Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty­nyň şöh­ra­ty da­ba­ra­lan­ýar

21 Iýul 2022
601

«Türkmenistan Sport», № 2 (14), 2022

Ýur­du­myz­da ýo­ka­ry ne­ti­je­li spor­ty ös­dür­mek, hal­ka­ra de­re­je­li tür­gen­le­ri taý­ýar­la­mak, sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni wa­gyz et­mek me­se­le­le­ri döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Bu ugur­la­ry na­za­ra alyp, 2018-nji ýy­lyň 26-njy ýan­wa­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi dö­re­dil­di. Onuň mak­sa­dy ýurt­da spor­ty, ýaş­lar sy­ýa­sa­ty­ny ös­dür­mek­den, giň dü­şün­je­li, tu­tan­ýer­li, wa­ta­na we­pa­ly ýaş nes­li ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek­den yba­rat­dyr. Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­giniň dü­zü­min­de ýol­baş­çy­lar, ýo­ka­ry ne­ti­je­li sport we olim­pi­ýa he­re­ke­ti­ni ut­gaş­dy­ryş, sport mek­dep­le­ri­niň işi­ni we sport çä­re­le­ri­ni gu­ra­mak, ýaş­lar sy­ýa­sa­ty we köp­çü­lik­le­ýin sport çä­re­le­ri, yk­dy­sa­dy sel­je­riş we me­ýil­leş­di­riş, hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry, ma­li­ýe we buh­gal­ter ha­sa­ba­ty, sport des­ga­la­ry­ny do­lan­dy­ryş we gur­lu­şyk, iş do­lan­dy­ryş, iş­gär­ler we ýö­ri­te iş­ler ýa­ly bö­lüm­ler he­re­ket ed­ýär.

Gunça GURBANMÄMMEDOWA,
žurnalist.