"Türkmen gündogary" welaýat gazeti

Esaslandyryjysy: Lebap welaýatynyň häkimligi
Salgysy: Türkmenabat şäheri, S.A.Nyýazow şaýoly, 42
Telefon belgileri: 3-14-36, 3-26-83, 3-26-82
Email: turkmengundogary-gazeti@online.tm

Habarlar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan daşary syýasat üstünlikleri bilen täze belentliklere tarap barýar

Türkmenistan döwlet Garaşsyzlygyna eýe bolan gününden bäri geçen 32 ýylyň dowamynda netijeli we oňyn, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, deňhukuklylyk hem-de özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyny yzygiderli we maksada okgunly amala aşyrýar. Türkmen döwletiniň häzirki zamanyň möhüm meselelerini çözmäge işjeň, tagallalary jebisleşdirmek bilen gatnaşmagy, gyzyklanma bildirýän ähli taraplar bilen oňyn halkara dialogyň giňeldilmegine hemmetaraplaýyn ýardam bermegi türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan hem-de häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň strategik taýdan möhüm ugrudyr. Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni esasy döwlet baýramy bolmak bilen, ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda gazanylan üstünlikleri, ýetilen belent sepgitleri alamatlandyrýar. Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda durmuş-syýasy ulgamda, diplomatiýada uly üstünliklere ýetildi, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işler netijeli dowam edýär, halkymyzyň abadançylyk derejesi barha ýokarlanýar, durmuş-ykdysady ösüşde giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär, toplumlaýyn milli maksatnamalar, taslamalar amala aşyrylýar. “Ber

Döwrebap desgalar «Döwlet adam üçindir!» syýasatynyň dabaralanmasydyr

Baýramçylygyň öňüsyrasynda täze binalaryň açylyş we düýbüniň tutulyş dabaralary Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda şanly senä bagyşlanyp, ýurdumyzyň sebitlerinde birnäçe desgalaryň açylyş dabaralary geçirildi. Olara şäher, welaýat we etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýaşlar gatnaşdylar. Ýygnananlar ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak ugrunda tagallalar üçin hoşallyklaryny beýan edip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa berk jan saglyk, bagtyýarlyk, uzak ömür, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine durmuşa geçirýän işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli halkara maslahat geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň Garaşsyzlygy: halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň tejribesi we geljegi» atly halkara maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky Merkeziniň, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň,  BMG-niň ýurdumyzda hereket edýän edaralarynyň ýolbaşçy düzümleri, şeýle-de döwletimiziň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary gatnaşdylar. Geçirilen halkara maslahatyna gatnaşyjylar institutyň baş binasynda ýaýbaňlandyrylan sergini synladylar. Sergide Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli ulgamlarynyň, pudaklarynyň gazanan üstünlikleri şöhlelendirildi.

Ykdysadyýetimiziň şanly sepgitleri

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinde aýdyň şöhlelendi 20-21-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçirildi. Serginiň işine ykdysadyýetiň döwlete dahylly böleginiň düzümleriniň, bilim, medeniýet, sport, syýahatçylyk ulgamlarynyň wekilleri, ýurdumyzyň telekeçileri gatnaşdylar. Köpugurly gözden geçiriliş milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň gazanan üstünliklerini, bäsdeşlige ukyply we isleg bildirilýän önümleriň giň görnüşlerini tanyşdyrmak üçin netijeli meýdança öwrüldi. Sergi tamamlanandan soňra, oňa gatnaşyjylara degişli diplomlar we şahadatnamalar gowşuryldy. Biz hem sergä gatnaşyjylaryň birnäçesi bilen söhbetdeş bolup, olaryň önümçilik işleri, sergä hödürlän täze önümleri bilen gyzyklandyk.

Garaşsyzlyk — ykbalymyz, bagtymyz

Watana bolan beýik söýgüden gözbaş alyp, Gahryman Arkadagymyz tarapyndan durmuşa geçirilen nusgalyk işleriň täze eýýamda Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýändigi onuň diňe bir ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň däl, eýsem, dünýä jemgyýetçiliginiň ykrarnamasyna eýe bolýandygy ajaýyp hakykatydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçiren deňsiz-taýsyz özgertmeleri, taryhy tutumlarydyr başlangyçlary bilen dünýäde sport ýurdy diýlip ykrar edilen Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda alnyp barylýan işleriň esasynda şol ykrarnamanyň has-da pugtalanýandygy, berkeýändigi hem, elbetde, kalplardaky buýsanja buýsanç, guwanja guwanç goşýar. Döwlet Baştutanymyzyň geçen ýylyň 3-nji dekabrynda Kataryň Emiriniň çakylygy boýunça Katar Döwletine sapary amala aşyryp, bu ýurtda guralýan Futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň biriniň hormatly myhmany bolmagyny şolaryň hatarynda iň şanly wakalaryň biri hökmünde görkezip bileris.

Garaşsyzlyk toýuna dünýä gelýär salama

Türkmen ilim, jan Watan, gördük ajap zamanyň,Parahat, agzybir halk – şudur bagtly jemalyň,Ýaşa, Garaşsyz ýurdum! – ýaýdyň nurly kelamyň.Alkyş Beýik Merdana,Arkadagly Serdara,Türkmen toýun toýlaýar, dünýä bilen zamana! Bu gün baky gülleýär beýik-beýik kendimizDowam edýär halkymyz şäher gurmak ýoluny.Waspyň edip gezeýin ertir, agşam, günde men,Daglar aşdy owazaň,Synmaz beýik howalaň,Watan, ýoluň hemişe dünýä tarap rowana!

Garaşsyzlyk bilen galkynýar Watan

Berkarar Watanymyz täze taryhy eýýamda ösüşleriň belent sepgitlerine tarap ynamly öňe barýar. Ýurdumyzyň gülläp ösmegini we halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek ugrunda öňde durýan wezipeler we geljegi nazarlaýan maksatlarymyz bolsa has-da uludyr. Baş baýramymyzyň – mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi hem geçen döwürde gazanan üstünliklerimize baha bermekde hem-de beýik geljege uzaýan ýolumyzdaky täze maksatlarymyzy kesgitlemekde örän uly ähmiýete eýe bolar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanyp, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda dowam etdirilýän döwlet syýasatymyzda ýurdumyzyň ykdysady, syýasy, medeni taýdan kuwwatlanmagy, halkymyzyň eşretli, asuda, abadan durmuşda ýaşamagy ugrunda asyrlara barabar işler amala aşyrylýar. Bu üstünlikler Garaşsyzlyk ýyllarynda amala aşyrylan çuňňur oýlanyşykly özgertmeleriň ajaýyp miweleridir.

Baýramçylyk dabarasy

Golaýda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty bilen Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Energohyzmat» birleşiginiň «Serpaý» folklor etnografiýa aýdym-saz toparynyň bilelikde guramagynda «Garaşsyzlyk – bagtymyzyň şuglasy» atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Arassa Asmanyň astynda, asuda Zeminiň üstünde öz halkyna bagtyýarlygy, ýurduna berkararlygy bagyş eden Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda ajaýyp zamanany wasp edýän aýdym-sazlar uly ruhubelentlik bilen ýaňlandy.

Garaşsyzlyk — ganatymyz

Ak mermerli paýtagtymyzyň owadan, gözel keşbine, ter-tämiz, arassa durkuna ser salyp durşuňa kalbyň joşup, ruhuň arşa galýar. Ynha, şol ajaýyp, gözegelüwli binalaryň birinde aýak çekýärin. Ol ak şäherimiziň görküne-görk goşup oturan Garaşsyzlyk binasy. Megerem, bu bina Jeýhun deý joşýan hyýalbent köňülleriň ylham çyragy bolsa gerek. Henizem, bu owadan binadan nazarymy sowup bilmän durşuma, mukaddes Garaşsyzlygymyza eýe bolanymyz bäri, ýurdumyzyň ösüş-özgerişleri, şöhrat-sany, erk-ygtyýarlylygy, daşary ýurtlarda ýaşaýan watandaşlarymyzyň ene topragymyza häli-şindi gadam basyşlary, olaryň bagtyýarlykdan ýaňa guwançdyr buýsançdan tolgunyşlary göz öňüňde janlanýar. Tylla güýzüň goýnunda gazanan ýurt Garaşsyzlygymyza ýaňy dört ýyl dolanda, onuň saýasynda baky Bitaraplygymyza eýe bolmagymyz bolsa, geçen asyryň iň uly ýaňy dälmi eýsem?! Elbetde, halypadyr şahyrlarymyzyň tekrarlaýyşlary ýaly, mukaddes Garaşsyzlygymyz hem-de baky Bitaraplygymyz goşa ganatymyz saýylsa, oňa geçen asyryň dünýä dolan ýaňy diýsek hem öte geçdigimiz däldir.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna

Täze ýaşaýyş jaýlary ulanylmaga berildi Beýik Garaşsyzlygymyzyň baýramçylygy golaý gelip, türkmen halky buýsançly senä ykjam taýýarlyk görýär. Baýramçylyklara sowgatly barmagy asylly däp edinen türkmen halky baş baýramyna mynasyp sowgatly barmagyň ýörelgesine eýerýär. Şonuň üçinem Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli täze binalaryň we desgalaryň açylyş dabaralarynyň ýaňy belentden ýaňlanýar.

Aýdym-sazly dabara

Ösüşli Diýarymyzyň bagtyýar ýaşlary Garaşsyzlygyň saýasynda Golaýda şeýle at bilen şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň baýramy mynasybetli Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň ýygnaklar zalynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň hem-de orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda dabaraly çäre geçirildi.

Ak ýollardaky abraýly işler

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň ýol-ulag düzümi düýpli ösüşlere eýe boldy. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde döwrebap awtomobil ýollar gurlup, edara-kärhanalar kuwwatly ulaglar bilen üpjün edilýär. Şeýle üns-aladany biz hem ýakyndan duýýarys. Gelip gowuşýan tehnikalary abat saklamak we netijeli peýdalanmak arkaly umumy üstünlige mynasyp goşant goşulýar. Biz müdirligimiziň welaýatymyzyň çar ýanynda ýerleşýän gaz känleri we önümçilik desgalary üçin zerur ýükleri daşamak, gaz geçirijileri abatlamak ýaly işleri ýerine ýetirýäris. Munuň üçin kärhanamyzda dürli kysymly tehnikalaryň 320-ä golaýynyň güýjünden netijeli peýdalanylýar. Möhüm işlerde ussat sürüjilerimizden Gurbandurdy Mämiýew, Maksat Annakgaýew, mehanizator Baýrammämet Hojaýew dagy ýokary işjeňlik görkezýär. Olar Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli guralan bäsleşikde öňdeligi eýelediler. Biz yhlasly zähmet çekip, kärdeşlerine gowy görelde görkezýän agzalarymyzy höweslendirip durýarys. Şeýle çemeleşme olaryň arasynda zähmet joşgunyny döredýär.

Türkmenistan ― bagtyýar çagalygyň ýurdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň geljegi bolan çagalar hakynda edýän aladalary dünýä nusgalykdyr. Şonuň netijesinde iň gowy zatlar göz-guwanjymyz bolan çagalarymyza bagyşlanýar. Gurulýan kaşaň, ylmyň-tehnikanyň soňky gazananlary bilen enjamlaşdyrylan bilim ojaklary, sport mekdepleri, dynç alyş sagaldyş merkezleri çagalaryň hyzmatynda. Gahryman Arkadagymyz köp çagaly maşgalalary, howandarlyga mätäç çagalary hossarlyk aladalary bilen gurşap alýar. Şeýle taýsyz tagallalaryň netijesinde eziz Diýarymyz çagalaryň iň süýji arzuwlarynyň amala aşýan ýurduna öwrüldi. Biziň etrabymyzyň ilaty hem eziz Arkadagymyzyň halkymyza peşgeş beren bagtyýarlyk döwrüniň hözirini görüp ýaşaýar. Olarda döwlet derejesinde öz perzentleri hakynda edilýän aladalar çäksiz buýsanç duýgusyny döredýär. Ine, hut täze okuw ýylynyň ilkinji gününde hem birinji synpa baran okuwçylaryň 1171-sine hormatly Prezidentimiziň gymmatly sowgady ― täze noutbuklar sowgat berildi. Mundan başga-da biziň guramamyz tarapyndan olara okuw esbaplary gowşuryldy. Şeýle il bähbitli işe birleşmämiziň edara-kärhanalardaky ilkinji guramalary hem ýakyndan gatnaşýarlar.

Arkadag şäheri — köňülleriň ylhamy

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň Kerki etrap şahamçasynyň guramagynda etrabyň «Berk» ýaşlar merkezinde «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» diýen at bilen okuw sapagy geçirildi. Etrapdaky 1-nji orta mekdebiň meýletinçileriniň gatnaşmaklarynda guralan okuw sapagynda çykyş edenler Arkadag şäherinde gurlup, ulanylmaga berlen bilim we terbiýeçilik, saglygy goraýyş edaralarynda ýaş nesilleriň dünýä derejesinde bilim almaklary, beden, ruhy taýdan sagdyn bolmaklary üçin ähli şertleriň döredilendigini we bu şäheriň ekologik we binagärlik aýratynlyklaryna dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ýokary baha berilýändigini aýratyn nygtadylar. Dag eteginiň gözel künjeginde bina edilen Arkadag şäheri täze taryhy döwrüň döredijilik keşbiniň beýanydyr. Biri-birinden owadan ymaratlar, seýilgähler bu şäherde ýaşajak ildeşlerimiziň hyzmatynda bolar. Dabarada çykyş edenler halkymyzyň eşretli ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza hoşallyk bildirdiler we olaryň janlarynyň sag, alyp barýan il-ýurt bähbitli işleriniň rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw etdiler. Meýletinçileriň aýdym-sazly çykyşlary, ýerine ýetiren gysgajyk sahnalary, labyzly okan goşgulary çärä aýratyn öwüşgin çaýdy.

Ruhubelentlige beslenen dabara

Beýik baýramyň ― Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda şatlyk-şagalaňa beslenýän dabaralar biri-birine utgaşýar. Şeýle ýatdagalyjy çäreleriň biri etrabymyzdaky «Han toý» toý mekanynda geçirildi. «Garaşsyzlyk ― buýsanjymyz, Garaşsyzlyk ― bagtymyz» diýlip atlandyrylan dabara iri jemgyýetçilik guramalarynyň, uly nesliň wekilleri, ýaşlar gatnaşdylar. Ata Watanymyzyň täze taryhynyň bu möhüm senesi ýurdumyzyň ähli ugurlarda bedew batly ösmeginiň, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagynyň badalgasy boldy. Şol sebäpli bagtyýar ildeşlerimiz Garaşsyzlyk gününi uludan baýram edýärler. Dabarada çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmek, eziz Diýarymyzy dünýä tanatmak ugrunda taýsyz tagallalary edýändigini, ol il-ýurt bähbitli işleri peder ýoluna wepaly Arkadagly Serdarymyzyň belent mertebe we berk ynam bilen ýöredýändigini bellediler. Çäksiz buýsanja we guwanja beslenen dabaranyň dowamy etrabyň medeniýet işgärleriniň aýdym-sazly çykyşlary bilen utgaşyp gitdi. Ýerine ýetirilen şirin labyzly aýdymlaryň, göwün göteriji tanslaryň üsti bilen bagtyýarlyk döwrümiz, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň amala aşyrýan beýik işleri, ösýän, özgerýän ata Watanymyz belentden wasp edildi.

Döredijilik bäsleşigi geçirildi

Şu günler ýurdumyzda  Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar barha giň  gerim alýar.  Halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyza  sowulmaz ýazy bagyş eden Garaşsyzlygymyzyň  şanly   toýuna barýar. Toý-baýramlara beslenen her bir günler ajaýyp wakalara beslenip, halkymyzyň toý şatlygyna şatlyk goşýar.  Garaşsyzlygyň  beren bagtyndan paýly türkmen zenanlarynyň  hem ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda çekýän işjeň zähmeti   şanly Garaşsyzlygymyza  toý sowgatlarydyr.    Muňa golaýda, ýagny – 22- nji sentýabrda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde jemi jemlenen   Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, «Zenan kalby» žurnalynyň redaksiýasynyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň  32 ýyllygy mynasybetli yglan eden   «Magtymguly, sözlär tili türkmeniň» atly döredijilik bäsleşigi hem şaýatlyk edýär.

Toýlary tutumly geljegi aýdyň

Biziň ata-babalarymyz hemişe Garaşsyzlygy, azatlygy, erkinligi arzuw edip gelipdirler. Ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda arzuwlap gelen Garaşsyzlygy bu günki gün türkmen halkyna miýesser etdi. 32 ýyl mundan ozal Garaşsyz döwlet hökmünde dünýäniň syýasy kartasynda orun alan Türkmenistan döwletimiz bu gün Arkadagly Serdarymyzyň öňdengörüjilikli hem-de parasatly ýolbaşçylygynda dünýä döwletleri bilen hoşniýetli, dost-doganlyk, birek-birege ynanyşmak, arkalaşykly hereket etmek ýaly syýasatlaryny alyp barýar. Şu günler Berkarar Watanymyz özüniň baş baýramyna uludan taýýarlyk görýär. Bu toýuň tutumy, şatlyk-şagalaňy ulus-ilimiziň baýramçylyk ruhuna ruh goşup, göwünlerine ganat bekleýär. Ösüşleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýan eziz Diýarymyzda her bir toý-baýram, şanly seneler uly dabara, şatlyk-şowhun bilen garşylanylýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýy toýlanylýan buýsançly günlerde geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahaty bolsa ýurdumyzyň ösüşleriniň aýdyň beýanydyr. Döwlet Garaşsyzlygymyz halkymyzyň öz gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan maddy we ruhy gymmatlyklaryny, nesilden-nesle geçip gelýän beýik ynsanperwerlik däplerini gaýtaryp berdi. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanylyp, belent sepgitlere ýetildi. Bitarap Türkmenistan dünýäde çalt depginler bilen ös

Türkmenistanyň nebitgaz toplumy: ösüşiň ileri tutulýan ugurlary

Türkmenistan şanly, ykbal ähmiýetli senäniň — Garaşsyzlygyň 32 ýyllygynyň bosagasynda dur. Özygtyýarly ösüş ýyllarynda ýurdumyz durmuş-ykdysady taýdan uly üstünlikleri gazandy. Milli ykdysadyýetiň esasy ulgamlarynyň biri bolan nebitgaz pudagy ykdysady garaşsyzlygy has-da berkitmekde möhüm orny eýeleýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli amala aşyrylýan energetika syýasaty ýangyç-energetika toplumynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegini we onuň halkara energoulgamyna sazlaşykly goşulyşmagyny ugur edinýär. Ýurdumyzda bu ulgamda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalary möhüm ykdysady ähmiýete eýe bolmak bilen çäklenmän, eýsem, sebitiň we dünýäniň energetika howpsuzlygyny pugtalandyrmakda hem uly orun eýeleýär. Türkmenistan nebitiň we gazyň baý gorlaryna eýe bolup, öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary, abraýly maliýe düzümleri bilen işewür gatnaşyklary ýola goýmaga, energiýa çeşmeleriniň ugradylýan çäklerini giňeltmäge çalyşýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, biz nebitgaz senagatyny hem-de tebigy gazyň dünýä bazaryna iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça uly işleri amala aşyrýarys. Döwlet energetika strategiýasyna laýyklykda, ýurdumyzyň uglewodorod kuwwaty türkmenistanlylaryň we dünýäniň beýleki halklarynyň bähbidine gönükdirilýär. Bu ugurda görülýän çäreler oňyn netijesini hem berýär.

Biziň ilde döwran bu gün!

Arkadagyň sungat sapagy hakda kelam Gahryman Arkadagymyz bilen duşuşyklaryň her biri uly mekdebiň hiç haçan unudylmajak sapagyna öwrülýär. Watançylyk sapagy. Döredijilik, sungat sapagy. Durmuş sapagy. Halypa-şägirtlik sapagy... Bu gezek hem şeýle boldy. Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahatyny geçirmek üçin paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgüne gelen türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow binanyň girelgesinde mähirli, aýdym-sazly garşylanyldy. Şol pursat Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen, «Bu gün» atly aýdymyň owazy güýz säheriniň hoştap şemalyna garyşyp, uzaklara ýaýrap gidýärdi. Göýä diýersiň, «Bu gün» hut bu gün üçin, toýly-döwranly günlerimiz üçin dörediläýen ýalydy. Aýdymy diňlän hormatly Arkadagymyz bu ýerde aýdymçy-sazandalar bilen ýürekdeş söhbet etdi.

Oýlanyşykly döwlet syýasaty — şu günümiziň we geljegimiziň binýady

Şu günler Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna görülýän taýýarlyk işleri has işjeň häsiýete eýe bolýar. Taryh üçin uzak bolmadyk döwrüň içinde ýurdumyz dünýäniň syýasy giňişliginde ykdysady taýdan okgunly ösýän, durmuş abadançylygyna eýe bolan, deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlyga hemişe açyk döwlet hökmünde mynasyp orun aldy. Muňa Türkmenistanyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda bolup geçýän wakalar hem aýdyň şaýatlyk edýär. Amala aşyrylýan işler türkmen döwletiniň beýik ösüşleriniň ýyl ýazgysyna täze şanly seneleri, nurana sahypalary ýazýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, häzir biziň öňümizde has ägirt wezipeler dur. Ýurduň geljekki ykbaly milli maksatnamalarda kesgitlenen wezipelere bagly. Munuň özi işimizde we durmuşymyzda täze galkynyşyň boljakdygyndan habar berýär. Biz ösüşiň bu tapgyryny «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýip atlandyrdyk. Bu döwür ösüşiň mundan beýläk-de bökdençsiz we durnukly dowam etdirilmegi üçin tutanýerli tagallalary talap edýär. Halkyň bähbitlerine gönükdirilen strategik döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça anyk çözgütleriň kabul edilmegi Gahryman Arkadagymyzyň özgertmeler ýolunyň Arkadagly Serdarymyz tarapyndan gyşarnyksyz dowam etdirilýändigini, has giň gerimde ösdürilýändigini görkezýär.