Äýnekleriň «älemi»

30 Noýabr 2022
247

Ýönekeý görnüşli ilkinji äýnekler biziň eýýamymyzdan öň eskimoslar tarapyndan ulanylypdyr. Garyň güýçli ýagýan sebitlerinde ýaşaýan eskimoslar garyň hem-de buzuň ýalpyldawukdygy sebäpli gözlerini «gar körlügi» diýlip hem atlandyrylýan fotokeratit keselinden goramak üçin äýnek döredipdirler. Bu äýnekler piliň süňkünden ýasalypdyr.

*  *  *

Beýleki habarlar