Haýyr-sahawat — iň ýagşy görelde

6 Dekabr 2022
225

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Söwda toplumynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

1-nji de­kab­rda Söw­da top­lu­my­nyň bina­sy­nyň mej­lis­ler zalyn­da Gurbanguly Berdimuhamedow adyn­da­ky Ho­wan­dar­ly­ga mä­täç ça­ga­la­ra he­ma­ýat ber­mek bo­ýun­ça haýyr-sa­ha­wat gaz­na­sy­nyň ýa­nyn­da­ky Ýa­şu­lu­lar ge­ňe­şi­niň il­kin­ji mej­li­sin­de ka­bul edi­len çözgütleri, wezipeleri wagyz etmek maksady bilen maslahat geçirildi. Maslahata söwda toplumynyň iş­gär­le­ri gat­naş­dy­lar.

Roza RAHYMOWA,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramaçysy
Beýleki habarlar