"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Yhlas badasy we ylham badalgasy

Ata Watanymyzy günsaýyn ösüşlerden ösüşlere alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda eziz Diýarymyzyň geljegi bolan ýaş nesliň kämil bilim almagy, watanperwer ruhda terbiýelenmegi üçin bu günki günde zerur bolan mümkinçilikleriň ählisi döredilýär. Häzirki wagtda ýaşlaryň arasynda dowamly geçirilýän döredijilik, zehin we ders bäsleşikleri, halypa-şägirtlik ýoluny pugtalandyrýan telegepleşikler, guralýan sport ýaryşlary, teleköpri arkaly guralýan okuw sapaklary kämillik ýolunda alnyp barylýan aýgytly ädimleriň aýdyň netijeleridir. Geçen ýylyň başlarynda Arkadagly Serdarymyzyň: «Ýaşlaryň dünýä dillerini düýpli öwrenmegi, edebiýat we sungat bilen giňden meşgullanmagy üçin hem ähli şertleri döretmeli. Olaryň arasynda döredijilik bäsleşiklerini yzygiderli geçirip durmaly» diýen ganatly sözlerinden, bagtyýar geljegiň eýeleri bolan döwrümiziň ýaş nesillerini beýik ösüşlere ruhlandyrýan taýsyz aladalaryndan ugur alyp, şeýle hem Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Parahatçylyk Gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de «Dünýä edebiýaty» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde ýaş terjimeçileriň arasynda yglan eden «Köňülleri birleşdirýän sungat» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edilipdi.

«Köňülleri birleşdirýän sungat» atly döredijilik bäsleşigine

BAŞ BAÝRAK ATABAÝEW Saparnepes, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän umumybilim berýän ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň iňlis dili mugallymy, iňlis we rus dillerinden eden terjimeleri üçin.

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 26/02/2024

Amangeldiýew Baýram Amangeldiýewiçiň adyna Aşgabat şäheriniň Älemgoşar (Kurortnyý) köçesiniň 124-nji jaýyna berlen tükelleýiş işiniň ýitendigini habar berýäris. ***

Bildirişler

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 23/02/2024

Holmatow Nurmuhammediň adynda duran “WAZ-2101” awtoulagyň AR 83-39 AG döwlet belgisiniň we güwänamasynyň ýitendigini habar berýäris. ***

"Deňiz söwda floty" ÝGPJ nebit önümlerini daşaýan gämi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

"Deňiz söwda floty" ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Bitarap” nebit we nebit önümlerini daşaýan gämi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär Lot No.1 - “Bitarap” nebit we nebit önümlerini daşaýan gämi üçin ätiýaçlyk şaýlar;

Bildirişler

Türkmenabat şäheriniň Nesimi köçesiniň 80-nji jaýyna merhum Kurbangül Hamraýewanyň adyna berlen jaýyň tehniki pasportynyň, öý kitabynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***

Bildirişler

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Aýsara Wepaýewna Weliýewanyň adyna resmileşdirilen A 1624155 belgili Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy Narhally Şamuradowanyň awtoulagynyň tehniki pasportynyň, AF 6553 BN döwlet belgisiniň ýitirilendigi habar berilýär.***Gyzylarbat etrabynyň Gyzylarbat şäheriniň ýaşaýjysy Şirmämmet Mämmedowiç Ataýewiň TM 0766740 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň ýitirilendigi habar berilýär.***Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Geldimyrat Hojanazarowiç Atajanowyň adyna resmileşdirilen A 1136354 belgili Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň ýitirilendigi habar berilýär. ***Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy Kuwwat Ýusupowiç Gaýlyýewiň TB 0442412 belgili harby biletiniň ýitirilendigi habar berilýär.***Balkanabat şäher salgyt bölümi tarapyndan 2022-nji ýylda Täçguly Berdigulyýewiç Mämmedowyň adyna berlen A 0049520 belgili hususy telekeçiler tarapyndan girdeji salgydynyň bellenen ululygynyň tölenendigine şaýatlyk edýän tassyknamanyň ýitirilendigi habar berilýär.***Gyzylarbat etrabynyň Gyzylarbat şäheriniň ýaşaýjysy Rejepmuhammet Amanowiç Rejepowyň TM 1700782 belgili sürüjilik şahadatnamasynyň  ýitirilendigi habar be

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 22/02/2024

Allaberdiýew Allaberdi Nurgeldiýewiçiň adyna berlen TM № 1759565 B С derejeli sürüjilik şahadatnamasynyň ýitendigini habar berýäris. ***

Bildirişler

Mary welaýat maliýe-ykdysadyýet orta hünär okuw mekdebi tarapyndan Oguljemal Tahyrowna Nurlyýewanyň adyna 2015-nji ýylyň 27-nji iýunynda berlen, №13 belgi bilen hasaba alnan buhgalter hasaby we maliýeleşdiriliş hünäri boýunça tamamlandygy baradaky wagytlaýyn şahadatnamasynyň, işe ýollaýyş hatynyň ýitendigini habar berýäris. ***

Bagtyýar zenanlaryň bäsleşigi

Şu gün — 21-nji fewralda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň  hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat eden   «Ýaşlar  — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitaby esasynda ýurdumyzda eşretli günleriň hözirini görüp ýaşaýan bagtyýar zenanlaryň arasynda yglan eden «Ýaş türkmen zenanlary — Berkarar döwletiň mertebe tugy» atly   bäsleşigiň jemleýji tapgyry boldy. Onda bäsleşigiň Aşgabat, Arkadag şäherlerinde we welaýat tapgyrlarynda ýeňiji bolan bagtyýar zenanlar özara bäsleşdiler. Hormatly Prezidentimiz ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, giň-gözýetimli bolup, milli ýol-ýörelgelerimiz esasynda terbiýelenmelidigini aýratyn belleýär. Döwlet Baştutanymyzyň  «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ajaýyp kitabynda türkmen ýaşlarynyň  üstünlikli menzilleri, zenanlaryň maşgalada eýeleýän orny, milli däp-dessurlarymyz, ene-mamalarymyzyň çeper el hünäri giň  beýanyny tapýar.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI

1. Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebine okuwa kabul etmek bu mekdepde okamaga isleg bildiren, 2024-nji ýylda Türkmenistanyň orta mekdepleriniň 8-nji synpyny tamamlan ýylynda 14-15 ýaşyny doldurýan, sagdyn pikirli, beden taýdan sagdyn ýetginjek erkek raýatlaryň arasynda geçirilýär. 2. Ýöriteleşdirilen harby-deňiz mekdebiniň möhleti 4 okuw ýyly. Olarda okuwçylaryň okuw we harby terbiýeçilik sapaklary, gün tertibi, sapakdan daşary işleri, gündelik tabşyrykda gullugy alyp barmagy, şeýle hem beden taýýarlygy we çuňlaşdyrylan başlangyç harby taýýarlygy bilen baglanyşdyrylyp alnyp barylýar.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynyň orta hünär okuw mekdebine 2024-2025-nji okuw ýylynda okuwa kabul etmegiň TERTIBI

1. Harby-deňiz institutynyň orta hünär okuw mekdebine Watana, Türkmenistanyň Prezidentine, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna wepaly, sagdyn pikirli, arassa ahlakly, beden we ruhy taýdan sagdyn, degişli bilim maksatnamasyny özleşdirmäge ukyply we taýýarlykly, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerine bildirilýän aýratyn talaplara laýyk gelýän we Harby-deňiz institutynyň orta hünär bilimini almaga isleg bildiren, umumy orta bilimli, aşakda görkezilen ýaş derejelerine gabat gelýän Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda okuwa kabul edilýär: 1) orta bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, harby gulluga meýletin girmäge isleg bildiren, ýaşy 24-den geçmedik erkek raýatlar;

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 21/02/2024

Jumaniýazow Jumamuhammet Annageldiýewiçiň adynda duran AO 14-75 AG döwlet belgili “Mercedes Benz” awtoulag üçin berlen güwänamanyň ýitendigini habar berýäris. ***

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi bäsleşigiň möhletini uzaldýar

“Türkmendeňizderýaýollary” agentligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlar harytlar bilen üpjün etmek boýunça halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar Lot №4 - Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň enjamlary üçin serişdeler we ätiýaçlyk şaýlar

Hormatly raýatlar!

«Kepilli ätiýaçlandyryş» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýuridiki we fiziki şahslary ätiýaçlandyryş bazarynda özara bähbitli hyzmatdaşlyga çagyrýar. Häzirki wagtda «Kepilli ätiýaçlandyryş» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ätiýaçlandyryşyň meýletin görnüşleri boýunça ätiýaçlandyryş we gaýtadan ätiýaçlandyryş işlerini amala aşyrýar. Size meýletin ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň 20 görnüşini hödürleýär: 1. Kärhanalaryň emlägini ätiýaçlandyrmak.

Hormatly işewürler!

Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik banky sizi hasaplaryňyzy döwrebap we ýönekeý usulda dolandyrmaga mümkinçilik berýän «Menzilara bank hyzmaty» ulgamyndan peýdalanmaga çagyrýar. Bu hyzmat ulgamy size ýurdumyzyň islendik künjeginden internete birikdirilen enjam arkaly tölegleriňizi geçirmäge, hasaplaryňyzyň galyndysyny barlamaga we olaryň göçürmesini almaga, karzlaryň we depozitleriň töleg tertibini hem görmäge mümkinçilik berer. Bulardan başga-da, siz özbaşdak karz serişdelerine gözegçilik edip, bank bilen onlaýn tertipde habarlaşyp hem-de dürli görnüşli bank amallaryny ýerine ýetirip bilersiňiz.

Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» paýdarlar täjirçilik bankynyň Sarahs etrap şahamçasy kart hasaplaryňyzdaky pul serişdeleriňizi öz maşgala agzalaryňyz üçin amatly şertlerde ulanmagy hödürleýär

Ýurdumyzda döwrebap bank hyzmatlaryny ornaşdyrmak arkaly bank amallarynyň hilini kämilleşdirmek, halka edilýän hyzmatlaryň gerimini has-da giňeltmek we raýatlaryň pul serişdelerini öz maşgala agzalarynyň arasynda amatly şertlerde ulanmak üçin, ýyllyk 5 göterim möçberi bilen «Maşgala» bank karty atly bank hyzmaty ornaşdyryldy. Siz «Maşgala» bank kartynyň üsti bilen şu aşakdaky amatlyklardan peýdalanyp bilersiňiz:

Bildirişler

Hemra Nurmatowyň WAZ-2106 kysymly, AD 4229 LB döwlet belgili awtoulagynyň LB-0121128 belgili bellige alyş güwänamasynyň, döwlet belgileriniň ikisiniň ýitirilendigi habar berilýär. ***

Edaralaryň we raýatlaryň resminamalary barada 20/02/2024

Mäterow Nurmyrat Arslanowiçiň adyna Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimligi tarapyndan 2018 ý. berlen I-AŞ 589814 belgili pasportynyň ýitendigini habar berýäris. ***