Ýaşulularyň Halkara gününe

30 Sentýabr 2022
312

Edebiň ýagşysy — ulyny syla

Şu günler güneşli Diýarymyzda ýene bir guwançly senäniň toý dabaralary giňden ýaýbaňlandyrylýar. Bu baýramçylyk gadymy halkymyzyň asyrlarboýy eýeren asylly ýol-ýörelgesi bilen aýrylmaz baglydyr. Ýaşulularyň Halkara güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary biziň welaýatymyzda-da şatlyk-şagalaňa beslenýär.