Ykdysady ösüşleriň täsirli guraly

30 Noýabr 2022
293

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjyny goýan, hormatly Prezidentimiziň üstünlikli amala aşyrýan özgertmeleriniň netijesinde milli ykdysadyýetimiziň kuwwaty güýçlenýär we halkymyzyň ýaşaýyş derejesi günsaýyn ýokarlanýar. Sanly ulgamyň yzygiderli we maksatnamalaýyn ornaşdyrylyp, maglumatlar tehnologiýalarynyň esasy orunlary eýeläp ugramagy ykdysady ösüşlere oňyn täsirini ýetirýär.

Mälim bolşy ýaly, «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda geçen ýyllarda düýpli işler durmuşa geçirildi. Häzirki wagtda döwlet Baştutanymyzyň aragatnaşyk ulgamyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, degişli ugurlara öňdebaryjy enjamlary ornaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipeleri hem çalt depginlerde ýerine ýetirilýär. Şol bir wagtyň özünde internet ulgamynyň raýatlara elýeterli bolmagy üçin ähli şertleri döredýän telekommunikasiýalaryň köpugurly ulgamy üstünlikli hereket edýär. Ýurdumyzyň raýatlary islendik pudakda sanly ulgamdan netijeli peýdalanyp, önümlerini satuwa çykaryp ýa-da ýerleşdirip bilýärler, wagyz-ündew işlerini alyp barýarlar.

Arslan ALLABERENOW,
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň welaýat şahamçasynyň iş dolandyryjysy.