"Standart, hil we howpsuzlyk" žurnaly

Esaslandyryjysy: Türkmen Standartlar maglumat merkezi
Salgysy: Aşgabat şäheri, Oguzhan köçesi 201-nji jaýy
Telefon belgileri: 39-25-76

Habarlar

Ykdysadyýetiň artýan kuwwaty

Şu ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň maliýe ulgamynyň we banklaryň önümçilik kärhanalaryna we ilata ýeňillikli karz goldawyny bermegiň ilkinji nobatdaky möhüm wezipe bolup durýandygyna, onuň netijesinde býujete gelip gowuşýan serişdeleriň hem köpeljekdigine ünsi çekdi. Alym Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, bank ulgamy bazar ykdysadyýetiniň esasy düzümleriniň biri, türkmen ykdysadyýetiniň özgertmelere taýýarlygyny görkezýän «aýnasy» bolup durýar. Şunda bank hyzmatlaryny döwrebaplaşdyrmak işini çaltlandyrmak, fiziki we ýuridiki taraplardan pul goýumlaryny çekmegiň hem-de olary bermegiň tertibini ýönekeýleşdirmek zerurdyr. Ösüşiň häzirki tapgyrynda ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklaryna geçirilmegi, eýeçiligiň täze görnüşleriniň peýda bolmagy, dünýä döwletleri bilen köpugurly gatnaşyklaryň ýola goýulmagy karzyň ornuny we ähmiýetini has hem ýokarlandyrýar. Karzyň ornuna iki ugur boýunça seretmek maksadalaýykdyr. Olaryň birinjisi ykdysady, ikinjisi bolsa, durmuş ugrudyr. Karzyň ykdysadyýete oňyn täsiri barada aýdylanda, öňi bilen wagtlaýynça boş duran pullary işjeňlige öwürýär, önümçiligiň üznüksizligini üpjün edýär, önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýar, eksporta niýetlenilen önümleri öndürmäge höweslendirýär. Karzyň durmuş ugry öňi bilen ýurtda ýaşaýan ilatyň durmuş şertleriniň ýokarlanmagy bilen

Ýurdumyzda rowaçlyk, täze öýümizde bagtyýarlyk

Zawoda işe gelenimden bäri hasaplap otursam, on bäş ýyla golaý wagt geçipdir. Şu ýyllarda işdeşlerim bilen şeýle bir öwrenişipdiris welin, iş ýerime edil öz öýüme ýaly ruhubelent, yhlas bilen zähmet çekmek üçin höwes bilen gelýärin. Gazanýan netijelerime hem beýleki işdeşlerim bilen birlikde ýürekden begenýäris, şatlygymyzy bile paýlaşýarys. Nebiti gaýtadan işleýän zawodymyz tutuş ýurdumyzda kuwwatly kärhanalaryň biri hasaplanylýar. Zawodymyzda çig malyň gaýtadan işlenilmegi netijesinde her ýylda, takmynan, 220 müň tonna benzin, 135095 tonna dizel ýangyjy, 22,5 müň tonna mazut, 34,991 tonnadan gowrak ýol bitum, 41848 tonna agyr wakuum gazoýly we isleg bildirilýän beýleki önümler öndürilýär. Önümlerimiziň artykmaç bölegi eksporta hem iberilýär. Esasy önümler bolan ekstra we göni saplanylýan benziniň çykarylyşy hem artdy. Ýylsaýyn gowulanýan önümçilik görkezijileri biziň agzybirlikli zähmetimiziň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerine uly goşant goşýandygymyzy aýdyň görkezýär. Yhlas bilen işleýän işçi-hünärmenlerimiziň gadyry hem bilinýär. Her ýylda diýen ýaly zawodymyzyň buýurmasy boýunça zähmet adamlary üçin ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Bu bolsa işçi mertebesiniň belent tutulýandygyny görkezýär. Dänew etrabynyň Seýdi şäherinde 24 öýli dört gatly jaýdan ýaşamak üçin ähli amatlylyklary bolan öýüň açaryny elime alanymda, bu sözleriň henizem bärden gaýdýandygyna gözüm ýetdi. G

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni bellenilip geçildi

Şanly senäniň ýaňy Hormatly Prezidentimiziň oýlanyşykly ykdysady syýasaty ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşine badalga berýär. Nebitgaz senagaty öňdebaryjy we iri pudaklaryň biri bolmak bilen alynýan nebitiň we tebigy gazyň çykarylyşy artdyrylýar. Bu gymmatly çig mallary gaýtadan işlemekde uly işler bitirilýär.

Türkmenistanda «ýaşyl» ykdysadyýeti ösdürmekde täze taslamalaryň ähmiýeti

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiz diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilýär. Innowasion tehnologiýalar we öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilen häzirki zaman senagat kärhanalary yzygiderli gurlup, öňki hereket edýän desgalaryň durky täzelenýär. Ekologik taýdan arassa we ykdysady taýdan bähbitli elektrik energiýasyny almak üçin gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini giňden ulanmak boýunça giň gerimli çäreler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini işjeň peýdalanmaga, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň uzakda ýerleşýän ilatly nokatlaryny elektrik energiýasy bilen doly üpjün etmäge döwlet derejesinde üns berilýär. Bu bolsa «ýaşyl» energiýa bilen baglanyşykly we ykdysady taýdan bähbitli desgalary gurmakda göz öňünde tutulan meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam eder. Ýurdumyzda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini ulanmak boýunça alnyp barylýan işler bilen bagly, ilkinji nobatda, bu pudagy ösdürmekde degişli kadalaşdyryjy kanunlardyr maksatnamalar kabul edildi. Olaryň hatarynda «Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ösdürmek boýunça 2030-njy ýyla çenli Türkmenistanyň Milli strategiýasy» we «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanuny üstünlikli hereket edýär.

Energetika pudagyndaky giň gerimli işler

Ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde bolşy ýaly, Lebap welaýatynda hem nebitdir gazyň baý gorly ýataklaryny senagat taýdan özleşdirmekde ägirt uly işler bitirilýär. Amyderýanyň sag kenaryndaky Samandepe we Ýaşyldepe meýdançalarynda tebigy gazy arassalaýan we soňra ony gysyp, degişli ulgama ugradýan desgalaryň ikisi gurlup ulanmaga berildi. Bu ýerde hytaýly hünärmenler türkmen kärdeşleri bilen bilelikde zähmet çekýärler. 2009-njy ýylyň 14-nji dekabrynda dabaraly ýagdaýda işe girizilen Türkmenistan — Hytaý transmilli gaz geçirijisi arkaly Hytaýda türkmen tebigy gazy alawlap dur. Häzirki wagtda bu kuwwatly gaz geçiriji turbalardan barýan «mawy ýangyjyň» möçberini artdyrmak barada iş alnyp barylýar. Şu ýylyň 18-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda açylyp ulanmaga berlen Amyderýanyň sag kenaryndaky «Gadyn» gaz ýygnaýjy bekedi ýurdumyzyň energetika pudagynyň eksport mümkinçiligini we kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilendir. Şonda döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylara ýüzlenip, uglewodorod serişdelerimizi daşarky bazarlara ibermek tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýän ýurdumyzyň strategik maksady bolup durýandygyny aýtdy. Şu sözlerden görnüşi ýaly, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmaga mümkinçilik berýän, türkmen tebigy gazyny eksport etmek Türkmenistan üçin ileri tutulýan baş wezipeleriň biri hasaplanýar. H

Sebitleri we dünýäniň yklymlaryny birleşdirýän ulag-logistika ulgamy

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň tamamlanmagyna sanaýmaly günleriň galan şu günlerinde agzybir halkymyz Halkara Bitaraplyk gününi, ýagny hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagymyzyň 27 ýyllyk baýramyny taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazyljak wakalara besläp, dabaraly belläp geçdi. Hemişelik Bitaraplyga eýe bolanymyzyň 27 ýylynyň içinde eziz ata Watanymyz Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy bilen ýola goýlan ulag ulgamynda giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekde ähli ýurtlaryň we halklaryň bähbitlerine laýyk gelýän möhüm başlangyçlary öňe sürmek bilen çäklenmeýär. Bu başlangyçlaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi üçin hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen netijeli çäreler amala aşyrylýar. Häzirki zaman ulag ulgamynyň döwletleriň, jemgyýetleriň, tutuş adamzadyň durmuşynda möhüm orun eýeleýändigi jedelsiz hakykatdyr. Hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşynda häzirki döwürde ulag-logistika ulgamynyň sebitleri we dünýäniň yklymlaryny birleşdirýän güýje öwrülýändigini ýöne ýere aýtmady. «Şoňa görä-de, bu mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanýarys» diýip, döwlet Baştutanymyz sözüniň üstüni ýetirdi.

Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudagy

Milli senenamamyza laýyklykda, berkarar Watanymyzda her ýylyň 14-nji dekabrynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni uludan baýram edilip bellenilýär. Bu sene milli ykdysadyýetimiziň esasy pudagy bolan nebitgaz senagaty pudagynyň işçi-hünärmenlerine, şeýle-de geologiýa işgärlerine goýulýan çäksiz sarpadan, olaryň işine berilýän ähmiýetden nyşandyr. Ýurdumyz uglewodorod serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň biridir. Şonuň bilen baglylykda, ösüşiň täze tapgyrynda nebitgaz pudagynyň işini kämilleşdirmäge, önümçilik kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmaga, ýangyç-energetika toplumyny köpugurly esasda ösdürmäge möhüm üns gönükdirilýär. Bu işleriň çäginde iri senagat toplumlary, gaz geçiriji ulgamlary döredilýär, geljegi uly bolan nebitgaz ýataklary özleşdirilýär. «Türkmenistan — Owganystan — Pakistan —Hindistan» transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek, «Galkynyş» gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmek, «Türkmenistan — Hytaý» gaz geçirijisiniň dördünji şahasyny gurmak boýunça alnyp barylýan işler muňa aýdyň mysaldyr.

Goşa toýy sowgatly garşylaýarlar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän gaz gysyjy önümçilik edaralarynyň işçi-hünärmenleri baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk şanly senesini hem-de 14-nji dekabrda ýurdumyzda uly dabara bilen bellenip geçiljek öz hünär baýramçylyklaryny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar. Tamamlanyp barýan «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen şu ýylda müdirligiň aýba-aý iş tabşyryklaryny talabalaýyk ýerine ýetirip gelýän öňdebaryjy zähmet köpçüliginiň biri-de welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň çäginde ýerleşýän «Derýalyk» önümçilik edarasydyr. «Döwletabat — Derýalyk» halkara gaz ulgamynyň demirgazykda ýerleşýän iň soňky gaz gysyjy desgasy bolan bu edarada onuň gündogar-günortasynda ýerleşýän «Ýylanly» önümçilik edarasyndan gelýän gymmatly «mawy ýangyç» gaýtadan işlenip, arassalanyp, guradylyp, halkara hil derejesinde daşary bazarlara ugradylýar. Edaranyň ähli desgalarynyň ýörite kompýuter enjamlary arkaly dolandyrylýan ýeri bolan dolandyryş merkezinde bolup, gündelik iş alyp barýan hünärmenler bilen söhbetdeş bolanymyzda, ähli işleriň sanly ulgam arkaly alnyp barylýandygynyň şaýady bolduk.

Zähmet üstünlikleri

«Türkmengaz» döwlet konserniniň iri hem-de öňdebaryjy önümçilik düzümleriniň biri bolan «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazçylary Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi guwandyryjy sowgatlar bilen garşy alýar. Olar «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň başyndan bäri meýilnamalaýyn tabşyryklaryny 117 göterim berjaý etdiler. Şol öndürilen «mawy ýangyjyň» esasy böleginiň harytlyk gaz hökmünde daşary bazara ugradylýandygyny aýratyn bellemelidiris. «Marygazçykaryş» müdirliginiň gazanan ýokary önümçilik görkezijilerinde gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýelän «Galkynyş» gaz käniniň edermen gazçylarynyň mynasyp paýy bar. Häzir bu gaz ýatagynda önümçilige girizilýän ulanyş gaz guýularynyň sanynyň artmagy bilen ýer astyndan çykarylýan tebigy gazyň möçberi has-da artyp, ol döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň barha pugtalanmagynda möhüm ähmiýete eýedir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe müdirligimiziň gazçylarynyň tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmakda gazanýan guwandyryjy netijeleriniň gözbaşynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmek babatda edýän tagallalary durýar. Mary welaýatynyň çägindäki «Galkynyş» gaz käniniň özleşdirilmegi bilen bu ýerde gurlan kuwwatly desgalarda ornaşdyrylan iň kämil tehnologiýalar, gazçylar üçin döredilen iş, durmuş şertleri aýdýanlarymyza doly güwä geçýär.

Ýük dolanyşygy — bereket bolçulygy

Eger-de hemişelik Bitaraplygyň gadyr-gymmatynyň artykmaçlyklary hakda oýlansaň, ilkinji nobatda, Türkmenistan döwletimiziň barha ösýän söwda-ykdysady gatnaşyklary ýada düşýär. Muňa bolsa mysallar näçe diýseň kändir. Sebäbi haýsy ýurtda söwda, onda-da dünýä bazarynyň diwersifikasiýasy bilen baglanyşykly haryt dolanyşygy ösen bolsa, hökman döwletiň ykdysady kuwwaty berkeýär, halkyň hal-ýagdaýy gowulanýar. Muňa dünýä ýüzünde ýörgünli «Nirä kerwen köp barýan bolsa, şol ýere bagt-bereket ýagýandyr» diýlen gadymy söz hem şaýatdyr. Gahryman Arkadagymyz ýaňy-ýakynda Koreýa Resublikasyna amala aşyran resmi sapary wagtynda bu döwletiň parlament, hökümet, döwlet ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşyklarynda söwda-ykdysady gatnaşyklary esasy orunda boldy. Şunda gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň biziň döwrümize mahsus ykdysady nusgasyny döretmek, Aziýa bilen Ýewropany birikdiren bu ýoluň esasy ýüregi hasaplanan Türkmenistanyň häzirki döwürde guran ulag-logistiki düzümini işjeň ulanmak, geljekde sebitiň hem-de yklymyň umumy ösüşi, halk laryň abadan, bolelin ýaşaýşy bilen baglanyşykly täze taslamalary bilelikde ýerine ýetirmek, esasanam, mineral serişdelere baý bolan ýurdumyzyň himiýa, nebitgaz pudagynda innowasiýalara laýyklykda täze senagat kärhanalaryny gurmak ýaly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Birža söwdalary

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 47-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Türkiýeden, Owganystandan, Özbegistandan, Irlandiýadan, Azerbaýjandan we BAE-den gelen telekeçiler «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen nebit bitumyny we awiakerosini satyn aldylar. Şeýle-de, Dokma senagaty ministrliginiň dokma toplumlarynda öndürilen dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan, žakkard sütükli önümler, nah ýüplügi hem-de Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen portland sementi satyldy. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 372 müň 430 dollaryna deň boldy.

Hytaý we Pars aýlagy döwletleri erkin söwda zolagyny döretmekçi bolýarlar

Pars aýlagy ýurtlary we Hytaý erkin söwda zolagyny döretmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýarlar diýip, Saud Arabystanynyň şazadasy Muhammet ben Salman anna güni Aýlag ýurtlarynyň we Hytaýyň ýolbaşçylarynyň duşuşygynyň açylyş dabarasynda aýtdy. Häzirki wagtda Hytaý we Aýlag ýurtlary umumy erkin söwda zolagyny döretmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýarlar. Hytaýyň Başlygy Si Szinpin çykyşynda taraplaryň bilelikde maýa goýum merkezini döretmekçi bolýandyklaryny aýtdy. Ondan başga-da, ýurtlar ekologiýa taýdan arassa energiýany maliýeleşdirmek we azyk howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi meýilleşdirýärler.

«Demirgazyk – Günorta» ýük gatnawyny Aziýa gönükdirmek boýunça wajyp çözgütdir

Russiýanyň Federasiýa Geňeşinde «Demirgazyk – Günorta» halkara ulag ugrunyň Russiýanyň ýük gatnawlaryny Aziýa we Ýakyn Gündogara gönükdirmekde wajyp ähmiýete eýe bolup durýandygyny beýan etdiler. Bu barada içerki suw ýollarynda gämi gatnawyny ösdürmäge we Russiýada ýük we ýolagçy daşamagy ösdürmekde içerki suw ulagynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga bagyşlanyp geçirilen tegelek stolyň netijeleri boýunça Federasiýa Geňeşiniň resmi saýty habar berýär.

Pakistan Owganystanyň üsti bilen Türkmenistandan suwuklandyrylan gazy import etmegi meýilleşdirýär

Pakistanyň hökümeti Owganystanyň üsti bilen Türkmenistandan suwuklandyrylan tebigy gazy import etmek üçin meýilnamalary taýýarlady diýip, Pakistanyň “Profit” žurnaly çarşenbe güni habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly, bu meýilnamalar wajyp tassyklamalar kabul edilenden soň güýje girer.

Türkmenistan we Gyrgyz Respublikasy täze multimodal ulag geçelgesini döretmäge gyzyklanma bildirýärler

Ýakynda Gyrgyz Respublikasynyň ulag we kommunikasiýa ministri Tilek Tekebaýew iş sapary bilen ýurdumyzda bolup, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew bilen gepleşikleri geçirdi. Saparyň dowamynda Gyrgyz Respublikasynyň ulag we kommunikasiýa ministri Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna baryp gördi diýip, ministrligiň metbugat gullugy habar berýär. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň hem-de Gyrgyz Respublikasynyň ulag we kommunikasiýa ministriniň arasynda geçirilen gepleşiklerde, taraplar iki ýurduň arasynda ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Gyrgyzystan — Özbegistan — Türkmenistan — Russiýa ulag ugry boýunça ýükleriň daşalyşyny ýola goýmaga gyzyklanma bildirildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Russiýanyň deňiz portlaryny ulanmak arkaly taraplar degişli ýurtlaryň gatnaşmagynda hyzmatdaşlyk Ähtnamasyny baglaşmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmen tarapy degişli alternatiw ugur boýunça ulag ugrunyň işe girizilmegi babatda 4 ýurduň gatnaşmagynda ýörite mejlisiň geçirilmegini öňe sürdi.

Sanly ykdysadyýet — döwrüň talaby

Amatly mümkinçilikleriň ulgamy Milli ykdysadyýetimizi häzirki döwrüň ösüşli talaplaryna laýyklykda durnukly ösdürmekde hormatly Prezidentimiz möhüm wezipeleri öňe sürýär. Şolaryň birem sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmak boýunça öňdebaryjy derejelere ýetirmekden, elektron senagaty çalt depginlerde ösdürmekden ybaratdyr. Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde dünýäniň ähli döwletlerinde hereket edýän sanly ykdysadyýete geçilmegi bilen bagly netijeli işlere badalga berýär. Sebäbi innowasion, ýokary tehnologiýaly, bäsleşige ukyply sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi ýurdumyzda ýokary depginli ösüşiň gazanylmagyna ýol açýar.

Yhlasly zähmetiň guwandyryjy netijeleri

Ýene-de az wagtdan taryhyň gatlaryna altyn harplar bilen siňjek «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Üçajy gaz käninden «Lebap» döwlet elektrik stansiýasyna çekilen 125 kilometrlik ýokary basyşly gaz geçirijisiniň dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanmaga berlendigi ýadyňyzdadyr. Häzirki wagtda ýurdumyzyň iň döwrebap mümkinçiliklerine eýe bolan bu bekediň gaz turbinaly bölümleriniň bökdençsiz işini üpjün edýän bu gaz geçirijiniň gurluşygyny «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň 5-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň agzybir işgärleri alyp bardylar. Tutuş trestde iň göreldeli toparlaryň biri hökmünde «bäşinjiler» diýlip tanalýan müdirligiň işgärleri häzirki günlerde hem uly işleriň başynda. Olar şu günler Gazojak şäherindäki suwuklandyrylan gazy kabul edip, demir ýol we awtomobil çeleklerine ýükläp ugradýan desganyň gurluşygyny tamamlaýjy tapgyrda alyp barýarlar. Desga doly taýýar bolup, işe girizilenden soň, gündogar sebitden gazylyp alynýan «mawy ýangyjyň» gerekli ýerlerine öz wagtynda eltilmegine mynasyp goşandyny goşar. Müdirligiň zähmetkeşleri desgany döwrüň iň ösen talaplaryna laýyk derejede gurýarlar.

Döwrebap suw desgasy

Ýurdumyzda daşky gurşawy gorap saklamak, ekologiýa abadançylygyny berjaý etmek hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary netijesinde başy başlanan we döwlet Baştutanymyzyň başlangyçlary bilen dowam etdirilýän bu syýasatyň durmuşa geçirilmeginde lagym suwlaryny arassalaýjy desgalaryň işe girizilmegi hem-de täzeleriniň gurluşygyna badalga berilmegi aýratyn ähmiýete eýedir. Ekologiýa howpsuzlygynyň talaplary nazarda tutulyp gurulýan lagym suwlaryny arassalaýjy desgalar tebigatyň hapalanmagynyň öňüni almakda hem-de suwy tygşytly ulanmakda juda derwaýys taslama bolup durýar. Lagym suwlary zerur bolan goşundylaryň goşulmagy netijesinde arassalanyp, gaýtadan ulanmaga ýaramly ýagdaýa getirilýär. Şeýle desgalaryň biri-de, ýakynda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Arçman geňeşliginde gurlup ulanmaga berildi. Onuň işe girizilmegi geňeşligiň hem-de onuň töweregindäki ýerleriň galyndy suwuny arassalap, tebigata gaýtaryp bermekde, ýerleriň şorlaşmagynyň öňüni almakda, şeýle-de ekinleriň dürli görnüşlerini suw bilen üpjün etmekde diýseň ähmiýetlidir. Täze açylan desganyň bir gije-gündiziň dowamynda şeýle suwuň 20 müň kub metrini arassalap, ulanmaga ýaramly ýagdaýa getirýändigini nygtamak zerur. Onuň düzümine girýän edara, hlor öndürme, filtrleri dolandyryş, palçygyň suwuny aýryjy, suw arassalaýjy, barlaghan

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ha­ryt-çig mal bir­ža­sy­nyň ge­çen hep­de­dä­ki söw­da­laryn­da ge­le­şik­le­riň 13-si ha­sa­ba alyn­dy. Da­şa­ry ýurt wal­ýu­ta­sy­na Tür­ki­ýeden, Ow­ga­nys­tan­dan, Öz­be­gis­tan­dan, Gru­zi­ýadan we BAE-den ge­len te­le­ke­çi­ler «Türk­men­gaz» döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürdi, «Türk­men­ne­bit» döw­let kon­ser­ni­niň kär­ha­na­larynda öndürilen gidro usulda arassalanan dizel ýan­gy­jy­ny, ne­bit bi­tu­my­ny we awia­ke­ro­si­ni sa­tyn al­dy­lar. Şeý­le-de, Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň dok­ma top­lum­la­ryn­da ön­dü­ri­len dür­li reňk­ler­däki we dür­li öl­çeg­ler­dä­ki düz bo­ýa­lan, žak­kard sütük­li önüm­ler hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk mi­nistr­li­gi­niň kär­ha­na­la­ryn­da ön­düri­len port­land se­men­ti sa­tyl­dy. Ge­le­şik­le­riň je­mi ba­ha­sy ABŞ-nyň 18 mil­li­on 454 müň 375 dol­la­ry­na deň bol­dy. Ma­nat se­riş­de­si­ne Tür­ki­ýe­den ge­len işe­wür­ler Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň dok­ma top­lum­laryn­da ön­dü­ri­len, je­mi ba­ha­sy 780 müň ma­nat­lyk nah ýüp­lü­gi­ni sa­tyn al­dy­lar

Türkiýeden Özbegistana barýan ilkinji ýük otlusy Türkmenistanyň çäginden geçdi

40 wagondan ybarat ýük otlusy Türkiýäniň, Eýranyň we Türkmenistanyň çäginden geçip, Özbegistana geldi diýip, Özbegistanyň Milli habarlar gullugy habar berýär. Habarda wagonlara hojalyk enjamlarynyň (sowadyjy enjamlar) ýüklenendigi aýdylýar. Otly Türkiýe — Eýran — Türkmenistan — Özbegistan ugrundaky ilkinji ýük otlusydyr. Häzirki wagtda bu ugur boýunça 250-den gowrak wagon ugratmak meýilleşdirilýär.