Ulag ulgamynyň düzümleriniň döwrebaplaşdyrylmagy Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine goşantdyr

26 Sentýabr 2022
671

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň sebitlerindäki awtomenzilleriň açylyşyna ak pata berdi

Aşgabat, 24-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ulag düzüminiň desgalarynyň — Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleriniň binalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Beýleki habarlar