Peýdaly ulag

2 Iýun 2023
240

Ýer ýüzünde welosportuň millionlarça muşdagy bolup, bu san ýyllar geçdigiçe artmak bilendir.

Welosport boýunça häzirki wagtda geçirilýän ýaryşlar bäş görnüşi öz içine alýar: şosse we trek ýaryşlary, welokros, mauntin-baýk (dag welosipedi) hem-de BMX (welosiped motokrosy). Öz gezeginde olar hem dürli ugurlaryň 35-sini özüne birleşdirýär. Welosportuň dünýäde uly meşhurlyga eýe bolmagynyň esasy sebäbi-de onuň köpdürlüligi bilen baglydyr.

Maýsa Meredowa,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymy.