«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň göreldeli waspçysy» atly bäsleşige

30 Noýabr 2022
286

BEDEW BATLY ÖSÜŞLERIŇ BUÝSANJY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjyndan kemal tapan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni bedew batly ösüşler bilen öňe alyp barýan Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda bu günki gün ýurdumyzyň abraý-mertebesi has-da artýar. Ösüşiň täze tapgyryna gadam basan döwletimiz mizemez abadançylygy, baky bagtyýarlygy, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň mundan-da ýokarlanmagyny göz öňünde tutýan aýdyň maksatlary ýola goýýar. Bagtyýar geljegiň bähbidine gönükdirilen şol maksatlar ýurdumyzyň geljek 30 ýylda has pajarlap ösmegini göz öňünde tutýan «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» aýdyň beýan edilýär. «Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygary «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgäniň dowamy hökmünde durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň täzeçil tutumlary täze döwre badalga beren «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzy tutuşlygyna gurşap aldy.