Ýoluňyz ak bolsun!

24 Maý 2024
152

Ýakynda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň hem-de Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda ýaşlary hünäre ugrukdyrmak maksady bilen, şeýle-de Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli «Hünär şäherjigi» atly wagyz-nesihat çäresi we döredijilik sergisi geçirildi. Oňa tejribeli mugallymlar, medeniýet we sungat işgärleri, beýleki hünärleriň wekilleri, şeýle hem gutardyş synp okuwçylary gatnaşdy.

Çäräniň dowamynda ussat mugallymlaryň çykyşynda Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynda beýan edişi ýaly, hünäri dogry saýlap almak meselesiniň örän zerurdygyny aýtdylar. Her bir hünäriniň ýokary jogapkärçiligi talap edýändigini, hut şonuň üçin islendik käri saýlap alan her bir adamyň, yhlasly okap, höwesli we halal zähmet çekmelidigi tekrarlandy. Watanymyzyň halkara abraýyny has-da ýokarlandyrmaga mynasyp goşant goşjak ýaşlar bolup ýetişmekleri ündeldi.

Merjen ÝAZLYÝEWA,
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby, «Watan».