur­la­ry­my­za we­pa­ly, bi­li­mi­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­ga, sport bi­len meş­gul­lan­ma­ga, hü­när öw­ren­mä­ge, zäh­met çek­mä­ge hö­wes­li hem-de ru­hu­be­lent ýaş­lar ke­ma­la gel­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­my­zyň bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek, yl­myň ga­za­nan­la­ry­ny dur­mu­şa or­naş­dyr­mak ba­bat­da ala­da edip, ýaş­la­ry yl­myň we bi­li­miň ak ýo­lu­na atar­ýar. Ýaş­la­ryň döw­rü­mi­ziň ru­hu­na ky­bap ösüp ke­ma­la gel­me­gi, is­leg bil­dir­ýän hü­när­le­ri­ni öw­re­nip, my­na­syp kesp-kä­re eýe bol­mak­la­ry we zäh­met­de, dö­re­di­ji­lik­de, ylym­da öz ukyp-ba­şar­ny­gy­ny gör­kez­mek­le­ri üçin giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär.

Iň­lis di­lin­de söz­le­ýiş endiklerini kemala getirmek

Ada­myň ru­hy dün­ýä­si­niň gi­ňel­me­gin­de we jem­gy­ýet­çi­lik aňy­nyň ke­ma­la gel­me­gin­de da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni bil­me­giň äh­mi­ýe­ti örän ulu­dyr. Şo­ňa la­ýyk­lyk­da, ýur­du­myz­da hem ýaş nes­liň öz ene di­lin­den baş­ga-da, da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­mek­le­ri­ne aý­ra­tyn üns be­ril­ýär. Bu ugur­da ne­ti­je­li iş­ler ýo­la goý­lup, ýy­lyň-ýy­ly­na da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ne ýö­ri­te­leş­di­ri­len or­ta mek­dep­ler gur­lup, ula­nyl­ma­ga be­ril­ýär. Şo­ňa bag­ly­lyk­da, ýaş­la­ryň da­şa­ry ýurt dil­le­ri­ni öw­ren­mek­le­ri­ni ýo­la goý­mak işi bi­lim ul­ga­myn­da esa­sy ugur­la­ryň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şeý­le bo­lan­soň, hä­zir­ki dö­wür­de iň­lis di­lin­de gep­le­me­gi ba­şar­mak köp­ler, aý­ra­tyn-da ýaş ne­sil­ler üçin esa­sy mak­sa­da öw­rül­di. Şun­da mu­gal­lym dil öw­ret­me­giň bir­nä­çe ne­ti­je­li usul­la­ryn­dan peý­da­lan­ýar. My­sal üçin, diň­le­mek usu­ly ýaş­la­ryň da­şa­ry ýurt di­lin­de gür­läp bil­mek ba­şar­ny­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak­da esa­sy usul­la­ryň bi­ri­dir. Mu­nuň özi ola­ryň tä­ze söz­le­ri, söz­lem­le­ri öw­ren­mek­le­ri­ne ýar­dam ber­ýär. Şeý­le-de gep­le­şik­ler­de jo­gap ber­me­giň usul­la­ry­ny saý­la­ma­ga müm­kin­çi­lik dö­red­ýär. Şun­da olar mu­gal­ly­my diň­le­mek ar­ka­ly söz­le­riň aý­dy­ly­şy­ny, be­ýan edi­li­şi­ni, söz­le­riň kä­bir ýag­daý­lar­da sä­gi­nip ýa-da sä­gin­män söz­le­ni­şi­ni, aý­dy­lyş

Türk­men di­li sa­pa­gyn­da okat­ma­gyň dür­li usul­la­ry

Türk­men di­li ýur­du­my­zyň döw­let di­li­dir. Mil­li ene di­li­mi­zi baý­laş­dyr­mak, ös­dür­mek, öz­leş­dir­mek we aýaw­ly go­rap sak­la­mak bol­sa esa­sy ugur­la­ryň bi­ri­dir. Mil­li ene di­li­mi­zi okuw­çy­la­ra çuň­ňur we ýo­ka­ry de­re­je­de öw­ret­mek her bir mu­gal­ly­myň mu­kad­des bor­ju­dyr. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pä­him-paý­ha­sa ýug­ru­lan sar­gyt­la­ryn­dan ugur alyp, mil­li ene di­li­mi­ziň ka­da­la­ry­ny, düz­gün­le­ri­ni okuw­çy­la­ryň aňy­na dog­ry we dürs or­naş­dyr­mak hök­ma­ny­dyr. Türk­men di­li sa­pa­gyn­da okuw mak­sat­na­ma­sy esa­syn­da dü­zül­ýän me­ýil­na­ma­lar­da dür­li te­ma­lar hö­dür­le­nil­ýär. Şol te­ma­lar esa­syn­da her bir mu­gal­lym özü­niň sa­pa­gy­ny ta­la­ba­la­ýyk gu­ra­ma­ga ça­lyş­ýar, bir maz­mun­ly ada­ty sa­pak­lar­dan daş­da du­rup, okat­ma­gyň tä­ze­çe dür­li usul­la­ry­ny göz­läp tap­ma­ga ym­tyl­ýar, okuw­çy­lar­da mil­li ene di­li­mi­ze bo­lan söý­gi­ni art­dyr­mak­da dö­re­di­ji­lik­li zäh­met çek­ýär. Türk­men di­li sa­pa­gyn­da «Söz­lük dik­tan­ty», «Okat­ma­gyň to­par­la­ýyn usu­ly», «Jan­ly sa­pak­lar», «Iň kyn te­ma­lar» ýa­ly usul­lar­dan peý­da­lan­mak sa­pa­gyň tä­sir­li­li­gi­ni art­dyr­ýar.

Okuw­çy­la­ryň dünýägaraýşyny ösdürmek

Ýur­du­myz­da ýaş nes­le ne­ti­je­li bi­lim, asyl­ly ter­bi­ýe ber­mek işi gün­sa­ýyn kä­mil­leş­di­ril­ýär. Bi­lim ul­ga­my­na or­naş­dy­ryl­ýan san­ly teh­no­lo­gi­ýa­lar okat­ma­gyň tä­ze gör­nü­şe eýe bol­ma­gy­na ýar­dam be­rip, mu­gal­lym­la­ryň hem dö­re­di­ji­lik­li iş­le­me­gi­ne iter­gi ber­di. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de gu­ral­ýan sa­pak­lar döw­re­bap­laş­dy­ryl­dy, şol bir wagt­da okuw­çy­la­ryň dür­li mag­lu­mat­la­ry öw­ren­me­gi ga­za­nyl­dy. 9-njy synp okuw­çy­la­ry bi­len Türk­me­nis­ta­nyň dur­muş we yk­dy­sa­dy geog­ra­fi­ýa­sy sa­pa­gy gu­ra­lan­da hem in­no­wa­sion usul­lar­dan peý­da­lan­mak özü­niň oňyn ne­ti­je­si­ni ber­ýär. Bu sa­pak­da okuw­çy­la­ra ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy we dur­muş geog­ra­fi­ýa­sy, onuň te­bi­gy baý­lyk­la­ry gi­ňiş­le­ýin öw­re­dil­ýär. Öw­re­dil­ýän mag­lu­mat­la­ra okuw­çy­la­ryň do­ly dü­şün­me­gi, ola­ra akyl ýe­tir­me­gi üçin mul­ti­me­dia tag­ta­syn­da gör­ke­zil­ýän şe­kil­ler­den, slaýd­lar­dan ýer­lik­li peý­da­lan­ýa­rys. Ola­ra eziz Wa­ta­ny­my­zy, onuň ýe­rüs­ti we ýe­ras­ty baý­lyk­la­ry­ny gör­kez­ýän şe­kil­li wi­deo­la­ry gör­ke­zip, ge­çil­ýän te­ma­nyň tä­sir­li bol­ma­gy­ny ga­zan­ýa­rys we olar­da öw­ren­mä­ge bo­lan is­le­gi ös­dür­mä­ge ça­lyş­ýa­rys.

Ene di­lim — eziz di­lim

Dil yn­sa­nyň mö­hüm ara­gat­na­şyk se­riş­de­si ha­sap edil­ýär. Biz di­liň kö­me­gi ar­ka­ly bi­rek-bi­rek bi­len pi­kir al­şyp bil­ýä­ris. Hal­ky­my­zyň dö­re­den mil­li di­li bi­ziň mu­kad­des­li­gi­miz­dir. Ene­mi­ze de­ňel­ýän sa­da, düş­nük­li, baý di­li­miz­de hal­ky­my­zyň mil­li­li­gi jem­len­ýär. «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da hem ene di­li­mi­zi yl­my esas­da çuň­ňur öw­ren­mä­ge, baý­laş­dyr­ma­ga uly müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Köp asyr­la­ryň do­wa­myn­da dö­re­di­len gym­mat­ly­gy yl­my esas­da öw­ren­mek we ony okuw­çy­la­ra, ta­lyp ýaş­la­ra öw­ret­mek biz — mu­gal­lym­la­ryň esa­sy bor­ju­dyr. Ýaş ne­sil­le­re öz ene di­li­mi­zi — eziz di­li­mi­zi öw­re­de­ni­miz­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň aja­ýyp eser­le­ri gym­mat­ly gol­lan­ma bo­lup hyz­mat ed­ýär. Bu nus­ga­lyk ki­tap­lar­da öz ene di­li­mi­ziň baý­ly­gy­na, şeý­le-de ga­dy­my söz­le­re köp duş gel­mek bol­ýar. Bu bol­sa şeý­le söz­le­ri ýaş­la­ryň hem öw­ren­me­gi­ne, akyl ýe­tir­me­gi­ne, söz baý­lyk­la­ry­nyň art­ma­gy­na ýar­dam ber­ýär. Di­li­mi­ziň söz baý­lyk­la­ry­ny öw­ren­mek­de na­kyl­la­ryň, ata­lar sö­zü­niň äh­mi­ýe­ti­ni aý­ra­tyn bel­le­mek ge­rek. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz ene di­li­mi­zi baý­laş­dyr­ma­gyň mö­hüm­di­gini ta­ry­hy çy­kyş­la­ryn­da nyg­ta­ýar. Şo­nuň üçin hem äh­li ugur­la­ra de­giş­li dö­re­dil­ýän gol­lan­ma­lar, söz­lük­ler bi­ziň türk­men d

Ça­ga we ki­tap

Kä­rim ki­tap­ha­na­çy bo­lan­soň, ýa­şa­jyk yn­san­la­ryň ru­hy dün­ýä­si­ne ara­la­şyp, kö­ňül is­leg­le­ri­ni öw­ren­mek men­de uly tä­sir gal­dyr­ýar. Nä­zik, kal­by aras­sa, bal­kyl­dap du­ran göz­ja­gaz­la­ryn­dan mä­hir ço­gup du­ran ça­ga­lar — dur­şu­na bir älem. El­le­ri­ne alan ki­tap­la­ry­na gu­wanç bi­len se­re­diş­le­ri­ni diý­jek­mi, olar­da­ky su­rat­la­ry göz­le­ri bi­len ha­ky­da­sy­na ýat bek­leý­şi­ni diý­jek­mi, okan eser­le­ri­niň gah­ry­man­la­ry bi­len gür­le­şip, je­dir­däp ba­ryş­la­ry­ny diý­jek­mi — bu­la­ryň äh­li­si gö­re­ni gu­wan­dyr­ýar. Ki­tap­lar ça­ga dur­mu­şy­nyň bir bö­le­gi­ne öw­rü­len­de yn­san ba­la­sy­nyň ter­bi­ýe­si, gör, ne­neň aja­ýyp­lyk­la­ra bes­len­ýär. Kör­pe­le­riň, mek­dep ýa­şyn­da­ky ça­ga­la­ryň çe­per ede­bi­ýa­ta bo­lan hö­we­si­ni gö­re­niň­de ki­tap­ha­na­lar­da, mek­dep­ler­de ge­çi­ril­ýän ede­bi­ýat ag­şam­la­ry­nyň, iň köp ki­tap oka­ýan oky­jy­lar bi­len bol­ýan bäs­le­şik­le­riň, dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri bi­len ge­çi­ril­ýän du­şu­şyk­la­ryň gel­jek­ki wa­tan­çy ýaş­la­ry ýe­tiş­dir­mek­dä­ki um­ma­syz äh­mi­ýe­ti biyg­ty­ýar ýa­dy­ňa düş­ýär. Wa­ta­ny söý­me­giň, ha­lal ýa­şa­ma­gyň, du­za-na­na hor­mat goý­ma­gyň, dos­ta, ýol­da­şa we­pa­ly bol­ma­gyň, il-gün ha­kyn­da oý­lan­ma­gyň, mil­li däp-des­sur­la­ry­my­zy sar­pa­la­ma­gyň il­kin­ji baş­lan­gy­jy­ny eziz kör­pe­le­ri­miz şol ki­tap­lar­dan al­ýa

Bilim-terbiýeçilik edaralarynda sanly bilim hem-de innowasion tehnologiýalar ulgamynyň ösüşi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynda alnyp barylýan işler täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, bu babatda milli aýratynlyklary göz öňünde tutmak bilen, dünýä tejribesinden ugur almak, sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça giň möçberli işler alnyp barylýar. Muňa mysal hökmünde ýurdumyzyň orta mekdeplerinde sanly bilim ulgamyny kämilleşdirmek üçin köp mümkinçilikleriň döredilýändigi aýdyp bileris. Bu işleriň yzygiderli alnyp barylmagynyň esasy sebäbi bolsa islendik bir döwletiň ösüşiniň şol döwletiň ylym-bilim ulgamynyň ösüşine bagly bolup durýandygy bilen şertlendirilýär. Sanly bilimi ösdürmek üçin ilkinji nobatda, bilim ulgamynda zähmet çekýän mugallymlaryň, hünärmenleriň, şeýle-de bilim alýanlaryň häzirki zaman kompýuter tehnologiýalaryndan ussatlyk bilen baş çykarmaklarynyň zerurdygy öz-özünden düşnüklidir. Şeýlelikde, häzirki zaman tehniki serişdeleriň we maglumat gorlarynyň ulanylyşynda bilim işgärleriniň bu ugurda taýýarlygyny kämilleşdirmek wezipesi hem öňe çykarylýar. Şunda ýurdumyzyň bilim edaralarynyň ösen innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilmegi, mugallymlaryň kompýuter sowatlylygynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi

Halkara bäsleşikdäki üstünlik

Ýakynda Taýland Patyşalygynda geçirilen matematika dersi boýunça halkara internet bäsleşiginde Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň okuwçylary üstünlikli çykyş etdiler. Bäsleşige 81 ýurda wekilçilik edýän zehinli okuwçylaryň 5 müňden gowragy gatnaşdy. Halkara bäsleşigiň jemleri boýunça paýtagtymyzdaky 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Leýli Garlyýewa birinji orna, 8-nji synp okuwçysy Hakberdi Orazow, 9-njy synp okuwçysy Meýlis Jumaýew, 10-njy synp okuwçysy Ýunus Emre Döwranow, 11-nji synp okuwçysy Merdan Akyjanow dagy ikinji orunlara mynasyp boldy. 8-nji synpda okaýan Maksat Taganow bilen Agajan Döwranow hem-de 9-njy synp okuwçysy Aýjemal Gutlymyradowa bolsa üçünji orunlara eýe boldular. Şeýle hem mekdebiň 6-njy synp okuwçylary Azat Nepesow, Bägül Aşyrowa, Aýşa Akmyradowa, 7-nji synp okuwçysy Gutlymyrat Gutlymyradow minnetdarlyk hatlary bilen sylaglanyldy.

Bilimden binýatly türkmen ýaşlary

Hormatly Arkadagymyz: «Ylym we bilim — bu halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda toplan hem-de nesilden-nesle geçiren bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygydyr» diýip jaýdar belleýär. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň fewral aýynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» kabul edilmegi ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda ösüşiň täze tapgyryna badalga boldy. Milli bilim ulgamyny mundan beýläk kämilleşdirmek işlerine-de bu Maksatnamada uly orun berlendir. 2021-nji ýylyň 5-nji iýunyndan güýje girizilen «Bilim hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinden ugur alyp ýurdumyzyň ýokary, orta hünär we orta mekdepleri öz asylly maksatly işlerini has-da netijeli alyp barýarlar. Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda batly depginler bilen gülläp ösýän Watanymyzda ýaşlar syýasatynyň barha dabaralanýandygy hem buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr. Ata Watanymyzda ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek, türkmen ýaşlaryny dünýä ülňülerine laýyk gelýän kämil, giň dünýägaraýyşly, Watansöýüji ýaşlar edip ýetişdirmek döwrümiziň öňde goýýan wezipeleriniň esasyny düzýär. Türkmenistanyň Inžener-tehiniki we ulag kommunikasiýalary instituty hem hormatly Prezidentimiziň döredip beren ähli şertlerinden netijeli peýdalanýan, ýokary derejeli inženerleri we tehnologlary taýýarlaýa

San­ly bi­lim ul­ga­my we döwrebap mümkinçilikler

Ýur­du­myz­da ýaş­la­ra dün­ýä­niň iň ösen ta­lap­la­ry­na la­ýyk gel­ýän de­re­je­de bi­lim ber­mek üçin äh­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de bi­li­me, yl­ma aý­ra­tyn üns be­ril­ýär, Türk­me­nis­tan ýur­du­myz­da mil­li bi­lim ul­ga­my­ny kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça düýp­li öz­gert­me­ler ge­çi­ril­ýär. Türk­me­nis­tan döw­le­ti­niň he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy­nyň şan­ly 27 ýyl­lyk to­ýu­nyň toý­lan­ýan ýy­lyn­da mil­li bi­lim ul­ga­myn­da­ky döw­re­bap öz­gert­me­ler ýaş nes­liň ýo­ka­ry de­re­je­de bi­lim al­ma­gy­na we ter­bi­ýe­len­me­gi­ne, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, edep-ter­bi­ýe­li, tä­miz ah­lak­ly, kä­mil hü­när­men­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri­ne uly ýar­dam ed­ýär. «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­ly­myz­da ýur­du­my­zyň dür­li kün­jek­le­rin­de döw­re­bap or­ta mek­dep­ler, ça­ga­lar bag­la­ry açy­lyp ulan­ma­ga be­ril­di. Bu­la­ryň hem­me­si bi­lim ul­ga­myn­da ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­le­riň döw­re­bap ösüş­ler bi­len üp­jün edil­ýän­di­gi­ni aý­dyň be­ýan ed­ýär. Ga­za­ny­lan we ga­za­nyl­ýan üs­tün­lik­le­riň göz­ba­şy bu pu­dak­la­ry dün­ýä ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk gel­ýän tä­ze, öň­de­ba­ry­jy da­şa­ry ýurt til­si­mat­la­ry bi­len üp­jün et­mek we ola­ry ýer­ler­de do­ly öz­leş­dir­mek bo­lup dur­ýar.