«Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwala we maslahata gatnaşyjylara

28 Noýabr 2022
293

Hormatly halkara festiwala we maslahata gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi «Milli aýdym-saz sungaty dünýä halklarynyň mirasynda» atly halkara festiwalyň we maslahatyň dabaraly açylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, uzak ömür, aýdym-saz sungatynda uly üstünlikleri gazanmagyňyzy arzuw edýärin. 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.