Gündogar sebitde ýene-de bir täze bazar

30 Noýabr 2022
274

Bazarlar önüm bolçulygy bilen islendik ýurduň ykdysady kuwwatyny, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini görkezýän ölçeg bolup hyzmat edýärler. Olaryň döwrebaplygy we göze gelüwli keşbi hem şol ölçegiň üstüni ýetirýär. Häzirki wagtda Türkmenabat şäheriniň owadan ýerleriniň birinde ýerleşýän Merkezi daýhan bazarynyň durkuny täzelemek boýunça alnyp barylýan gurluşyk işleri hem şondan ugur alýar.

Ilmyrat ALLABERDIÝEW,
ýörite habarçymyz. Surata düşüren Merdan ORAZOW.