"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Edepli ile ýarar

Ýaş nesliň aň-düşünjesiniň, sagdyn ruhy ösüşiniň gözbaşynda maşgala gymmatlyklarynyň durýandygy hemmämize mälimdir. Sebäbi çaganyň ilki gözüniň görýäni, düşünmek isleýän oý-pikirleri maşgalanyň içki dünýäsinde bolup geçýär. Elbetde, her bir ata-ene öz perzendiniň edepli, tertipli, ylym-bilimli, jemgyýet üçin peýdaly adam bolup ýetişmegini isleýär. Ýaşlaryň şeýle ynsanlar bolup ýetişmekleri üçin bolsa olar hakynda yzygiderli alada etmek wajypdyr. Edep-terbiýe düşünjesi köp ugry öz içine alýar. Munuň üçin çagany zähmete uýgunlaşdyrmak, kitaby hemra edinmegini ýola goýmak, dostlary, deň-duşlary bilen gatnaşygynda ýagşylyklara ýaran bolmagyny gazanmak möhümdir. Edepli bolmak üçin, ilkinji nobatda, ýaşaýan öýüňde, okaýan mekdebiňde, gatnaýan köçäňde, oýnaýan howlyňda tertip-düzgüni saklamak örän zerurdyr. Ataň-eneň, dost-doganlaryň, synpdaşlaryň we beýleki ýakynlaryň bilen özüňi hemişe edepli alyp barmaly. Ýaşlykdan salamly bolup, ula hormat goýýan, kiçini sylap, hoşamaý, sypaýy bolmagy başarýan, dostlaryna akgöwünlilik bilen garap, olaryň sarpasyny saklaýan ýaşlaryň özleri hem geljekde uly hormata mynasyp bolýarlar.

Giň mümkinçilikler — ýaşlara

Güneşli Diýarymyzyň bagtyýar ýaşlarynyň Watana bolan söýgüsi, joşguny, hyjuwy, halal zähmete yhlasy, şu güne buýsanjy, röwşen geljegine ynamy, sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarlylygy hormatly Prezidentimiziň beýik ynsanperwer işleriniň beýanydyr. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek, ýaş nesle berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak we onuň dünýä ülňülerine laýyk gelmegini gazanmak, döwrebap okuw kitaplaryny we gollanmalaryny neşir etmek, iň täze tehnologiýalary, innowasion serişdeleri ylym-bilim ulgamyna ornaşdyrmak, bilim ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, bu ulgamyň kanunçylyk-hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça uly işler amala aşyrylýar. Soňky ýyllarda alym Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň çar künjeginde bilim maksatly döwrebap binalaryň gurluşygy amala aşyryldy. Täze ulanylmaga berilýän desgalaryň gurluşyk-binagärlik nusgalary bolsa hil derejesi bilen düýpli tapawutlanýar.

Zamanabap tehnologiýalara daýanyp

Bagtyýarlygyň goýnunda her güni ýatdan çykmajak pursatlara, taryhy wakalara beslenýän ýurdumyzda halkymyz hakynda edilýän aladalar, bitirilýän asylly işler bimöçberdir. Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçirýän beýik işleri raýatlarymyzy döredijilikli zähmete, täze tutumlara ruhlandyrýar. Gazanylýan bu ösüşler köňüllere ganat, ýüreklere ylham berýär. Ylaýta-da, bilim ulgamyndaky oňyn özgertmeler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biridir. Ösüp gelýän ýaş nesil bilen ata Watanymyzyň geljegi berk baglanyşyklydyr. Hut şonuň üçin hem döwletimizde ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlaryny bilim ulgamyna düýpli ornaşdyryp, ýaşlaryň dünýä derejesinde kämil bilim almaklaryna giň ýol açylýar. Häzirki wagtda ýurdumyzyň bilim ojaklarynda zamanabap tehnologiýalardan peýdalanmak göwnejaý ýola goýuldy. Döwrüň talabyna laýyk gelýän okuw enjamlary bilen enjamlaşdyrylan ylym-bilim ojaklarynda ýokary tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak üçin zerur şertler döredildi. Munuň hut şeýledigini Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ata Watanymyzda gurlup, ulanylmaga berilýän okuw-terbiýeçilik edaralarynyň mysalynda hem aýdyň görmek bolýar. Ýurdumyzyň ylym-bilim merkezlerinde ornaşdyrylan multimediýa tehnologiýalary okatmagyň häzirkizaman usullarydyr tärlerinden peýdalanmaga giň mümkinçilik berýär. Okatmagyň bu usulynyň bilim ojaklaryna ornaşdyrylmagy, ö

Dil bilen açylýar dünýäniň ýüzi

2017-nji ýylyň 22-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi ýaşlara daşary ýurt dillerini öwretmek işine uly badalga berdi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bu Konsepsiýany durmuşa geçirmek maksady bilen, ýörite iş meýilnamasy tassyklanyldy. Bu konsepsiýa esasynda welaýatymyzda 25 sany orta mekdep daşary ýurt dillerini okatmaga ýöriteleşdirildi. Daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen orta mekdepleriň 17-sinde nemes, 4-sinde fransuz, galan 4 orta mekdepde bolsa, degişlilikde, hytaý, ýapon, arap, pars dillerini çuňlaşdyryp öwretmek ýola goýuldy. Ähli orta mekdeplerde bolsa rus we iňlis dilleri indi birnäçe ýyldan bäri okadylýar. Bu bolsa bilime teşne ýaş nesilleriň diller dünýäsine giňden aralaşmaklaryna uly mümkinçilikleri açdy. Biz bu konsepsiýada göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde welaýatymyzda alnyp barylýan işler barada welaýat Baş bilim müdirliginiň hünärmeni Guwanç Kurbanow bilen gürrüňdeş bolduk. — «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynda» bellenen çäreleri durmuşa geçirmek boýunça Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýörite iş meýilnamasy esasynda, welaýatymyzda birnäçe işler alnyp barylýar. Okatmagyň innowasion usullaryny giňden ornaşdyrmakda öňdebaryjy tehnologiýala

Bilimli nesil — kuwwatly Watan

Geljegimiziň şu günki aladasy Gahryman hem mähriban Prezidentimiz nesil terbiýesine iňňän uly ähmiýet berip, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň işini kämilleşdirmekde uly işlere badalga berýär. Ylym-bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylyp, bilim işgärleriniň iş we durmuş şertleri ýokarlandyrylýar.

Täze güýç bilen

Hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyny kämilleşdirmek, sanly bilim ulgamyna geçmek babatdaky tagallalary barha rowaç alýar, umumybilim berýän orta mekdeplerde okuw maksatnamalary we okuw kitaplary mazmun taýdan kämilleşdirilýär, okatmagyň işjeň-öwreniş usullary netijeli ornaşdyrylýar. Bu bolsa, bilim işgärlerine asylly işlerine has-da yhlasly çemeleşmäge itergi berýär. Özleri hakdaky aladalardan göwni galkynan bilim işgärleri 2021-2022-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymyna ýokary taýýarlykly başladylar. Okuw ýylynyň ikinji ýarymýyllygynyň ilkinji okuw sapagynyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen at bilen başlanmagy diňe bir bilim işgärleriniň däl, okuwçy ýaşlaryň hem watançylyk ruhuny belende göterdi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň «2021 — 2022-nji okuw ýylynyň ikinji ýarymýyllygynyň başlanmagy mynasybetli ilkinji okuw sapagyny guramaçylykly geçirmek hakynda» buýrugyna laýyklykda, biziň mekdebimizde ilkinji okuw sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen at bilen guramaçylykly geçdi.

Rowaçlygyň aýdyň ýoly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyz ähli ugurlarda, şol sanda bilim ulgamynda guwandyryjy netijelere eýe bolýar. Ähli amatlyklary bolan okuw mekdepleriniň birnäçesiniň açylmagy Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýaşlara berilýän bilimiň hiliniň yzygiderli kämilleşdirilýändiginiň, döwrebaplaşdyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda gadymyýetden gözbaş alýan milli döwletlilik däplerimizden ugur almak bilen, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirilip, iki palataly parlament ulgamy döredildi. Ýurdumyzda milli kanunçylygymyzy döwrebaplaşdyrmaga we ony halkara hukuk kadalaryna laýyklykda kämilleşdirmäge giň ýol açyldy.

Kämilligiň berk binýady

Bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ylym-bilime berilýän aýratyn üns ýurdumyzyň geljeginiň has-da röwşen boljakdygyndan habar berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, bilim ulgamy milli Liderimiziň ýurdumyzy ösdürmekdäki baş ýörelgesidir. Şoňa baglylykda, bilim ulgamy döwrebaplaşdyrylyp, halkara tejribeleri esasynda has-da kämilleşdirilýär. Türkmenistanda dünýäniň ösen döwletleriniň ylym-tehnika babatda döwrebap gazananlaryndan ugur alnyp, kämil tehnologiýalardan, innowasiýalardan baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak wezipelerini ýerine ýetirmekde anyk netijeler gazanylýar. Şeýlelikde, Türkmenistan ylym, bilim babatda dünýäniň iň bir gülläp ösýän ýurtlarynyň hataryna goşuldy. Häzirki wagtda Gahryman Arkadagymyzyň paýhasly başlangyçlary netijesinde durmuşa geçirilýän halk bähbitli toplumlaýyn özgertmeler, bagtyýarlyk döwrümiziň belent maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Ýurdumyzda ýaşlaryň saýlap alan hünärleri boýunça bilim almaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019–— 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» hem-de Türkmenistany mundan beýläk-de has-da ösdürmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalarynda kesgitlenen wezipelere, ykdysadyýetimiziň ösüş aýratynlyklaryna laýyklykda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde täze h

Bilim — bagtyýarlygyň şuglasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda durmuşyň ähli ugurlary, şol sanda bilim ulgamy boýunça uly işler amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Diýarymyzyň ähli künjeklerinde ýüzlerçe çagalar baglary, orta mekdepler, sport toplumlary gurlup, ulanmaga berildi. Bilim — berkararlygyň berk binýady. Hormatly Prezidentimiz turuwbaşdan ylym-bilim ulgamyny düýpli özgertmäge aýratyn üns berdi. Ylym hem-de bilim adamzadyň dünýägaraýşyna hem-de durmuşyna özgerdiji täsirini ýetirýän gymmatly baýlykdyr. Diýarymyzda bilim ulgamynda durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeler halk hojalygynyň ähli pudaklaryny ýokary götermäge ýardam etdi. Innowasiýa we diwersifikasiýa syýasatynyň durmuşa ornaşdyrylmagy netijesinde ylymda gazanylýan üstünlikler Watanymyzy ösüşiň öň hatarlaryna çykardy. Bu bolsa ýurdumyzyň ylym-bilim babatdaky halkara abraýynyň barha artýandygynyň subutnamasydyr.

Sapaklary döwrebap guramak

Ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak we onuň mazmunyny baýlaşdyrmak döwlet derejesindäki wajyp meseleleriň biridir, sebäbi olaryň döwrebap bilim almaklary döwletiň we jemgyýetiň ösmeginiň kepilidir. Şonuň üçin hem berilýän bilimiň hili şu günüň talaplaryny ödemelidir. Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty esasynda bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça köpugurly işler yzygiderli durmuşa geçirilýär. Ylmy maglumatlaryň mukdarynyň çalt artmagy, bulary özleşdirmek üçin belli bir şertleriň zerurlygy göz öňünde tutulýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty esasynda biziň ýurdumyzda orta bilim bermegiň möhleti 12 ýyla çenli uzaldyldy, döwrüň talap edýän täze dersleri girizildi we mekdepde öwredilýän ähli dersleriň mazmuny baýlaşdyryldy. Sanly bilim ulgamyny ösdürmek hem şol işleriň esasylarynyň biridir. Sanly bilimiň esasy daýanýan dersleriniň biri hem matematikadyr. Belli bolşy ýaly, ene dili, edebiýat, taryh, matematika, tebigy dersler orta bilimiň esasyny düzýär. Matematika berilýän ünsüň artmagy bolsa häzirki döwrüň talabyna esaslanandyr. Matematikany öwrenmegiň mundan beýläk-de ösdürilmegini önümçilik, senagat, oba hojalygy, täze tehnologiýalar we enjamlar durmuş özgertmeleri talap edýär. Matematikanyň durmuş özgertmeler bilen baglanyşygy onuň adamyň jemgyýetde öz mynasyp ornuny tapmagyna, sazlaşykly ösmegi üçin intellektual derejesini

Okuwçylaryň sözleýşini kämilleşdirmek

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň: «Binýat berk bolanda, bina baky bolýar. Biziň amala aşyrýan özgertmelerimiz beýik bir bina bolsa, ylym onuň müdimi mizemez binýady bolmalydyr» diýen parasatly sözleri ýakyn gollanmamyz bolup durýar. Şeýle parasatly sözlerden ugur alyp, döredijilikli işlemäge ruhlanýarys. Ýurdumyzyň ýaş neslini çeper dilli, sözleýşe ukyply, Watanymyza wepaly ýaşlar edip terbiýeläp ýetişdirmekde ene dilini öwretmegiň we okuwçylaryň sözleýiş medeniýetini ösdürmegiň ähmiýeti örän uludyr. Dilimiziň milliligini, arassalygyny saklamak, kämilleşdirmek we ösüp gelýän ýaş nesle öwretmek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr. Şu nukdaýnazardan, ösüp gelýän ýaş nesliň sözleýşini kämilleşdirmekde milli mirasymyzy öwretmegiň ähmiýeti uludyr. Başlangyç synplarda ene dili öwredilende okuwçylaryň sözleýiş medeniýetini, olaryň ýaş aýratynlyklaryny, beýleki sapaklar boýunça alan düşünjelerini, durmuş tejribelerini göz öňünde tutmak möhümdir.

Gyzykly geçen bäsleşik

Düýn Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň zalynda bu institutyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan ak öý gurlup, onda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 3-nji oýny geçirildi. Bu tapgyr «Garahanly we Gaznaly türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy» atly tema boýunça guraldy. Oňa ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň zehinli okuwçylary gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyz «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ähli ugurlarda, şol sanda bilim ulgamynda hem bedew batly ösüşlere eýe bolýar. Munuň şeýledigi ady agzalan institutda geçirilen bäsleşikde hem aýdyň beýanyny tapdy.

Harby däpleriň mirasgärleri

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň harby doktrinasyna esaslanýan Milli goşunymyzyň durmuşynda, harby ylymda we bilimde taryhy işler, giň möçberli harby özgertmeler amala aşyrylýar. «Güneş» žurnalynyň döredijilik topary hem Watan goragçylarynyň hünär baýramynyň bellenýän günlerinde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde myhmançylykda boldy. Mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň adyny göterýän harby bilim ojagynda harby okuwçylar ata-babalarymyzyň gahrymançylygynyň ruhunda harby bilim we terbiýe alýarlar. Watan goragçylarynyň täze nesli hakynda irginsiz alada, atalarymyzyň watanperwerlik ýörelgelerini mynasyp dowam etdirmekdäki möhüm ornuny berkitmek, ýaş nesliň birkemsiz bilim alyp, milli goşunymyzda mynasyp gulluk etmekleri harby mekdebiň serkerdeleriniň we mugallymlarynyň baş ýörelgeleridir. Harby okuwçylar hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň ata Watany söýmek göreldesini nusga edinýärler.

Başarýanyňky başgaça

Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli «Ýaşlyk» teleýaýlymynda ýaýlyma goýberilen «Zehinlije» atly täze gepleşige köpimiz tomaşa edendiris. Oňa Aşgabat şäherindäki 19-njy orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Dawut Serdarow hem gatnaşdy. Mähriban çagalar, zehinlije deň-duşuňyz Dawudyň beren gürrüňlerini size ýetirýäris. — Bu gepleşige ýurdumyzyň welaýatlaryndan hem-de paýtagtymyzdan zehinli çagalaryň birnäçesi gatnaşyp, ukyp-başarnyklaryny görkezdiler. Çykyş eden deň-duşlarymyzyň biri dürli dillerde aýdym aýtsa, ýene biri ildeşlerimizi birnäçe dillerde Täze ýyl baýramy bilen gutlady. Kimsi dürli saz gurallara erk edip, milli hem daşary ýurt aýdym-sazlaryny ýerine ýetirdiler.

Bäsleşikler üstünliklere ruhlandyrýar

Mähriban çagalar, siziň zehinli deň-duşlaryňyzyň ýene biri Orazmyrat Sähetmyradow. Ol Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatyň 11-nji synp okuwçysy. Orazmyrat daşary ýurt dilleri bilen içgin gyzyklanýar. Ol rus, iňlis, hem-de fransuz dillerini kämil bilýär. Sapaklaryndan diňe gowy bahalar bilen okaýar, esasan-da, matematika dersi onuň has yhlasly okaýan sapaklarynyň biri. Dürli bäsleşiklere gatnaşyp üstünlik gazanmagy Orazmyrady täze üstünliklere ruhlandyrýar.  Orazmyrat 2020-nji ýylda geçirilen VII Eýran halkara geometriýa olimpiadasynda kümüş medala, 2021-nji ýylda VIII Eýran halkara geometriýa internet olimpiadasynda bürünç medala, 2021-nji ýylda Hindistanyň Nýu Deli şäherinde Ylmy Olimpiadalar Fondy (SOF) tarapyndan geçirilen halkara internet olimpiadasynda iňlis dili dersi boýunça altyn medala, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda geçirilen «UNIPO — 2021» Bütindünýä halkara internet taslama bäsleşigine informatika dersi boýunça gatnaşyp, bürünç medala eýe boldy.

Synaglary üstünlikli tabşyraýyn diýseňiz!

«7-24.tm», № 03 (86), 17.01.2022 Dersiň möhüm ýerlerini

Talyplara maslahatlar

«724.tm», № 03 (86), 17.01.2022 Synagda beriljek soraglaryň sanawyny anyklaň!

Döwrebap bilim ulgamy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ylym-bilimiň ösdürilmegine aýratyn üns berilýär, giň dünýägaraýyşly, kämil ýaşlary ýetişdirmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Sanly bilim ulgamy ösdürilýär, bilim portallary döredilýär, okatmagyň iň kämil usullary durmuşa ornaşdyrylýar. Munuň özi döwrebap mümkinçilikleriň, häzirki döwrüň ähli ösüşleriniň durmuşa işjeň ornaşdyrylýandygynyň aýdyň beýanydyr. Häzirki bagtyýarlyk döwrümizde bilim ulgamynda işler guramaçylykly, maksatnamalaýyn alnyp barylýar. Bu babatda ýola goýlan işler hem aýdyň mysal bolup bilýär. Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde ýokary synplarda okaýan okuwçylary hünärlere ugrukdyrmak işleri üstünlikli ýola goýulýar. Şu işlerde hem sanly tehnologiýalaryň orny has uludyr, çünki häzirki tehnologiýanyň tiz ösýän döwründe kompýuterleri öwretmek, sanly ulgam hakynda giňişleýin düşünje bermek esasy ugurlaryň biridir.

Nusgalyk kitaplar — ýakyn gollanmamyz

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda her bir günümiz ajaýyp ösüşlere, uly ýeňişlere beslenýär. Halk hojalygymyzyň ähli pudaklarynda gazanylýan netijeler göwünleri galkyndyrýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyny kämilleşdirmek hakyndaky Permanlarydyr Kararlary bilim özgertmelerini durmuşa geçirmäge, ýurdumyzy dürli ugurlardan ösdürmek üçin zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga itergi berýär. Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan dörän kitaplary okuwçylara bilim-terbiýe bermekde mugallymlara esasy gollanma bolup durýar.

Biologiýa dersinden özbaşdak ýumuşlary tabşyrmak

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyz bedew batly ösüşler bilen öňe barýar. Milli Liderimiziň ýurdumyzda bilim ulgamyny düýpli kämilleşdirmek, özgertmek hakyndaky alyp barýan işleri geljegimiz bolan ýaş nesillerimize döwrüň talabyna laýyklykda bilimdir terbiýe bermäge uly mümkinçilikleri döredýär. Öňde goýlan bu belent sepgitlere ýetmek üçin bilim işgärleri, mugallymlar okadýan derslerini döwrüň talabyna laýyklykda öwretmek üçin möhüm görkezme esbaplaryndan, degişli edebiýatlardan, okatmagyň häzirki zaman usullaryndan ýerlikli peýdalanmak boýunça yzygiderli işleri durmuşa geçirýärler. Bu babatda biologiýa dersiniň temalaryny talabalaýyk özleşdirmekde okuwçylara gerbarileri taýýarlatmagyň ähmiýeti hem uludyr. Ýurdumyzyň tebigaty ýokary we pes derejeli ösümlikleriň köpdürli görnüşlerine baýdyr. Ösümlikleriň ähli görnüşlerine şol bir etrapda duş gelmek örän kyn, şonuň üçin ösümliklerde pasyllaýyn bioritmiň bardygyny göz öňüne tutup, biologiýa dersinde gerbarilerden we guradylan ösümliklerden peýdalanmak has amatlydyr.