Döwletimiziň parlak ýaşyl baýdagy

16 Iýul 2021
2019

Hormatly Prezidentimiziň parasatly, ynsanperwer syýasaty netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda ähli ugurlarda belent sepgitlere ýetilip, ýurdumyzyň halkara abraýy barha ýokarlanýar. Ösüşlerden ösüşlere barýan Türkmenistan döwletimiz dünýä bileleşiginiň deňhukukly döwletleriniň hatarynda özüniň wajyp ornuny eýeleýär.

Dünýäniň ähli ýurtlarynda bolşy ýaly, biziň ata Watanymyz Türkmenistanyň hem Garaşsyzlygyny aňladýan, dünýä derejesinde ähmiýeti bolan resmi nyşanlary bar. Bu mukaddes döwlet nyşanlarynyň biri-de Döwlet Baýdagymyzdyr.

Alparslan BAÝRAMOW
Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymy