Saýlawlar — halkara synçylaryň gözi bilen

29 Mart 2023
453

Golaýda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirilen saýlawlarynda türkmenistanlylar iň mynasyp dalaşgärlere ses berdiler. Demokratik ýörelgelere esaslanýan bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka dünýä jemgyýetçiliginiň hem üns merkezinde boldy. Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, Türki Döwletleriň Guramasynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Demokratik institutlar hem-de adam hukuklary boýunça býurosynyň wekilleridir bilermenleri ýurdumyza gelip, saýlawlaryň geçişine ýakyndan syn etdiler.

Biz saýlawlara synçy hökmünde gatnaşan daşary ýurtly myhmanlaryň käbiri bilen söhbetdeş bolup, olaryň pikir-garaýyşlary bilen gyzyklandyk.

Ýazga geçiren Çaryguly HANJAÝEW.
«Türkmenistan».