Dünýä ýaň salan sungat

6 Dekabr 2022
390

Türkmen keşdeçilik sungaty — ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň ruhy we medeni gymmatlyklaryny öwrenmek, olary aýawly saklamak, mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň: «Türkmen halky beýik sungaty, nusgawy kadalary we gaýtalanmajak medeni mirasy bilen giňden tanalýar. Türkmen medeniýeti dünýä medeniýetiniň ösüşine mynasyp goşant goşdy. Biz medeniýet ulgamyny döwrebap ýagdaýa getirmek, milli mirasymyzyň gymmatlyklaryny düýpli öwrenmek, gorap saklamak we dünýä ýaýmak boýunça işleri dowam etdireris» diýen sözleri hem ýurdumyzda milli gymmatlyklarymyza mukaddeslik hökmünde garalýandygyny subut edýär.

Ogulhajat IŞANGULYÝEWA,
«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň başlygy.