"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Çägi ýok asyl

Huzuryňa baryp togap etmegi,Arzuw eýläp gezdim pasylma-pasyl.Maksadyma ýeten günümden bäri,Şahyrym, bagtymyň çägi ýok asyl. Şygryýete bolup mydam wepaly,Ýeňip geçdiň kyn günleri — jepaly,Goşgularyň Sumbar kibi sapaly,Ýagty pikirleriň çägi ýok asyl.

Gyş — göwünleriň göwheri

(Şahyrana kyssa) Gyş geldi eziz Diýara, oýlarym doldy hyýala. Gyşlaryň keremi kändir, günleri mertebe-şandyr. Tizden bezeler arçalar, öwşün atar zerparçalar. Ülkämiň görki gözellik, tarypy goşgy-gazallyk. Ak tozgalar başlar gaýyp, gezeris bagtymyz saýyp. Gyşyňam gülleri bardyr, göwünde gülberi bardyr. Buzda taýarlar çagalar, synlap göwnümiz çaglanar.

Duýguly dünýä

SAPAK Men durmuşy ir öwrendim, mähriban,Dürli galam ýaly adamlaň päli.Kim köňli pukara, kim göwnünde han,Juda ygtybarsyz bu ömrüň haly.

Depder sahypasynyň gyralaryndaky ýazgylar (Dostluk köprüsi)

ÖTGÜR HAŞIMOW (1941 — 2013),Özbegistanyň halk ýazyjysy. AÝAL ÜŞÜKLILIGI

Şygryýet älemi

SAŇA Yşka düşüp, söýgi hakdaBir ýazmasaň, aýyp bolar.Ýara ýalbar dyza çök-de,Ýogsa ömrüň haýyp bolar.

Şygryýet bossany

KÄBÄME Säher çagy ak ýol bilenGidip barýan bolup bagtly.Sebäp käbäm apalaýanMähri bar zatdan datly.

Şygryýet çemeni

BAKYLYK Enäniň adyny göteren ZeminAramyn bagyşlar dagyň düzünde.Heý-de, boljak barmy eneler kimin,Olar baky ýaşar Ýeriň ýüzünde.

Bu Watany, ine, şeýdip söýmeli!

Dabarasy ümmülmez äleme dolýan, taryply söhbedi jahana keşt eýleýän halkara derejedäki sport ýaryşlaryny ýurdumyzda geçirmek däbe öwrüldi. Onda-da iň ýokary derejede guramagyň hötdesinden gelinmegi dünýä ýüzüni haýrana goýýar. Kuraş boýunça dünýä çempionaty hem Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň ýola goýan asylly ýörelgeleri bilen, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda geçirilen uly sport baýramçylygydyr. Bu işleriň aňyrsynda ynsan saglygyny ilkinji orunda goýmak bar, sporta, sagdynlyga ünsi göndermek bar. Şeýle-de eziz Diýarymyzyň at-abraýyny, mertebe-derejesini äleme ýaýmak bar, belende götermek bar. Şeýdilende, uly üstünlikleriň gazanylýandygy hemmä aýan. Ösüşlerem, özgerişlerem, batly baryşlaram, belende galyşlaram türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň reýhana ýolundan gaýdýar. Üstünlikleriň haýsy birini sanajak?! Hersi bir dünýä! Nähili ýakymly, nähili guwandyryjy bu! Şahyr bolsaň, söz äleminde ýüzseň, buýsanjyňdan zybanyňa şirin setirler dolýar. Göwün güzeriň gülhana öwrülýär. Bu ahwaly düşündirip bilmez söz-söhbet.

Goýnuň içre joşup gezsek, Garagum!

25-nji noýabrda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramagynda «Garagum sährasynyň gözelliginiň waspy» atly döredijilik gezelenji guraldy. Ir säher bilen ýurdumyzyň halypa ýazyjy-şahyrlary, bagşy-sazandalary, teatr artistleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, daşky gurşawy goramak ulgamynyň hünärmenleri we ýaşlar Garagum sährasyna tarap ýola düşdüler. Merjen şäherimiz Aşgabadyň döwrebap binalaryny, soňra Garagum sährasynyň özboluşly keşbini synlap, tebigatymyzyň ajaýyp künjeklerine aralaşdylar.

Magtymguly Pyragynyň dünýä mertebesi

Halkymyzda «Zer gadyryny zergär biler» diýen pähim bar. Milli şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň dünýä derejesinde mertebelenmegi — ilki şahyryň golýazmalar toplumynyň ÝUNESKO-nyň «Dünýä hakydasy» Maksatnamasynyň sanawyna girizilmegi, indi bolsa doglan gününiň 300 ýyllygynyň 2024 — 2025-nji ýyllar üçin ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiljek şanly seneleriň sanawyna goşulmagy Gahryman Arkadagymyzyň alymlyk we şahyrlyk şahsyýetinden, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwlet paýhasyndan we syýasy erkinden gözbaş alýan taryhy wakalardyr. Ylmy we filosofiki kitaplaryndan, romanlaryndan we şygyrlaryndan görşümiz ýaly, Gahryman Arkadagymyz Magtymguly Pyragynyň durmuşy şahsyýetini-de, taryhy hyzmatlaryny-da, sungatynyň we pelsepesiniň elýetmez belentligini-de juda ýakyndan we örän çuňňur bilýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz okyjylar köpçüliginiň uly söýgüsine mynasyp bolan «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly şygrynda milli şahyrymyzyň, Gündogar akyldarynyň täze keşbini açyp berdi. Bu ajaýyp şygyrda Magtymguly şahyryň taryhy belentligini we filosofiki çuňlugyny häsiýetlendirýän birnäçe pursata ünsi çekmek isleýäris. Munuň özi Pyragy şahsyýetiniň asmanlar bilen baglanyşygy, ýagny keramatlylygy we bu şahsyýetiň täze bir dili döredenligi barada ylmy beletlik we belent şahyranalyk bilen açylan hakykatdyr.

Şygryýet

Türkmenistan Durmuşym bar gül ýaly, ilim-günüm bagtyýar,Asyrlara ýaň salýan döwletim bar berkarar,Kalbym joşýar buýsançdan, dilim bagtym nygtaýar,Parahatdyr Watanym — Garaşsyz Türkmenistan.

Şärikli ekin (Erteki)

Bir bar eken, bir ýok eken, gadym zamanlarda Çerkez atly goja ýaşapdyr. Onuň kempiri, Ahmet atly ogly, Aýperi atly gyzy bar eken. Bir gün Ahmet kakasyna dag etegindäki mülk ýerlerinde ekin ekmegi teklip edipdir. — Wah, özümem köpden bäri şoň pikirini edip ýörün welin, onuň bir «emmasy» bar-da... — diýip, goja uludan demini alypdyr. — Ol ýerde mekan tutunan jadygöýlerden ýaňa gün görmänsoňlar, ata-babalarymyz ol ýerleri terk edipdirler. Ýöne bagty synaly diýseň, bir ýyl synanyşyp göräýeris.

Dürden zyýada hazyna

Magtymgulynyň döredijiliginiň bir tarapyndan baryp synlasaň, aňyrky başy has owadan görünýär-de, ol hazynanyň haýsy gyrasyndan girjegiňi bilmänem esli wagtyňy gidirýäň. Ýöne wagtyň gideni bilen seniň ýitirjek zadyň ýokdur. Sebäbi ol şygryýet bossanlygynyň islendik gyrasyndan bir ömre ýeterlik paýhas çemenini bogup bolýar. Ahmet Mämmedow,şahyr.

Paýhasyň güýji

Ir zamanlarda ýaşan bir hökümdar uçursyz dana hem iňňän baý eken. Emma oňa garamazdan, örän tygşytly ýaşamagy halaýar eken. Günlerde bir gün onda görlüp-eşidilmedik, uly şäheri özünde jemleýän berk gala we üýtgeşik bir köşk gurdurmak islegi döräpdir. Pullary tygşytly harç etmegi-de ünsden düşürmändir. Ol işe ökde, daýaw ussalardan müňlerçesini saýlap alypdyr-da, olaryň hersiniň eline bir altyn dinar beripdir. Begenjinden ýaňa, ussalaryň gözleri hanasyndan çykara gelipdir. Hökümdar bolsa olara ýüzlenip:

Körpelere okap beriň!

Guşjagazyň nagmasy Uçýaryn göge,Pelpelläp galyp.Gül tohumynyBarýaryn alyp.

«Suratkeş» şahyr

Meşhur rus şahyry, döwlet işgäri Fýodor Iwanowiç Týutçew 1803-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Russiýanyň Orýol guberniýasynyň Owstug obasynda dünýä inýär. Ol başlangyç bilimi öýlerinde alýar. Çagalygyndan Gadymy Rim şygryýetini we latyn dilini öwrenýär. Soňra ol Moskwa uniwersitetinde dil-edebiýat ugrundan bilim alýar. 1821-nji ýylda uniwersiteti tamamlan Fýodor Týutçew Daşary işler Kollegiýasynda işe başlaýar. Diplomat hökmünde Mýunhene ugradylýar. Soňlugy bilen şahyr ömrüniň ýigrimi iki ýylyny daşary ýurtlarda geçirýär. Şol ýerde-de ykbal ony Eleonora Petersona duşurýar. Olaryň nikasyndan üç gyz dünýä inýär.

Ajaýyp durmuşyň buýsanjy

Arkadag şäheriniň toýy toýlanylyp, onda ýaşap, işläp başlalym bäri, meniň durmuşym-da düýpden özgerdi. Neneň özgermesin?! Galan ýerim — beýiklik! Hon-ha, Köpetdagyň başy asmana ýetäýjek bolýar. Ondan bärde-de, belent gatly binalar bagt guşy ýaly ganatyny gerip dur. Meni begendirýän beýiklikleriň haýran galdyrýan ýeri, olaryň hut adam eli bilen döredilenliginde. «Arkadag Binasy», Baş baýdak meýdançasyndaky parlap duran ýaşyl Tug, meşhur bedew Akhanyň çarpaýa galyp duran heýkeli beýikligiň pelsepe çözgüdi bolup, paýhasyňa saýa salýar. Rahat durmuş! Ynsany eşrete, bagta atarýan durmuş beýikligi bizde näçe diýseň bar! Şol beýik durmuşyň goýnunda işläp ýörenligimiň özi-de bir uly bagt!

«Haýat» (Arap tymsaly)

Akyldardan esli ýyllap tälim alan birini dost-ýarlary gaty öwüp Arşa çykarypdyrlar. Olaryň biri has öte geçip: — Tüweleme, sen halypaňdanam geçiripsiň — diýende, ol durup bilmän:

Bu Watany, ine, şeýdip söýmeli!

Dabarasy ümmülmez äleme dolýan, taryply söhbedi jahana keşt eýleýän halkara derejedäki sport ýaryşlaryny ýurdumyzda geçirmek däbe öwrüldi. Onda-da iň ýokary derejede guramagyň hötdesinden gelinmegi dünýä ýüzüni haýrana goýýar. Kuraş boýunça dünýä çempionaty hem Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň ýola goýan asylly ýörelgeleri bilen, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda geçirilen uly sport baýramçylygydyr.

Sportuň toýy — dostlugyň toýy

Taryh diňe galyň kitaplarda däl,Ýeňişler bilenem ýazylýan eken.Ata ýurda söýgi ýeňşe öwrülip,Ýürekleň törüne ýaýylýan eken. Duýulýan eken ol bütin dünýädeBir ýerde bir ýürek bagtdan gobsunsa.El çarpmazmyň, guwanmazmyň bir türgenYhlasyny baýrak edip gowşursa.